Кафедрa аналітичної, фізичної та колоїдної хімії

Співробітники кафедри

 

 

zayceva

Зайцева Галина Миколаївна

Завідувачка кафедри аналітичної, фізичної та колоїдної хімії.

Зайцева Галина Миколаївна закінчила в 1981 році  Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка. З 1984 по 1989 рр. навчалась в аспірантурі на кафедрі аналітичної хімії хімічного факультету Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка.

Згідно Державного розподілу з 1981 по 1984  – старший лаборант, з 1984 по 1989 – аспірантка, молодша наукова співробітниця хімічного факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. З 1989 по 2002 рік – інженер-технолог I категорії, наукова співробітниця, старша наукова співробітниця Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України. З  2001 по 2003 – старша викладачка, з 2003 по 2016 – доцентка кафедри медичної та загальної хімії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця. З 2016 по 2018  – начальниця навчально-методичного відділу НМУ імені О.О. Богомольця,  з 2018 по 2021 –  доцентка кафедри медичної та загальної хімії. З вересня 2021 року доцентка, а з листопада 2921 року завідувачка кафедри аналітичної, фізичної та колоїдної хімії НМУ імені О.О. Богомольця.

В 1998 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат хімічних наук за темою «Властивості та хіміко-аналітичне використання кремнеземів з іммобілізованими O-, N-, S-, P–вмісними  органічними реагентами» за спеціальністю 02.00.02 «аналітична хімія».

Вчене звання доцент присвоєно у 2005 році.

Г.М. Зайцева постійно удосконалює свій професійний рівень. Пройшла міжнародні стажування за програмами: Британської Ради (1991), НАТО (1996), IWISE-США” (1998),  ФАПЕСП -Бразилія (1999-2000), ICWES (2005, 2009); IIASC (2019, 2921)

Г.М. Зайцева досвідчений викладач та зрілий науковець. На високому науково-методичному рівні читає лекції, проводить практичні та семінарські заняття зі студентами фармацевтичного факультету, є співавтором  14 робочих програм навчальних дисциплін.

Має великий досвід науково-педагогічної роботи, виявляє високий рівень професіоналізму, досконало володіє ефективними формами і методами організації навчально-виховного процесу, забезпечує високу результативність своєї праці.

Є співавтором понад 250 друкованих робіт, зокрема:  5 підручників (з них 2 національні); 12 навчально-методичних посібників; 36 статей, з яких 13 у журналах, що входять до Scopus; 5 патентів на корисну модель; понад 100 науково-методичних праць тощо.

Займається науковою діяльністю в напрямках: модифіковані високодисперсні оксиди як аналітичні реагенти на неорганічні та органічні сполуки; теорія та методика викладання дисциплін з природничо-наукової та професійної підготовки фахівців у закладах вищої медичної (фармацевтичної) освіти

Рівень володіння англійською мовою – В2 (West Finland College).

Індекс Гірша за Scopus – 4,  Web of Science -2, за  Google Scholar – 6.

 

Індекс Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=vWgZh3wAAAAJ

Індекс Scopus – (ID: 6602264472)

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602264472

ORCID

https://orcid.org/0000-0003-3138-6324

 

Г.М. Зайцева нагороджена цінним подарунком Київського міського голови (2003), ICWES13 Travel Award, Korea (2005), Подякою Київського міського голови (2016), Почесними рамотами Вченої ради НМУ  імені О.О.Богомольця (2018), Поченою грамотою КМДА (2021).

 

 

 

Калібабчук Валентина Олександрівна

 

Професорка закладу вищої освіти кафедри аналітичної, фізичної та колоїдної хімії, докторка хімічних наук, професорка, заслужена діячка науки і техніки України.

У 1956 р. вступила на хімічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, який закінчила з відзнакою у 1961 р. і була рекомендована в аспірантуру.

У 1961-1962 рр. працювала в Інституті фізичної хімії імені Л.В.Писаржевського АН УРСР (ІФХ АН УРСР) у відділі фотохімії на посаді інженера.

1962-1966 рр. – аспірантура КДУ за фахом „неорганічна хімія”.

