НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра філософії, біоетики та історії медицини

Співробітники

 

 

foto-1

Васильєва Ірина Василівна, доктор філос. наук, професор, завідувач кафедрою

Васильєва І.В. у 1980 р. закінчила філософський факультет  Київського державного університету імені Т. Шевченка.

У 1985 р. було присуджено науковий ступінь кандидата філософських наук, у 1992 р. – вчене звання доцента, у 2011 р. – науковий ступінь доктора філософських наук, у 2014 р. – вчене звання професор.

З серпня 2008 р. по теперішній час працює  на посаді завідувача кафедри філософії та соціології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Васильєва І.В.  є  автором  понад 160 наукових і науково-методичних праць, серед яких –  одноосібна  монографія «Людина у релігійному вимірі»(2009р., 22 др.а.), співавтором 9 типових програм з філософських і соціальних дисциплін, словника, навчального посібника «Теоретичні проблеми сучасної етики» з грифом МОН України (2013 р. 21 др.а.).

Протягом  2011 – 2016 рр.  Васильєвою І.В. було надруковано 52 наукових і науково – методичних праць. Під науковим керівництвом Васильєвої І.В. захищено 3 кандидатських  дисертації,  готуються до захисту 2 кандидатських і 1 докторська дисертації. Протягом  2011 – 2016 рр. Васильєва І.В. була офіційним опонентом  14 докторських та  кандидатських дисертацій.

Васильєва І.В. є членом  спеціалізованої вченої ради Д 26.001.43 у КНУ імені Т.Шевченка, у 2013 – 2014 рр.  була головою ДЕК  на  філософському  факультеті  Київського національного університету імені  Т. Шевченка.

У керівництві кафедрою Васильєвою І.В. значна увага була приділена  підвищенню науково – педагогічного рівня викладачів (захищено 2 докторських, 5 кандидатських дисертацій, присвоєно вчене звання доцента двом  викладачам кафедри),  розширенню  зв’язків з  провідними  вітчизняними  та зарубіжними установами (філософський факультет  КНУ імені Т.Г. Шевченка, Інститут філософії імені Г. Сковороди  НАН України, Інститут  соціології  НАН  України,  НДПУ імені  М. Драгоманова, Гуманітарний інститут НАУ  та інш.). З квітня  2016 року  кафедра філософії  та соціології  НМУ  є учасником  болгарсько – українського проекту  з видавництва журналу « Идеи. Философско  списание».

Васильєва І.В. бере активну участь  у громадському житті факультету, університету, є  членом  Вченої Ради медичного факультету №1 та Вченої Ради НМУ імені О.О. Богомольця.

Коло наукових інтересів: філософська та релігійна антропологія, філософія особистості, сучасна соціальна філософія, макросоціологія, філософія та соціологія медицини.

 

foto-3

Білецька Лідія Вікентіївна, канд. філос. наук, ст. викладач.
Закінчила філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Шевченка.
Захистила дисертацію  на здобуття наукового ступеню кандидат філософських наук.
З 1986 року працює на кафедрі філософії НМУ ім. Богомольця, спочатку викладачем, далі – старшим викладачем.

Секретар кафедри.

Співавтор типової програми з навчальної дисципліни “Філософія”.
Співавтор робочої  програми з навчальної дисципліни “Філософія” для студентів НМУ.

Автор посібника  “Релігієзнавство” для студентів-іноземців (2005р.).

Співавтор  “Методичних вказівок” для навч.дисципліни Філософія”.

Автор та співавтор робочих програм та лекційних курсів з предметів “Філософія”, “Релігієзнавство”.

 

 

 

 

 foto-4

Гололобова Катерина Олексндрівна, кандидат філософських наук, доцент.

Закінчила філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Філософія».

В 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Розум і віра в філософській концепції П. Юркевича».

З 2007 року працює на кафедрі на посаді старшого викладача. З 2016 р. призначена на посаду доцента кафедри філософії та соціології.

