НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра внутрішньої медицини №1

Загальна інформація про співробітників

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Шипулін Вадим Петрович, д.мед.н., професор

У 1992 р. з відзнакою закінчив Київський медичний інститут за спеціальністю «лікувальна справа». Внесений до Золотої Книги Пошани КМІ. З 1992 до 1994 рр. навчався в клінічній ординатурі за фахом «внутрішні хвороби» при кафедрі факультетської терапії №1 УДМУ. У 1994-1997 році – лікар терапевтичного відділення ТМО Радянського району м. Києва. У 1996 році захистив кандидатську дисертацію. З 1997 року працював на посаді асистента, а з 2000 року – доцента кафедри факультетської терапії №1 НМУ. У 2002 році присвоєно вчене звання «доцент».  З червня 2005 року призначений директором Національного музею медицини України. У 2009 році захистив докторську дисертацію на тему “Хронічні дифузні захворювання печінки – поліорганна патологія: діагностика, лікування, прогноз”. З 2007 року працював за сумісництвом на кафедрі терапії Національної медичної академії ім. П. Л. Шупика (з вересня 2012 до серпня 2014 року- на посаді професора). З вересня 2014 – професор кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ ім. О. О. Богомольця (на 0,25 ст.). У 2015 році присвоєно вчене звання «професор». Заслужений лікар України (2007). Нагороджений Грамотою Верховної Ради України,  відзначений подяками Прем’єр-міністра України, Голови КМДА, церковними нагородами.

Науковий керівник 5 здобувачів ступеня доктора філософії в медицині, 1 здобувача ступеня доктора медичних наук.

Досвідчений лікар і популяризатор науки. З 2005 року лікар-консультант Державного Управління справами. Є автором більше 100 наукових праць, в тому числі монографії і навчального посібника. Протягом 1998-2012-відповідальний секретар Українського товариства терапевтів. Член Вченої Ради МОЗ України. Є членом Президії  Асоціації з вивчення та лікування хвороб органів травлення в Україні.

 

ПРОФЕСОРИ:

Чернявський Володимир Володимирович, д.мед.н., професор

Закінчив НМУ імені О.О. Богомольця в 2002 р. Закінчив клінічну ординатуру на кафедрі факультетської терапії №1 в 2005 р. У 2005 році захистив кандидатську дисертацію. У 2018 році захистив докторську дисертацію на тему «Науково-практичне обґрунтування неінвазивних діагностично-лікувальних підходів при захворюваннях езофагогастродуоденальної зони, печінки, підшлункової залози та кишки». Є автором та співавтором 116 наукових праць; є співавтором 5 патентів України на корисну модель та 1 патенту на винахід, 3-х монографій та 13 навчальних посібників для студентів.

Член Європейської організації нейрогастроентерології та моторики (European Society of Neurogastroenterology and Motility).

 

 

 

 

 

 

 

Кліменко Сергій Вікторович, д.мед.н., професор

Завідувач відділу медичної генетики Інституту експериментальної радіології ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України»; професор кафедри внутрішньої медицини №1 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (погодинно); Магістр радіобіології з відзнакою, Лондонський Університет, Велика Британія, 2003 р.; старший науковий співробітник зі спеціальності генетика, 2009 р.

Членство в товариствах, радах, інший досвід та діяльність:

З 2006 р. – член Вченої ради Інституту експериментальної радіології ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України», Вченої та Експертної рад ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України».

З 2010 р. – заступник голови Спеціалізованої вченої ради за спеціальністю 03.00.15 – «Генетика».

З 2010 р. – член Національної комісії радіаційного захисту населення України Верховної Ради України.

З 2010 р. – заступник голови Проблемної комісії МОЗ та НАМН України «Гематологія та трансфузіологія».

З 2013 р. – експерт Державного експертного центру МОЗ України.

З 2014 р. – Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Гематологія»

Нагороди, відзнаки: нагороджено відзнакою «20 років НКРЗУ», Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.

