Кафедра фармакогнозії та ботаніки

Історія кафедри

У 1997 році в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця був створений фармацевтичний факультет і в тому ж році було здійснено набір студентів на його перший курс. Адміністрацією університету попередньо була проведена значна робота щодо формування професорсько- викладацького складу кафедр, створення матеріально-технічної і навчально- методичної бази новоутвореного факультету.

До 2002 року на факультеті функціонувала єдина профільна фармацевтична кафедра – кафедра організації та економіки фармації з курсами фармакогнозії і ботаніки та технології ліків, яку очолював Д.С. Волох – доктор фармацевтичних наук, професор, на якій студентам викладалися основні фармацевтичні дисципліни. Фармацевтична хімія і токсикологічна хімія були закріплені за загальноуніверситетською кафедрою біохімії, біологічної та фармацевтичної хімії, органічної хімії (завідувач кафедри професор Губський Ю.І.).

У 2001 році на фармацевтичному факультеті відкривається відділення заочного навчання, яке очолив професор Середа П.І.

У 2002 році було здійснено перший випуск провізорів, які вступали до університету на денну форму навчання.

Увесь цей час керівництвом університету, в першу чергу, в особі тодішнього проректора з науково-педагогічної роботи академіка НАН України Широбокова В.П., проводило цілеспрямовану роботу із розширення матеріально-технічної бази факультету, залучення до викладацької роботи висококваліфікованих фахівців фармацевтичної галузі, створення нових кафедр. Цього вимагало як розширення контингенту студентів, так і всезростаючі вимоги до підготовки фахівців фармацевтичного профілю.

Виходячи з цього, в університеті відповідно до Наказу від 15 березня 2002 року було створено три нові профільні кафедри: кафедру фармакогнозії та ботаніки, яку очолив доктор медичних наук, професор Середа П.І.; кафедру організації та економіки фармації на чолі з доктором фармацевтичних наук, професором Волохом Д.С.; кафедру аптечної і промислової технології ліків, керівництво якою доручили кандидату фармацевтичних наук, доценту Москаленко Л.Г.

Отже, кафедра фармакогнозії та ботаніки бере свій історичний початок від 15 березня 2002 року. За кафедрою були закріплені навчальні дисципліни: фармакогнозія, фармацевтична ботаніка, ресурсознавство лікарських рослин та курс спеціалізації «Лікарські рослини і фітотерапія».

Викладацький склад кафедри того часу включав Середу П.І., д.м.н., професора (завідувач кафедри), Максютіну Н.П., д.х.н., професора (професор кафедри), Гнатенко В.М. (асистент кафедри), Іщенко М.В. (старший лаборант), за сумісництвом на кафедрі працювали: Тодорова В.І., кандидат фармацевтичних наук, доцент, Давтян Л.Л., кандидат фармацевтичних наук, доцент, Буцька В.Є., кандидат фармацевтичних наук, доцент, Перевозченко І.І., кандидат фармацевтичних наук, доцент, Мінарченко В.М., кандидат біологічних наук (а згодом доктор біологічних наук).

З цього часу розпочалося становлення кафедри як самостійного підрозділу, в якому проводилася активна науково-педагогічна, навчально-методична, наукова робота, в якій одну з ключових ролей відігравала професор Максютіна Н.П., яка мала на той час величезний професійний досвід в усіх цих напрямках.

Кафедра активно поповнювалась новими кадрами викладачів: у 2003 році на кафедру прийшли амбітні фахівці Чолак І.С. і Махиня Л.М., згодом – Струменська О.М., кандидат медичних наук і Ковальська Н.П., кандидат фармацевтичних наук.

З часом на кафедрі з’явились свої аспіранти: Ковальський Олексій, Абудейх Зеяд, Цимбаліста Юлія, Маційчук Олександра, Бутко Аліна, Ламазян Гаяне, Підченко Віталій, які успішно виконали і захистили кандидатські дисертації і в переважній більшості залишилися працювати на кафедрі.

Також захистили свої дисертаційні роботи асистенти кафедри Чолак І.С. та Махиня Л.М. і тепер вони є співробітниками кафедри вже у статусі доцентів.

Серйозно підсилився науковий потенціал кафедри з приходом у 2009 році Карпюк У.В. (нині доктора фармацевтичних наук, професора) – учениці професора Кисличенко В.С. – знаного науковця у сфері розробки лікарських засобів природного походження.

