ПІДСУМКИ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ВИПУСКНОГО КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №2 НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ О.О.БОГОМОЛЬЦЯ

ЗВІТ

ГОЛОВИ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

НЕТЯЖЕНКА ВАСИЛЯ ЗАХАРОВИЧА

член-кор НАМН України, д.м.н., професора,

завідувача кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1

Національного медичного університету імені О. О. Богомольця

про проведення дистанційноі атестації випускників

на медичному факультеті №2

за спеціальністю «лікувальна справа»

галузі знань «медицина»

за 2021 рік

Київ 2021

 

 

В 2021 році в Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця відбувся 176 випуск лікарів.

 1. Загальна інформація
  • Підготовча робота вищого медичного (фармацевтичного) закладу (далі – ВМ(Ф)НЗ) щодо організації проведення атестації випускників (далі – АВ).

При підготовці та проведенні атестації випускників (АВ) у 2020/2021 н.р. керувалися такими законодавчими та нормативними документами:

 1. Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації за напрямком підготовки «Медицина» (Наказ МОЗ України №53 від 31.05.2005 р.);
 2. Положення про державну екзаменаційну комісію “Про організацію та

порядок проведення державної атестації випускників Національного

медичного університету імені О.О.Богомольця” від 21. 04. 2015 року;

 1. Рішення Вченої Ради НМУ від 22.12.2020 року «Про затвердження голів екзаменаційної комісії 2020/2021 року»
 2. Наказ НМУ від 19.04.2021 року №230 «Про підготовку і проведення державної атестації випускників у 2020/2021 н.р.»;
 3. Інструкція щодо оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах впровадження Європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу (Лист МОЗ України від 15.04.2014 р. №08.01-47/10395).
 4. Заліково-екзаменаційні відомості;
 5. Закон України «Про вищу освіту» 2014 р.;
 6. Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи (Наказ МОН України від 16.10.2009 р. за №943);
 7. Галузевими стандартами вищої освіти

Ректоратом університету, деканатом медичного факультету № 2, всіма підрозділами університету, екзаменаційною комісією проведено великий об’єм підготовчої роботи, результатом якої було створення достатніх умов для успішного складання атестації студентами-випускниками 2020-2021 навчального року згідно з наказом МОЗ України № 53 від 31.05.05р. і «Положенням про організацію і порядок проведення атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах ПІ-ІV рівнів акредитації, за напрямком підготовки «Медицина», Наказом НМУ від 19.04.2021 року №230 «Про підготовку і проведення атестації випускників у 2020/2021 н.р.».

Таблиця 1.1

Перелік заходів Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

 з організації проведення АВ

№ з/п Зміст заходу Виконавці Термін виконання
  1. На засіданнях Вчених рад Університету, факультетів, методичних засіданнях випускаючих та профільних кафедр проаналізувати підсумки випускних екзаменів 2020 року.

 

Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи,  начальник навчально-методичного відділу , декани факультетів,

завідувачі кафедр.

Лютий – березень 2021
  2. Посилити профорієнтаційну роботу з метою підвищення мотиваційної спрямованості студентів щодо набуття ними майбутнього фаху. Директор інституту післядипломної освіти , декани факультетів,

завідувачі кафедр.

Протягом весняно-літнього семестру
  3. Продовжити роботу з інтеграції викладання професійно-орієнтованих дисциплін терапевтичного, хірургічного, педіатричного профілів, уніфікації  викладання розділів медицини на до- і післядипломному етапах з використанням міжнародних стандартів та протоколів надання допомоги хворим різного профілю, що затверджені МОЗ України, забезпечувати доукомплектовування симуляційних центрів, впроваджувати уніфіковані форми обліку набутих практичних навичок. Голови циклових методичних комісій з дисциплін та спеціальностей,

декани факультетів,

завідувачі кафедр.

Лютий-травень 2021 р.
  4. Більше уваги приділяти забезпеченню набуття випускниками практичних навичок з формування культури професійного спілкування з пацієнтами та колегами. Завідувачі випускаючих кафедр,

голови ЦМК.

Впродовж 2020/2021 навчального року
  5. Особливу увагу приділяти забезпеченню відпрацювання студентами практичних навичок «біля ліжка хворого» та в симуляційних центрах, організацію навчання відповідно до освітньо-професійних програм зі спеціальностей та лікарів-інтернів для оволодіння практичними навичками та методиками, необхідними для роботи на посадах лікарів за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина», здійснювати постійний контроль за освоєнням студентами практичних навичок під час проходження виробничої практики. Завідувачі клінічних кафедр. Лютий- травень 2021 р.
  6. Своєчасно оновлювати методичні розробки для студентів з усіх екзаменаційних дисциплін з урахуванням комплексного підходу до обстеження хворого, логічної інтерпретації результатів  інструментальних і лабораторних методів дослідження, набуття навичок з формування основного клінічного діагнозу, ускладнень та супутньої патології, оперуючи сучасною класифікацією хвороб (МКХ-10), принципами доказової медицини Завідувачі клінічних  кафедр Університету Квітень 2021 р.
  7. Удосконалити організацію проведення Атестації здобувачів вищої освіти в Університеті за дистанційною формою. Завідувачам кафедр організувати підготовку комплектів матеріалів для якісного дистанційного  проведення іспитів випускників. Декани факультетів,

завідувачі випускаючих кафедр.

Травень 2021 року
  8. Продовжити роботу з удосконалення щодо підготовки студентів за програмою офіцерів  медичної  служби запасу, надання долікарської допомоги при надзвичайних станах   Зав. кафедри медицини надзвичайних ситуацій та тактичної медицини. Впродовж 2020/2021 навчального року
  9. Продовжувати роботу з поліпшення педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників випускаючих кафедр; не залучати до проведення практичних занять на випускному курсі викладачів без наукового ступеня, лікарської кваліфікації та педагогічного стажу. Завідувачі випускаючих кафедр. Впродовж 2020/2021 навчального року
 10. Кафедрам терапевтичного профілю оновити методичні матеріали                   з урахуванням сучасних уніфікованих медичних протоколів і настанов  з діагностики і лікування захворювань внутрішніх органів та позицій доказової медицини, алгоритмів первинної та вторинної профілактики, а також діагностично-лікувальних стандартів провідних країн Європи та США. Голови ЦМК відповідних дисциплін та спеціальностей, завідувачі кафедр терапевтичного профілю. Впродовж 2020/2021 навчального року
 11. Продовжити удосконалення освітнього процесу, спрямованого                          на формування у випускників розуміння синдромальної діагностики, патогенетичного зв’язку між симптомами, вміння обирати найбільш інформативні методи діагностики, інтерпретувати результати лабораторно-інструментальних методів дослідження, формулювати клінічний діагноз основного та супутнього захворювань згідно з чинною МКХ. Завідувачі кафедр терапевтичного профілю Впродовж 2020/2021 навчального року
 12. Удосконалювати обізнаність випускників із сучасними візуалізуючими методами діагностики – магніторезонансною та комп’ютерною томографією,  в тому числі у 3D-зображенні, інтралюмінарними ендоскопічними та рентгеноконтрастними методами обстеження, ехокардіо-  та мультиспіральною кардіографією з вмінням щодо клінічної  інтерпретації отриманих результатів. Завідувачі кафедр терапевтичного профілю. Впродовж 2020/2021 навчального року
 13. Адаптувати методичні матеріали з урахуванням сучасних методів діагностики та лікування серцево-судинних захворювань, зокрема артеріальної гіпертензії, ішемічної хвороби серця, хронічної серцевої недостатності; стандартів діагностики та лікування гострого коронарного синдрому, обґрунтування показів до сучасних інвазивних методів лікування. Доповнити навчально-методичні матеріали розділами, що висвітлюють іноваційні технології ведення хворих на ішемічну хворобу серця після застосування різних стратегій реваскулеризації міокарда. Голови ЦМК  відповідних дисциплін та спеціальностей, завідувачі кафедр терапевтичного профілю. Впродовж 2020/2021 навчального року
 14. У освітньому процесі забезпечити пріоритетність тематики, пов’язаної із наданням невідкладної допомоги, лікуванням та профілактикою хвороб, які  є домінуючими в структурі летальності населення країни. Проводити подальшу роботу щодо забезпечення набуття випускниками навичок з надання допомоги при невідкладних станах, що найчастіше зустрічаються у лікарській практиці, зокрема: практичних навичок із серцево-легеневої реанімації; невідкладної допомоги хворим з інфекційно-токсичним шоком, невідкладними станами при цукровому діабеті та інших. Голови ЦМК  відповідних дисциплін та спеціальностей, завідувачі кафедр терапевтичного профілю. Впродовж 2020/2021 навчального року
 15. Забезпечити умови для відпрацювання практичних навичок з клінічного обстеження хворого, засвоєння кожним студентом алгоритмів надання невідкладної допомоги під час проведення виробничої практики.

 

Завідувачі кафедр терапевтичного профілю. До 7 травня 2021 р.
 16. Приділити увагу засвоєнню студентами розуміння важливості профілактики захворювань та їх ускладнень, вмінню сформулювати рекомендації щодо корегування стилю життя та медикаментозного лікування пацієнта.

 

Завідувачі кафедр терапевтичного профілю До 7 травня 2021 р.
 17. Провести рецензування кількості медичних препаратів для визначення навичок щодо рецептурних знань з усіх клінічних дисциплін, визначити єдиний міждисциплінарний перелік для винесення на підсумкову атестацію, удосконалювати вивчення клінічної фармакології, особливо препаратів для надання невідкладної допомоги, методології збору інформації про побічні реакції лікарських засобів. Голови ЦМК  відповідних дисциплін та спеціальностей, завідувачі кафедр терапевтичного профілю. Впродовж  2021 року
 18. Постійно акцентувати увагу на вивченні студентами організаційних заходів щодо профілактики туберкульозу, поширення ВІЛ-інфекції, вірусного гепатиту С, корона- вірусної інфекції COVID-19 та інших найбільш поширених інфекційних захворювань, уніфікованих та локальних протоколів діагностики та лікування особливо небезпечних інфекцій, питань імунопрофілактики. Завідувачі кафедр терапевтичного профілю, інфекційних хвороб, дитячих

інфекційних хвороб

Впродовж  2021 року
 19. Забезпечити висвітлення питань військово-польової терапії, зокрема вивчення патологічних станів та захворювань, пов’язаних із перебуванням військовослужбовців у польових умовах (гострих респіраторних захворювань, патології верхніх дихальних шляхів та легень, переохолодження, профілактики та лікування патології шлунково-кишкового тракту). Голови ЦМК  відповідних дисциплін, завідувачі кафедр терапевтичного профілю. Впродовж  2021 року
 20. Кафедрам хірургічного профілю доповнити навчально-методичне забезпечення матеріалами військово-польової хірургії, зосередити увагу на особливостях сучасної бойової травми, алгоритмах надання медичної допомоги на полі бою та на етапах евакуації поранених (сучасна вогнепальна рана, осколкові та мінно-вибухові ураження тощо); організаційних принципах сортування та евакуації поранених; наданні першої медичної допомоги при невідкладних станах і ситуаціях (методах тимчасової зупинки кровотечі, в тому числі за військово-медичними стандартами НАТО, транспортної іммобілізації, в тому числі політравмах, множинних ушкодженнях, опіках, синдромі тривалого здавлення); застосуванні новітніх кровоспинних засобів та протишокових препаратів, що використовуються в умовах масових уражень; особливості гемотрансфузії та трансфузійної терапії в умовах бойових дій. Голови ЦМК  відповідних дисциплін та спеціальностей, завідувачі кафедр хірургічного профілю.

 

Впродовж  2021 року
 21. У зв’язку із реформуванням системи охорони здоров’я України                         з акцентом на пріоритетність сімейної медицини звернути особливу увагу на вивчення захворювань та ушкоджень категорії амбулаторної хірургії (гострі запальні захворювання м’яких тканин, вивихи та переломи кісток, артеріальна та венозна судинна патологія). Голови ЦМК  відповідних дисциплін та спеціальностей, завідувачі кафедр хірургічного профілю,

загальної практики (сімейної медицини).

 

Впродовж  2021 року
 22. Вжити заходів задля забезпечення оволодіння студентами технікою проведення первинної хірургічної обробки. Більше уваги приділяти вивченню показань до оперативного лікування, зокрема вибору планового чи термінового оперативного втручання, протоколів застосування методів тромбопрофілактики в доопераційному періоді та протоколів застосування антикоагулянтної   та тромболітичної терапії при гострих венозних тромбозах та тромбоемболії легеневої артерії, а також профілактиці хірургічної інфекції, алгоритмів консервативного та оперативного лікування хворих з ускладненнями цукрового діабету, особливостям надання  допомоги при невідкладних станах, особливо у дітей раннього віку.

Посилити рівень викладання питань щодо гострих отруєнь, у тому числі алкоголем та наркотичними речовинами, антидотної терапії.

Голови ЦМК  відповідних дисциплін та спеціальностей, завідувачі кафедр хірургічного профілю,

загальної практики (сімейної медицини).

 

Впродовж  2021 року
 23. Зосередити увагу на вивченні питань профілактики онкологічних захворювань та паліативної допомоги.

 

Завідувачі кафедр хірургічного профілю, онкології. Впродовж  2021 року
 24. Удосконалити навчально-методичні матеріали інформацією та ілюстративними матеріалами щодо застосування інноваційних технологій в хірургії; інтерпретації інструментальних методів обстеження пацієнтів, у тому числі УЗД, КТ, МРТ при диференційній діагностиці хірургічних хвороб, ендоскопічних досліджень (ретроградна холангіопанкреатографія, хромоскопія та інші) Голови ЦМК  відповідних дисциплін та спеціальностей, завідувачі кафедр хірургічного профілю.

 

 

Впродовж  2021 року
 25. Кафедрам акушерсько-гінекологічного профілю включити                           до тематики практичних занять методики скринінгових обстежень, питання первинної акушерської допомоги та патронажу вагітних і породіль сімейними лікарями. Голови ЦМК  відповідних дисциплін та спеціальностей,

завідувачі кафедр  акушерсько-гінекологічного напрямку.

 

Впродовж  2021 року
 26. Особливу увагу зосередити на засвоєнні необхідних в роботі лікаря загальної практики – сімейної медицини навичок з ранньої діагностики та лікування передракових станів та онкологічних захворювань у жінок, зокрема огляду та пальпації грудних залоз; методики взяття мазків на онкоцитологію та інтерпретації отриманих результатів; а також проблем ювенільної гінекології та підліткової контрацепції. Завідувачі кафедр акушерсько-гінекологічного профілю,

загальної практики (сімейної медицини).

Впродовж  2021 року
 27. Вжити заходів для забезпечення опанування випускниками практичних навичок з акушерсько-гінекологічної практики, зокрема сучасних технологій ведення пологів, показів до кесарського розтину, дифдіагностики позаматкової вагітності, а також діагностики і тактики надання екстреної медичної допомоги при аномальних маткових кровотечах. Завідувачі кафедр акушерства та гінекології  №1, №2, №3.

 

Впродовж  2021 року
 28. Акцентувати увагу на покращенні якості оволодіння практичними навиками з надання акушерської допомоги під час пологів за межами стаціонару. Голови ЦМК з  хірургічних дисциплін та акушерсько-гінекологічного напрямку.