Наукові праці: автор та співавтор понад 170 наукових праць

 

 

Радченко Ганна Дмитрівна, д.мед.н., професор

Закінчила у 1993 році  Український Державний медичний університет ім. О.О. Богомольця з відзнакою за спеціальністю «лікувальна справа». Закінчила інтернатуру за спеціальністю «терапія» у 1997 році в Національному медичному університеті ім. О. О. Богомольця. Пройшла спеціалізацію за фахом «кардіологія» в Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика в 2004 році. Стажувалася в 2018 році в Болонському університеті (Alma Mater Studiorum Universita di Bologna) зі спеціальності «Secondary master’s degree in Pulmonary Vascular Disease».

Тема кандидатської дисертації «Стан функції лівого шлуночку та довгостроковий прогноз у хворих, що перенесли прогресуючу стенокардію” (1999).

Тема докторської дисертації «Критерії, детермінуючі фактори та резерви ефективного лікування хворих з артеріальною гіпертензією за даними проспективного та ретроспективного спостереження» (2008).

Основні напрямки науково-практичної роботи: підготувала 3 кандидатів медичних наук.

Є співдослідником наукових тем, що виконуються на базі відділення симптоматичних артеріальних гіпертензій ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені М.Д.Стражеска» НАМН України. Стаж наукової та науково-педагогічної роботи 26 років.

Впровадження в клінічну практику: має вищу категорію за спеціальністю «кардіологія». Основні напрямки клінічної роботи: артеріальна гіпертензія та її ускладнення (серцева та ниркова недостатність, інсульт, інфаркт міокарду), вторинні артеріальні гіпертензії, легенева гіпертензія у дорослих.

Публікації: має 286 публікацій, з них  11 навчально-методичного характеру (6  – розділи підручників та підручники, 5 – методичних рекомендацій), у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях (8 англійською мовою у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science).  Має 6 патентів на корисну модель.

Членство в професійних асоціаціях: є членом Української асоціації кардіологів, Європейського товариства кардіологів, Європейського товариства з артеріальної гіпертензії, Всесвітньої федерації – Інститут досліджень легеневих судин.

 

ДОЦЕНТИ:

 

Гвоздецька Леся Сергіївна, к.мед.н., доцент

Закінчила НМУ імені О.О. Богомольця в 2004 р. Закінчила клінічну ординатуру на кафедрі внутрішньої медицини №1 імені О.О. Богомольця в 2009 р. У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «¹³С-бікарбонатний дихальний тест у діагностиці та лікуванні пацієнтів з надлишковою масою тіла та ожирінням».

Є автором та співавтором 29 наукових праць, в тому числі 2 патентів на корисну модель та 5 навчальних посібників для студентів.

Член Європейської організації нейрогастроентерології та моторики (European Society of Neurogastroenterology and Motility).

 

 

 

 

 

 

Парунян Луіза Маїсовна, к.мед.н., доцент

Закінчила Луганський медичний інститут в 1991 році. Пройшла інтернатуру за фахом «терапія». З 1996 по 1998 р. навчалася в клінічній ординатурі на кафедрі терапії НМАПО ім. П.Л.Шупика. З 2002 року працювала старшим лаборантом на кафедрі факультетської терапії №1 НМУ ім. О.О.Богомольця. У 2004 році захистила кандидатську дисертацію «Ефективність визначення фекальної еластази 1 в діагностиці зовнішньо-секреторної недостатності підшлункової залози». З 2004 по 2013 роки працювала на посаді асистента кафедри факультетської терапії №1 (з 2008 року кафедра внутрішньої медицини №1).

З 2013 по 2016 рр. працювала на посаді доцента кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини. У грудні 2016 р. переведена на посаду доцента кафедри внутрішньої медицини №1.

Має вищу кваліфікаційну категорію з терапії та гастроентерології, спеціалізацію з ультразвукової діагностики.

Автор 32 друкованих наукових праць.

 

 

 

 

Морозова Земфіра Валер’янівна, к.мед.н., доцент

У 1982 році з відзнакою закінчила Вінницький медичний інститут ім. М.І.Пирогова.