1966-1968р. працювала інженером ІФХ АН УРСР. У 1968 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: „Властивості тетрахлориду торію та взаємодія цього з ціанітами, тіоціанітами, селеноціанітами і нітритами лужних металів у неводних середовищах” за спеціальністю „неорганічна хімія” на вчений ступінь кандидата хімічних наук.

З травня 1968 по 1970 рр. працювала молодшим науковим співробітником ІФХ АН УРСР у відділі фотохімії, а з вересня 1970 по травень 1980 рр. – доцентом Київського вечірнього факультету Українського поліграфічного інституту ім. Івана Федорова (КВФ УПІ) на кафедрі загальнонаукових дисциплін.

У 1980-1982 рр. була в докторантурі. У 1983 р. захистила докторську дисертацію на тему: „Спектральні властивості, електронна будова та здатність до комплексоутворення зміщених діазо нафтолів” за спеціальністю „фізична хімія” на  вчений ступінь доктора хімічних наук. У 1985 році ВАК присвоїв В.О.Калібабчук вчене звання професора.

З 1984 р. працювала професором кафедри загальнонаукових дисциплін КВФ УПІ.

У 1985 р. вибрана за конкурсом на посаду професора кафедри неорганічної хімії Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка, де працювала до 1990 р.

З 1990 р. по теперішній час працює в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця: у 1990-1991рр. – професором, з 1991 р. – завідувачем кафедри медичної та загальної хімії.

З 1995 р. – АН вищої освіти України (відділення хімії та хімічної технології), у 1996 р. отримала грант Соросівського професора.

Професор Калібабчук В.О. – відомий спеціаліст у галузі медичної освіти. Під її керівництвом розроблено нові навчальні програми з дисциплін: „Біонеорганічна, біофізична та колоїдна хімія” для спеціальностей: „лікувальна справа”, „медико-профілактична справа”, „педіатрія”, „медична психологія”; складена типова навчальна програма з дисципліни „Біонеорганічна хімія” для студентів фармацевтичних факультетів (спеціальність „клінічна фармація”), автори: Огурцов В.В., Луцевич Д.М., Калібабчук В.О., Галінська В.І. (2005 р.); видано перший україномовний підручник „Основи аналітичної хімії” для студентів другого курсу фармацевтичного факультету (електронна версія); створена сучасна інтегрована програма з дисципліни „Хімія” для медичних ліцеїв, що отримала перше місце на конкурсі серед профільних програм.

У зв’язку з експериментальним запровадженням в Україні Європейської Кредитно-модульної системи освіти (ЕСТS), яка є ключовою вимогою Болонської декларації 1999 р., В.О. Калібабчук бере активну участь у модернізації навчального процесу студентів на кафедрі медичної та загальної хімії. Під її керівництвом співробітники кафедри впроваджують кредитно-модульну систему організації навчального процесу, що передбачає, відповідно до основних засад Болонського процесу, структурування матеріалу дисципліни на модулі з перевіркою якості засвоєння студентом кожного модуля. Для цього розроблені і впроваджуються в навчальний процес всі необхідні навчально-методичні матеріали та проведені відповідні методичні заходи: дисципліна „Біонеорганічна, біофізична та колоїдна хімія” трансформована в дисципліну „Медична хімія”, для якої створені типова та робоча програми. У відповідності до них написано україномовний підручник „Медична хімія” обсягом 41 друк. аркуш., яка вийшла у 2006 році, також було створено російськомовний підручник, створені первинні банки тестових питань з усіх навчальних тем дисципліни „Медична хімія” для контролю знань студентів першого курсу медичних факультетів на кожному занятті. Тести складено українською, російською та англійською мовами.

Необхідною умовою для входження навчального закладу до єдиного європейського освітнього простору є запровадження англомовного навчання. У відповідності до цього у 2004 р. Калібабчук В.О. вперше читала лекції і проводила заняття в групі іноземних студентів англійською мовою. Нею в співавторстві написано англійською мовою тексти лекцій (76с.) і три навчально-методичні посібники (170с.), якими забезпечені всі англомовні студенти, англомовний підручник.

