Кафедра стоматології

Історія

Кафедра стоматології була заснована 1 серпня 2014 року згідно з наказом №399 від 14.07.2014р. Національного медичного університету імені О.О. Богомольця на базі стоматологічного медичного центру НМУ імені О.О.Богомольця.

Стратегічним завданням кафедри стоматології з післядипломної освіти лікарів є підвищення кваліфікації фахівців за основними стоматологічними спеціальностями на циклах стажування, спеціалізації, тематичного удосконалення – для лікарів-стоматологів різних спеціальностей з актуальних проблем сучасної стоматології, а також лікарів-інтернів та лікарів-курсантів за фахом «Загальна практика – сімейна медицина».

Тактичними завданнями кафедри стоматології є: загальне керівництво начальним процесом лікарів-інтернів на клінічних базах; розробка нових навчальних планів і постійне оновлення існуючих з урахуванням змін в освітньо-кваліфікаційних характеристиках; розробка методичного забезпечення, яке б дозволило на належному рівні викладати теми, які не відображені в існуючих планах або штучно розподілені між окремими кафедрами; робота над новими навчальними посібниками, які б враховували нові сучасні технології і методи діагностики та лікування; оптимізація програм лекцій та зміна підходу до їх проведення; необхідність працювати за загальним розкладом лекцій протягом очного циклу для всього потоку інтернів; організація і контроль якості підготовки до комп’ютерного іспиту Elex та іспиту Крок-3 тощо.

Засновником та керівником кафедри стоматології є д.мед.н., професор М.Ю. Антоненко.

АНТОНЕНКО Марина Юріївна, доктор медичних наук, професор. Є членом Вченої ради НМУ, науково-координаційної ради НМУ, спеціалізованих вчених рад по захисту докторських/кандидатських дисертацій Д 26.002.01 (спеціальність 14.02.03 – соціальна медицина), Д 26.02.05 (спеціальність 14.01.22 – стоматологія), вченої ради Інституту післядипломної освіти НМУ, апробаційної ради «Стоматологія», членом редакційної колегії 8 фахових науково-практичних журналів.

Професор Антоненко М.Ю. є автором понад 250 наукових праць, у т.ч. співавтором 6 підручників, 4 навчальних посібників, 4 монографій, 26 патентів, 4 методичних рекомендацій. Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «терапевтична стоматологія», відзначена двома Почесними грамотами МОЗ України, Подяками та Почесними грамотами Київської міської державної адміністрації.

Колектив кафедри впроваджує сучасні освітні технології у післядипломній освіті лікарів-інтернів-стоматологів та лікарів-інтернів загальної практики-сімейної медицини з розділу стоматологія.