З вересня 1993 р. працювала асистентом, а з 1998-2002 рр. працювала доцентом кафедри факультетської терапії  №1  НМУ ім. О.О. Богомольця. З 2002 р. доцент кафедри госпітальної  терапії №2. З 2005 р. по серпень 2017 р. доцент кафедри внутрішньої медицини №3.

З першого вересня 2017 р. доцент кафедри внутрішньої медицини №1.

З 2010 р. по теперішній час виконує обов’язки заступника декана зі старших курсів.

З 1994 р. кандидат медичних наук, з 2000 р. має вчене звання доцент, автор 57 друкованих наукових робіт та винаходу. Тема кандидатської  дисертації «Клінічні особливості перебігу виразкової хвороби у хворих, що зазнали радіаційного впливу та можливості їх корекції».

Є членом Вченої Ради медичного факультету №1 НМУ імені О.О. Богомольця.

 

 

 

 

 

 

Міхньова Наталія Миколаївна, к.мед.н., доцент

Закінчила НМУ імені О.О. Богомольця в 1998 році з відзнакою. Цього ж року вступила до магістратури на кафедру факультетської терапії №1 НМУ імені О.О. Богомольця, яку закінчила з відзнакою в 1999 році. Після чого вступила до аспірантури на цю ж кафедру, а в 2004 р. захистила дисертаційну роботу “Роль і місце 13С-метацітінового дихального тесту в діагностиці хронічних дифузних захворювань печінки”. З 2004 р. працювала асистентом кафедри внутрішньої медицини №1, у 2011 р. отримала звання доцента і продовжила роботу на кафедрі внутрішньої медицини №1.

Науково-практичні інтереси: захворювання органів ШКТ, дієтологія. Автор та співавтор більше 30 публікацій, в тому числі у виданнях, що індексуються в наукометричній базі  Scopus.

 

 

 

 

 

 

Мартинчук Олександр Аркадійович, к.мед.н

У 2001 році закінчив Національний медичний університет імені О.О.Богомольця. Клінічна ординатура з внутрішньої медицини НМУ імені О.О. Богомольця 2002-2003 рр. Тема кандидатської дисертації: «Роль та місце 13С Дихальних тестів в діагностиці зовнішньо-секреторної недостатності підшлункової залози».

Наукові інтереси: харчова алергія та непереносимість, ожиріння, запальні захворювання кишечника.

Винаходи: Пристрій та спосіб реєстрації теплових процесів у біологічних пробах. Патент на винахід, № 113044, бюл. 22, 2016.

Раціональні пропозиції: Спосіб діагностики зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози.Патент України № 17999, бюл. Промислова власність. 2006 р. № 10. Спосіб лікування зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози. Патент України № 01961, бюл. Промислова власність, від 26.02. 2007 р. Спосіб діагностики харчового несприйняття. Патент на корисну модель №58440, бюл.№7, 2011. Спосіб лікування ожиріння у пацієнтів з харчовою непереносимістю. Патент на корисну модель, № 75832, бюл.№ 23, 2012.

Віце-президент Асоціації дієтологів України.

 

 

 

Карнабеда Оксана Адріївна, к.мед.н., доцент

1986-1992 рр. – Київський медичний інститут, лікувальний факультет; 1998-2000 рр. – клінічна ординатура на кафедрі гематології та трансфузіології в Київській медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика; 2000-2003 рр. – аспірантура на кафедрі гематології та трансфузіології в Національній  медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, у клініці Аджібадем м. Стамбул (Туреччина, березень 2017 р.).

Тема дисертації: «Клініко-гематологічні та імунофенотипові особливості у хворих на В- клітинний хронічний лімфолейкоз у післячорнобильський період».

Основні напрямки науково-практичної роботи: хронічні мієлоїдні та лімфоїдні неоплазії, анемії, коагулопатії.

Впровадження в клінічну практику: сучасні протоколи лікування та діагностики гематологічних захворювань.

Публікації: 107, методичні рекомендації – 7.