Систематично професор Калібабчук В.О. читає лекції студентам 1-го курсу чотирьох медичних, стоматологічного, медико-психологічного, фармацевтичного факультетів та студентам підготовки лікарів для Збройних Сил України, які вирізняються чіткістю, якістю, глибиною викладеного матеріалу. Результати своїх та співробітників кафедри наукових розробок вона успішно використовує на лекціях для пояснювання процесів, що відбуваються в медико-біологічних системах. В залежності від аудиторії лекції Валентина Олександрівна читає трьома мовами: українською, російською та англійською.

В.О. Калібабчук вперше розробила теоретичні та практичні основи фізичної хімії диазонафтолів як перспективних світлочутливих матеріалів для безсрібних шарів; розвинула новий підхід для вивчення хімічно модифікованих кремнеземів для розробки нових хімічних сенсорів; отримала важливі результати у синтезі поліядерних координаційних сполук біметалів з біолігандами та створенні на їх основі сучасних магнітних матеріалів та лікарських засобів.

Калібабчук В.О. є автором понад 400 наукових праць, серед яких три монографії, підручники та навчально-методичні посібники. Підготувала 8 кандидатів наук; у процесі підготовки знаходяться 2 кандидатські та докторська дисертації.

Калібабчук В.О. веде потужну науково-організаційну роботу на засадах члена комісії з хімії Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти та науки України, члена президії Українського хімічного товариства, члена президії секції „Хімія та хімічна технологія” при НАН України, є членом спеціалізованих вчених рад Д 26.001.03 Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Д 26.003.07 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, була членом експертної ради ВАК України (1992-1998 рр.).

За вагомий особистий внесок у створення духовних та матеріальних цінностей та досягнення високої майстерності у професійній діяльності неодноразово відзначалася грамотами Міністерства вищої та середньої освіти СРСР та України, Почесними грамотами та подяками Голови Київської міської державної адміністрації (2001, 2002, 2003, 2004рр.). Нагороджена медаллю „В пам’ять 1500-річчя Києва” (1982 р.), нагрудним знаком „За отличные успехи в работе” Міністерства вищої та середньої освіти СРСР (1978 р.), Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України (2006р.), грамотою Верховної Ради України (2006р.), заслужений діяч науки та техніки України (2006р.).

У 2014 році – отримала Почесну грамоту Міністерства охорони здоров’я України за вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я та високий професіоналізм.

 

 

 

 

Рева Тетяна Дмитрівна

Професорка закладу вищої освіти кафедри аналітичної, фізичної та колоїдної хімії, деканка фармацевтичного факультету, докторка педагогічних наук, професорка.

Автор понад 90 наукових робіт, у тому числі 3 навчальних посібників, 40 методичних вказівок до практичних занять, 1 монографії тощо.

Проблематика наукових досліджень полягає у питаннях педагогіки, аналітичної хімії, загальної хімії.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3367-5931, revatd@ukr.net
Рева Тетяна Дмитрівна, 1967 р.н., у 1990 році закінчила Горьківський державний університет за спеціальністю «Хімія». З 1993 працювала у НМУ імені О.О. Богомольця на кафедрі загальної хімії  на посаді старшого лаборанта, з 1995 − асистента, з 2003 − старшого викладача на кафедрі медичної та загальної хімії. У 2010 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата хімічних наук на тему «Оптимізація вибору кремнеземних адсорбентів для концентрування іонів основних біотоксикантів у комбінованих методах аналізу», у 2018 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора педагогічних наук на тему «Теоретико-методичні засади реалізації компетентнісного підходу у навчанні хімічних дисциплін майбутніх провізорів» (Диплом доктора наук ДД 008023). Індекс Гірша (Scopus) − 2, індекс Гірша (Google Scholar) − 3. У 2018 році проходила наукове стажування «Особливості фінської системи освіти» у м. Гуйтіннен (Фінляндія), у 2019 році − «Академічна доброчесність» у Польщі, у 2021 році «Soft skills development in teaching professional training» у Туреччині. Сертифікат В2 за номером 297463.

З 2010 року працювала на посаді доцента кафедри медичної та загальної хімії, з 2021 року на  0,25 ставки професора кафедри аналітичної, фізичної та колоїдної хімії. Має вчене звання «Професор». Науково-педагогічний стаж − 27 роки.

