Кафедрa аналітичної, фізичної та колоїдної хімії

Наукова робота

 

Науково-дослідна робота кафедри 2022-2023 (переглянути інформацію)

 

 

 

Науково-дослідна робота кафедри 2021-2022 (переглянути інформацію)

 

 

Основні напрямки роботи:

Наукова робота колективу кафедри медичної та загальної хімії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця пов’язана з вивченням ряду сучасних проблем неорганічної, аналітичної, фізичної хімії та педагогіки. Серед них дослідження координаційних сполук металів з лігандами, закріпленими на поверхні високодисперсних оксидів, вивчення закономірностей реакції окиснення СО на поверхні змішаних оксидів феруму та мангану, вивчення фізико-хімічних властивості комплексів міді(ІІ) і нікелю(ІІ) з карбоксигідроксамовими кислотами, синтез та дослідження властивостей метилметакрилатвмісних наповнювачів фотополімерів на основі високодисперсного кремнезему, вивчення сорбції деяких токсичних та d- елементів на поверхні хімічно – модифікованих кремнеземів, синтез та дослідження властивостей високотемпературних та надпровідних матеріалів на основі рідкісноземельних металів у різних ступенях окиснення, актуальні проблеми професійної спрямованості навчання природничих дисциплін у медичному ліцеї, сучасні аспекти еволюції змісту медичної хімії при підготовці лікарів в період реформування медичної освіти тощо.

Активна наукова робота співробітників кафедри медичної та загальної хімії знайшла своє відображення в значній кількості монографії (“Галогениды и псевдогалогениды висмута“, “Светочувсвительные диазонафтолы”, “Печатные формы на основе светочувсвительных диазосоединений” та інші, опублікованих наукових статей (серед них огляди і статті в провідних вітчизняних і зарубіжних хімічних журналах, таких як ”Acta Cryst“, ”Journal of Materials Science and Engineering “, ”Materials“, ”Сверхтвердые материалы“, ”Хімічна промисловість України“, ”Украинский химический журнал“, ”Український науково-медичний молодіжний журнал“, ”Катализ и нефтехимия “,”Методы и объекты химического анализа “, “Вісник Київ. ун-ту ім. Т. Шевченка“, ”Analytical and Bioanalytical Chemistry” тощо ), а також у багатьох виступах на міжнародних та національних конференціях і симпозіумах.

Співробітники кафедри постійно представляють. Результати наукових досліджень доповідалися на конференціях різного рівня в Україні та зарубіжжі. Проводилися наукові доповіді за кордоном: у Кореї, Естонії, Ісанії, Болгарії, Німеччині, Бельгії, Італії, США, Росії.

На кафедрі створено новий дезинфікуючий засіб “Дезоксон”, що пройшов випробування на багатьох добровольцях. Дезоксон використовується на лабораторних заняттях для дезинфекції лабораторного посуду індивідуального користування .

Наукова робота проводиться спільно з кафедрами аналітичної хімії та неорганічної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, відділом Інституту хімії поверхні імені О.О.Чуйка НАН України та кафедрою фармацевтичної хімії Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова.

 

НДР:

На кафедрі медичної та загальної хімії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця виконується науково-дослідна робота за наступними темами:

«Інтеграція викладання хімічних дисциплін у вищих медичних навчальних закладах та закладах довузівської підготовки» (термін виконання 2008-2010 рр.);

«Теорія та методика викладання хімічних дисциплін у вищих медичних навчальних закладах в умовах реформування медичної освіти» (термін виконання 2011-2013 рр.);

«Теорія та методика викладання хімічних дисциплін у вищих медичних навчальних закладах за умов кредитно-модульної системи організації навчального процесу» (термін виконання 2014-2016 рр.).

«Теорія та методика навчання хімічних дисциплін при підготовці майбутніх фахівців для галузі охорони здоров’я» (термін виконання 2017-2019 рр.).

 

Результати дослідження:

Здійснено навчально-дидактичне забезпечення навчального процесу з дисциплін: “Медична хімія” для вітчизняних та іноземних студентів медичних факультетів; “Хімія” для іноземних громадян, які навчаються на підготовчому відділенні; слухачів заочних підготовчих курсів з дисципліни „Хімія”.

Розроблено та впроваджено методичні рекомендації з проектування стандартизованих тестових завдань з дисципліни “Хімія” для слухачів заочних підготовчих курсів.

Досліджено проблему допрофесійної підготовки учнів у медичному ліцеї та організацію позаурочної роботи в умовах ліцею, здійснено історико-педагогічний аналіз допрофесійної підготовки учнів у медичному ліцеї.

Досліджено роль вивчення хімічних дисциплін у підготовці майбутніх фахівців фармацевтичної галузі.

Досліджено шляхи активізації самостійної роботи студентів.

Створено типові навчальні програми з дисципліни «Медична хімія» для студентів медичних, стоматологічного та медико-психологічного факультетів.

Створено банк тестових завдань для підготовки студентів вищих медичних навчальних закладів до складання ліцензійного іспиту «КРОК-1».

Результати проведеного кафедрою медичної та загальної хімії дослідження можуть бути використані для удосконалення структури і змісту курсів наступних дисциплін: медичної хімії для студентів стоматологічного та медико-психологічного факультетів, аналітичної, неорганічної хімії, фізичної та колоїдної хімії для студентів фармацевтичного факультету очної та заочної форм навчання, класичних засобів навчання хімічних дисциплін на основі їх інтеграції з новими; здійснено розвиток педагогічних технологій підвищення ефективності процесу навчання медичної хімії майбутніх фахівців галузі охорони здоров’я. Впроваджено у практику вищих медичних навчальних закладів методичну систему цілеспрямованого формування хімічного знання, що забезпечує гарантоване досягнення проектованих фіксованих результатів у навчанні хімічних дисциплін.

У 2020-2022 рр. заплановано виконання науково-дослідної роботи за темою: «Теорія та методика навчання дисциплін з природничо-наукової та професійної підготовки фахівців у закладах вищої медичної (фармацевтичної) освіти України».

Основні напрями роботи: Теорія та методика навчання дисциплін з природничо-наукової та професійної підготовки фахівців галузі охорони здоров’я, розвиток методології навчання студентів закладів вищої медичної (фармацевтичної) освіти України.

Завдання дослідження: Аналіз основних складових методів навчання, закономірностей та тенденцій їх розвитку з метою залучення найкращих практик до процесу навчання дисциплін з природничо-наукової та професійної підготовки у закладах вищої медичної (фармацевтичної) освіти.

Розробка дидактично обґрунтованої моделі організації освітнього простору за допомогою різних методів навчання.

Модернізація методики викладання медичної хімії для студентів медичних, стоматологічного та медико-психологічного факультетів; неорганічної, аналітичної хімії, фізичної та колоїдної хімії для студентів фармацевтичного факультету.

Підготовка дидактичного забезпечення навчального процесу: матеріали для дисциплін з природничо-наукової та професійної підготовки студентів медичного університету; навчальні посібники для студентів фармацевтичного факультету; навчально-методичні посібники для підготовки до занять та самостійної роботи студентів медичних, стоматологічного, медико-психологічного та фармацевтичного факультетів, електронно-освітні комплекси (апробація у науково-освітній інформаційній системі NEURON НМУ імені О.О. Богомольця).

 

Видавнича діяльність:

 

chemistry-of-d-elements