 

Впродовж  2021 року
 29. Більше уваги приділяти алгоритмам лікувальної тактики первинної реанімації новонароджених при загрозливих станах, пов’язаних                                     із передчасними пологами, аспіраційним синдромом та вадах розвитку новонароджених. Посилити вимоги до забезпечення засвоєння студентами теми «Синдром гострого живота в гінекології». Більше уваги приділяти профілактиці ускладнень у жінок з екстрагенітальними захворюваннями у післяпологовому періоді.  Удосконалити викладання особливостей перебігу вагітності, пологів та післяпологового періоду при інфекційних захворюваннях, що найчастіше зустрічаються (ГРВІ, грип, ВІЛ), ендокринній патології у вагітних. Акцентувати увагу на забезпеченні засвоєння студентами сучасних стандартів надання медичної допомоги при неплідному шлюбі (зокрема  ендокринному неплідді) та з питань планування сім’ї.

 

Голови ЦМК з  хірургічних дисциплін та акушерсько-гінекологічного напрямку,

завідувачі кафедр акушерства та гінекології  №1, №2, №3.

 

Впродовж  2021 року
 30. Звернути увагу на особливості акушерсько-гінекологічної допомоги при надзвичайних станах і в умовах бойових дій (евакуація, надання першої та спеціалізованої допомоги, психопрофілактика у вагітних). Декан факультету, завідувачі кафедр акушерства та гінекології  №1, №2, №3.

 

Впродовж  2021 року
 31. Кафедрам педіатричного профілю забезпечити підготовку студентів з питань обсягу та етапності надання медичної допомоги дітям (клінічний маршрут пацієнта) згідно з діючими медико-технологічними документами  зі стандартизації медичної допомоги на засадах доказової медицини  за спеціальністю «Педіатрія».

 

Голови ЦМК з педіатричних дисциплін та спеціальностей,

завідувачі кафедр педіатрії №1, №2, №3, №4; №5.

 

Впродовж  2021 року
 32. З метою забезпечення адаптації студентів до принципів сімейної медицини продовжити  впровадження у навчальний процес наказу МОЗ України від 12.05.2016 № 438 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації інтегрованого ведення хвороб дитячого віку». Завідувачі кафедр педіатрії №1, №2, №3, №4; №5,

загальної практики (сімейної медицини)

 

Впродовж  2021 року
 33. Вжити заходів для забезпечення набуття випускниками навичок  з планування протиепідемічних  заходів при інфекційній патології дитячого віку, засвоєння календаря щеплень та позапланової імунізації, пасивної профілактики інфекційних хвороб, інтерпретації результатів туберкулінодіагностики у дітей, складання індивідуальних планів профілактичних щеплень у разі хронічної патології, тактики ведення пацієнтів при поствакцинальних реакціях і ускладненнях. Декани факультетів, завідувачі кафедр педіатрії №1, №2, №3, №4; №5, загальної практики (сімейної медицини)

 

До 10 травня 2021 р.
 34. Постійно удосконалювати методики викладання, спрямовані                               на оволодіння випускниками навичок з об’єктивного обстеження здорових та хворих дітей, обґрунтування клінічного діагнозу і складання плану лікування, дозування лікарських препаратів для дітей різних вікових груп. Акцентувати увагу на викладанні питань догляду за дітьми, особливо раннього віку; оцінювання параметрів фізичного розвитку дітей різного віку згідно з рекомендаціями ВООЗ; раціонального вигодовування та принципів грудного вигодовування. Голови ЦМК з педіатричних дисциплін та спеціальності,

завідувачі кафедр педіатрії №1, №2, №3, №4; №5.

 

Впродовж  2021 року
 35. Удосконалити викладання питань діагностики та лікування невідкладних станів у дітей з урахуванням стандартів надання медичної допомоги і протоколів МОЗ України та міжнародних медичних клінічних настанов педіатричного профілю. Забезпечити системний підхід у вивченні алгоритмів диференційної діагностики та надання невідкладної допомоги дітям неонатального періоду розвитку. Поглибити знання випускників щодо сучасних принципів діагностики  та терапії бронхообструктивного синдрому залежно від етіологічного чинника. Акцентувати увагу на профілактиці та лікуванні алергічних захворювань   у практиці лікаря-педіатра.  Під час проведення практичних занять приділяти більше уваги питанням диференційної діагностики порушень серцевого ритму у дітей. Голови ЦМК з педіатричних дисциплін та спеціальності,

завідувачі кафедр педіатрії №1, №2, №3, №4; №5.

 

Впродовж  2021 року
 36. При підготовці студентів з питань дитячих інфекційних хвороб звертати більше уваги на вивчення алгоритмів надання допомоги дітям при шокових станах, зумовлених менінгококовою інфекцією, гострою печінковою недостатністю при вірусних гепатитах; гострих стенозуючих ларинготрахеїтах, ексикозі важкого ступеня, гострих кишкових інфекціях. Більше уваги приділяти забезпеченню набуття випускниками вмінь розраховувати об’єм рідини при проведенні регідратаційної терапії дітям із зневодненням. Голови ЦМК з педіатричних дисциплін та спеціальності,

завідувачі кафедр педіатрії №1, №2, №3, №4; №5.

 

Впродовж  2020-2021 н. р.
 37. Вжити заходів задля удосконалення вивчення санітарно-гігієнічних аспектів харчування, а також умов перебування дітей в організованих дитячих колективах. Завідувачі кафедр педіатрії №1, №2, №3, №4; №5. Впродовж  2021 року
 38. Кафедрам гігієнічного профілю постійно оновлювати навчально-методичні матеріали для забезпечення викладання основ чинного законодавства про охорону здоров’я, сучасних концепцій розвитку вітчизняної системи громадського здоров’я та реформи охорони здоров’я України, питань медичного страхування, формування гарантованого пакету послуг, автономізації закладів охорони здоров’я, змін в організації первинної та стаціонарної допомоги, фінансування медичних послуг, правових засад діяльності та захисту медичних працівників. Особливу увагу приділяти удосконаленню вивчення питань сучасного менеджменту охорони здоров’я, ролі особистості, ефективних методів впливу для забезпечення вирішення комплексних завдань як медичного колективу певної ланки, так і усієї системи охорони здоров’я. Голови ЦМК з гігієнічних дисциплін та спеціальності,

завідувачі кафедр:

– гігієни №1, №2, №3, №4;

– соціальної медицини та громадського здоров’я;

– епідеміології.

Впродовж  2021 року
 39. Зосередити увагу на питаннях оцінки стану здоров’я, в тому числі інтерпретації інтегрованих показників популяційного здоров’я, епідеміології неінфекційних захворювань, питаннях оцінки добової енергетичної цінності і збалансованості раціону.  Включити до переліку практичних занять тему: «Основні поведінкові чинники ризику виникнення/прогресування серцево-судинної                           та цереброваскулярної патології та їх мінімізація у контексті Європейської стратегії профілактики неепідеміологічних захворювань».  Більше уваги приділяти питанням організації медичних оглядів  у дошкільних і шкільних закладах, профілактики порушень постави у дітей, методам визначення шкільної зрілості у дітей, питанням санітарно-гігієнічної експертизи предметів дитячого обігу та вжитку, обґрунтування профілактичних заходів. Голови ЦМК з гігієнічних дисциплін та спеціальності,

завідувачі кафедр:

– гігієни №1, №2, №3, №4;

– соціальної медицини та громадського здоров’я;

– епідеміології.

Впродовж  2021 року
 40. Акцентувати увагу на навичках оцінювання якості показників навколишнього середовища, постійно удосконалювати вивчення методів гігієнічних досліджень стану навколишнього середовища та оцінки впливу його факторів на здоров’я різних груп населення; питань гігієнічного нормування хімічних реагентів у різноманітних об’єктах довкілля.  Поглибити знання випускників з профілактики розвитку групових випадків харчових отруєнь, санітарно-гігієнічних нормативів харчування, впливу генетично модифікованих продуктів, біологічно активних речовин                   на організм людини, експертизи якості продуктів дитячого харчування. Голови ЦМК з гігієнічних дисциплін та спеціальності,

завідувачі кафедр:

– гігієни №1, №2, №3, №4;

– соціальної медицини та громадського здоров’я;

– епідеміології;

декан факультету.

Впродовж  2021 року
 41. Постійно удосконалювати вивчення питань гігієни праці, особливо  з фізіології праці (раціональний режим праці та відпочинку); вжити заходів для поглиблення знань випускників з оцінки ризиків впливу екологічної ситуації та техногенного навантаження в контексті реалізації Концепції розвитку системи громадського здоров’я  в Україні. Завідувачі кафедр гігієнічного профілю Впродовж  2021 року

 

1.2.Загальна характеристика студентів випускного курсу.

            Впродовж 2020-2021 навчального року на 6-му курсі медичного факультету №2 навчалось 321 вітчизняний студент. До складання атестації випускників на медичному факультеті №2 (спеціальність “лікувальна справа”) були допущені 322 студентів, з них на перескладання КРОК-2 1студентка яка не склала даний іспит у 2019-2020 навчальному році. Екзаменувались 322 студенти, які виконали шестирічний навчальний план, успішно склали всі заліки та іспити, відпрацювали виробничу практику.

243 студенти навчались за бюджетом (Наказ про допуск № 1179/л-1 від 17.05.2021р.) і 78 за контрактом (Наказ про допуск № 1180/л-1 від 17.05.2021р.).

Впродовж 2020-2021 навчального року на 6-му курсі факультету підготовки іноземних громадян  навчалося 169 іноземних студентів. До складання атестації випускників (спеціальність “лікувальна справа”) були допущені 169 студентів та екзаменувались 169 студентів серед них 23 – російськомовна форма навчання та 146 студентів англомовної форми навчання (Наказ на допуск №1267/л-1 від 28.05.2021 р.) які виконали шестирічний навчальний план, успішно склали всі заліки та іспити, відпрацювали виробничу практику. Та 10 студентів поновлено для перескладання КРОК-2.

Таблиця 1.2.а.

Динаміка змін контингенту студентів випускного курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «IV» за спеціальністю «Лікувальна справа»

з/п

                              Назва показника Кількість (абсолютна, відносна)
Факультет медичний №2
1. Усього осіб, які були зараховані на 1 курс навчання,

у тому числі молодші спеціалісти

369

50

2.

3.

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

Усього студентів випускного курсу 322
Усього студентів, які допущені до складання ДА

Усього студентів, яких відраховано:

за власним бажанням;

за невиконання навчального плану;

за порушення умов контракту;

з інших причин.

Усього студентів, яких поновлено на навчання,

у тому числі:

студентів свого ВМ(Ф)НЗ;

переведених із інших ВМ(Ф)НЗ

Усього студентів:

яким надана академічна відпустка;

які проходили повторне навчання.

Усього студентів, які не склали інтегрований тестовий іспит    «Крок 1», у тому числі відрахованих.

Усього студентів, які не склали інтегрований тестовий іспит    «Крок 2»,

у тому числі не здали практично-орієнтований державний іспит;

склали інтегрований тестовий іспит «Крок2» та не здали практично-орієнтований державний іспит;

322

61

13

44

3

1

50

 

5

11

 

26

21

 

 

4

 

2

 

0

 

0

                                                                                                          

                                                                                          Таблиця 1.2.б.

        

Динаміка змін контингенту іноземних студентів випускного курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «лікар» за спеціальністю «лікувальна справа».

№ з/п Назва показника Кількість (абсолютна, відносна)
1.

 

Усього осіб, які початково були зараховані на навчання 240
2. Усього студентів випускного курсу 183
3.

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

8.

Усього студентів, які допущені до складання ДА

склали ДА вминулому році

 

Усього студентів, яких відраховано:

за власним бажанням

за невиконання навчального плану

за порушення умов контракту

з інших причин

 

Усього студентів, яких поновлено на навчання

у тому числі:

студентів свого ВМНЗ

переведених з інших ВМНЗ

 

Усього студентів:

яким надана академічна відпустка

які проходили повторне навчання

 

Усього студентів, які не склали інтегрований іспит «Крок 1», у тому числі відрахованих

 

Усього студентів, які не склали інтегрований іспит «Крок 2»

169

 

10

 

98

13

40

41

4

 

 

 

54

8

46

 

 

13

 

16

 

 

2

 

 

Таблиця 1.3.

Загальна інформація про склад ДЕК,екзаменаторів

№ з/п Особи Інформація
1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Голова ЕК

 

 

 

 

 

 

Склад ЕК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар

відповідальний

технічний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екзаменатори:

д.м.н., професор

 

 

к.м.н., доцент

ас.к.м.н.

ст. викл. к.м.н.

Особи, задіяні у проведенні ДА  інших вищих навчальних закладів

Нетяженко В.З., – член-кор. НАМН України, д.м.н., професор, зав. кафедри пропедевтики вутрішньої медицини №1 НМУ імені О.О. Богомольця (За рішенням Вченої Ради НМУ від 22.12.2020 року «Про затвердження голів екзаменаційної комісії 2020/2021  року»

 

(Додаток 7 до Наказу №2230  від 19.04.2021 р.):

1. Цимбалюк Р.С. –  заст. голови ЕК №2, декан медичного факультету №2, доцент кафедри загальної хірургіі №1;

2. Власенко О.М. –  проректор з науково-педагогічної роботи та навчальної роботи, професор;

3. Бенюк В.О. – завідувач кафедри акушерства і гінекології №3, професор;

4. Сусак Я. М. – завідувач кафедри хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії, професор;

5. Мостбауер Г.В. – завідувач кафедри внутрішньої медицини №2, доцент;

6. Прохорова М.П. – кафедра педіатрії №2, професор.

 

 

Бенюк С.В. – к.м.н., доцент кафедри акушерства і гінекології №3

 

 

 

Технічні секретарі:

–   асистент   кафедри загальної хірургії №1 Козачук Є. С.;

 –   старший лаборант  кафедри  внутрішньої медицини №2

Алексєєнко О.О.;

 –  старший лаборант  кафедри  офтальмології  Соломаха К.М.;

 –  старший лаборант  кафедри  внутрішньої медицини №2

Ярмоліна Х.В.;

 –   старший лаборант  кафедри  хірургії з курсом невідкладної та судинної

Хірургії

Гальперін К.В.

 

 

 

33 (1 член.-кор.)

 

76

7

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                    

 

                                                                                                                     Таблиця 1.4.

Заходи, які здійснив ВМ(Ф)НЗ, з урахуванням зауважень і побажань, зроблених попередньою ЕК

№ з/п Зауваження і побажання, зроблені попередньою ЕК Заходи в боку ВМ(Ф)НЗ щодо усунення зауважень

Акушерство та гінекологія

1. При підготовці до практично-орієнтованого іспиту приділити увагу випускників проблемі екстрагенітальної патології у жінок репродуктивного віку.

 

На кафедрі проводиться постійний моніторинг наказів МОЗ України та відповідно вносяться корективи до матеріалів практичних занять, змісту ситуаційних задач. Для забезпечення набуття випускниками знань з проблеми екстрагенітальної патології у пацієнток репродуктивного віку кафедра акушерства і гінекології № 3 використовувала в кожному пакеті презентаційних матеріалів для практично-орієнтованого іспиту випускників клініко-лабораторні та інструментальні методи дослідження, опановані на клінічній базі кафедри та протягом дистанційного навчання на платформі NEURON і LIKAR. Використовувались матеріали власних досліджень співробітників кафедри. Значну увагу було приділено медичній етиці та деонтології, враховуючи особливості акушерсько-гінекологічної клініки.
2. Для опанування випускниками умінь професійної діяльності та набуття в повному обсязі практичних навиків, кафедра просить, при можливості, закупити фантоми для прийняття пологів, зупинки акушерських кровотеч та гінекологічного обстеження.