На високому педагогічному рівні проводить заняття зі студентами фармацевтичного факультету, читає лекції та проводить практичні заняття з дисципліни «Загальна та неорганічна хімія», «Аналітична хімія», «Актуальні проблеми фармацевтичної освіти», «Компетентнісний підхід у фармацевтичній освіті».

Рева Т.Д. бере участь як у розробці методичних посібників, що готуються на кафедрі, так і в роботі науково-практичних конференцій.

З 2004 року працювала заступником декана фармацевтичного факультету, у червні 2015 р. та у вересні 2020 р. була обрана за конкурсом Вченою радою НМУ імені О.О. Богомольця деканом фармацевтичного факультету.

У 2006 році Рева Т.Д. відмічена Подякою Київського міського голови, у 2010 та у 2020 р.р. нагороджена Почесною грамотою МОЗ України за вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я та високий професіоналізм, у 2021 році відмічена Подякою КМДА, наказом МОЗ України  від 9 листопада 2015 року N 733 ввійшла у робочу групу щодо формування переліку спеціалізацій та пропозицій до стандартів вищої освіти за спеціальностями галузі знань «Охорона здоров’я». Член Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця, член Вченої  та апробаційної ради фармацевтичного факультету, член КТК НМУ імені О.О. Богомольця.

 

 

 

 

Гождзінський Сергій Мартинович

Доцент закладу вищої освіти кафедри аналітичної, фізичної та колоїдної хімії, кандидат хімічних наук, доцент.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (1963), Київський інститут патентознавства (1979), Центральний інститут підвищення кваліфікації керівних працівників і фахівців народного господарства у галузі патентної роботи (1989).

Тема дисертації «Дослідження утворення галатів та хроміто-галатів рідкісноземельних елементів» (1976 р.).

Вчене звання «доцент» присвоєне у 2011 році.

1967 ‒ 1987 рр. – асистент кафедри загальної хімії Київського медичного інституту ім. акад. О.О. Богомольця.

1987 – 1993 рр. ‒ завідувач відділом патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської роботи у науково-дослідному інституті хімії поверхні НАН України.

1993 – 1994 рр. – асистент кафедри загальної хімії Українського державного медичного університету ім. акад. О.О. Богомольця.

1994 – 1999 рр. – старший викладач кафедри загальної хімії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.

1999 ‒ 2021 рр. – доцент кафедри загальної та медичної хімії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.

З вересня 2021 по теперішній час доцент кафедри аналітичної, фізичної та колоїдної хімії.

Автор понад 40 наукових та науково-методичних робіт, у тому числі 15 патентів. Співавтор підручників «Медична хімія» (2006), «Медицинская химия» (2008), «Химия» для іноземних студентів підготовчого відділення (2008), «Medical chemistry» (2011) для англомовних студентів, «Аналітична хімія» та навчального посібника «Аналітична хімія. Практикум», «Якісний аналіз», «Кількісний аналіз», «Інструментальні методи аналізу» (електронне видання).

Організував викладання курсу «Аналітична хімія» для студентів другого курсу фармацевтичного факультету та курсу «Основи патентознавства».

Читає лекції та проводить практичні заняття з курсу «Аналітична хімія» та елективного курсу «Основи патентознавства» на фармацевтичному факультеті.

Наукові профілі:

Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=lZ64Z3EAAAAJ

Scopus

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6504343720

ORCID

 

 

 

 

Болотнікова Анастасія Олегівна

Доцентка закладу вищої освіти кафедри аналітичної, фізичної та колоїдної хімії, кандидатка хімічних наук.

Донецький національний університет (2014 р.)

2014 ‒ 2018 рр. ‒ навчалася в аспірантурі денного відділення на кафедрі неорганічної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Тема дисертації «Синтез та властивості ВТНП сполук в системі La-Ba-Cu-O» (2019 р.).

Рівень володіння англійською мовою ‒ В2 (Aptis British Council, 2021 р.).

Член предметної приймальної комісії з хімії для іноземних абітурієнтів. Відповідає за наукову роботу роботу кафедри, а також виконує обов’язки секретаря методичних нарад.