Забезпечує викладання лекцій та семінарів на кафедрі з таких дисциплін: філософія, основи біоетики та біобезпеки, логіка, основи християнської етики, релігієзнавство, теорія пізнання.

Автор понад 40 статей та науково-методичних праць.

Коло наукових інтересів: історія філософії, історія релігії, проблема свідомості, філософська антропологія, теорія пізнання.

 

 

foto-5

Вячеславова Олена Анатолівна, кандидат философских наук, доцент. 

Закінчила Інститут живопису, скульптури та архітектури ім.І.Е.Репіна (Санкт-Петербург). Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 09.00.08 – естетика, кандидат філософських наук (2007), доцент (2011). Працювала в «Луганський державний медичний університет»: в 2009-2011 – в.о., 2011-2014 – зав. кафедри філософії і соціальних наук. На кафедрі філософії та соціології НМУ ім. О.О.Богомольця з 2014 року.

Відповідає за роботу опорної кафедри, за діяльність Цикловий методичної комісії з філософським і соціальним дисциплінам.

Автор понад 70-ти наукових праць, серед них – навчальний посібник з філософії культури ( «Українська культура у вимірах постмодерну», 2011, у співавторстві, з грифом МОН України), 1 монографія (2014 року), науково-методичні рекомендації до навчальних дисциплін « Філософія »,« Історія української та зарубіжної культури »,« Логіка »,« Релігієзнавство »,« Соціологія »,« Політологія ». Автор Типових навчальних програм елективних дисциплін «Теорія пізнання і медицина», «Теорія пізнання і фармація» (2015).

Коло наукових інтересів: філософія культури, філософія мистецтва, естетика.

 

 

foto-6

Качан Костянтин Євгенович канд.філос.наук, доцент. 

Відповідальний за роботу з англомовними групами по філософським дисциплінам.

Закінчив з відзнакою філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2009р.). Навчався в аспірантурі філософського факультету (кафедра релігієзнавства) Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2009-2012рр.). Захистив дисертаційну роботу «Ісламський радикалізм: релігійно-політична сутність та форми прояву» на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук на спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2012р.).

З 1 жовтня 2012 року працює на посаді викладача, з травня 2014 року на посаді старшого викладача, а з вересня 2016 року на посаді доцента кафедри філософії та соціології НМУ ім. О.О. Богомольця. Розробив авторську програму елективного курсу “Основи ісламознавства”. Проводить лекційні та семінарські заняття у англомовних студентів з дисциплін: “Філософія” та “Основи ісламознавства”.

Результати наукової й навчально-методичної роботи Качана К.Є. відображені у понад 30-х публікаціях. Працює над дисертаційним дослідженням на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук на тему “Еволюція релігійних концептів держави і влади в авраамістичних релігіях” (тема затверджена на засіданні Вченої ради НМУ ім. О.О. Богомольця від 29.12.2015 р.).

З жовтня 2014 року на Качана К.Є. покладені обов`язки заступника декана по роботі з іноземними студентами по медичному факультету №1.

 

 

 

 

 

foto-8

Іщук Наталія Василівна,

кандидат філос. наук, доцент.

Відповідальна за навчально-методичну роботу з дисципліни «Етика»  та виховну роботу кафедри.

Народилась у м. Вінниця.
Закінчила філософський факультет Київського університету ім. Тараса Шевченка, за спеціальністю «Філософія», 1997 рік.

Працювала асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри філософії Національного авіаційного університету.(З 2002 по 2016 роки).

Захистила дисертацію  на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук по темі «Соціальна адаптація православ’я: філософський аналіз», 2007 рік.

Присвоєно вчене звання доцента кафедри філософії, 2010 рік.

Автор близько 50 наукових та науково-методичних праць.

Наукові інтереси: соціальні та антропологічні  аспекти християнства; філософія психології та філософія свідомості; філософія діалогу.

 

Редькіна Ольга Анатоліївна – доцент кафедри україністики

У 1996 р. закінчила історичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка. З вересня 2002 р. – викладач кафедри україністики Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, з травня 2007 р. – на посаді доцента кафедри.