 

Кафедра акушерства і гінекології № 3 для прийому практично-орієнтованого іспиту випускників оснащена муляжами, фантомами та іншими наочними засобами. Кафедра для покращення якості оволодіння студентами умінь і практичних навичок клопочеться про придбання сучасних акушерських і гінекологічних фантомів, муляжів.
3. Вважати позитивним цьогорічний досвід проведення практично-орієнтованих іспитів випускників у форматі Акушерство і Гінекологія зі скороченням кількості екзаменаційних днів за рахунок збільшення кількості груп на кожен день іспиту.

 

 

Кафедра акушерства і гінекології №3 в повному обсязі забезпечена достатньою кількістю екзаменаторів україно-, російсько-, англомовними формами навчання, що дозволило скоротити кількість екзаменаційних днів.
4. Кафедрам акушерсько-гінекологічного профілю включити до тематики практичних занять методики скринінгових обстежень, питання первинної акушерської допомоги та патронажу вагітних і породіль сімейними лікарями.

 

Студенти, які навчаються на кафедрі акушерства і гінекології № 3 мають змогу опановувати практичними навичками у всіх відділеннях пологового будинку, у фантом-класі кафедри, а також на період локдауну заняття проводились з використанням платформ NEURON і LIKAR, забезпечених співробітниками кафедри в повному обсязі методичними матеріалами, відповідно до робочого плану та програми підготовки випускників. Висока кваліфікація співробітників кафедри дозволила на особистому прикладі демонструвати студентам найсучасніші методи скринінгових обстежень, питання первинної акушерської допомоги, патронажу вагітних, їх лікування, що заохотило студентів до опанування практичними навичками.
5. Акцентувати увагу на покращенні якості оволодіння практичними навиками з надання акушерської допомоги під час пологів за межами стаціонару. У поточному навчальному році для оволодіння прийомами надання акушерської допомоги при екстремальних пологах

кафедра в фантом-класі проводить заняття зі студентами V та VІ курсів медичного факультету № 2. Фантом-клас додатково було обладнано відео-апаратурою для забезпеченні візуального засвоєння практичних навичок. В умовах дистанційного навчання проводились майстер-класи з використанням ZOOM, Googl Meet, Viber, Telegram, Instagram.

6. Велику увагу приділити вивченню тактики ведення вагітності та пологів у жінок з COVID – 19, тактиці ведення новонароджених при загрозливих станах, пов’язаних із COVID – 19 у матері. При проведенні практичних занять кафедра акцентує увагу студентів на вивчення тактики ведення вагітності та пологів у жінок з COVID – 19, тактиці ведення новонароджених при загрозливих станах, пов’язаних із COVID – 19 у матері.
7. Посилити вимоги до забезпечення засвоєння студентами тематики щодо невідкладних станів в акушерсько-гінекологічній практиці.

 

На практичних заняттях, викладачі, відповідно до тематики, особливу увагу приділяють проблемам невідкладних станів в акушерсько-гінекологічній практиці. Кафедрою збільшено кількість тестових завдань за темами практичних занять, прочитано дві настановчі лекції «Невідкладні стани в акушерсько-гінекологічній практиці» на платформі Googl Meet.
8. Акцентувати увагу на забезпеченні засвоєння студентами сучасних стандартів надання медичної допомоги при неплідному шлюбі та з питань планування сім’ї.

 

Співробітниками кафедри проводиться постійний моніторинг сучасних протоколів МОЗ та Європейських протоколів щодо стандартів надання медичної допомоги з включенням отриманих даних в методичні розробки кафедри. Методичні розробки знаходяться у вільному доступі на сайті кафедри.
9. Звернути увагу на особливості акушерсько-гінекологічної допомоги при надзвичайних станах і в умовах бойових дій (евакуація, надання першої                       та спеціалізованої допомоги, психопрофілактика у вагітних).

 

На кафедрі створено комп’ютерний клас де студенти на кожному практичному занятті проходять тренування з ситуаційними завданнями «Крок 2» бази Центру тестування МОЗ України та з тестовими завданнями кафедри (на паперових носіях) для забезпечення належної підготовки студентів до надання акушерсько-гінекологічної допомоги при надзвичайних станах і в умовах бойових дій.
10. Приділити увагу при підготовці до практично-орієнтованого іспиту випускників проблемі передракових станів у жінок репродуктивного віку.

 

Для забезпечення набуття випускниками знань з проблеми передракових станів жіночих статевих органів у пацієнток репродуктивного віку кафедра акушерства і гінекології № 3 використовувала в кожному пакеті презентаційних матеріалів для практично-орієнтованого іспиту випускників клініко-лабораторні та інструментальні методи дослідження, опановані на клінічній базі кафедри та протягом дистанційного навчання на платформі NEURON, LIKAR, з використанням ZOOM, Googl Meet, Viber, Telegram, Instagram. Використовувались виключно матеріали власних досліджень співробітників кафедри.

Дитячі хвороби з дитячими інфекційними хворобами

1. Студенти  недостатньо володіють знаннями та навичками інтерпретації електрокардіограм дітей різного віку при різноманітній патології. На практичних заняттях, та лекціях

зі студентами 3-го курсу

Змістовий модуль 2. Анатомо-фізіологічні особливості, методика обстеження та семіотика захворювань у дітей.

Тема16. Під час практичного заняття

«Електрокардіографія, ехокардіографія у дітей» (2,5 год.)

 

зі студентами 4-го курсу

Модуль 1. Найбільш поширені соматичні захворювання у дітей

Змістовий модуль 4.   Кардіоревматологія дитячого віку

Тема 8. Найбільш поширені вроджені вади серця у дітей

Під час лекції «Найбільш поширені вроджені вади серця у дітей» (2 год.)

Під час практичного заняття «Етіологія найбільш поширених ВВС у дітей. Вірус краснухи як один з найважливіших етіологічних чинників вроджених вад серця; щеплення  для профілактики (терміни  вакцинації і ревакцинації) проти краснухи. Класифікація вад серця, гемодинаміка при найбільш поширених ВВС у дітей (дефекті МШП, дефекті МПП, тетраді Фалло, коарктації аорти, стенозі легеневої артерії, аортальному стенозі, транспозиції артеріальних судин та ВАП). Діагностика найбільш поширених ВВС у дітей. Тактика лікаря та прогноз при найбільш поширених ВВС у дітей. Консервативне лікування. Показання до кардіохірургічного лікування.  Лікування серцевої недостатності. Вторинна профілактика інфекційного ендокардиту.» (4, 7 год.)

 

Тема 9. Під час практичного заняття «Запальні  та незапальні захворювання серця у дітей. Гостра ревматична лихоманка у дітей. Кардити у дітей: визначення, класифікація, етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування, прогноз. Кардіоміопатії у дітей: визначення, класифікація, етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування, прогноз. Гостра ревматична лихоманка у дітей: визначення, класифікація, етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування, первинна та вторинна профілактика, прогноз.»    (4, 7 год.)

 

Тема  11. Під час лекції «Порушення ритму серця та провідності у дітей Порушення ритму серця та провідності у дітей: класифікація, причини, клініка, діагностика, лікування, прогноз.» (2 год.)

 

зі студентами 6-го курсу

Модуль 1. Педіатрія

Змістовий модуль 2. Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань системи кровообігу у дітей. Невідкладна допомога при основних невідкладних станах.

Тема 4. Під час практичного заняття «Диференційна діагностика ціанозу, задишки, кардіомегалії при захворюваннях серця у дітей. Невідкладна допомога при гострій серцевій недостатності у дітей. Провідні клінічні симптоми та синдроми захворювань системи кровообігу у дітей. Диференційний діагноз ціанозу, задишки, кардіомегалії у дітей. Дані лабораторних та інструментальних методів досліджень, диференційна діагностика при вроджених та набутих вадах серця, запальних та незапальних захворюваннях серця у дітей. Тактика ведення хворого при вроджених та набутих вадах серця, запальних та незапальних захворюваннях серця у дітей. Надання невідкладної  допомоги при гострій серцевій недостатності. Лікування та профілактика хронічної серцевої недостатності. Вторинна профілактика інфекційного ендокардиту у дітей. Диспансерне спостереження.» (5,5 год.)

 

Тема 5. Під час практичного заняття «Диференційна діагностика порушень серцевого ритму та провідності у дітей.  Невідкладна допомога при  пароксизмальних порушеннях ритму та Морган’ї-Адамс-Стокс синдромі. Провідні клінічні симптоми та синдроми при порушеннях серцевого ритму та провідності у дітей (екстрасистолії, пароксизмальній тахікардії, миготливій аритмії, повній атріовентрикулярній блокаді). Клінічні варіанти перебігу пароксизмальної тахікардії і миготливої аритмії  у дітей. Дані інструментальних досліджень при екстрасистолії, пароксизмальній тахікардії, миготливій аритмії, повній атріовентрикулярній блокаді. Диференційна  діагностика екстрасистолії, пароксизмальної тахікардії, миготливої аритмії та повної атріо-вентрикулярної блокади. Тактика ведення хворого при порушеннях серцевого ритму та провідності у дітей. Надання екстреної допомоги при  пароксизмальній тахікардії,  миготливій аритмії, МАС-синдромі у дітей. Профілактика порушень серцевого ритму та провідності  у дітей.» (5,5 год.)

 

             

             Внутрішні хвороби, професійні та інфекційні хвороби

Зауваження:
1. Слід звернути увагу на недостатні вміння студентів інтерпретувати результати інструментальних та лабораторних методів дослідження, а саме ФЗД, ліпідного спектру крові.

 

На кожному практичному занятті проводився детальний аналіз результатів інструментальних та лабораторних методів дослідження. Особливу увагу приділяли інтерпретації ліпідного спектру крові  (3-5 на практичному занятті змістового модуля «Ведення хворих із основними симптомами і синдромами в кардіологічній клініці») та ФЗД (3-5 на практичному занятті змістового модуля «Ведення хворих із основними симптомами і синдромами в пульмонологічній клініці»).
2. При підготовці студентів слід звернути увагу на вивчення гематологічних синдромів. На кожному практичному занятті «Ведення хворих із основними симптомами і синдромами в гематологічній клініці» проводився детальний розгляд основних синдромів в гематологічній практиці: геморагічного, лімфоцитарної проліферації та лімфоаденопатії.

 

3. При вивченні алгоритмів медичних маніпуляцій, а саме вимірювання артеріального тиску, виконання внутрішньовенних ін’єкцій, необхідно звернути увагу на чітку послідовність їх виконання.

 

На практичних заняттях детально розглядались алгоритми виконання медичних маніпуляцій.

При переході на змішану (очно-дистанційну) форму навчання студенти мали можливість удосконалити методику виконання  медичних маніпуляцій під час проведення консультативно-семінарських занять на фантомах та муляжах.

4. При проведенні практичних занять з ендокринології більше уваги приділяти діагностиці та наданню допомоги при гострій та хронічній недостатності надниркових залоз.

 

Впродовж навчального року на практичному занятті: «Курація хворих з гіпоглікемічною, кетоацидотичною комою, тиреотоксичним та аддісонічним кризом» зроблено акцент на вивченні алгоритмів надання допомоги при гострій наднирниковій недостатності.
5. Слід звернути увагу на недостатні знання студентів щодо діагностики та надання екстреної допомоги при невідкладних станах, зокрема при легеневій кровотечі.

 

На практичних заняттях детально розглядались питання диференційно діагностики легеневої кровотечі з кровотечами іншого походження (шлунковими, езофагеальними тощо) оцінювання тяжкості кровотечі та застосування інструментальних методів надання невідкладно допомоги.
6. На практичних заняттях слід звернути увагу на проведення диференційної діагностики туберкульозу з раком легень, бактеріальною та вірусною пневмонією, зокрема SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndromerelated coronavirus 2) упродовж вивчення курсу внутрішньої медицини.

 

На практичних заняттях розглядались питання розбіжностей у шляхах передачі та клінічному перебігу туберкульозу і COVID-19, а також особливостей перебігу, діагностики і ведення випадків поєднаної інфекції.
7. При проведенні випускного іспиту студенти виявили недостатні знання в питаннях специфічної діагностики інфекційних захворювань, чому варто присвятити більше уваги на практичних заняттях.

 

На практичних заняттях детально розглядались питання сучасної специфічної діагностики.
8. При підготовці студентів слід звернути увагу на труднощі студентів у вирішенні ситуаційних задач з невідкладних станів (інфекційно-токсичний та дегідратаційний шоки), а саме у послідовності надання допомоги.

 

На практичних заняттях детально розглядалось питання невідкладних станів при інфекційній патології: студенти вивчали алгоритми надання невідкладної допомоги при дегідратаційному та інфекційно-токсичному шоках.
9. Слід звернути увагу на недостатні знання студентів класифікації антибактеріальних препаратів, зокрема сучасних антибіотиків.

 

На практичних заняттях детально розглядались питання призначення антибактеріальної терапії, залежно від етіології захворювання, у тому числі антибіотикотерапія «першої лінії», а також питання антибактеріальної резистентності.
10. На практичних заняттях з професійних хвороб слід звернути увагу на більш детальне вивчення діагностики пневмоконіозів.

 

Була збільшена кількість тестів і задач з цього питання.
11. При проведенні випускного іспиту студенти виявили недостатні знання в питаннях професійних інтоксикацій, зокрема нейроінтоксикацій.