З 27 вересня по 8 листопада 2021 року проходила стажування на базі Каліфорнійського університету «Internationalization of Science in the Context of International Publications» (Лос-Анджелес, США).

Приймає активну участь в науково-практичних конференціях та семінарах, має понад 40 наукових праць, є співавторкою 4 навчальних посібників, понад 20 наукових статей, 6 з яких входять до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science, розділу у колективній монографії («Theoretical foundations of pedagogy and education: collective monograph», 2021 р.).

Наукові профілі:

Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=lMe7YLQAAAAJ&hl=uk

Scopus

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193308351

Web of Science

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1146608

ORCID

https://orcid.org/0000-0003-2550-4312

 

 

 

Костирко Олена Олегівна

Доцентка закладу вищої освіти кафедри аналітичної, фізичної та колоїдної хімії, кандидатка хімічних наук, доцентка.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (1997 р.).

З 1997 по 2003 рр. працювала молодшим науковим співробітником кафедри органічної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2002 році закінчила заочну аспірантуру при кафедрі та захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за темою «Iзохіноліновміснi спірани на основi циклоалкілованих о-бромометилфенілацетонітрилiв» (2003 р.).

Вчене звання «доцент» присвоєне у 2012 році.

У 2012 році закінчила фармацевтичний факультет НМУ імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Фармація» та здобула кваліфікацію «провізор».

З 2003 року працює асистентом, з 2005 року ‒ старшим викладачем, з грудня 2009 року ‒ доцентом кафедри медичної та загальної хімії, з вересня 2021 року ‒ доцентом кафедри аналітичної, фізичної та колоїдної хімії НМУ імені О.О. Богомольця.

На високому науково-методичному рівні проводить заняття та читає лекції україномовним та англомовним студентам стоматологічного та фармацевтичного факультетів.

Рівень володіння англійською мовою ‒ В2 (Aptis British Council).

Член предметної приймальної комісії з хімії для іноземних абітурієнтів. Відповідальна за викладання дисциплін на кафедрі аналітичної, фізичної та колоїдної хімії для студентів фармацевтичного факультету заочної форми навчання.

Автор та співавтор більше 80 наукових та науково–методичних робіт, в тому числі є співавтором базового підручника «Медична хімія» для студентів вищих медичних навчальних закладів освіти ІV рівня акредитації, рекомендованого МОЗ та МОН України.

Наукові профілі:

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=zfGVZBcAAAAJ&hl=uk

Scopus

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507350041

Web of Science

https://www.webofscience.com/wos/author/record/GYJ-2646-2022

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-7986-261X

 

 

 

Краєвська Яна Аполлінаріївна

Доцентка закладу вищої освіти кафедри аналітичної, фізичної та колоїдної хімії, кандидатка хімічних наук, доцентка.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2006 р.).

У 2010 році закінчила аспірантуру денного відділення Київського національного університету імені Тараса Шевченка та захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата хімічних наук на тему «Синтез, будова і властивості оксидних сполук типу Рудлесдена-Попера та Діона-Якобсона», здобула науковий ступінь кандидата хімічних наук (спеціальність 02.00.01 – неорганічна хімія).

З 2013 р. зарахована на посаду асистента, з 2016 р. ‒ на посаду доцента кафедри медичної та загальної хімії, з вересня 2021 р. ‒ на посаду доцента кафедри аналітичної, фізичної та колоїдної хімії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Звання доцента кафедри медичної та загальної хімії отримала в 2020 р. Стаж науково-педагогічної роботи ‒ 9 років.

Володіє англійською мовою на рівні С1 (підтверджений сертифікатом міжнародного зразка.)

У 2019 році проходила стажування у Західно-Фінляндському коледжі міста Гуйтінен.

Має 52 наукові праці, з них 5 входять до наукометричної бази Scopus.

З вересня 2022 р. по теперішній час проходить стажування на базі інституту Фріца Габера товариства Макса Планка, Берлін, Німеччина.