Є членом профільних асоціацій лікарів:   Європейська асоціація гематологів (ЕНА), Асоціація онкогематологів України, Асоціація допомоги паціентам з хронічними лімфопроліферативними захворюваннями.

 

 

 

 

 

Нечипуренко Тетяна Борисівна, к.мед.н., доцент

У 1989 р. закінчила Донецький Національний медичний Університет ім. М. Горького. Після закінчення ВУЗу навчалася в магістратурі на кафедрі внутрішніх хвороб №2 ДНМУ імені М. Горького.

Тема дисертації «Клініко-імунологічна характеристика та засоби корекції артеріальної гіпертензії на фоні патології гепатобіліарної системи».

Загальна кількість публікацій – 187, 6 підручників, 32 методичні рекоменлації.

Членство в професійних асоціаціях: ECCO (European Chrone and Colitis Organization), ECS (European Cardiology Society), ERS (European Respiratory Society), UACR (Ukrainian Association for Clinical Research), UGA (Ukrainian Gastroenterological Assosiation), WOSAAM (World Society of Anti-Aging Medicine).

 

 

 

 

Ліневська Кіра Юріївна, к.мед.н., доцент

У 1987 році закінчила з відзнакою Донецький державний медичний інститут.

У 2000 році захистила  кандидатську дисертацію на тему «Оптимізація клініко-лабораторної діагностики хронічного рецидивуючого панкреатиту». Вчене звання доцент отримала у 2007 році. Є автором та співавтором  197 наукових та навчально-методичних праць у фахових та іноземних виданнях, у тому числі 7  навчальних посібників і монографій, серед них методичний посібник «Збірник завдань для підготовки для тестового екзамену з професійно-орієнтованих дисциплін Крок-2. Загальна лікарська підготовка. Частина 1» з грифом МОН України,  навчального посібника «Збірник тестових завдань з факультетської терапії для студентів вищого медичного навчального закладу», навчального посібника для лікарів та студентів «Актуальные вопросы внутренних болезней», навчального посібника «Диагностика  и лечение заболеваний пищеварительного тракта», навчального посібника для лікарів та студентів «Руководство по пульмонологии», практичного керівництва «Дифференциальная диагностика в гастроэнтерологии (от симптома и синдрома к диагнозу и лечению)» для лікарів та студентів. Має 3 свідоцтва на винаходи.

На кафедрі внутрішньої медицини №1 з 2014 року виконує обов’язки відповідальної за роботу з інтернами та клінічними ординаторами.

Є членом Вченої Ради медичного факультету №1 НМУ імені О.О. Богомольця, циклової методичної комісії з терапевтичних дисциплін та членом робочої групи з підготовки ОСКІ-1 і ОСКІ-2. Має вищу лікарську категорію з терапії та вищу лікарську категорію з гастроентерології.

 

 

 

 

 

 

Руденко Микола Миколайович, к.мед.н., доцент

Закінчив Донецький медичний інститут у 1980 р.

Аспірантура 1983-1986 за фахом «кардіологія» в ДМІ. У 1988 році захистив кандидатську дисертацію, присвячену вивченню ролі пероксідації ліпідів у хворих на ІХС.

Наукові інтереси: гастроентерологія, кардіологія, загальна терапія.

Автор понад 250 наукових праць. Є співавтором 12 навчальних посібників з терапії та гастроентерології та керівництва для лікарів «Заболевания кишечника». Має 1 патент.

 

 

 

 

 

Купчік Лариса Максимівна, к.мед.н.

Закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця у 1988 році. У 1989 році закінчила інтернатуру за фахом «терапія-гастроентерологія» та почала працювати на кафедрі внутрішньої медицини №1. Тема кандидатської дисертації: «Діагностичне і прогностичне значення сироваткових Р-білків при виразковій хворобі».

Займається вивченням стану слизової оболонки шлунку у гастроентерологічних хворих, наявності інфекції Неlісоbасtеr руlоrі, схильності до розвитку пептичної виразки, атрофічних гастритів та пухлин шлунку, гастро-езофагеальної рефлексної хвороби та стравоходу Баретта, діагностикою глютенової ентеропатії. Також досліджує питання секреторної недостатності підшлункової залози. Є автором та співавтором численних наукових праць, у тому числі  методичних посібників для практичних занять та самостійної роботи студентів. Секретар кафедри внутрішньої медицини №1.