 

Була збільшена кількість тестів і задач з цього питання.
Зауваження МОЗ України
1. Оновити методичні матеріали з урахуванням сучасних уніфікованих медичних протоколів і настанов з діагностики і лікування захворювань внутрішніх органів та позицій доказової медицини, алгоритмів первинної та вторинної профілактики, а також діагностично-лікувальних стандартів провідних країн Європи та США. На кафедрі внутрішньої медицини №2 оновлені методичні матеріали з урахуванням сучасних настанов провідних країн Європи та США: Європейського товариства кардіологів, Європейської антиревматичної ліги, Європейського товариства артеріальної гіпертензії, Американського коледжу кардіологів, Європейської гематологічної асоціації, Американської асоціації гематологів, Європейського респіраторного товариства, Європейської асоціації по вивченню захворювань печінки тощо.
2.   Продовжити удосконалення освітнього процесу, спрямованого на формування у випускників розуміння синдромальної діагностики, патогенетичного зв’язку між симптомами, вміння обирати найбільш інформативні методи діагностики, інтерпретувати результати лабораторно-інструментальних методів дослідження, формулювати клінічний діагноз основного та супутнього захворювань згідно з чинною МКХ. У методичні матеріали для студентів внесені зміни з урахуванням положень доказової медицини та уніфікованих клінічних протоколів. На кожному занятті студенти заповнюють протокол курації пацієнта на підставі запропонованих клінічних випадків з формулюванням діагнозу, призначають план обстеження хворого з урахуванням сучасних рекомендацій. З викладачем обговорювались основні клінічні симптоми, синдроми та диференційна діагностика. Студенти проводили інтерпретацію результатів додаткових лабораторних та інструментальних досліджень, формулювали клінічний діагноз основного і супутніх захворювань та призначали лікування. Визначали прогноз, методи первинної та вторинної профілактики.
3.   Звернути увагу на обізнаність випускників із сучасними візуалізуючими методами діагностики – магнітно-резонансною та комп’ютерною томографією, в тому числі у 3D-зображенні, інтралюмінарними ендоскопічними та рентгеноконтрастними методами обстеження, ехокардіокардіографією з вмінням щодо клінічної інтерпретації отриманих результатів. На практичних заняттях студентам надана можливість ознайомитись із сучасними методами діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів (магнітно-резонансна і комп’ютерна томографія, тканинна доплерЕхоКГ, ендоскопічними дослідженнями та ангіографією, в тому числі інвазивною коронарографією), котрі відповідають сучасним стандартам діагностики. З викладачами на заняттях проводилось обговорення показань, протипоказань, можливих ускладнень та інтерпретація отриманих результатів.
4.   У освітньому процесі забезпечити пріоритетність тематики, пов’язаної із наданням невідкладної допомоги, лікуванням та профілактикою хвороб, які є домінуючими в структурі летальності населення країни. Проводити подальшу роботу щодо забезпечення набуття випускниками навичок з надання допомоги при невідкладних станах, що найчастіше зустрічаються у лікарській практиці, зокрема: практичних навичок із серцево-легеневої реанімації; невідкладної допомоги хворим з інфекційно-токсичним шоком, невідкладними станами при цукровому діабеті та інших. Враховуючи те, що серцево-судинні захворювання залишаються основною причиною смертності в Україні, особливий наголос в навчальному процесі було зроблено на вивченні питань діагностики, лікування та профілактики гострого коронарного синдрому, артеріальної гіпертензії та їх ускладнень, гострої та хронічної серцевої недостатності, раптової серцевої смерті, порушень ритму та провідності серця. Студенти удосконалювали практичні навички з проведення серцево-легеневої реанімації на фантомах, проводили курацію пацієнтів у відділенні кардіологічної реанімації, а також засвоювали алгоритми надання невідкладної допомоги при інфекційно-токсичному шоці, невідкладних станах при цукровому діабеті тощо.
5.   Приділяти увагу засвоєнню студентами розуміння важливості профілактики захворювань та їх ускладнень, вмінню сформулювати рекомендації щодо корегування стилю життя та медикаментозного лікування пацієнта. На кожному практичному занятті відповідно до теми заняття обговорювались питання можливих заходів первинної та вторинної профілактики захворювань, рекомендації щодо модифікації способу життя, немедикаментозного та медикаментозного лікування.
6.   Забезпечувати умови для відпрацювання практичних навичок з клінічного обстеження хворого, засвоєння кожним студентом алгоритмів надання невідкладної допомоги під час проведення виробничої практики. Під час проведення виробничої практики студенти 4 курсу відпрацьовували практичні навички обстеження хворого на фантомах та муляжах і засвоювали алгоритми надання невідкладної допомоги.
7.   Провести рецензування кількості медичних препаратів для визначення навичок щодо рецептурних знань з усіх клінічних дисциплін, визначити єдиний міждисциплінарний перелік для винесення на підсумкову атестацію, удосконалювати вивчення клінічної фармакології, особливо препаратів для надання невідкладної допомоги, методології збору інформації про побічні реакції лікарських засобів. На кожному практичному занятті студенти при складанні плану лікування хворого обговорювали питання фармакокінетики та фармакодинаміки лікарських засобів, в тому числі при наданні невідкладної допомоги, можливі побічні ефекти, питання поліпрагмазії. Визначений та затверджений єдиний міждисциплінарний перелік лікарських засобів, які винесені на підсумковий контроль.
8.   Постійно акцентувати увагу на вивченні студентами організаційних заходів щодо профілактики туберкульозу, поширення ВІЛ-інфекції, вірусного гепатиту С та інших найбільш поширених інфекційних захворювань, протоколів діагностики та лікування, особливо небезпечних інфекцій, питань імунопрофілактики. На практичних заняттях та лекціях звертали увагу на своєчасну діагностику з використанням нових методів (зокрема, квантифероновий тест), лікування з використанням нових протитуберкульозних препаратів, а також профілактику – інфекційний контроль туберкульозу (адміністративний, інженерний і особистий).  Особливу увагу приділяли питанням організаційних заходів щодо профілактики поширення ВІЛ-інфекції, вірусного гепатиту С та інших найбільш поширених інфекційних захворювань, студенти засвоїли сучасні протоколів діагностики та лікування особливо небезпечних інфекцій, питань імунопрофілактики.
9.   Забезпечити висвітлення питань військово-польової терапії, зокрема вивчення патологічних станів та захворювань, пов’язаних із перебуванням військовослужбовців у польових умовах на лінії зіткнення (гострих респіраторних захворювань, патології верхніх дихальних шляхів та легень, переохолодження, профілактики та лікування патології шлунково-кишкового тракту). На практичних заняттях та лекціях розглядали основні питання військово-польової терапії, зокрема надання допомоги при станах, що загрожують життю військовослужбовця на етапах медичної евакуації та захворюваннях, пов’язаних із перебуванням військовослужбовців у польових умовах (переохолодження, гострі респіраторні захворювань, патологія верхніх дихальних шляхів та легень, шлунково-кишкового тракту). При проведенні підсумкового контролю студенти розв’язували ситуаційні задачі з військово-польової терапії, в тому числі при невідкладних станах.
10.          Оновити методичні матеріали з урахуванням сучасних уніфікованих медичних протоколів і настанов з діагностики і лікування захворювань внутрішніх органів та позицій доказової медицини, алгоритмів первинної та вторинної профілактики, а також діагностично-лікувальних стандартів провідних країн Європи та США. На кафедрі внутрішньої медицини №2 оновлені методичні матеріали з урахуванням сучасних настанов провідних країн Європи та США: Європейського товариства кардіологів, Європейської антиревматичної ліги, Європейського товариства артеріальної гіпертензії, Американського коледжу кардіологів, Європейської гематологічної асоціації, Американської асоціації гематологів, Європейського респіраторного товариства, Європейської асоціації по вивченню захворювань печінки тощо.

 

Хірургічні хвороби з дитячими хірургічними захворюваннями

Зауваження:  
1. Відзначається вкрай низький рівень підготовки деяких студентів англомовної форми навчання. Деканатом та профільними кафедрами проведено роботу з покращення підготовки студентів АФН та виявлення студентів «груп ризику»
2. В деяких студентів відмічається недостатній рівень знань щодо сучасних, схем лікування найпоширеніших захворювань та принципів доказової медицини. Для студентів створено перелік онлайн посилань на сучасні світові рекомендації та національні протоколи МОЗ України щодо діагностики та лікування найпоширеніших захворювань. Посилання доступні в системі Likar_NMU.
Пропозиції:
1. Рекомендувати кафедрам зробити власні відеофільми. Відеофільми створювати у відповідності до рекомендацій та клінічних настанов МОЗ. В системі Likar_NMU створено посилання на відеоматеріали по темах практичних занять. Деякі відео створені самостійно.
2. Викласти лекції та відеоматеріали по лекціях у відкритий доступ Матеріали викладені у відкритий доступ.
Ввести до складу ДЕК представників кафедр, на яких навчалися студенти англомовної форми навчання. В 2021 р держіспит в студентів АФН приймався окремо від студентів медичного факультету №2 відповідною екзаменаційною комісією.
Пропозиції Голови ДЕК
1. Продовжити позитивну практику керівництва Університету щодо забезпечення сучасними учбовими засобами (муляжами, фантомами та іншим обладнанням) кафедр НМУ. В 2020/2021 нр керівництво університету продовжило практику кафедр забезпечення сучасними учбовими засобами, зокрема створено тренінговий центр на базі КНП «КМКЛ ШМД».
2. Підчас іспиту проводити аналіз відповідей студентів та визначати слабкі сторони їх підготовки з подальшими рекомендаціями щодо вдосконалення педагогічного процесу. Був проведений аналіз відповідей студентів та визначено слабкі сторони їх підготовки. Запропоновані зміни, які будуть враховані підчас навчального процесу в 2021/2022 нр.
Пропозиції МОЗ України
1. доповнити навчально-методичне забезпечення матеріалами військово-медичного спрямування, зосередити увагу на особливостях сучасної бойової травми, алгоритмах надання медичної допомоги на полі бою та на етапах евакуації поранених (сучасна вогнепальна рана, осколкові та мінно-вибухові ураження тощо); організаційних принципах сортування та евакуації поранених; наданні першої медичної допомоги при невідкладних станах і ситуаціях (методах тимчасової зупинки кровотечі, в тому числі за військово-медичними стандартами НАТО, транспортної іммобілізації, в тому числі політравмах, множинних ушкодженнях, опіках, синдромі тривалого здавлення); застосуванні новітніх кровоспинних засобів                               та протишокових препаратів, що використовуються в умовах масових уражень; особливості гемотрансфузії та трансфузійної терапії в умовах бойових дій. На кафедри, особливо випускаючі закуплено сучасні фантоми, в тч., які імітують бойову травму. Закуплено сучасні кровоспинні засоби (турнікети САТ, ізраїльські бандажі, «СІЧ», інші), на яких студенти відпрацьовують практичні навички надання першої медичної допомоги при невідкладних станах і ситуаціях.

На сторінках кафедр розміщено перелік посилань в You Tube на відповідні навчальні відео, в тому числі розроблені кафедрами НМУ.

На практичні заняття 5 курсу запрошуються волонтери «Медкорпусу», які допомагають навчати студентів та викладачів необхідним навичкам тактичної та військової медицини.

2. У зв’язку із реформуванням системи охорони здоров’я України з акцентом на пріоритетність сімейної медицини звернути особливу увагу на вивчення захворювань та ушкоджень категорії амбулаторної хірургії (гострі запальні захворювання м’яких тканин, вивихи та переломи кісток, артеріальна та венозна судинна патологія). В програму навчальних занять для студентів 5 та 6 курсу включено багато питань, що стосуються категорії амбулаторної хірургії (гострі запальні захворювання м’яких тканин, вивихи та переломи кісток, артеріальна та венозна судинна патологія), зокрема 6 занять на 5 кусі та 8 занять на 6 курсі.
3. Вжити заходів задля забезпечення оволодіння студентами технікою проведення первинної хірургічної обробки. Більше уваги приділяти вивченню показань до оперативного лікування, зокрема вибору планового чи термінового оперативного втручання, протоколів застосування методів тромбопрофілактики в доопераційному періоді та протоколів застосування антикоагулянтної та тромболітичної терапії при гострих венозних тромбозах та тромбоемболії легеневої артерії, а також профілактиці хірургічної інфекції, алгоритмів консервативного та оперативного лікування хворих з ускладненнями цукрового діабету, особливостям надання  допомоги при невідкладних станах, особливо у дітей раннього віку. Закуплені фантоми для ПХО рани.

Питання вибору планового чи термінового оперативного втручання, протоколів застосування методів тромбопрофілактики в доопераційному періоді та протоколів застосування антикоагулянтної та тромболітичної терапії при гострих венозних тромбозах та тромбоемболії легеневої артерії, а також профілактиці хірургічної інфекції, алгоритмів консервативного та оперативного лікування хворих з ускладненнями цукрового діабету, особливостям надання  допомоги при невідкладних станах, включені до тематичних планів на 5 та 6 курсах.

4. Зосередити увагу на вивченні питань профілактики онкологічних захворювань та паліативної допомоги. Питання профілактики онкологічних захворювань та паліативної допомоги детально висвітлюються на кафедрі онкології. Також вони розглядаються в курсі хірургії в програмах для 4 та 6 курсів.
Посилити рівень викладання питань щодо гострих отруєнь, у тому числі алкоголем та наркотичними речовинами, антидотної терапії. Посилено рівень викладання питань щодо гострих отруєнь, у тому числі алкоголем та наркотичними речовинами, антидотної терапії, особливо на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії. Також цим питанням приділено велику увагу при складанні нових тестів КРОК-2 та завдань для OSCI.
Постійно удосконалювати викладання тем щодо застосування інноваційних технологій в хірургії; інтерпретації інструментальних методів обстеження пацієнтів, у тому числі УЗД, КТ, МРТ при диференційній діагностиці хірургічних хвороб, ендоскопічних досліджень (ретроградна холангіопанкреатографія, хромоскопія та інші) Сучасні медоди візуалізації обов’язково розглядаються підчас практичних занять на 4,5 та 6 курсах. Їх інтерпритація входить до екзаменаційних пакетів на 4,5 та 6 курсах (2 завдання з 5).

 

Гігієна, соціальна медицина та економіка охорони здоров’я

1 При проведенні практичних занять на цих кафедрах більше уваги приділяти вирішенню ситуаційних задач з бази «Крок 2 загальна лікарська підготовка». Щоденно на практичних заняттях розглядались питання щодо вирішення тестових завдань «Крок 2»
2 На практичних заняттях більше уваги приділяти підготовці студентів з питань статистичної обробки результатів досліджень, роботі з законодавчо-нормативною документацією, що використовується в діяльності лікарів різного профілю. На заняттях щоденно приділялася увага статистичній обробці результатів досліджень та роботі з законодавчо-нормативною документацією
3 Звернути увагу на необхідність удосконалення протоколів оцінки знань студентів практично-орієнтованого іспиту (для оцінювання другої частини іспиту крім балів «1» та «0» слід ввести ще один бал «0,5»). Не виконано
4 При проведенні практино-орієнтовного іспиту з соціальної медицини та економіки охорони здоров»я студенти виявили низькі знання, навички та вміння з VEN-аналізу та АВС-аналізу, щодо використання даних підходів в клінічній практиці, тому в контексті доказової медицини і фармакоекономічного аналізу бажано при викладанні економіки охорони здоров»я доповнити тематику СРС методиками проведення VEN-аналізу та АВС-аналізу з розглядом означених підходів під час практичних занять. Покращили знання, навички та вміння студентів з VEN-аналізу та АВС-аналізу щодо використання даних підходів в клінічній практиці, тому в контексті доказової медицини

 

 

2.Організація проведення та підсумків державних випускних іспитів

2.1.Характеристика матеріально-технічного та навчально-методичного забезпечення проведення АВ

                                                                                                                  Таблиця 2.1

Загальна інформація про матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення проведення АВ

№ з/п Показник Інформація

Акушерство та гінекологія

1. Забезпеченість навчально-практичними тренінговими центрами, лабораторіями, навчальними кімнатами, необхідними для проведення АВ Кафедра акушерства і гінекології № 3 забезпечена навчальними кімнатами в достатній кількості.
2. Достатність укомплектованості фантомами, муляжами,  обладнанням устаткуванням, навчально-наочними матеріалами тощо, необхідними для демонстраціях практичних навичок, які винесені на АВ Кафедра акушерства і гінекології № 3 забезпечена на АВ наступним чином:  фантоми гінекологічні -2 (потрібно ще 3), фантоми акушерські – 4 (потрібно 6), муляжі акушерські: ляльки (потрібно 12), тази (потрібно 8), муляжі гінекологічні (потрібно 10), інструменти акушерські та гінекологічні, обладнання ультразвукове (повне забезпечення), ендоскопічне. Є потреба у фантомі що наочно відображає перебіг пологів та має комп’ютерне супроводження.
3 Наявність освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця, відповідність змісту екзаменаційних білетів вимогам ОКХ ОКХ з акушерства та гінекології наявна. Зміст екзаменаційних документів відповідає вимогам ОКХ.
4 Наявність програми державного екзамену з окремих дисциплін або комплексного екзамену. Регламент проведення державного екзамену з акушерства і гінекології наявний.
5 Система оцінювання результатів практично-орієнтованого державного іспиту за кредитно-трансферною системою організації навчального процесу Для оцінки результатів практично- орієнтованого державного іспиту з акушерства і гінекології за кредитно-трансферною системою організації навчального процесу  використовується бальна система.
6. Забезпеченість студентів відповідними навчально-методичними матеріалами для підготовки до АВ Студенти повністю забезпечені навчально-методичними  матеріалами для підготовки до АВ з акушерства і гінекології.
7 Наявність інформації з питань АВ на веб-порталі ВМ(Ф)НЗ Інформація з питань АВ з акушерства і гінекології на веб-порталі ВМ(Ф)НЗ наявна.