Наукові профілі:

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=lPJF8SsAAAAJ

Scopus

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211145330

Web of Science

https://www.webofscience.com/wos/author/record/GYU-3618-2022

ОRCID

https://orcid.org/0000-0002-2097-2339

 

 

 

Привалко Елеонора Геннадіївна

Доцентка закладу вищої освіти кафедри аналітичної, фізичної і колоїдної хімії, кандидатка хімічних наук, старший науковий співробітник.

1981р. ‒ закінчила Державний Університет імені Т.Г. Шевченка, хімічний факультет за спеціальністю фізична хімія полімерів та колоїдів.

1981 ‒ 2008 рр. ‒ Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України.

1981 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Міжфазні слої на границі розподілу твірде тіло – розплав полімерної суміші» та здобула науковий ступінь кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.06. – хімія високомолекулярних сполук.

2000 р. ‒ отримала вчене звання «старший науковий співробітник».

2008 ‒ 2010 рр. ‒ доцентка кафедри біології Миколаївського державного університету імені В.А. Сухомлинського.

2010 ‒ 2016 рр. ‒ доцентка кафедри хімії та хімічної технології Інституту екологічної безпеки Національного Авіаційного Університету.

2010 – 2016 рр. ‒ доцентка кафедри фармацевтичної хімії, фармакогнозії та хімії Київського медичного університету Української Академії Народної Медицини.

2017 ‒ 2019 рр. – доцентка кафедри біоорганічної та біологічної хімії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.

2019 – 2021 рр. – доцентка кафедри медичної та загальної хімії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.

З вересня 2021 р. по теперішній час доцентка кафедри аналітичної, фізичної та колоїдної хімії.

Науково-педагогічне стажування:

NATO Research Fellow, National Technical University of Athens, Greece (1996 р.), Technion – Israel Institute of Thechnology (1993‒1994 рр.; 1999–2000 рр.), Institute for Composite Materials (IVW GmbH) (1997 р., 1999 р., 2001 р., 2005 р., 2007 р.), Centrode Biomateriales, De´partementde Termodinamica Aplicada, Universidad Politecnicade Valencia, Valencia, Spain (1996 р., 2005 р.), Department of Physics, University of Messina, Italy (1998 р.), Woodbridge Foam Corporation, Woodbridge ON, Canada (2011 р.), «Сучасні технології навчання» (2021 р.), «Internationalization of Science in the Context of International Publications» (2021 р.)

Має подяки ректора Національного Авіаційного Університету з занесенням у трудову книжку за високій рівень керівництва дипломними роботами та проектами.

Педагогічний стаж – 15 років. Науковий стаж – 40 років.

Має понад 150 наукових статей та доповідей в вітчизняних та закордонних наукових фахових виданнях.

Вільно володіє англійською мовою ‒ сертифікат В2 (Aptis British Council).

Громадська діяльність:

завуч кафедри; керівник наукового студентського гуртка; член ГО «Хіміко-фармацевтичне товариство».

Індекс Гірша за Scopus ‒ 16, за Google Scholar – 19.

Наукові профілі:

Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=vuv07GkAAAAJ

Scopus

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7003883410

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-9893-5335

 

 

 

 

Пушкарьова Ярослава Миколаївна

Доцентка закладу вищої освіти кафедри аналітичної, фізичної та колоїдної хімії, кандидатка хімічних наук, доцентка.

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (2009 р.).

2009 ‒ 2012 рр. – навчання в аспірантурі Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

2012 – 2013 рр. – асистент та викладач кафедри хімічного матеріалознавства Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

З вересня 2013 р. – асистент, з червня 2015 р. – доцент кафедри медичної та загальної хімії, з вересня 2021 р. по теперішній час – доцент кафедри аналітичної, фізичної та колоїдної хімії НМУ імені О.О. Богомольця.

Тема дисертації «Розв’язання задач якісного хімічного аналізу за допомогою штучних нейронних мереж», спеціальність 02.00.02 − аналітична хімія (2013 р.).

Рівень володіння англійською мовою – В2.

Вчене звання «доцент» присвоєне у 2017 році.

Співавтор понад 70 наукових та навчально-методичних праць, монографії («Хемометричні методи в розв’язанні задач якісного хімічного аналізу та класифікації фізико-хімічних даних», 2016 р.), підручника («General and Inorganic Chemistry», 2019 р.), розділу у колективній монографії («Theoretical foundations of pedagogy and education: collective monograph», 2021).

