Кафедра біології

Наукова робота

 

Відповідальна за наукову роботу кафедри біології

Гурняк Оксана Миколаївна – старший викладач кафедри біології

Тел.: (044) 454 49 95

Електронна адреса: bio.dep.nmu@gmail.com

  

У XXI ст. напрямки наукових досліджень кафедри біології охоплювали проблеми, актуальні для подальшого розвитку медичної біології, екофізіології людини і тварин, мембранної і клітинної біології, екології і токсинології, підготовки кваліфікованих фахівців у вищих навчальних закладах. Зокрема, вивчалися механізми модуляції біологічно-активними сполуками (природного походження та синтезованими в лабораторних умовах) синаптичної передачі в гладеньких і скелетних м’язах й вплив на ці процеси фармацевтичних засобів, аналізувалися важливі для прогнозування стану організму біомолекулярні маркери проліферації, досліджувалися підходи до нейтралізації мембранної дії утворюваних отруйними тваринами та мікроорганізмами пороформувальних токсинів, розроблялися наукові засади створення засобів навчання з «медичної біології» для студентів-майбутніх лікарів і з «біології з основами генетики» – фармацевтів з метою забезпечення їхньої фахової підготовки й формування в них відповідних компетенцій з урахуванням принципів біоетики.

Серед наукових здобутків є з’ясування нового шляху прояву в організмі біологічної активності вітаміну В(тіаміну), пов’язаного з його участю в механізмі квантової секреції медіаторів з нервових закінчень у теплокровних і холоднокровних організмів, в її полегшенні, базові положення чого були закладені працями О.В. Романенка, узагальненими ним в монографії «Нейромодуляторна роль тіаміну та його похідних» (1999). На сьогодні доведені зв’язок між надходженням тіаміну в складі харчових продуктів до тваринного організму і ефективністю в ньому квантової секреції медіатора з нервових закінчень, скоротливою активністю поперечнопосмугованих м’язів, а також порушення названих процесів за нестачі тіаміну в організмі і підходи до корекції спричиненого цим стану. Охарактеризована роль тіаміну як екологічного чинника, необхідного для забезпечення рухової активності людини та хребетних і безхребетних тварин, а серед синтетичних структурних аналогів вітаміну Ввиявлені такі сполуки, що, на відміну від нього, здатні до ефективного блокування квантової секреції медіатора з нервових закінчень та нервово-м’язової передачі.

До згаданих сполук належить, зокрема, 3-децилоксикарбонілметил-4-метил-5-(2-гідроксіетил)тіазолій хлорид, який виявився також ефективним блокатором дії тих вбудованих у бішарові ліпідні мембрани пороформувальних токсинів, що в природних умовах утворюються павуком каракуртом (латротоксини), морською актинією (актинопорин), мікроорганізмами стрептоміцетами (полієнові антибіотики ністатин, амфотерицин В) і в чутливих до них клітинах ураженого організму здатні до формування мембранних пор, спричинюючи порушення життєдіяльності. В розвиток цього напрямку досліджень в монографії О.В. Романенка «Екологія отруйних тварин та їх токсини» (2011) охарактеризовані отруйні тварини України та світової фауни як продуценти токсинів і узагальнені механізми впливу таких сполук на процеси міжклітинної комунікації в чутливих до них організмів, на формування біотичних зв’язків у екосистемах.

Ширшому колу питань присвячена підготовлена за участі О.В. Романенка монографія «Екологічні проблеми київських водойм і прилеглих територій» (2015), де, зважаючи на складність структурно-функціональної організації урбаекосистеми, дію в останній багатьох екологічних чинників, у тому числі здатних спричинювати її техногенну трансформацію, звертається увага на пов’язані з нею гігієнічні аспекти проблем, що постають перед людиною, й на проблеми збереження біорізноманіття.

У зв’язку з впливом на людину різноманітних чинників оточуючого середовища особливої актуальності набуває характеристика життєво важливих процесів в її організмі. Окремий цикл наукових досліджень на кафедрі біології було присвячено вивченню механізмів синаптичного гальмування в гладеньких м’язах людини і для порівняння – лабораторних тварин. З’ясовано амплітудно-кінетичні параметри гальмівних синаптичних потенціалів, що дозволяють характеризувати стан неадренергічного синаптичного гальмування в ізольованих смужках гладеньких м’язів кільцевого шару кишечнику людини, отриманих для дослідження у відповідності до чинних біоетичних норм. Встановлено залучення вітаміну В6 та його ендогенних похідних до модуляції синаптичної передачі в гладеньких м’язах кільцевого шару кишечника теплокровних організмів й проведено порівняльний аналіз механізмів впливу на неї у людини і тварин біологічно активних сполук різної природи. Також за участі співробітників кафедри здійснювався аналіз експресії маркерів проліферації, білків-регуляторів клітинного циклу, рецепторного статусу клітин з метою з’ясування можливості застосування молекулярно-біологічних маркерів як інструментів при складанні  індивідуального прогнозу оцінки стану людини за конкретних умов.

Усі згадані вище сфери досліджень кореспондуються зі змістом напрямків підготовки фахівців у вищих медичних навчальних закладах IV рівня акредитації. В розвиток цього проводилася наукова робота з аналізу інтеграційних елементів і дидактичних складових навчальних дисциплін «медична біологія» та «біологія з основами генетики», з обґрунтування біоетичних і психолого-педагогічних аспектів організації їх викладання, з розробки та вдосконалення засобів навчання названих дисциплін для забезпечення фахової підготовки студентів, формування в них біологічної компетенції. Це сприяло створенню комплексу навчальних книг, використання яких в освітній діяльності рекомендовано Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством освіти і науки України, Вченою радою Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. В цих книгах (підручниках, навчальних посібниках) висвітлені, зокрема, фундаментальні питання біології клітини та індивідуального розвитку, генетики, екології, паразитології тощо.

 

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