РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМУ №1210-р ВІД 5 ГРУДНЯ 2014 р.

05.12.2014
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
 
від 5 грудня 2014 р. № 1210-р
Київ
 
 
Деякі питання організації освітнього процесу у вищих навчальних закладах
 
 З метою врегулювання питань організації освітнього процесу у вищих навчальних закладах, які розташовані у Донецькій та Луганській областях, взяти до відома, що:
 
 особи, які мають намір перевестися до вищого навчального закладу, у якому вони тимчасово допущені до занять відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2014 р. № 785 “Деякі питання організації 2014/15 навчального року в навчальних закладах, що розташовані у Донецькій і Луганській областях” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 70, ст. 1974), особи, які мають намір перевестися з вищого навчального закладу, що розташований у Донецькій або Луганській області, у якому внаслідок проведення антитерористичної операції не здійснюється освітній процес, до вищого навчального закладу за іншим місцезнаходженням, а також особи, які були відраховані за власним бажанням з вищого навчального закладу, що розташований у Донецькій або Луганській області, у якому внаслідок проведення антитерористичної операції не здійснюється освітній процес, і мають намір поновитися на навчання, подають не пізніше 19 грудня 2014 р. на ім’я керівника вищого навчального закладу, до якого вони мають намір перевестися (поновитися), заяву про переведення (поновлення). Поновлення на навчання здійснюється у порядку, передбаченому для переведення осіб на навчання. Після подання такої заяви керівник відповідного навчального закладу видає наказ про зарахування особи на навчання, який верифікується в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, і встановлює строк ліквідації академічної різниці не пізніше 15 травня 2015 р.;
 
 переведення зазначених осіб здійснюється:
 
 – на місця державного замовлення, що перерозподіляються між відповідними вищими навчальними закладами, в обсязі, затвердженому центральним органом виконавчої влади, до сфери управління якого належать такі навчальні заклади, на підставі інформації про кількість переведених осіб, які навчалися за державним замовленням;
 
 – на договірній основі із збереженням умов оплати, що передбачені договором, укладеним особою з вищим навчальним закладом, що розташований у Донецькій або Луганській області, щодо осіб, які навчалися за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб. Оплата освітніх послуг такими особами здійснюється починаючи з місяця, що настає за періодом, за який здійснено оплату освітніх послуг вищого навчального закладу, що розташований у Донецькій або Луганській області.
 
 У разі перевищення вищим навчальним закладом, до якого переводяться особи, ліцензованого обсягу підготовки фахівців за певним напрямом (спеціальністю), переведення здійснюється за рішенням Міністерства освіти і науки;
 
 особи, зазначені в абзаці другому цього розпорядження, переводяться до вищого навчального закладу його керівником незалежно від курсу (року навчання), освітньо-кваліфікаційного рівня і форми навчання;
 
 особи, зазначені в абзаці четвертому цього розпорядження, які навчалися за денною формою навчання, мають право починаючи з дати переведення або поновлення на навчання подати заяву до стипендіальної комісії вищого навчального закладу про виплату їм стипендії та/або надання матеріальної допомоги. Рішення щодо виплати стипендії таким особам приймається стипендіальною комісією навчального закладу на підставі документів, які подаються заявником (залікова книжка; наказ про призначення стипендії у вищому навчальному закладі, що розташований у Донецькій або Луганській області; виписка з банківського рахунка про виплачену стипендію за попередні місяці 2014 року; документи, що підтверджують право особи на отримання пільг і гарантій, визначених законодавством для окремих категорій громадян; інші документи, визначені стипендіальною комісією). Виплата стипендії, надання матеріальної допомоги та інших соціальних виплат зазначеним особам здійснюються у межах загального обсягу бюджетних асигнувань, затверджених навчальному закладу. Контроль за достовірністю відомостей, що містяться у поданих особою документах, виплатою стипендій та/або наданням матеріальної допомоги, а також здійснення заходів із запобігання випадкам отримання стипендії у кількох навчальних закладах одночасно покладаються на керівника відповідного навчального закладу;
 
 у разі коли вищий навчальний заклад, що розташований у Донецькій або Луганській області, у якому навчалася особа, не виплатив призначену їй стипендію за будь-який місяць у період з червня по грудень 2014 року, навчальний заклад, до якого переведено або поновлено на навчання студента, може прийняти рішення про виплату стипендії за відповідний період;
 
 особи, зазначені в абзаці четвертому цього розпорядження, зберігають право на отримання державних пільг і гарантій, визначених законодавством для окремих категорій громадян, які вони мали за попереднім місцем навчання. Відповідно до прийнятого стипендіальною комісією вищого навчального закладу рішення щодо виплати стипендії студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також особам з їх числа, студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьківського піклування, зазначеним особам надається пільгове харчування, матеріальна допомога на придбання навчальної літератури, інші соціальні виплати;
 
 стипендіальна комісія вищого навчального закладу приймає рішення щодо виплати стипендії, надання матеріальної допомоги, здійснення інших соціальних виплат студентам, які переведені або поновлені на навчання, окремо щодо кожної особи і кожної виплати. У разі прийняття стипендіальною комісією позитивного рішення особа оформляє банківську платіжну картку у банку, що обслуговує вищий навчальний заклад, до якого студент переведений або поновлений на навчання;
 
 для осіб, зазначених в абзаці другому цього розпорядження, академічна різниця, що утворилася внаслідок відмінностей у навчальних планах напряму підготовки (спеціальності), за якими вони навчалися, і навчальних планах напряму підготовки (спеціальності), за якими будуть навчатися, не вважається академічною заборгованістю на період, визначений для її ліквідації наказом керівника вищого навчального закладу;
 
 особам, тимчасово допущеним до занять, плата за проживання у студентських гуртожитках визначається у розмірі, передбаченому законодавством для студентів (курсантів) вищих навчальних закладів;
 
 особи, які у 2014/15 навчальному році тимчасово допущені до занять для завершення навчання для здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня і виконали вимоги освітньо-професійної програми, передбаченої для відповідного напряму підготовки (спеціальності), після ліквідації академічної різниці допускаються до атестації у вищих навчальних закладах, у яких вони тимчасово допущені до занять.
 
 Замовлення і видача документів про вищу освіту державного зразка та додатків до них особам, які пройшли державну атестацію у вищому навчальному закладі, у якому вони тимчасово допущені до занять, здійснюються таким навчальним закладом у встановленому порядку з урахуванням пункту 6 Порядку замовлення та видачі документів про вищу освіту державного зразка та додатків до них випускникам вищих навчальних закладів, розташованих на тимчасово окупованій території України, у 2014 році, затвердженого Міністерством освіти і науки. Зазначені документи про вищу освіту та додатки до них містять повне найменування вищого навчального закладу, що розташований у Донецькій або Луганській області, у якому особа є студентом, підписи керівника та голови екзаменаційної комісії, скріплені печаткою вищого навчального закладу, у якому особа тимчасово допущена до занять і пройшла державну атестацію.
 
Прем'єр-міністр України          
А.ЯЦЕНЮК