Змінено порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення у ЗВО

11.06.2024

У Положенні про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, та надання їм академічної відпустки, що затверджене наказом Міністерства освіти і науки України №134 від 8.04.2024, внесено зміни та доповнення, що призводять до організаційних перетворень у процесі здобуття освіти. У документі також йдеться про перелік обставин, які вважаються невиконанням індивідуального навчального плану. Дані новації впроваджено у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця.

Перелік обставин, що вважаються невиконанням індивідуального навчального плану, визначається Положенням НМУ імені О.О. Богомольця про організацію освітнього процесу з дотриманням сукупності таких вимог. Факт невиконання індивідуального навчального плану встановлюється за результатами підсумкового контролю або атестації здобувачів вищої освіти. Відрахування у зв’язку із невиконанням індивідуального навчального плану відбувається за результатами незадовільної оцінки підсумкового контролю і можливе лише за умов, якщо здобувачу була надана можливість покращення результатів підсумкового контролю та їх оскарження (апеляції) у встановленому порядку. Таким чином здобувач вищої освіти не може бути відрахований за невиконання індивідуального навчального плану до закінчення строку підсумкового контролю поточного навчального періоду або до строку початку атестації здобувачів, якщо таке невиконання є наслідком обставин, встановлених спеціальною комісією.

У випадку, якщо відрахування відбулося, такі особи мають право на поновлення навчання. Відраховані здобувачі освіти до завершення навчання за певною освітньою програмою, можуть бути поновлені на навчанні на місця за кошти фізичних (юридичних) осіб на підставі особистої заяви, поданої до закладу вищої освіти. Можливе поновлення на навчання незалежно від причин відрахування, тривалості перерви у навчанні, форми здобуття вищої освіти, освітньої програми, джерела фінансування, форми власності та сфери управління ЗВО. За умов, зокрема, виконання вимог до вступників на відповідну освітню програму, позитивної оцінки результатів навчання і визнання результатів попередніх періодів навчання, погодження з органами студентського самоврядування. Поновлення на навчання на перший рік навчання на основі повної загальної (профільної) середньої освіти забороняється. Поновлення на навчання на другий рік можливе за умови повного виконання ними вимог навчального плану першого року навчання відповідної освітньої програми у встановлений Університетом строк.

При поновленні на навчання обов’язковим є виконання вимог до вступників на відповідну освітню програму, встановлених у рік початку навчання контингенту здобувачів освіти за відповідним рівнем освіти, до якого приєднується особа, або в один із наступних років. Та не пізніше року подання особою заяви про поновлення. При поновленні на освітню програму з іншої спеціальності, а також при поновленні з іноземного ЗВО, обовﹸязковим є виконання вимог до вступників, встановлених у рік початку навчання контингенту здобувачів освіти, до якого приєднується особа.

Що важливо, учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни за їх заявою поновлюються на навчання на освітні програми з тієї самої спеціальності на місця державного (регіонального) замовлення незалежно від джерела фінансування їх навчання до відрахування, крім передбачених законодавством випадків.

Переведення здобувачів вищої освіти здійснюється на освітні програми такого самого рівня вищої освіти, на такий самий або нижчий рік навчання з урахуванням вимог до вступників на відповідну освітню програму та згідно з аналізом результатів навчання. Переведення на нижчий рік навчання здійснюється на місця за кошти фізичних (юридичних) осіб. Переведення в межах закладу вищої освіти з однієї освітньої програми на іншу або з однієї форми здобуття вищої освіти на іншу, або з одного джерела фінансування на інше здійснюється наказом ректора НМУ імені О.О. Богомольця.

Переривання навчання здобувачів вищої освіти здійснюється шляхом надання їм академічної відпустки. Такі особи не відраховуються з числа здобувачів вищої освіти. Дія договору про навчання між вступником та закладом вищої освіти, а також між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу зупиняється на строк надання академічної відпустки. Така відпустка може бути надана за медичними показами, у зв’язку з участю в програмі академічної мобільності, призовом на військову службу, довгостроковим службовим відрядженням, вагітністю та пологами, доглядом за дитиною (до 3-х років), через сімейні обставинами. Здобувач повинен звернутися до адміністрації із заявою, в якій зазначають причину, строк академічної відпустки, а також підставу.

Пресцентр НМУ за інформацією відділу навчально-методичної роботи, ліцензування та акредитації