Кредити

Кредити ЄКТС з дисципліни

  • Обсяг навчального навантаження студента визначається в кредитах ЄКТС
  • Кредит – це умовна одиниця виміру навчального навантаження студента при вивченні складової навчальної програми дисципліни або дисципліни
  • Кредити призначаються для дисциплін (їх модулів), але присвоюються лише студентам, які успішно завершили курс (заліковий кредит)

Кредит містить всі види навчальної роботи студента як аудиторної (лекції, практичні заняття, семінари, написання історії хвороби, консультації, інше), так і СРС (підготовка до практичних занять, підсумкового контролю з модулю, написання доповіді, реферату, участь у наукових дослідженнях, інше)
Всі види аудиторної та СРС повинні бути описані у навчальній програмі дисципліни.