 

 

 

 

 

АСИСТЕНТИ:

Тіщенко Вікторія Вікторівна, к.мед.н.

У 1997 році з відзнакою закінчила Українську медичну стоматологічну академію. В 1998 р. отримала ступінь магістра на кафедрі факультетської терапії №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. У 1998-2001 рр. навчалася в аспірантурі на кафедрі факультетської терапії №1 НМУ імені О.О. Богомольця і захистила кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення антихелікобактерної терапії у хворих на виразкову хворобу».

Основні напрямки науково-практичної роботи: удосконалення методів діагностики та лікування пептичної виразки дванадцятипалої кишки, гастроезофагеальної рефлексної хвороби, неалкогольної жирової хвороби печінки, метаболічного синдрому.

Автор  та  співавтор 18 наукових праць в фахових наукових виданнях, 2 наукових праць в іноземних наукових виданнях, 2 патентів на винахід України.

Лікар – терапевт вищої категорії, гастроентеролог першої категорії.

Профорг кафедри.

 

 

 

 

Павловський Леонід Леонідович

Закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця в 2014 році. Інтернатура з 2014 по 2016 рік – Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. Клінічна ординатура з 2016 по 2018 рік – НМУ імені О.О. Богомольця,  кафедра внутрішньої медицини №1. Аспірантура з 2018 р., тема дисертації: «Оптимізація лікування пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу і неалкогольною жировою хворобою печінки залежно від рівня церамідів».

Основні напрямки науково-практичної роботи: цераміди, НАЖХП, Helicobacter pylori, функціональні розлади ШКТ.

 

 

 

 

 

 

 

Поліщук Сергій Петрович

Завідуючий ендоскопічним відділенням Гастроцентру «OLYMED»; у 2002 році закінчив Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського.

Стажування: 2017 – стажування з базових технік ендоскопічної підслизової дисекції (Medical Expert Training in Basic Techniques of Endoscopic Submucosal Dissection (ESD) (Гамбург, Німеччина); 2018 – стажування з ендоскопічної підслизової дисекції Medical Expert Training in Advanced Endoscopic Submucosal Dissection (ESD) (Гамбург, Німеччина). 2019 – стажування в клініці GastroZentrum Hirslanden (Цюрих, Швейцарія).

Основні напрямки науково-практичної роботи: проведення первинної спеціалізації з «Ендоскопії» (кількість підготовлених здобувачів післядипломної освіти – 6 лікарів).

Наукові інтереси: сучасні можливості гастроінтестинальної ендоскопії в діагностиці та лікуванні захворювань шлунково-кишкового тракту.

Автор 4 наукових робіт. Член Європейського товариства гастроінтестинальної ендоскопії (ESGE); ГО «Всеукраїнська асоціація ендоскопістів».

 

 

 

 

 

 

Мельник Наталія Григорівна

Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у  2009 р. Пройшла курси  спеціалізації з терапії та дієтології в 2015 році,  гастроентерології  в 2016 році,  ендокринології в 2017 році  в Національній  медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.

З 2016 року зарахована до аспірантури та планує виконання кандидатської дисертації на тему: «Клініко-генетичні особливості хворих на ожиріння у поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки та оптимізація їх лікування».

Має 3 наукові публікації.

Сфера наукових інтересів: метаболічний синдром, ожиріння, НАЖХП, генетика.

 

 

 

 

 

 

Неверовський Артем Валерійович

У 2017 році закінчив Національний медичний університеті імені О. О. Богомольця з відзнакою. У 2017-2019 рр. проходив інтернатуру зі спеціальності «внутрішні хвороби» та вторинну спеціалізацію з гастроентерології. У 2019 р. вступив до аспірантури, тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії в медицині: «Модифікація серцево-судинного ризику шляхом корекції бактеріальної гідролази жовчних кислот у пацієнтів з дисліпідемією».