Громадська діяльність:

член European Association of Faculties of Pharmacy (EAFP), член ГО «Хіміко-фармацевтичне товариство», член Центру українсько-європейського наукового співробітництва.

Наукові профілі:

Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&hl=uk&user=yxveYt8AAAAJ

Scopus

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55375914700

Web of Science

https://www.webofscience.com/wos/author/record/ABD-6314-2020

ORCID

https://orcid.org/0000-0001-9856-7846

 

 

 

 

 

Тимощук Ольга Борисівна

Доцентка закладу вищої освіти кафедри аналітичної, фізичної та колоїдної хімії, кандидатка хімічних наук, доцентка.

У 2003 році закінчила Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія і хімія» та здобула кваліфікацію вчителя біології, хімії, валеології та основ екології.

З 2004 по 2007 рр. навчалася в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В 2008 році захистила дисертацію на тему «Синтез і властивості високотемпературних надпровідних матеріалів з рідкісно земельними металами в різних ступенях окиснення» та здобула науковий ступінь кандидата хімічних наук (зі спеціальності 02.00.01 – неорганічна хімія).

З 2007 року зарахована на посаду асистента, з 2009 року ‒ на посаду доцента кафедри медичної та загальної хімії, з вересня 2021 року ‒ доцентом кафедри аналітичної, фізичної та колоїдної хімії НМУ імені О.О. Богомольця.

У 2016 році присвоєне звання доцента кафедри медичної та загальної хімії.

Загальний педагогічний стаж складає 17 років.

Автор та співавтор понад 60 наукових та науково-методичних робіт, у тому числі 4 навчально-методичних посібників.

Куратор з упровадження кредитно-модульного навчання для студентів заочної форми навчання

Членство в професійних асоціаціях: член ГО «Хіміко-фармацевтичне товариство».

У 2018 р. відзначена Подякою Київського міського голови.

Наукові профілі:

Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=m13RXn0AAAAJ

Scopus

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56520252800

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-3674-8462

 

 

 

Чхало Оксана Миколаївна

Доцентка закладу вищої освіти кафедри аналітичної, фізичної та колоїдної хімії, кандидатка педагогічних наук, доцентка.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (1998 р.).

Тема дисертації «Методика навчання аналітичної хімії студентів фармацевтичних спеціальностей з використанням інформаційних технологій» за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни) на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (2019 р.).

Рівень володіння англійською мовою – В2.

Вчене звання «доцент» присвоєне у 2021 році.

Викладає дисципліни: «Аналітична хімія», «Загальна та неорганічна хімія», «Фізична та колоїдна хімія», «Основи патентознавства», «Основи хімічної метрології», «Актуальні проблеми фармацевтичної освіти», «Компетентнісний підхід в фармацевтичній освіті», «Фізико-хімічний аналіз у створенні ліків».

Підручники:

  1. Рева Т.Д., Чхало О.М., Зайцева Г.М., Сліпчук В.Л., Калібабчук В.О. Аналітична хімія. Якісний аналіз. Навчально-методичний посібник. Київ, ВСВ «Медицина», 2017. 280 с.
  2. Рева Т.Д., Сліпчук В.Л., Зайцева Г.М., Чхало О.М. та ін. Аналітична хімія. Практикум [навч.-метод. посіб. для студ. фарм. ф-тів мед. ЗВО]. Київ: Едельвейс, 2018. 304 с.

Наукові міжнародні стажування:

‒ «Академічна доброчесність: виклики сучасності» (Польща, 2019 р.);

‒ «Soft skills development in teaching professional training» (Foundation «IIASC» and West Finland College, Huittinen, 2021).

Громадська діяльність:

член Вченої ради фармацевтичного факультету НМУ імені О.О. Богомольця, делегат КТК НМУ імені О.О. Богомольця, заступник декана фармацевтичного факультету НМУ імені О.О. Богомольця.

Нагороди:

Подяка Київського міського Голови (2019 р.).