У квітні 2002 р. захистила кандидатську дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата історичних наук за темою «Земства Лівобережної та Південної України як органи місцевого самоврядування та осередки ліберального руху в другій половині ХІХ – початку ХХ століття». Є автором більше 30 друкованих праць. Як кандидат наук читає лекції з нормативних курсів «Історія української культури» та «Історія України». Розробила авторський елективний курс «Краєзнавство», викладає англійською курс «Історія України».

Редькіна Ольга Анатоліївна з грудня 2007 р. виконує обов’язки головного редактора газети «Медичні кадри».

 

 

 

 

foto-9

Турчин Марина Яремівна –  кандидат філософських наук, доцент.

 

Народилася 07.01.1984 року на Прикарпатті. Вищу освіту здобула на філософському факультеті  Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. У 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук в Інституті філософії НАН України імені Г.С Сковороди.

Асистент кафедри філософії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (2008–2011 рр.), старший викладач кафедри філософії та соціології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (2011–2014 рр.), доцент кафедри філософії та соціології з 2015 р. по теперішній час.  Відповідальна за роботу з курсантами факультету підвищення кваліфікації по кафедрі.

Сфера наукових інтересів: історія і теорія етики, філософська антропологія, релігійна філософія. Автор понад 50 наукових та навчально-методичних

 

 

foto-10

Алікін Володимир Семенович , кандидат філософських наук , ст. викладач.

 

Закінчив філософський факультет Київського університету імені Т.Г.Шевченко за спеціальністю «філософ, викладач філософських дисциплін».

В 1989 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Культура і свобода в аспекті соціально-діяльнісній сутності людини». Учасник наукового проекту історії НМУ імені О.О.Богомольця. Співавтор підручників з філософії, політологічного словника та більше  ЗО наукових і методологічних статей.

Сфера наукових інтересів: проблеми свободи, культури, сутності людини та філософії медицини.

 

 

 

foto-11

Місержи Світлана Дмитрівна,  канд. політ. наук, доцент.

 

Закінчила історичний факультет Одеського державного університету імені І.І. Мечнікова, присвоєна кваліфікація – історик, викладач історії та суспільних наук. Навчалась в аспірантурі денної форми, захистила кандидатську дисертацію на тему «Етнокультурні самоідентифікації учнівської молоді в умовах трансформації українського суспільства», вчене звання – доцент. Виконує обов’язки заступника завідувача кафедри з навчально-методичної роботи з біоетики та соціальних дисциплін. Редактор-перекладач з болгарської мови міжнародного спеціального філософського видання «Идеи. Философско  списание».

Автор понад 80-ти наукових та навчально-методичних праць, серед них – співавторство 3-х навчальних  посібників (зокрема два з грифом МОН України). Співавтор типових програм, автор навчально-методичних комплексів. Забезпечує проведення лекційних та семінарських занять з дисциплін: «Основи біоетики та біобезпеки», «Історія медицини», «Політологія», «Медична соціологія», «Основи економічної теорії».

Сфера наукових інтересів – історичні, політичні, філософськи, соціологічні  та економічні аспекти охорони здоров’я, етнополітика та етнодержавознавство.

 

 

foto-12

Романюк Оксана Вікторівна

кандидат філософських наук, старший викладач.

 

У 2005 році закінчила з відзнакою Київський національний університет імені Тараса Шевченка. З 2006 року працювала в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця (кафедра соціології). З 2008 року працює викладачем на кафедрі філософії та соціології НМУ імені О.О. Богомольця. У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за темою «Гуманітарні виміри вищої медичної освіти у сучасному українському суспільстві: філософсько-антропологічний аналіз» за спеціальність 09.00.01 – філософська антропологія, філософія культури. Отримала диплом кандидата філософських наук (прирівнюється до доктора філософії) у 2016 році.