               

              

                      Дитячі хвороби з дитячими інфекційними хворобами

1. Забезпечення навчально-практичними тренінговими центрами, лабораторіями, навчальними кімнатами, необхідними для проведення АВ.

 

Проведена дистанційна атестація здобувачів вищої освіти з використанням сучасних комп’ютерних технологій.
2. Достатність укомплектованості фантомами, муляжами, обладнанням, устаткуванням, навчально-наочними матеріалами тощо, необхідними для демонстрації практичних навичок, які винесені на АВ.

 

Проведена дистанційна атестація здобувачів вищої освіти з використанням сучасних комп’ютерних технологій.
3. Наявність освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця, відповідність змісту екзаменаційних білетів вимогам ОКХ.

 

Екзаменаційні білети повністю відповідають вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця, яка наявна на кафедрі.
4. Наявність програми державного екзамену з окремих дисциплін або комплексного екзамену.

 

Програма практично-орієнтованого державного іспиту наявна і проведення АВ відбувалося у повній відповідності до неї.
5. Система оцінювання результатів практично-орієнтованого державного іспиту за кредитно-трансферною системою організації навчального процесу.

 

Система оцінювання результатів практично-орієнтованого державного іспиту повністю відповідає діючій Інструкції щодо оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах впровадження Європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу.
6. Забезпеченість студентів відповідними навчально-методичними матеріалами для підготовки до АВ.

 

Студенти достатньо забезпечені необхідними навчально-методичними матеріалами для підготовки до ДАВ, зокрема, методичними розробками.
7. Наявність інформації з питань АВ на веб-порталі ВМ(Ф)НЗ. На освітньому порталі та сайті кафедри

наявні методичні рекомендації для самостійної підготовки студентів, лекції, плани, презентації, відеофільм, тести, робочі програми, література тощо.

 

 

 

Внутрішні хвороби, професійні та інфекційні хвороби

1.    1 Забезпеченість навчально-практичними тренінговими центрами, лабораторіями, навчальними кімнатами, необхідними для проведення атестації здобувачів вищої освіти КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва» – основна клінічна база, котра має реанімаційне відділення, рентгенендоваскулярної хірургії з кардіологічними ліжками, інфарктне і  кардіологічне відділення, відділення інтервенційної кардіології, серцево-судинної хірургії та відділення реабілітації для хворих на інфаркт міокарда та ревматологічні (1 та 2) відділення. Крім того, навчання студентів проводиться на базі Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» у терапевтичному, пульмонологічному, кардіологічному, нефрологічному, гематологічному, гастроентерологічному, ревматологічному відділеннях та КНП «Київська міська клінічна лікарня №9» у гематологічному відділенні №1. Кафедрою для навчального процесу використовуються 18 учбових кімнати: 12 – в КНП «Олександрівська клінічна лікарня» м. Києва, 5 – у Національному військово-медичному клінічному центрі «Головний військовий клінічний госпіталь» та 1 – у Міській клінічній лікарні №9 м. Києва).

Базові відділення кафедри мають сучасне матеріально-технічне забезпечення, достатню кількість навчальних кімнат, а багатопрофільність спеціалізованих відділень дає можливість на високому рівні проводити, як практичні заняття, так і консультації, а також передатестаційну та передмодульну підготовку; удосконалювати практичні навички студентів у відповідності з програмою.

2.    2. Достатність укомплектованості фантомами, муляжами, обладнанням, устаткуванням, навчально-наочними матеріалами тощо; необхідними для демонстрації практичних навичок, які винесені на ВІ. Випускний іспит проводився у вигляді практично-орієнтованого іспиту, підготовка до якого включала: покращення матеріально-технічного забезпечення кафедри наочними посібниками (учбові муляжі, фантоми, манекени в тому числі для проведення серцево-легеневої реанімації, внутрішньовенних ін’єкцій, цоліклонів для визначення груп крові, електрокардіографи для реєстрації ЕКГ у 12 відведеннях); удосконалення інтерпретації результатів лабораторних та інструментальних досліджень.
3.    3. Наявність освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця, відповідність змісту екзаменаційних матеріалів вимогам ОКХ. Екзаменаційні матеріали, в тому числі пакети, ситуаційні задачі, повністю відповідають освітньо-кваліфікаційній характеристиці спеціаліста за спеціальністю «Лікувальна справа».
4.    4 Наявність програм випускного іспиту з окремих дисциплін або комплексного іспиту. Проведення випускного іспиту відбувається у повній відповідності наявних програм .
5.    5 Система оцінювання результатів практично-орієнтованого випускного іспиту за кредитно-трансферною системою організацією навчального процесу. Система оцінювання результатів практично-орієнтованого випускного іспиту за Європейською кредитно-трансферною системою організацією навчального процесу проводиться відповідно Інструкції щодо оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах впровадження Європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу (розділ 4, 2014 рік).
6.    6 Забезпеченість студентів відповідними навчально-методичними матеріалами для підготовки до випускного іспиту Студенти забезпечені навчально-методичними матеріалами для підготовки до випускного іспиту у повному обсязі (підручники, посібники, методичні розробки тощо).
7.    7 Наявність інформації з питань випускного іспиту на веб-порталі ВМ(Ф)НЗ На веб-порталі ВМ(Ф)НЗ наявна вся необхідна інформація щодо проведення випускного іспиту: графік передекзаменаційних консультацій, регламент проведення випускного іспиту, обов’язкові знання та вміння, перелік досліджень, які містить екзаменаційний пакет, референтні значення показників різних лабораторних методів дослідження, алгоритми проведення медичних маніпуляцій.

 

Хірургічні хвороби з дитячими хірургічними захворюваннями

1. Забезпеченість навчально-практичними

тренінговими центрами, лабораторіями, навчальними кімнатами, необхідними для проведення АВ

Зауважень немає. Базами кафедри для забезпечення навчального процесу є такі основні клініки.

1.    КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва» (основна клінічна база), яка має 1 лекційну аудиторію, 15 навчальних кімнат та 72 ліжка, котрі розташовані в хірургічному, судинному, реанімаційному відділеннях. Хірургічне відділення надає швидку та невідкладу допомогу.

2.    КНП «Київська міська клінічна лікарня швидкої допомоги», спеціалізоване відділення хірургії печінки, жовчних проток та підшлункової залози (60 ліжок). На клінічній базі 3 навчальні кімнати. Заняття проводяться з 2019 р.

2. Головний клінічний військовий шпиталь, який забезпечений лекційною аудиторією, має серцево-судинне відділення на 50 ліжок, на базі якого проводяться відповідні цикли. Для забезпечення навчального процесу використовується 5 навчальних кімнат.

3. КНП «Клінічна лікарня № 9 м. Києва», в якій розміщено хірургічне відділення (загальна кількість ліжок – 70). Відділення є базовим для міського гематологічного центру та НДІ гематології та трансфузіології, що дає можливість вводити в учбовий процес сучасні лікувально-діагностичні методи, ознайомити студентів з усіма основними видами гематологічної патології, закріпити знання студентів з практичних навичок. Практичні заняття проводяться в 4 навчальних кімнатах. Відділення надає швидку та невідкладу допомогу.

4. Міська клінічна лікарня № 17 м. Києва, в якій розміщено відділення торакальної хірургії дорослих, відділення торакальної дитячої хірургії, відділення політравми, відділеня клінічної пульмонології, має малу лекційну аудиторію, та навчальну кімнату (кількість ліжок – 60). Більшість відділень надають швидку та невідкладу допомогу.

6. Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова (1 навчальна кімната). Проводяться практичні заняття для студентів 6 курсу з теметики серцево-судинної хірургії (2 теми).

Завдяки тому, що клінічні бази кафедри залучають до викладання кваліфікованих фахівців, мають і продовжують оснащатися сучасним обладнанням та використовують новітні технології в сфері загальної, лапароскопічної, серцево-судинної, торакальної, рентгенендоваскулярної та пластичної і реконструктивної хірургії, на кафедрі хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця студенти мають змогу оволодіти в повному обсязі знаннями по всім розділам робочої програми та проводити наукові розробки в цих областях медицини.

2. Достатність укомплектованості фантомами, муляжами, обладнанням, устаткуванням, навчально-наочними матеріалами тощо; необхідними для демонстрації практичних навичок, які винесені на АВ Кафедра достатньо укомплектована необхідними наочними матеріалами та муляжами.
3. Наявність освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця, відповідність змісту екзаменаційних білетів вимогам ОКХ Екзаменаційні матеріали (пакети) повністю відповідають освітньо-кваліфікаційній характеристиці фахівця щодо вимог ОКХ.

Підвищити відповідальність невипускаючих кафедр хірургічного профілю (ЛОР, офтальмологія, урологія). У склад екзаменаторів вважаємо доцільним включити викладачів всіх профільних кафедр, зокрема загальної хірургії.

4. Наявність програм державного екзамену з окремих дисциплін або комплексного екзамену Проведення АВ відбувається у повній відповідності наявних програм комплексного екзамену. В 2020/21 р через карантинні обмеження програми були модифіковані для дистанційного проведення іспиту.
5. Система оцінювання результатів практично-орієнтованого державного іспиту за кредитно-трансферною системою організацією навчального процессу В 2021 р іспит проводився дистанційно, тому у раз продовження даної практики необхідно більш детально проаналізувати систему оцінювання і виробити більш чіткі критерії на випадок повторення подібних ситуацій. Варто зменшити вплив оцінок з попередніх дисциплін на кінцеве оцінювання.
6. Забезпеченість студентів відповідними навчально-методичними матеріалами для підготовки до АВ Зауважень немає. Студенти забезпечені навчально-методичними матеріалами для підготовки до АВ у повному обсязі (підручники, посібники, методичні розробки). Необхдні матеріали у вільному доступі на сторінці кафедри а також у платформі Likar_NMU.
7. Наявність інформації з питань АВ на веб-порталі ВМ(Ф)НЗ На веб-порталі ВМ(Ф)НЗ наявна необхідна інформація щодо питань проведення АВ. Належна інформація стосовно АВ представлена в повному обсязі. В системі Likar_NMU були розміщені всі необхідні матеріали, які можна було динамічно оновлювати. Також в Likar_NMU розміщені посилання на онлайн консультації в Zoom.

 

 

Гігієна, соціальна медицина та економіка охорони здоров’я

1. Забезпеченість навчально-практичними тренінговими центрами, лабораторіями, навчальними кімнатами, необхідними для проведення АВ АВ з гігієни, соціальної медицини та економіки охорони здоров’я проводиться дистанційно з комп’ютерного класу в фізико-хімічному корпусі НМУ імені О.О.Богомольця, в якому були передбачені робочі місця для членів державної комісії, екзаменаторів, секретарів згідно з вимогами епідемічної безпеки.

Для проведення АВ не використовуються тренінгові центри, лабораторії.

Висновок: Кількість і оснащення навчальних кімнат повністю відповідають вимогам для проведення АВ.

2. Достатність укомплектованості фантомами, муляжами, обладнанням, устаткуванням, навчально-наочними матеріалами тощо, необхідними для демонстрації практичних навичок, які винесені на АВ. Для вирішення ситуаційних задач були підготовлені сучасні законодавчі, нормативні і допоміжні матеріали.

Для перевірки практичних навичок в кожну ситуаційну задачу було введене питання щодо методик вимірювання чинників навколишнього середовища, проведення необхідних розрахунків тощо (переважно останнє питання).

3. Наявність освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця, відповідність змісту екзаменаційних білетів вимогам ОКХ. Освітньо-кваліфікаційна характеристика фахівця є наявною. Відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста за спеціальністю 7.110101 – лікувальна справа, складені ситуаційні задачі до 1 та 2 частини ПОДІ.
4. Наявність програми державного екзамену з окремих дисциплін або комплексного екзамену Наявна програма “Практично-орієнтованого державного іспиту з гігієни, соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я” та епідеміології, яка в своєму складі містить перелік теоретичних та практичних питань з переліком практичних навичок, відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста за спеціальністю 7.110101 – “Лікувальна справа”. Програма затверджена на методичних нарадах профільних кафедр, засіданні Циклової методичної комісії з гігієнічних дисциплін та проректором НМУ з науково-педагогічної роботи, професором О.М. Власенком.
5. Система оцінювання результатів практично-орієнтованого державного іспиту за кредитно-трансферною системою організацією навчального процесу Виконання типових задач діяльності та умінь, що перевіряються під час практично-орієнтованого державного іспиту, заносяться до індивідуального Протоколу №1 та Протоколу №2 і оцінюється балами:

“1,0” – виконано;

“0,5” – виконано з дрібними помилками;

“0” – виконано з грубими помилками, не виконано.

Результат практично-орієнтованого державного іспиту визначається:

– в балах (максимальна кількість балів – 200);

– оцінкою за традиційною шкалою («5» – «відмінно»; «4» – «добре»; «3» – «задовільно»; «2» – «незадовільно»);

– оцінкою ECTS («А», «В», «С», «D», «Е», «FX»).

Оцінки виставляються на основі балів, зафіксованих у індивідуальних Протоколах №№1, 2 проведення та оцінювання іспиту за шкалою:

Від 180 до 200 балів     5, “відмінно”

Від 140 до 179 балів     4, “добре”

Від 100 до 139 балів     3, “задовільно”

99 балів і менше  2, “незадовільно”

6. Забезпеченість студентів відповідними навчально-методичними матеріалами для підготовки до АВ Студенти повністю забезпечені відповідними навчально-методичними матеріалами для підготовки до АВ. На стендах кафедри вивішені переліки питань до АВ, переліки практичних навичок, перелік приладів, приклади задач, система оцінювання АВ, порядок організації АВ, розклади іспитів та консультацій інша інформація. На сайті університету для студентів вивішена та ж інформація, що і на стендах, та додаткові матеріали для підготовки до іспиту.
7. Наявність інформації з питань АВ на веб-порталі ВМ(Ф)НЗ На веб-порталі ВМ(Ф)НЗ в повному обсязі міститься інформація до АВ: регламент іспиту, перелік теоретичних питань, перелік практичних навичок, витяг з освітньо-кваліфікаційної характериcтики спеціаліста за спеціальністю 7.110101 – лікувальна справа.

 

2.2.Підсумки складання стандартизованого тестового державного іспиту «Крок-2»

Ліцензійний іспит “Крок-2. Загальна лікарська підготовка” для вітчизняних студентів був проведений 18 травня  2021 року на підставі положень, розроблених Центром тестування МОЗ України. Відповідальність за дотримання процедури тестового державного іспиту покладалась на голову АК медичного факультету №2.

Кількість тестових завдань – 150, кількість варіантів – 99, термін виконання – 2 години 10 хвилин.