Наукові профілі:

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?hl=ru&authuser=2&user=bAEO49QAAAAJ

Scopus

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217388120

Web of Science

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2091038

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-8874-4674

 

 

 

Лисенко Тетяна Анатоліївна

Старша викладачка закладу вищої освіти кафедри аналітичної, фізичної та колоїдної хімії.

1997 р. закінчила Київський університет імені Тараса Шевченка.

2002 – 2006 рр. старший лаборант кафедри загальної хімії.

2003 – 2006 рр. асистент кафедри загальної хімії за сумісництвом (0,5 ставки)

2006 – 2014 рр. асистент кафедри медичної та загальної хімії.

2014 – 2021 рр. старший викладач кафедри медичної та загальної хімії.

З жовтня 2021 р. по теперішній час старша викладачка кафедри аналітичної, фізичної та колоїдної хімії.

Працює над кандидатською дисертацією на тему «Методика реалізації міждисциплінарних зв’язків у процесі професійно орієнтованого навчання медичної хімії майбутніх лікарів».

Навчально-методична робота:

Викладає дисципліни: «Загальна та неорганічна хімія», «Фізична та колоїдна хімія», «Актуальні проблеми фармацевтичної освіти», «Компетентністний підхід у фармацевтичній освіті», «Основи хімічної метрології», «Фізико-хімічний аналіз у створенні ліків» для студентів фармацевтичного факультету денної та заочної форм навчання.

Відповідальна за навчально-методичну роботу зі спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» заочної форми 5,5 р.н. та 4,5 р.н. («Медицина»).

Громадська діяльність:

Секретар кафедри.

Відповідальна за педнавантаження кафедри та АСУ.

Членкиня громадської організації «Хіміко-фармацевтичне товариство»

Членкиня у громадській організації «Міжнародна фундація науковців та освітян»

Науково-педагогічне стажування:

“Міжнародне лідерство в XXI столітті: освіта, наука, культура, спорт, технології, управління та міжнародний розвиток” (International Historical Biographical Institute (Dubai − New York – Rome – Jerusalem – Beijing), 2022р.)

Вебінар «Академічна доброчесність при підготовці бакалаврів в країнах Європейського союзу та України» (м. Люблін, Республіка Польща, 2022р.)

Нагороди:

Подяка Київської міської державної адміністрації (2016р.)

Наукова діяльність:

Автор понад 85 науково-педагогічних публікацій.

Співавтор базового підручника «Медична хімія» (2013, 2015, 2017, 2019 рр..) для студентів вищих медичних навчальних закладів освіти ІV рівня акредитації, рекомендованого МОЗ та МОН України.

Сфера наукових інтересів: підвищення якості навчання шляхом реалізації міждисциплінарних зв’язків, поєднання різних форм організації навчальної діяльності з метою розвитку інтелектуальних здібностей студентів у процесі професійно орієнтованого навчання майбутніх лікарів та фармацевтів.

Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=r571sZsAAAAJ&hl=uk

Web of Science

https://www.webofscience.com/wos/author/record/GZH-1569-2022

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-7700-9332

 

 

 

 

Куштапіна Ірина Геннадіївна

Інженер I категорії кафедри аналітичної, фізичної та колоїдної хімії (2012 р.).

Закінчила факультет автомобільні дороги Київського автомобільно-дорожнього інституту 1980 році.

Відповідальна за матеріально-технічне забезпечення кафедри.

 

 

 

Радько Вікторія Юріївна

Старший лаборант кафедри аналітичної, фізичної та колоїдної хімії (2013 р.).

Закінчила факультет технології органічних речовин Львівського політехнічного інституту (1990 р.).

Відповідальна за навчальний лабораторний практикум з дисципліни «Медична хімія», «Фізична та колоїдна хімія».

 

 

 

Єгорова Наталія Михайлівна

Лаборант кафедри аналітичної, фізичної та колоїдної хімії (2015 р.).

Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка (1974 р.).

Відповідальна за навчальний лабораторний практикум з дисципліни «Неорганічна хімія».

 

 

 

Рудковська Любов Мартинівна

Лаборант кафедри аналітичної, фізичної та колоїдної хімії (2018 р.).

Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка (1967 р.).

Відповідальна за навчальний лабораторний практикум з дисципліни «Аналітична хімія».