З 2012 року відповідає  на базі кафедри філософії та соціології за організацію секції «Соціально-гуманітарні дисципліни» при «Українському науково-медичному молодіжному журналі»  (НМУ імені О.О. Богомольця). З 2015 року відповідальна за студентський науковий гурток «In posterum» кафедри філософії та соціології. Під керівництвом Романюк О.В. було здійснено 65 студентських наукових досліджень, результати яких було опубліковано у збірниках наукових праць та виданнях ДАК: 2010 р. – 4 роботи, 2011 р. – 4 роботи, 2012 р. – 19 робіт, 2013 р. – 5 робіт, 2014 р. – 12 робіт, 2015 р. – 7 робіт, 2016 р. – 14 робіт. Більше половини студентів отримували дипломи за кращу наукову роботу; посідали І, ІІ, ІІІ місця; відзначені дипломами за актуальність наукової новизни, активне відстоювання наукової позиції, кращу презентацію та ін.

Романюк О.В. є автором і співавтором Робочих навчальних програм з «Основи економічної теорії», «Економічні теорій», «Соціологія та медична соціологія», «Основи християнської етики та моралі», «Основи ісламознавства» та співавтором методичних матеріалів для самостійної роботи студентів з «Політологія», «Основи християнської етики та моралі». Також розробник «Зошит для самостійної роботи студентів» з дисципліни «Основи економічної теорії».Романюк О.В. має понад 70 наукових праць. Коло наукових інтересів: філософська антропологія, філософія медичної освіти, а також соціальні проблеми розвитку суспільства та медицини.

Приймає  активну участь у життя І медичного факультету та університету як заступник профорга кафедри філософії та соціології та з 2012 року технічний секретар ДЕК.

 

 

foto-13

Крицький Олег Васильович,

ст. викладач.

 

Закінчив філософський  факультет Київського університету ім. Т.Г. Шевченка , аспірантуру КІСІ, з 1996 року – викладач,  з 2008 року – ст. викладач кафедри філософії та соціології НМУ.

На кафедрі виконує функції профорга, відповідальний за технічне забезпечення кафедри в сфері електронних комунікацій.

Автор більше 20 наукових праць та співавтор учбово-методичних програм з філософії, релігіезнавства, логіки, теорії пізнання та основ біоетики та біобезпеки.

Коло наукових інтересів: історія філософії, теорія пізнання.

 

 

foto-14

Нечушкіна Ольга Валеріївна,

ст. викладач.

 

Старший викладач кафедри філософії та соціології. Закінчила магістратуру соціологічного факультету Міжнародного Соломонова університету та аспірантуру Інституту соціології НАН України.

Відповідає за методичне забезпечення курсів за вибором «Соціологія», «Соціологія та медична соціологія». Заступник голови Соціологічної групи НМУ імені О.О. Богомольця. Автор понад 30 наукових праць.

Коло наукових інтересів: методи та методологія медико-соціологічних досліджень, поведінка, пов’язана із здоров’ям.

 

 

 

foto-15

Кудин Олександр Олександрович

кандидат філософських наук.

 

У 2009 році закінчив навчання на філософському факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, отримав диплом «спеціаліста» за спеціальністю “політологія”. З 2009 року до 2013 року навчався в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2014 році захистив дисертацію  та здобув науковий ступінь кандидата філософських наук. Автор та співавтор понад 10 наукових та науково-методичних праць.

З 1 жовтня 2014 працює на посаді викладача кафедри філософії та соціології. Забезпечує викладання дисциплін: «Філософія», «Політологія», «Релігієзнавство», «Основи біоетики та біобезпеки». Працює над вдосконаленням науково-теоретичного й методичного рівнів викладання.

Коло наукових інтересів: Релігієзнавство, ісламознавство, політична теорія.

 

 

 

 

 

foto-16

Кобржицький В’ячеслав Всеволодович

старший викладач.

 

Закінчив з відзнакою Міжрегіональну академію управління персоналом у 2006 році за спеціальністю «політологія». Протягом 2006 – 2015 років працював викладачем кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

З 2007 року працював на кафедрі філософії та соціології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за сумісництвом. З 2015 року – старший викладач кафедри. Забезпечує викладання лекцій та семінарів з основ біоетики, політології, соціології та медичної соціології, зокрема для студентів англомовної форми навчання. Відповідає на кафедрі за забезпечення англомовної форми навчання студентів. Основні напрями наукової діяльності: проведення виборів та виборчі системи. Автор понад 15 наукових публікацій, співавтор 1 монографії.