Структура тестів з окремих дисциплін

Терапевтичний профіль – 35-44%

Педіатричний профіль – 13-17%

Хірургічний профіль – 18-23%

Акушерство та гінекологія – 11-14%

Гігієнічні науки, ООЗ – 11-14%

До ліцензійного іспиту “Крок-2. Загальна лікарська підготовка”  допущено 322  студенти медичного факультету №2 випуск 2020/2021р. з них 1 студентка яка не склали іспит у 2019/2020 навчальному році. Різник Т.М. № 1101/л-1 від 28.04.2021 р.

Цей іспит успішно склали 320 студентів. Якісна успішність серед студентів становить згідно положенню “склав/не склав” 99,38% при врахуванні вірних відповідей  > 60,0 %. Даний іспит не склали 2 студентів: Шевцов Ю.А. – 50%, Вітюк Я.А.. – 39.3%.

Найкращі результати (95% і більше) показав  1 студент,  який отримав найвищий показник : Фурман О.О. – 95,3%.

 

2.2.1.Підсумки складання стандартизованого тестового державного іспиту «Крок-2»

Ліцензійний іспит “Крок-2. Загальна лікарська підготовка”для іноземних студентів був проведений 26 травня  2021 року на підставі положень, розроблених Центром тестування МОЗ України. До складання ліцензійного іспиту «Крок 2» були допущені 182 студенти (Наказ про допуск до державної атестації № 1231/л-1 від 25.05.2021р.)  з них складало іспит 176 студентів серед яких потовлено10 студентів , які не склали даний іспит в минулому році . На іспит не зявилось 2 студетів

Кількість тестових завдань – 150, кількість варіантів – 99, термін виконання – 2 години 10 хвилин.

Структура тестів з окремих дисциплін

Терапевтичний профіль – 35-44%

Педіатричний профіль – 13-17%

Хірургічний профіль – 18-23%

Акушерство та гінекологія – 11-14%

Гігієнічні науки, ООЗ – 11-14%

Серед 176 іноземних студентів (30 – російськомовні, 146 – англомовні) студентів медичного факультету № 2 цей іспит успішно склали 148 студентів. Якісна успішність серед студентів становить згідно положенню “склав/не склав” 84.0%  (англомовні студенти – 85.6%, російськомовні – 70,0%)  при врахуванні вірних відповідей  > 60,5 %. Даний іспит не склали 28 студентів та 2 студенти на іспит не з`явилася. Серед них : Ахмед Данял 50%, Махамуд Абдірахман Ілмі 40 %, Джаяраман Сударсан 53.3 %, Жлєта Айман Абдулмаджід Наср 54 %, Самер Хелал Соліман Абдельгафар 50 %, Хейр Ель Дин Хассан 49,3 %, Нітін 45,3 %, Океке Кеннеді Ебере 42,7 %, Шайк Ясін 54,7 %, Карімі Артін Бахман 48%,    Гунда Нагеш Гюнхам  53.3%,   Раджасекаран Прасантх  55,3%,   Судані Сіф Алі Абдулсада 44%,   Сіні Шубхам  49,3 %,  Джаафар Хайдер Факір Рахім   39.3 %, Сомасундарам Акаш Сундар Адітхія  52.7%, Шанмугам Дівія 20.7%, Амаді Чіндах Налсон  46,7%, Салехі Калам Резе Бехзад  49.3%,  Сарчоглу Емре  52.7%, Талаб Сейфелдін Шебл Шехата  52.7% , Бурханов Худойорхон Оділжон огли 50.7%,  Аль Хосамі Мотаз Хассан  49.3 %,  Афраві Мазіар Абдулзахра  44.7%, Беларабі Радуан  38.7%, Голмех Ашраф 51.3%,  Дурдиєв Шірмират 53.3%,  Узаков Хусан Егамбердійович32.7%. Студенти: Хемдемов Гадам, Гайипназаров Довран не з`явились на іспит. Студентів, які склали на 90% і більше: Барадія Ісмаіл- 92%.

 

Таблиця 2.2.а.

Загальна інформація про підсумки складання стандартизованого тестового державного іспиту «Крок 2» вітчизняними студентами випускного курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «лікар» за спеціальністю «лікувальна справа»

Навчальний

Рік

Кількість студентів, які складали «Крок 2» Кількість студентів, які не склали «Крок 2» Підсумки складання стандартизованого тестового державного іспиту «Крок 2»
Терапевтичний профіль Хірургічний профіль Педіатричний профіль Акушерство та гінекологія Гігієнічний профіль
2020-2021 322 2 82.75 75.7 79.6 83.3 85
2019-2020 367 3(0,81%) 84.3 75.6 79.7 81.8 74.3
2018-2019 301 6(1.9%) 80.6 80.1 74.1 80.7 82.6

Загальний результат – 80,75%

 

                                                                                                                  Таблиця 2.2.б.

Загальна інформація про підсумки складання стандартизованого тестового державного іспиту «Крок 2» іноземними студентами випускного курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «лікар» за спеціальністю «лікувальна справа»

Навчальний рік Кількість студентів,які складали «Крок 2» Кількість студенті, які не склали «Крок 2» Підсумки складання стандартизованого тестового державного іспиту «Крок 2»
Терапевтичний профіль Хірургічний профіль Педіатричний профіль Акушерство та гінекологія Гігієнічний профіль
2021 176 28 64.1 62.9 68.8 72.4 55.1
2020 182 21 67.4 68.3 69.8 64.9 55.9
2019 164 14 71,8 73,05 71,5 81,3 61,45

 

Загальний результат – 64.5%

 

2.3.Підсумки складання практично-орієнтованого іспиту

Організація і проведення атестації випускників базувалось на наказі МОЗ України № 53 від 31.05.05р. «Про затвердження Положення про організацію і порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації за напрямком підготовки «Медицина»» та наказі НМУ №230 від 19.04.2021 р. «Про підготовку і проведення атестації випускників НМУ у 2020/2021 н.р.».  Перерва між екзаменами складала в середньому 5 днів.

При проведенні практично-орієнтованого іспиту згідно рішення ректорату, затвердженого Вченою Радою університету та погодженого з МОЗ України виставлялись окремі оцінки по комплексному практично-орієнтованому іспиту з внутрішніх, професійних та інфекційних хвороб та хірургічних хвороб з дитячою хірургією.

Порядок проведення як комплексного практично-орієнтованого іспиту з акушерства та гінекології та дитячих хвороб з дитячими інфекційними хворобами так і практично-орієнтованого іспиту з окремих дисциплін ― гігієни, соціальної медицини та економіки охорони здоров’я, хірургічних хвороб з дитячою хірургією і внутрішніх, професійних та інфекційних хвороб передбачав оцінювання умінь та навичок випускників за двома частинами.

Кількість хворих для обстеження при екзаменуванні з кожних 4-х дисциплін для кожного випускника складав 4, в тому числі одну жінку і одну дитину.

Оцінювання результатів практично-орієнтованого іспиту здійснювалось згідно п.4.4 „Положення про організацію і порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації за напрямком підготовки „Медицина” та Наказу НМУ №230 від 19.04.2021 р «Про підготовку і проведення атестації випускників НМУ у 2020/2021 н.р.».

Комплексний іспит з акушерства і гінекології та дитячих хвороб з дитячими інфекційними хворобами проводився наступним чином: прийом практичних навичок біля ліжка хворого або на фантомах та вирішення ситуаційних задач з акушерства і гінекології та вирішення ситуаційних задач, серед яких були питання з дитячих хвороб дитячих інфекцій та туберкульозу у дітей.

Комплексний іспит з внутрішніх, професійних та інфекційних хвороб, хірургічних хвороб з дитячими хірургічними хворобами та гігієни, соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я  мав такі етапи: оцінка практичних навичок біля ліжка хворого, а також проведення серцево-легеневої реанімації  з терапевтичного та хірургічного профілів та вирішення ситуаційних задач з терапії, професійних та інфекційних хвороб, хірургічних хвороб , з гігієни, соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я.        

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2.3.1.а

Загальна інформація щодо підсумків складання практично-орієнтованого іспиту з внутрішніх, професійних та інфекційних хвороб студентами випускного курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «IV» за спеціальністю «лікувальна справа»

 

Навч

рік

Кількість

студентів,

які склали АВ

Підсумки складання практично-орієнтованого державного іспиту Сер.

бал

ПОІ

% складання

«Крок2»

Абс.

успішність

%

Якісна

успішність,

%

«5» «4» «3» «2»
абс. % абс. % абс. % абс. %
2021 321 52 16 199 62 70 22 0 0 3.94 81.75 100 78.1
2020 361 41 11.5 245 68 75 20.5 0 0 3.9 84,3 100 79.2
2019 301* 77 25,6 186 61,8 38 12,6 0 0 4,13 80,6 100 87,4

 

 

Таблиця 2.3.1.б

Загальна інформація щодо підсумків складання практично-орієнтованого іспиту з внутрішньої медицини з професійними та інфекційними хворобами іноземними студентами випускного курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «лікар» за спеціальністю «лікувальна справа»

 

Навч рік Кількість студентів, які складали АВ Підсумки складання практично-орієнтовного державного іспиту Сер. бал Абс успі-шність,% Якісна успі-шність,%
«відмінно» «добре» «задовільно» «незадовільно»
абс % абс % абс % абс %
2021 169 3 1.8 69 40.8 97 57.3 0 0 3.44 100 42.6
2020 177 15 8.5 82 46.3 80 45.2 0 0 3.55 100 54.8
2019 158 10 6,3 77 48,7 65 41,1 6 3,8 3,58 96,2 55,1

 

 

Таблиця 2.3.2.а

Загальна інформація щодо підсумків складання практично-орієнтованого іспиту з хірургічних хвороб з дитячою хірургією студентами випускного курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «IV» за спеціальністю «лікувальна справа»

Навч.

рік

Кількість

студентів,

які склали АВ

Підсумки складання практично-орієнтованого іспиту Сер.

бал

ПОІ

% складання

«Крок 2»

Абс.

успішність

%

Якісна

успішність,

%

«5» «4» «3» «2»
абс. % абс. % абс. % абс. %
2021 321 104 32.3 200 62.3 17 5.3 0 0 4.2 75.2 100 94.7
2020 361 114 31.5 235 65 12 3.5 0 0 4.28 75,6 100 96.6
2019 301* 103 34,2 181 60,1 17 5,7 0 0 4,29 80,1 100 94,4

Таблиця 2.3.2.б

Загальна інформація щодо підсумків складання практично-орієнтованого іспиту з хірургічних хвороб з дитячими хірургічними хворобами іноземними студентами випускного курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «лікар» за спеціальністю «лікувальна справа»

Навч рік Кількість студентів, які складали АВ Підсумки складання практично-орієнтовного іспиту Сер. бал Абс успі-шність,% Якісна успі-шність,%
«відмінно» «добре» «задовільно» «незадовільно»
абс % абс % абс % абс %
2021 169 20 11.8 82 48.5 67 39.6 0 0 3.72 100 60.3
2020 171 20 11.7 84 49.1 67 39.1 0 0 3.75 100 60.8
2019 155 16 10,3 105 67,7 34 21,9 0 0 3,9 100 78,1

 

 

Таблиця 2.3.3.а

Загальна інформація щодо підсумків складання практично-орієнтованого іспиту з дитячих хвороб з дитячими інфекційними хворобами студентами випускного курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «IV» за спеціальністю «лікувальна справа»

 

Навч

рік

Кількість

студентів

які склали АВ

Підсумки складання практично-орієнтованого іспиту Сер.

бал

ПОІ

% складання

«Крок2»

Абс.

успішність

%

Якісна

успішність,

%

«відмінно» «добре» «задовільно» «незадовільно»
абс. % абс. % абс. % абс. %
2021 321 79 24.6 188 58.5 54 16.8 0 0 4.0 76.9 100 83.1
2020 361 49 13.6 256 70.5 56 15.5 0 0 3.98 79,7 100 84.4
2019 301* 60 19,9 202 67,1 39 13 0 0 4,07 74,1 100 87

 

Таблиця 2.3.3.б

Загальна інформація щодо підсумків складання практично-орієнтованого іспиту з дитячі хвороби з дитячими інфекційними хворобами іноземними студентами випускного курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «лікар» за спеціальністю «лікувальна справа»

Навч рік Кількість студентів, які складали АВ Підсумки складання практично-орієнтовного іспиту Сер. бал % складання «Крок 2» Абс успі-шність,% Якісна успі-шність,%
«відмінно» «добре» «задовільно» «незадовільно»
абс % абс % абс % абс %
2021 168 3 1.8 63 37.2 103 60.9 0 0 3.4 68.8 100 39.0
2020 172 13 7.6 63 36.6 96 55.8 0 0 100 44.2
2019 154 17 11,1 66 43,1 69 45,1 1 0,7 3,65 71,5 99,3 54,3

 

Таблиця 2.3.4.а

Загальна інформація щодо підсумків складання практично-орієнтованого іспиту з акушерства і гінекології студентами випускного курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «IV» за спеціальністю «лікувальна справа»

Навч

рік

Кількість

студентів,

які склали АВ

Підсумки складання практично-орієнтованого іспиту Сер.бал

ПОІ

% складання

«Крок2»

Абс.

успішність

%

Якісна

успішність,

%

«відмінно» «добре» «задовільно» «незадовільно»
абс. % абс. % абс. % абс. %
2021 321 58 18 176 54.8 87 27.1 0 0 3.9 83.3 100 72.9
2020 361 41 11.3 228 63.1 92 25.48 0 0 3.8 81,8 100 74.5
2019 301* 54 17,9 175 58,1 72 24 0 0 4,08 80,7 100 76,1

Таблиця 2.3.4.б

Загальна інформація щодо підсумків складання практично-орієнтованого іспиту з акушерства та гінекології іноземними студентами випускного курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «лікар» за спеціальністю «лікувальна справа»

Навч рік Кількість студентів, які складали АВ Підсумки складання практично-орієнтовного  іспиту Сер. бал Абс успі-шність,% Якісна успі-шність,%
«відмінно» «добре» «задовільно» «незадовільно»
абс % абс % абс % абс %
2021 169 21 12.4 63 37.2 85 50.3 0 0 3.6 100 49.7
2020 171 12 7 58 33.9 101 59.1 0 0 3.44 100 40.9
2019 152 16 10,5 84 55,3 52 34,2 0 0 3,76 100 65,8

Таблиця 2.3.5.а

Загальна інформація щодо підсумків складання практично-орієнтованого іспиту з гігієни, соціальної медицини та економіки охорони здоров’я студентами випускного курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «IV» за спеціальністю «лікувальна справа»

Навч.

рік

Кількість

студентів

які склали АВ

Підсумки складання практично-орієнтованого іспиту Сер.

бал

ПОІ

% складання

«Крок2»

Абс.