Науково-практичні інтереси: кишкова мікробіота, запальні та функціональні захворювання ШКТ, гепатологія.

У 2019 році отримав гранти від Об’єднаної європейської гастроентерологічної асоціації на участь в Літній школі гастроентерологів (UEG Summer School 2019, Прага, Чехія), З’їзді молодих науковців (UEG Young Investigators Meeting 2019, Відень, Австрія), Європейському Гастротижні (UEG Week 2019, Барселона, Іспанія).

Автор більше 10 публікацій, в тому числі в міжнародних журналах, що індексуються в наукометричній базі Scopus. Індекс Гірша – 1.

Член Європейської організації нейрогастроентерології та моторики (European Society of Neurogastroenterology and Motility).

 

 

 

 

 

 

 

 

Шумейко Олександр Олександрович

Закінчив НМУ ім. О.О. Богомольця у 2016 році. Спеціалізація з гастроентерології та ендоскопії, стажування в Японії м. Сідзуока та Токіо (2019), аспірантура в НМУ 2018-2022. Тема дисертації “Особливості уражень гастродуоденальної зони у хворих з Ph-негативними мієлопроліферативними неоплазіями та підходи до їх лікування”.

Наукові інтереси: лікування ранніх раків ШКТ, геномні дослідження, коморбідні стани в гастроентерології, трансплантація мікробіоти.

Автор 5 публікацій в міжнародних виданнях.

Членство в професійних асоціаціях: вчений секретар ГО “ЕндоАкадемія”, член Європейської Асоціації Гастроінтестинальної Ендоскопії, Європейського товариства дигестивної онкології.

Нагороди: Грант від Об’єднаної Європейської Гастроентерелогічної асоціації, Грант Японської Фундації Розвитку і Досліджень в Ендоскопії.

 

 

 

 

 

 

 

 

Байло Аліна Євгенівна

Закінчила медичний факультет №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця в 2016 році з відзнакою. З 2016 по 2018 рік навчалася в інтернатурі на базі

Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за спеціальністю «внутрішні хвороби». Працювала лікарем-терапевтом в терапевтичному стаціонарі КМКЛ №15 Подільського району м. Києва. З 2018 року працює асистентом кафедри. З 2019 року по теперішній час – аспірант денної очної форми аспірантури.

Автор і співавтор 5 наукових публікацій. Працює над виконанням дисертації на здобуття наукового ступеня «доктор філософії». Тема дисертації: «Оптимізація антикоагулянтної терапії у хворого з цирозом печінки за умов поєднаного перебігу з фібриляцією передсердь».

Сфера наукових інтересів: гастроентерологія, гепатологія.

Науково-практична діяльність: проводить практичні заняття зі студентами 4-6 курсів, в тому числі англійською мовою; здійснює лікувально-консультативну роботу в терапевтичному відділенні КМКЛ № 18; відповідальна за організацію наукового гуртка кафедри.

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАРШІ ЛАБОРАНТИ:

Ситников Андрій Сергійович

Закінчує роботу над написанням кандидатської дисертації на тему «Причини, діагностика і лікування Нр – негативних виразок шлунка і дванадцятипалої кишки».

Автор і співавтор понад 10 наукових робіт, публікацій, методичних посібників для студентів. Проходив стажування з гастроентерології та гепатології в клініці Крельвіц Віттенберг (Халле, Німеччина). Учасник і доповідач багатьох міжнародних конференцій, симпозіумів, семінарів, гастроентерологічних шкіл. Спеціаліст з проведення 13С і Н2 дихальних тестів і лабораторної діагностики вірусних гепатитів В і С.

 

 

 

 

 

 

 

 

Палій Світлана Юріївна

Закінчила НМУ ім. О.О. Богомольця у 2018 році. Призер XIV Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених “Перший крок в науку”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дідик Ольга Костянтинівна

Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця в 2018 році.

Має 10 наукових робіт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пономарьов Олександр Миколайович

Старший лаборант кафедри внутрішньої медицини №1

Закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця в 2018 році