Суттєво підсилився викладацький потенціал з приходом на кафедру у 2011 році кандидата медичних наук, фармаколога Ємельянової О.І., адже загальновідомо, що фармакологічні властивості БАР лікарських рослин є ключовим елементом у створенні сучасних фітопрепаратів, у зв’язку з чим симбіоз знань студентів з фармакології і фармакогнозії – важлива складова у підготовці фахівців фармацевтичного профілю.

Завдяки такому потужному колективу на кафедрі була започаткована і успішно розвивається багатовекторна наукова, науково-педагогічна, навчально- методична діяльність – від створення перших навчально-методичних матеріалів і програм з дисциплін до навчальних посібників і підручників; від першої запланованої на кафедрі НДР до сучасної наукової тематики.

Кафедра фармакогнозії та ботаніки фармацевтичного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця в процесі свого становлення бере активну участь в підготовці таких фахівців, залучаючи досвід провідних країн світу та інноваційні методи навчання. Сучасний рівень освітньо-наукової роботи кафедри фармакогнозії та ботаніки сформований на ідеях фундаторів кафедри – професора Ніни Павлівни Максютіної та професора Петра Івановича Середи і самовідданій праці їх послідовників.

З 2013 року по теперішній час кафедру очолює професор Мінарченко Валентина Миколаївна, яка успішно продовжує розпочатий шлях кафедри корифеями фармакогностичної науки. Наразі на кафедрі працює 10 постійних співробітників, з них 2 професори: Мінарченко В. М. та Карпюк У. В., 8 доцентів: Ковальська Н.П., Махиня Л.М., Чолак І.С., Ємельянова О.І., Бутко А.Ю., Підченко В.Т., Струменська О.М., Ламазян Г.Р. та 2 сумісники Двірна Т. С. та Тимченко І. А.

Викладання основних дисциплін (фармакогнозії та фармацевтичної ботаніки) потребувало залучення фахівців з різних сфер освіти і науки. Це забезпечило тісну співпрацю викладачів з фармацевтичною, біологічною і медичною освітою для удосконалення освітнього процесу і успішного розвитку різних наукових напрямків на кафедрі. Разом з тим викладачі активно працювали над підвищенням професійного розвитку і в результаті нині всі викладачі отримали науковий ступінь і вчене звання, брали участь у підготовці підручників та посібників з основних навчальних дисциплін.

Впродовж всього періоду розвитку викладачі кафедри активно проводять власні наукові дослідження, які відображені в численних статтях у Scopus/Web of Science індексованих виданнях та монографіях; доповідях на вітчизняних та міжнародних наукових форумах.

У 2020 році кафедра фармакогнозії та ботаніки започаткувала проведення щорічної науково-практичної конференції з міжнародною участю «PLANTA+. НАУКА, ПРАКТИКА ТА ОСВІТА», яка вперше була присвячена пам’яті професора Максютіної Ніни Павлівни з публікацією матеріалів українською та англійською мовами. У конференції взяли участь не тільки вітчизняні науковці з 16 найбільших вузів України, а й представники з 8 країн світу, зокрема Литви, Польщі, Тайваню, Молдови, Словаччини, Норвегії, Німеччини та США. Щорічне проведення конференції сприяє розширенню обміну досвідом сучасних наукових досліджень у сфері ботаніки, фармакогнозії, ресурсознавства фітохімії та суміжних дисциплін з перспективою використання цих знань для підготовки широко ерудованих фахівців фармацевтичної галузі.

На кафедрі оновлено лабораторне обладнання, що дає змогу розвивати студентську науку, включаючи підготовку магістерських робіт, участь у студентських олімпіадах тощо. Важливим аспектом науково-дослідної роботи кафедри фармакогнозії та ботаніки є участь викладачів у виконанні наукових тем. Окрім того, з 2022 року викладачі кафедри працюють над прикладним дослідженням за дорученням МОЗ України «Фармакогностичне дослідження нових видів лікарської рослинної сировини як перспективних інгібіторів протеасоми».

Становлення кафедри фармакогнозії та ботаніки проходить у тісній співпраці з вітчизняними та зарубіжними колегами, деканатом та суміжними кафедрами фармацевтичного факультету, керівництвом університету. Завдяки їх підтримці, обміну досвідом та знаннями кафедра динамічно розвивається, що дозволяє отримувати задоволення від виконаної роботи і стимулює ініціативу рухатись вперед.