успішність

%

Якісна

успішність,

%

«5» «4» «3» «2»
абс. % абс. % абс. % абс. %
2021 361 87 27.1 185 57.6 49 15.2 0 0 4.1 85 100 84.7
2020 361 51 14,1 201 55,67 109 30,1 0 0 3,83 74,3 100 69,8
2019 301* 65 21,6 194 64,4 42 14,0 0 0 4,08 82,6 100 86,0

 

Таблиця 2.3.5.б

Загальна інформація щодо підсумків складання практично-орієнтованого іспиту з гігієни, соціальної медицини та економіки охорони здоровя іноземними студентами випускного курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «лікар» за спеціальністю «лікувальна справа»

Навч рік Кількість студентів, які складали АВ Підсумки складання практично-орієнтовного іспиту Сер. бал Абс успі-шність,% Якісна успі-шність,%
«відмінно» «добре» «задовільно» «незадовільно»
абс % абс % абс % абс %
2021 169 7 4.1 82 48.5 80 47.3 0 0 3.56 100 52.6
2020 171 22 12.8 78 45.6 71 41.5 0 0 3.69 100 58.5
2019 152 27 17,8 94 61,8 31 20,4 0 0 3,97 100 79,6

 

 

 

Таблиця 2.4.1.А

Зведена відомість щодо результатів складання практично орієнтованого іспиту з акушерствата гінекології студентами випускного курсу, які не склали тестовий іспит «Крок 2»

 

№п/п П.І.П. % складання «Крок 2» Оцінка поіі Примітка
1 Шевцов Юрій Анатолійович 47.4 3 110 E
2 Вітюк Ярослав Андрійович 31.6 3 127 D

 

 

 

Таблиця 2.4.1.Б

Зведена відомість щодо результатів складання практично орієнтованого іспиту з акушерствата гінекології студентами випускного курсу, які не склали тестовий іспит «Крок 2»

 

№п/п П.І.П. % складання «Крок 2» Оцінка поіі Примітка
1 Ахмед Данял 57.9 3 100 E
2 Махамуд Абдірахман Ілмі 36.8 3 100 E
3 Джаярман Сударсан 57.9 3 100 E
4. Жлета Айман Абдулмаджір Насер 68.4 3 110 E
5. Самер Халел Соліман Абдельгафар 73.7 3 120 E
6 Хейр Ель Дин Хассан 52.6 3 120 E
7 Нітін 63.2 3 133 D
8 Океке Кеннеді Ебере 36.8 3 137 D
9 Шайк Ясін 57.9 3 100 E
10. Карімі Артін Бахман 57.9 3 103 E
11. Гунда Нагеш Гюнхам 68.4 3 100 E
12 Раджасекаран Прасантх 57.9 3 120 E
13 Судані Сіф Алі Абдулсада 47.4 3 110 E
14 Сіні Шубхам 63.2 3 100 E
15. Джаафар Хайдер Факір Рахім 63.2 3 100 E
16. СомасундарамАкаш Сундар Адітхія 68.4 3 130 E
17 Шанмугам Дівія 31.6 3 100 E
18 Амаді Чіндах Налсон 57.9 3 103 E
19 Салехі Калам Резе Бехзад 68.4
20 Сарчоглу Емре 57.9
21. Талаб Сейфелдін Шебл Шехата 52.6 3 110 E
22. Бурханов Худойорхон Оділжон огли 36.8 3 120 E
23 Аль Хосамі Мотаз Хассан 63.2 3 127 D
24 Афраві Мазіар Абдулзахра 47.4 3 120 E
25 Беларабі Радуан 57.9 3 120 E
26. Голмех Ашраф 68.4
27. Дурдиєв Шармират 57.9 3         103 E
28 Узаков Хусан Егамбердійович 21.1             –

 

 

 

 

Таблиця 2.4.2.А

Зведена відомість щодо результатів складання практично орієнтованого

іспиту з дитячих хвороб з дитячими інфекційними хворобами студентами

випускного курсу, які не склали тестовий іспит «Крок 2»

 

№п/п П.І.П. % складання «Крок 2» Оцінка поіі Примітка
1 Шевцов Юрій Анатолійович 63.3 3 100 E
2 Вітюк Ярослав Андрійович 31.8 3 113 E

 

 

 

 

Таблиця 2.4.2.Б

Зведена відомість щодо результатів складання практично орієнтованого іспиту з дитячих хвороб з дитячими інфекційними хворобами студентами

випускного курсу, які не склали тестовий іспит «Крок 2»

 

№п/п П.І.П. % складання «Крок 2» Оцінка поіі Примітка
1 Ахмед Данял 65.2 3 123 E
2 Махамуд Абдірахман Ілмі 52.2 3 107 E
3 Джаярман Сударсан 52.2 3 123 E
4. Жлета Айман Абдулмаджір Насер 52.2 3 100 E
5. Самер Халел Соліман Абдельгафар 52.2 3 110 E
6 Хейр Ель Дин Хассан 52.2 3 100 E
7 Нітін 52.2 3 120 E
8 Океке Кеннеді Ебере 43.5 3 120 E
9 Шайк Ясін 52.2 3 103 E
10. Карімі Артін Бахман 43.5 3 100 E
11. Гунда Нагеш Гюнхам 69.6 3 130 D
12 Раджасекаран Прасантх 60.9 3 100 E
13 Судані Сіф Алі Абдулсада 39.1 3 120 E
14 Сіні Шубхам 43.5 3 103 E
15. Джаафар Хайдер Факір Рахім 34.8 3 100 E
16. СомасундарамАкаш Сундар Адітхія 65.2 3 100 E
17 Шанмугам Дівія 26.1 3 100 E
18 Амаді Чіндах Налсон 39.1 3 100 E
19 Салехі Калам Резе Бехзад 52.2
20 Сарчоглу Емре 60.9
21. Талаб Сейфелдін Шебл Шехата 56.5 3 123 E
22. Бурханов Худойорхон Оділжон огли 65.2 3 100 E
23 Аль Хосамі Мотаз Хассан 60.9 3 107E
24 Афраві Мазіар Абдулзахра 34.8 3 107 E
25 Беларабі Радуан 56.5 3 100 E
26. Голмех Ашраф 60.9
27. Дурдиєв Шармират 47.8 3        100 E
28 Узаков Хусан Егамбердійович 34.8             –

 

 

 

 

Таблиця 2.4.3.А

Зведена відомість щодо результатів складання практично орієнтованого іспиту з внутрішніх, професійних та інфекційних хвороб студентами випускного курсу, які не склали тестовий іспит «Крок 2»

 

№п/п П.І.П. % складання «Крок 2» Оцінка поіі Примітка
1 Шевцов Юрій Анатолійович 46.7 3 100 E
2 Вітюк Ярослав Андрійович 45.9 3 107 E

 

 

 

 

Таблиця 2.4.3.Б

Зведена відомість щодо результатів складання практично орієнтованого іспиту з внутрішніх, професійних та інфекційних хвороб студентами випускного курсу, які не склали тестовий іспит «Крок 2»

 

№п/п П.І.П. % складання «Крок 2» Оцінка поіі Примітка
1 Ахмед Данял 47.5 3 130 D
2 Махамуд Абдірахман Ілмі 30.5 3 100 E
3 Джаярман Сударсан 52.5 3 107 E
4. Жлета Айман Абдулмаджір Насер 52.5 3 130 D
5. Самер Халел Соліман Абдельгафар 45.8 3 127 D
6 Хейр Ель Дин Хассан 47.5 3 130 D
7 Нітін 37.3 3 133 D
8 Океке Кеннеді Ебере 45.8 3 103 E
9 Шайк Ясін 57.6 3 110 E
10. Карімі Артін Бахман 45.8 3 123 E
11. Гунда Нагеш Гюнхам 47.5 3 103 E
12 Раджасекаран Прасантх 61 3 133 D
13 Судані Сіф Алі Абдулсада 49.2 3 104 E
14 Сіні Шубхам 50.8 3 130 D
15. Джаафар Хайдер Факір Рахім 39 3 103 E
16. СомасундарамАкаш Сундар Адітхія 42.4 3 117 E
17 Шанмугам Дівія 18.6 3 123 E
18 Амаді Чіндах Налсон 45.8 3 100 E
19 Салехі Калам Резе Бехзад 42.4
20 Сарчоглу Емре 52.5
21. Талаб Сейфелдін Шебл Шехата 52.5 3 123 E
22. Бурханов Худойорхон Оділжон огли 52.5 3 123 E
23 Аль Хосамі Мотаз Хассан 44.1 3 133 D
24 Афраві Мазіар Абдулзахра 49.2 3 110 E
25 Беларабі Радуан 27.1 3 110 E
26. Голмех Ашраф 45.8
27. Дурдиєв Шармират 57.6 3          100 E
28 Узаков Хусан Егамбердійович 37.3              –

 

 

 

 

Таблиця 2.4.4.А

Зведена відомість щодо результатів складання практично орієнтованого іспиту з хірургічних хвороб з дитячими хірургічними хворобами студентами випускного курсу, які не склали тестовий іспит «Крок 2»

 

№п/п П.І.П. % складання «Крок 2» Оцінка поіі Примітка
1 Шевцов Юрій Анатолійович 43.3 3 133 D
2 Вітюк Ярослав Андрійович 43.3 3 127 E

 

 

 

Таблиця 2.4.3.Б

Зведена відомість щодо результатів складання практично орієнтованого державного іспиту з хірургічних хвороб з дитячими хірургічними хворобами студентами випускного курсу, які не склали тестовий іспит «Крок 2»

 

№п/п П.І.П. % складання «Крок 2» Оцінка поіі Примітка
1 Ахмед Данял 40 4 140 С
2 Махамуд Абдірахман Ілмі 46.7 3 137 С
3 Джаярман Сударсан 53.3 4 140 С
4. Жлета Айман Абдулмаджір Насер 56.7 3 103 E
5. Самер Халел Соліман Абдельгафар 43.3 3 110 E
6 Хейр Ель Дин Хассан 47.5 3 113 E
7 Нітін 34.3 4 157 B
8 Океке Кеннеді Ебере 33.3 3 123 E
9 Шайк Ясін 56.7 4 153 C
10. Карімі Артін Бахман 50 3 110 E
11. Гунда Нагеш Гюнхам 43.3 4 153 C
12 Раджасекаран Прасантх 50 4 147 C
13 Судані Сіф Алі Абдулсада 46.7 4 150 C
14 Сіні Шубхам 43.3 3 127 D
15. Джаафар Хайдер Факір Рахім 36.7 3 127 D
16. СомасундарамАкаш Сундар Адітхія 50 3 127 D
17 Шанмугам Дівія 23.3 3 107 E
18 Амаді Чіндах Налсон 50 4 147 C
19 Салехі Калам Резе Бехзад 53.3
20 Сарчоглу Емре 43.3
21. Талаб Сейфелдін Шебл Шехата 50 3 117 E
22. Бурханов Худойорхон Оділжон огли 50 3 124 E
23 Аль Хосамі Мотаз Хассан 43.3 3 127 D
24 Афраві Мазіар Абдулзахра 46.7 3 133 D
25 Беларабі Радуан 40 3 107 E
26. Голмех Ашраф 50
27. Дурдиєв Шармират 50 3         123 E
28 Узаков Хусан Егамбердійович 33.3

 

 

 

Таблиця 2.4.5.А

Зведена відомість щодо результатів складання практично орієнтованого іспиту з гігієни, соціальної медицини та економіки охорони здоров’я студентами випускного курсу, які не склали тестовий іспит «Крок 2»

 

№п/п П.І.П. % складання «Крок 2» Оцінка поіі Примітка
1 Шевцов Юрій Анатолійович 57.9 3 131 D
2 Вітюк Ярослав Андрійович 27.8 3 131 D

 

 

 

 

Таблиця 2.4.5.Б

Зведена відомість щодо результатів складання практично орієнтованого іспиту з гігієни, соціальної медицини та економіки охорони здоров’я студентами випускного курсу, які не склали тестовий іспит «Крок 2»

 

№п/п П.І.П. % складання «Крок 2» Оцінка поіі Примітка
1 Ахмед Данял 47.4 4 147 C
2 Махамуд Абдірахман Ілмі 47.4 3 109 E
3 Джаярман Сударсан 52.6 4 156 B
4. Жлета Айман Абдулмаджір Насер 42.1 3 113 E
5. Самер Халел Соліман Абдельгафар 47.4 3 123 E
6 Хейр Ель Дин Хассан 47.4 3 129 D
7 Нітін 47.4 3 104E
8 Океке Кеннеді Ебере 52.6 3 118 E
9 Шайк Ясін 42.1 4 152 C
10. Карімі Артін Бахман 47.4 3 138 D
11. Гунда Нагеш Гюнхам 52.6 4 143 C
12 Раджасекаран Прасантх 36.8 4 161 B
13 Судані Сіф Алі Абдулсада 26.3 4 152 C
14 Сіні Шубхам 47.4 3 127 D
15. Джаафар Хайдер Факір Рахім 26.3 3 109 E
16. СомасундарамАкаш Сундар Адітхія 57.9 3 134 D
17 Шанмугам Дівія 5.3 3 125 D
18 Амаді Чіндах Налсон 42.1 3 109 E
19 Салехі Калам Резе Бехзад 42.1
20 Сарчоглу Емре 52.6
21. Талаб Сейфелдін Шебл Шехата 52.6 3 120 E
22. Бурханов Худойорхон Оділжон огли 42.1 3 134 D
23 Аль Хосамі Мотаз Хассан 47.4 3 134 D
24 Афраві Мазіар Абдулзахра 36.8 3 134 D
25 Беларабі Радуан 31.6 3 125 D
26. Голмех Ашраф 42.1
27. Дурдиєв Шармират 47.4 3        100 E
28 Узаков Хусан Егамбердійович 26.3            –

3.Загальна характеристика підготовки випускників

Атестція випускнів у 2021 році, як і в минулому році, для випускників за спеціальністю “лікувальна справа” проводились в 2 етап. Був розділений окремо на комплексний іспит з аушерства та гінекології , дитячих хвороб з дитячими інфекційними хворобами, з внутрішньої медицини, пофесійних та інфекційних хвороб, з хірургічних хвороб, та комплексний іспит гігієнічних дисциплін.

      Перший етап – складання ліцензійного інтегрованого іспиту “Крок-2. Загальна лікарська підготовка” є уніфікованим в масштабах країни, об’єктивним інструментом вимірювання професійної компетентності випускників.

Можна констатувати, що 2 (0,62%) вітчизняних студентів цей іспит згідно положенню “склав/не склав” не склали, але мали можливість приступити до другого етапу.            

Другий етап –  складання  державних  випускних  іспитів по дисциплінах (5 іспитів) –  в цьому році був комплексним  професійно-орієнтованим (дистанційно) і складався з декількох етапів. Крім того визначалось вміння студента оцінювати скарги, дані анамнезу, виділяти провідний синдром, формулювати попередній діагноз та призначати комплекс подальшого обстеження і лікування. Далі оцінювались уміння вирішення ситуаційних задач із діагностики невідкладних станів, визначення тактики надання екстреної медичної допомоги, вирішення ситуаційних задач з різних питань відповідних дисциплін, оцінка даних клініко-лабораторних і інструментальних методів дослідження.

Випускники показали достатній рівень практичної та теоретичної підготовки, відмічені недоліки в дозуванні препаратів для надання невідкладної допомоги, деякі студенти мали труднощі в написанні рецептів.

      Серед вітчизняних студентів 15 випускників  факультету (4.6%) отримали дипломи “з відзнакою” – 13 студетів навчалися на бюджетній формі навчання та 2 студенти на контрактих умовах.