 

 

nadya

Савченко Надія Тарасівна

кандидат філософських наук.

 

Закінчила філософський факультет Київського національного університету імені Т. Шевченка; захистила дисертацію на тему: Логіка як практична дисципліна в Київській духовній академії 1819-1920 рр.». Кандидат філософських наук за спеціальністю «Логіка», старший викладач кафедри філософії та соціології. Відповідальна за методичне забезпечення дисципліни «Логіка». Викладає дисципліни: «Логіка» та «філософія».

Наукові наукових інтереси риторика, теорія аргументації, неформальна логіка.

 

 

 

 

foto-19

Кірієнко Сергій Володимирович, викладач.

Закінчив з відзнакою філософський факультет Київського університету ім. Т.Г. Шевченка, аспірантуру.

Співавтор типових програм з предметів
«Філософія» (2006 рік) , «Теорія пізнання та медицина» (2011),
«Етичні проблеми в медицині» (2011)

Автор лекційних курсів робочих та програм з предметів
«Теорія пізнання та медична діагностика» (2008 рік), «Теорія пізнання та медицина» (2011 рік),
«Етика» (за 90-годинною програмою 2005 р., за  60-годинною програмою 2009 рік),
«Біоетика» (2009 рік),
«Етичні проблеми в медицині» (2011 рік) .

Автор та співавтор методичних матеріалів з предметів «Філософія», «Теорія пізнання та медична діагностика», «Етика», «Біоетика», «Етичні проблеми в медицині».

Автор понад 20 наукових та науково-методичних  робіт.

 

 

 

foto-20

Лапутько А.В. (Белогорцева)

ст. лаборант с преподаванием по совместительству.

 

Закінчила соціогічний факультет в МСУ в 2009 році.

Працює на кафедрі філософії та соціології з 2010 року- старший лаборантів, за сумісництвом – викладач.

Автор близько 10 наукових праць.

Співавтор робочих програм з дисципліни “Основи біоетики та безпеки”.

Відповідальна за організацію та якістю введення та обробки даних в соціологічній групі НМУ.

Коло наукових  інтересів: соціологім медицини, соціальна філософія.

 

 

 foto-21

Коцюбняк Тетяна Анатоліївна,

викладач.

 

У 2014 році закінчила Національний університет «Києво-Могилянську академію», спеціальність – філософія. Досліджує: «Співвідношення лібералізму та демократичних інституцій у соціально-філософській доктрині Ф. Гаєка»

З 2016 року працює викладачем кафедри філософії та соціології НМУ ім. О.О. Богомольця

Сфера наукових інтересів: політика, свобода, лібералізм, австрійський лібералізм.
 

 

  

foto-22

Бурдейна Ірина Василівна,

старший лаборант кафедри філософії та соціології.

 

Працює на кафедрі з 2011 року.

Закінчила факультет соціології і права Національного технічного університету України «КПІ» у 2007 р.

Є пошукачем кафедри. Працює над кандидатською дисертацією за спеціальністю «Філософська антропологія та філософія культури».

Сфера наукових інтересів: філософська  антропологія, філософія особистості.

 

 

 

 

Бондажевська Людмила

Старший викладач кафедри філософії, біоетики та історії медицини

Отримала повну вищу освіту у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка , отримала дипломи бакалавра та магістра з відзнакою. Закінчила аспірантуру кафедри логіки філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Кандидат філософських наук за спеціальністю „Логіка”. Тема дисертаційного дослідження: „Проблема експлікації поняття „помилка” в неформальних дослідженнях аргументації”.

Відповідає за науково-методичне забезпечення дисципліни «Логіка».

Коло наукових інтересів: логіка, риторика, теорія аргументації, філософія науки