НАКАЗ № 786 ВІД 16.12.2014 р.

16.12.2014

НАКАЗ 786 

Про підготовку і проведення
державної атестації студентів випускних курсів
фармацевтичного факультету
(заочна форма навчання) у 2014/2015 н.р.
                                                                                  
З метою організації та проведення державної атестації студентів випускних (3,5,6)курсів фармацевтичного факультету (заочна форма навчання) у 2014/2015 н.р. в Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця   відповідно до чинних нормативно-правових документів,
 
НАКАЗУЮ:
 
1. Затвердити такі документи щодо організації і проведення державної атестації студентів випускних (3,5,6) курсів, відповідно з термінами  навчання 2,5; 4,5; 5,5 років,фармацевтичного факультету (заочна форма навчання) у 2014/2015 н.р.:
– склад державних екзаменаційних комісій (ДЕК) та склад екзаменаторів
   (додатки 1,2);
– розклад державних випускних іспитів (додатки 3,4);
– графік роботи ДЕК фармацевтичного факультету заочної форми навчання
 (додатки 5,6).
2. Державним екзаменаційним комісіям І, ІІ потоків, декану фармацевтичного факультету, завідувачам випускаючих кафедр університету: фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії, фармакогнозії та ботаніки, аптечної та промислової технології ліків, організації та економіки фармації, фармакології, начальнику навчально-методичного відділу: при підготовці та проведенні державної атестації студентів випускних (3,5,6) курсівфармацевтичного факультету заочної форми навчання керуватись такими законодавчими та нормативними документами:
– Законом України „Про вищу освіту” (2014);
– Галузевими стандартами вищої освіти (2004);
– Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних
   закладах (Наказ МОЗ України від 02.06.93 № 161);
– Положенням про державний вищий заклад освіти (Постанова Кабінету
 Міністрів України від 05.09.96р № 1074);
– Інструкцією про порядок створення, організацію і роботу державної екзаменаційної комісії у вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладах України (лист МОЗ України від 18.04.94 № 8.02-50/493);
– наказом МОЗ України від 16.12.2014 р. №0801-47.
3. Призначити заступником головидержавної екзаменаційної комісії (ДЕК) декана факультету
  професора Ніженковську І.В.
4. Декану фармацевтичного факультету:
4.1. Організувати 16.01.2015р. проведення виробничих зборів за участю Голів ДЕК та завідувачів випускаючих кафедр факультету з випускниками фармацевтичного факультету заочної форми навчання 2015 року.
4.2. Під час виробничих зборів інформувати студентів про умови допуску до державних випускних іспитів, переліки теоретичних питань та практичних навичок з дисциплін, розклад державних випускних іспитів, регламент кожного з них та критерії оцінки знань, вмінь і навичок випускників.
 4.3. Перевірити готовність випускаючих кафедр факультету до початку державних випускних іспитів та інформувати Вчену раду факультету (15.01.2015р.) з цього питання.
4.4. Надати державним екзаменаційним комісіям до початку державних випускних іспитів такі документи:
    наказ ректора про допуск студентів до державної атестації;
– зведену відомість про виконання студентами випускного курсу навчального плану і отримані ними оцінки з навчальних дисциплін, практик, курсових робіт (за підписом декана факультету).
5. Завідувачам випускаючих кафедр:
 екзаменаційні білети, які складені відповідно до вимог Галузевих стандартів вищої освіти, типових навчальних програм з дисциплін, затвердити на Цикловій методичній комісії, на Вченій раді факультету та у проректора з науково-педагогічної роботи. 
6. Державним екзаменаційним комісіям І та ІІ потоків:
– забезпечити проведення під час іспитів комплексного контролю теоретичних знань і практичних навичок одним і тим же складом екзаменаційної комісії.
7. Начальнику навчально-методичного відділу:
– скласти розклад державних випускних іспитів, графік роботи ДЕК фармацевтичного факультету заочної форми навчання, узгодити їх з головами державних екзаменаційних комісій і після затвердження наказом ректора довести до відома голів та членів державних екзаменаційних комісій і декана фармацевтичного факультету.
8. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-педагогічної роботи професора В.І. Степаненка.
 
Ректор
член-кореспондент НАМН України,
професор  К.М. Амосова