 

 

 

4.Зведені дані про підсумки складання АВ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Таблиця 4.1.А

Зведені дані за підсумками складання АВ студентами, які навчалися за державним замовленням та за рахунок фізичних осіб

 

Навчальний рік Кількість студентів  на випускному курсі Кількість студентів допущених до складання АВ Результати АВ (абс. кількість/відсоток) Середній бал Абсолютна успішність,% Якісна успішність,%
Тільки на 5 Тільки на 5 і 4 Тільки на 5, 4 і 3 Тільки на 4 Тільки на 4 і 3 Тільки на 3 Отримали 2
Для студентів, які навчалися за державним замовленням
2020-2021 243 243 20 8.2 91 37.4 18 7.4 45 18.5 68 28 1 0.4 0 0 4.1 100 85.76
2019-2020 240 240 17 7 81 33,7 18 7,5 43 17,9 81 33,7 0 0 0 0 4,0 100 85,23
2018-2019 220 220 21 9,5 89 40,5 18 8,2 37 16,8 55 25 0 0 0 0 4,17 100 89,4
Для студентів, які навчалися за рахунок фізичних осіб
2020-2021 78 78 3 3.8 16 20.5 4 5.1 11 14.1 42 53.8 2 2.6 0 0 3.7 100 73
2019-2020 121 121 0 0 16 13,2 15 12,3 28 23,1 59 48,7 3 2,47 0 0 3,76 100 72,3
2018-2019 80* 81* 2 2,5 20 24,7 5 6,2 14 17,3 39 48,1 1 1,2 0 0 3,91 100 77,5

 

Зведені дані щодо підсумків складання державних випускних іспитів студентів медичного факультету ІІ (загальна) поточному навчальному році порівняно із попереднім навчальним роком

 

 

Навчальний рік К-ть студентів на випуск­ному курсі Допущено до складання ДА Склали іспити: Середній бал Якість успішності
Всього У тому числі
Тільки на «5» Отримали диплом з відзнакою На «5» і «4» Тільки на «4» На «5», «4», «3» На «4» і «3» Тільки на «3» Отримали

«2»

К-ть % К-ть % К-ть % К-ть % К-ть % К-ть % К-ть % К-ть %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
2020-2021 321 321 321 23 7.2 15 4.7 107 33.3 56 17.4 22 6.9 110 34.4 3 0.9 0 0 4.0 82.7
2019-2020 361 361 361 17 4.7 7 1.9 97 26.8 71 19.6 33 9.1 140 38.7 3 0.8 0 0 3.95 81.1
2018-2019 300 301* 301* 22 7.3 18 5.9 109 36.3 23 7.6 51 17 94 31.2 1 0.3 0 0 4.1 86.1

 

 

 

 

 

Таблиця 4.3.б

 

Зведені дані щодо підсумків складання державних випускних іспитів студентів ФПІГ іноземці (загальна) поточному навчальному році порівняно із попереднім навчальним роком

Навчальний рік К-ть студентів на випуск­ному курсі Допущено до складання ДА Склали іспити: Середній бал Якість успішності
Всього У тому числі
Тільки на «5» Отримали диплом з відзнакою На «5» і «4» Тільки на «4» На «5», «4», «3» На «4» і «3» Тільки на «3» Отримали

«2»

К-ть % К-ть % К-ть % К-ть % К-ть % К-ть % К-ть % К-ть %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
2020-2021 169 169 169 1 0.6 0 0 17 10.1 7 4.1 12 7.1 99 58.6 33 19.5 0 0 3.54 48.84
2019-2020 171 171 171 2 1,2 1 0,6 18 10,5 10 5,8 30 17,6 96 56,1 15 8,8 0 0 3,51 49,3
2018-2019 152 159 159 2 1,25 2 1,25 31 19,49 19 11.94 19 11.94 70 44 12 7.5 7 4,4 3,63 63,4

 

 

 

 

 

Таблиця 4.3

Зведені дані щодо підсумків складання державних випускних іспитів студентів ФПІГ іноземці (англомовні) поточному навчальному році порівняно із попереднім навчальним роком

 

 

Навчальний рік К-ть студентів на випуск­ному курсі Допущено до складання ДА Склали іспити: Середній бал Якість успішності
Всього У тому числі
Тільки на «5» Отримали диплом з відзнакою На «5» і «4» Тільки на «4» На «5», «4», «3» На «4» і «3» Тільки на «3» Отримали

«2»

К-ть % К-ть % К-ть % К-ть % К-ть % К-ть % К-ть % К-ть %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
2020-2021 146 146 146 1 0.7 0 0 15 10.3 6 4.1 10 6.8 87 59.6 27 18.5 0 0 3.56 50.24
2019-2020 143 143 143 2 1,4 1 0,7 17 11,9 8 5.5 23 16,1 84 58,7 9 6,3 0 0 3,6 53,7
2018-2019 79 79 79 0 0 0 0 25 31,6 12 15,2 13 16,5 25 31,6 1 1,3 3 3,8 4,13 78,7

 

 

 

 

 

 

Таблиця 4.3

Зведені дані щодо підсумків складання державних випускних іспитів студентів ФПІГ іноземці (російськомовні) поточному навчальному році порівняно із попереднім навчальним роком

Навчальний рік К-ть студентів на випуск­ному курсі Допущено до складання ДА Склали іспити: Середній бал Якість успішності
Всього У тому числі
Тільки на «5» Отримали диплом з відзнакою На «5» і «4» Тільки на «4» На «5», «4», «3» На «4» і «3» Тільки на «3» Отримали

«2»

К-ть % К-ть % К-ть % К-ть % К-ть % К-ть % К-ть % К-ть %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
2020-2021 23 23 23 0 0 0 0 2 8.7 1 4.3 2 8.7 12 52.2 6 26.1 0 0 3.4 39.9
2019-2020 28 28 28 0 0 0 0 1 3,6 2 7,1 7 25 12 42,9 6 21,4 0 0 3,6 42,3
2018-2019 73 81 81 2 2,5 0 0 6 7,4 7 8,6 6 7,4 45 55,6 11 13,6 4 4,9 3,76 48,1

 

 

 

5.Пропозиції голови ЕК щодо поліпшення якості професійної підготовки випускників

 

КАФЕДРА ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ №2 ТА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ:

 1. Зауваження кафедр внутрішньої медицини №2, ендокринології, інфекційних хвороб та фтизіатрії, пропедевтики внутрішньої медицини №2 (професійні хвороби):

Зауваження:

 1. Слід звернути увагу на недостатні вміння студентів інтерпретувати результати інструментальних та лабораторних методів дослідження, а саме ЕКГ з порушенням ритму та провідності серця.
 2. При підготовці студентів слід звернути увагу на вивчення протоколів ведення пацієнтів з системними захворюваннями сполучної тканини.
 3. Слід звернути увагу на вивчення студентами алгоритмів медичних маніпуляцій, а саме проведення серцево-легеневої реанімації.
 4. Звернути увагу при підготовці студентів 6 курсу на інтерпретацію результатів аналізів при патології щитовидної залози.
 5. Збільшити кількість результатів аналізів (уточнюючих) до ситуаційних задач при захворюваннях щитовидної залози.
 6. На практичних заняттях слід звернути увагу на діагностику і ведення випадків туберкульозу, резистентного до основних антибактеріальних препаратів, а також туберкульозу у поєднанні з ВІЛ-інфекцією
 7. При проведенні випускного іспиту студенти виявили недостатні знання в питаннях формування діагнозу, з урахуванням клінічної форми та ступеню тяжкості. Приділити увагу специфічній діагностиці інфекційних захворювань на практичних заняттях.
 8. При підготовці студентів слід звернути увагу на труднощі студентів у вирішенні ситуаційних задач з невідкладних станів (інфекційно-токсичний та дегідратаційний шоки), а саме у послідовності надання допомоги.
 9. Слід звернути увагу на недостатні знання студентів класифікації антибактеріальних препаратів, зокрема сучасних антибіотиків.

Пропозиції:

 1. Звернутись до МОЗ України з пропозицією ввести зміни щодо оцінювання у протоколі №2 «Проведення та оцінювання 2 частини іспиту з клінічних дисциплін. Робота з хворим з внутрішніх, інфекційних та професійних хвороб». Вважаємо за доцільне ввести шкалу оцінювання «0», «0,5», «1» замість «0», «1», що дозволить об’єктивізувати оцінку, яку отримує студент.

  Пропозиції Голови ЕК медичного факультету №2 щодо удосконалення рівня професійної підготовки випускників і поліпшення якості фахівців:

 1. На практичних заняттях слід приділити увагу лікуванню пацієнтів з післяковідним синдромом, в тому числі, профілактиці тромбоемболічних ускладнень.
 2. Приділити увагу навчанню студентів питанням профілактики основних захворювань внутрішніх органів та пропаганді здорового способу життя серед пацієнтів.

КАФЕДРИ ХІРУРГІЧНОГО ПРОФІЛЮ:
В 2021 р іспит пройшов онлайн через карантинні обмеження. Необхідно відзначити в цілому високий організаційний рівень, об’єктивність, демократичність та прозорість проведення практично-орієнтовного державного іспиту з хірургічних хвороб з дитячою хірургією. Розділення окремо терапевтичної і хірургічної частини дало можливість значно пришвидшити прийом іспиту та суттєво зменшити час очікування як студентів, так і екзаменаторів, за що комісія висловлює подяку керівництву університету.

Зауваження до підготовки студентів:

 1. Відмічається недостатній рівень знання алгоритму проведення маніпуляцій у деяких студентів, особливо щодо зупинки зовнішньої кровотечі.

Зауваження щодо організації ПІД:

 1. В 2020/21 р зауважень немає, оскільки дисципліни-складові іспиту були розділені в часі, тому затримок не виникало.

Пропозиції:

 1. Покращити знання студентів з надання першої долікарської допомоги при вогнепальних пораненнях та супутніх кровотечах.
 2. Збільшити кількість питань з травматології, особливо для іноземних студентів.
 3. Переглянути тексти окремих завдань які достатньо обширні і збільшують час екзамену (кількість знаків – об’єм задач).
 4. Окрім рентгенограм, можна включити більше сучасних методів обстежень (КТ, МРТ, ангіографію, тощо).
 5. Для іспиту використовувати лише ілюстраційний матеріал з однозначним трактуванням.
 6. Для іноземних студентів переглянути білети, щоб були включені питання з різних хірургічних дисциплін а не тільки з однієї.
 7. До складу екзаменаційної комісії, яка бере участь в прийомі ПІД в іноземних студентів, залучити не менше 50% представників випускаючої їх кафедри.

 

Пропозиції Голови ДЕК щодо медичного факультету №2 щодо удосконалення рівня професійної підготовки випускників і поліпшення якості фахівців :

 1. Більше уділяти уваги диференційній діагностиці при коморбідних станах та патології у хворих похилого віку.
 2. Ширше використовувати доступні онлайн курси та відеоматеріали (YouTube) в тому числі і на англомовних ресурсах як на практичних заняттях так і в процесі самостійної підготовки студентів.

 

 

КАФЕДРА АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ №3

 

Зауваження: більше уваги протягом навчального року приділити проведенню аналізу та оцінюванню клініко-лабораторних показників і даних інструментальних методів дослідження у разі генітальної та екстрагенітальної патології.

Пропозиції: для опанування випускниками умінь професійної діяльності та набуття в повному обсязі практичних навиків, кафедра просить, при можливості, закупити інтерактивні симуляційні фантоми з комп’ютерним додатком для прийняття пологів, вислуховування серцебиття плода, зупинки акушерських кровотеч та гінекологічного обстеження.

 

КАФЕДРИ ПЕДІАТРІЇ №2, ДИТЯЧИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ:

 

          Зауваження: Студенти  недостатньо володіють знаннями та навичками інтерпретації рентгенографії у дітей різного віку при різноманітній патології.

Пропозиції: Покращити оснащення у вигляді сучасних фантомів, тренажерів для проведення первинної реанімації новонароджених, для практичної підготовки студентів та їх атестації.

 

КАФЕДРИ ГІГІЄНІЧНОГО ПРОФІЛЮ:

 

Зауваження та пропозиції кафедри гігієни та екології№2

 1. При проведенні практичних занять продовжувати приділяти належну увагу вирішенню стандартизованих ситуаційних завдань з бази даних “Крок 2 Загальна лікарська підготовка” з мінімальним достатнім рівнем 80%.
 2. Переглянути та за необхідності удосконалити ситуаційні задачі, які виносяться на іспит і стосуються тих питань гігієни і епідеміології, що входять до компетенції лікаря загальної практики – сімейної медицини.
 3. Для більш об’єктивної оцінки знань студентів з гігієнічних дисциплін у другій частині іспиту (протокол №2) додатково до позначок шкали “1” та “0” ввести градацію “0,5”. Це дозволить перейти від альтернативної до градуйованої оцінки знань.
 4. Кафедрі гігієни та екології №2 звернути увагу на роботу студентів з чинним санітарним законодавством в частині виконання функцій держсанепіднагляду новоствореними структурами – Центром громадського здоров’я, Держпрацею, Держпродспоживслужбою, формуваннями громадського здоров’я у силових структурах.
 5. Кафедрі гігієни та екології №2 продовжити практику використання приладів та апаратури з гігієнічної оцінки мікроклімату, освітлення, шуму, вібрації тощо.

         

 

 

Пропозиції кафедри менеджменту охорони здоров’я

щодо поліпшення компетентнісних навичок та вмінь з дисципліни «Економіки охорони здоров’я» серед студентів 6-го курсу на державних іспитах:

 

1) Використання сучасних методів економічного аналізу (АВС/VEN- аналізу) в контексті доказової медицини при виборі методів профілактики, лікування та реабілітації в медичній практиці;

 

2) Впровадження медико-економічного підходу при визначенні ефективності альтернативних медичних технологій на різних етапах надання медичної допомоги.

 

 

6.Обговорення звіту голови ЕК

 

Даний звіт був заслуханий та обговорений на засіданні Вченої Ради НМУ ім. О.О. Богомольця 24.06.2021 року. Рада університету постановила:

 

Затвердити звіт Голови ЕК медичного факультету №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця член-кор НАМН України, д.м.н., професора Нетяженка В.З.

 

Зобов’язати деканат медичного факультету №2 (декан – доцента Цимбалюка Р.С.  разом із головою ЕК, завідувачами випускними кафедрами скласти план заходів з реалізації зауважень і рекомендацій ЕК 2021 року.

 

Розглянути і обговорити поданий на затвердження Вченої Ради факультету план у вересні 2021 року. Протягом року контролювати хід його виконання.

Звіт обговорено та затверджено на заключному засідання ЕК:

Дата, протокол №___  від«24».06.2021 р.

 

 

Голова ДЕК медичного факультету №2

Член-кор. НАМН України, д.м.н., професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Нетяженко В.З.

_______________________________________________________

 

 

Члени ЕК (Додаток 9 Наказ №230 від 19.04 2021 року)

 1. проф. Власенко О.М._____________________________________________

 

 1. доц. Цимбалюк Р.С. _______________________________

 

 1. проф. Бенюк В.О.________________________________________________

 

 1. проф. Сусак Я. М.________________________________________________

 

 1. доц. Мостбауер Г.В. _____________________________________________

 

 1. проф. Прохорова М.П.___________________________________________

 

 

Відповідальний секретар ЕК

Доц.Бенюк С.В._________________________________________________

Технічні секретарі ЕК

Технічні секретарі:

асистент   кафедри загальної хірургії №1 Козачук Є. С.;_________________

 стар. лаб.  Алексєєнко О.О.;_________________________________________

 стар. лаб.  Соломаха К.М.;__________________________________________

 стар. лаб.  Ярмоліна Х.В.____________________________________________

 стар. лаб.  Гальперін К.В____________________________________________