КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ПІДГОТУВАЛА ТА ВИДАЛА НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я», ЯКИЙ ПРИСВЯЧЕНО 180-РІЧЧЮ НМУ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

09.09.2021

Навчальний посібник є оригінальним якісно новим виданням, яке покликане навчати майбутніх магістрів охорони здоров’я працювати в умовах реформування вітчизняної системи охорони здоров’я та розвитку служби громадського здоров’я. Такий підхід обумовлено потребами та реаліями сьогодення. Адже досягнення мети забезпечення здоров’я і благополуччя для всіх потребує злагодженої роботи у кожній країні систем охорони здоров’я, інших причетних сфер, у т. ч. соціального забезпечення, освіти, охорони довкілля, промисловості, сільського господарства, транспорту, усіх державних та недержавних інституцій, громад тощо.

Важливою умовою успішності такої співпраці є глибоке розуміння усіма учасниками багатофакторності здоров’я, комплексного, взаємопов’язаного впливу на нього провідних детермінант, контекстуальної значущості епідеміологічного, соціально-економічного, екологічного аспектів тощо.

У сучасних умовах людство стикається з численними проблемами та новими викликами для здоров’я на різних рівнях, яскравим прикладом яких є пандемія COVID-19, зміна клімату, старіння населення, епідемія неінфекційних хвороб, міграція населення тощо. Існує висока потреба у відповідях систем охорони здоров’я на реальні виклики та загрози для здоров’я населення з необхідним обґрунтуванням таких відповідей на доказовій основі та їх провадженням. За таких умов стратегічним пріоритетом країн та їх національних систем охорони здоров’я стає розбудова систем громадського здоров’я. Це, у свою чергу, актуалізує завдання із забезпечення достатньої чисельності та якості підготовки фахівців громадського здоров’я та якісно нової системи підготовки  фахівців медичної сфери.

Магістри медицини повинні добре розуміти сутність здоров’я і його провідних детермінант, вміти визначати глибинні причини нездоров’я населення, яке вони обслуговують, володіти навичками співпраці з фахівцями громадського здоров’я у розв’язанні складних ситуацій зі здоров’ям.

Навчальний посібник «Громадське здоров’я» відповідає навчальній програмі навчальної дисципліни «Соціальна медицина, громадське здоров’я» та вимогам навчального плану підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальностей 222 «Медицина» та 228 «Педіатрія».

В основу формування підручника покладено положення національного законодавства у сфері охорони здоров’я та міжнародні рекомендації і загальновизнані міжнародні підходи до вирішення проблем громадського здоров’я, які висвітлено у стратегічних документах ВООЗ, ЄРБ ВООЗ, Європейській програмі ключових компетенцій фахівців громадського здоров’я (ASPHER), з урахуванням досвіду викладання навчальної дисципліни у провідних університетах Європи та світу.

Контент навчального посібника повністю охоплює усю палітру основних оперативних функцій громадського здоров’я, включаючи епіднагляд і оцінку; моніторинг та реагування на небезпеки для здоров’я; захист здоров’я; зміцнення здоров’я, включаючи вплив на соціальні детермінанти і скорочення нерівностей стосовно здоров’я; профілактику хвороб, у т. ч. раннє їх виявлення, та промоцію здоров’я; стратегічне керівництво в інтересах здоров’я і благополуччя; інформаційно-роз’яснювальну діяльність (адвокацію), комунікацію та соціальну мобілізацію в інтересах здоров’я тощо.

З огляду на сучасний контекст та зумовленість проблем здоров’я населення, тематика навчального посібника містить розгляд питань глобального тягаря хвороб, комплексних оцінок популяційного здоров’я, старіння населення, цінності життя та проблеми вмирання, а також профілактики негативного впливу стресів та конфліктів на здоров’я, морально-етичних та правових аспектів втручань в охороні здоров’я, інформатизації громадського здоров’я тощо.

Навчальний посібник має чітку практичну спрямованість. У ньому поряд з основними теоретичними положеннями викладено матеріал з підготовки до практичних занять з громадського здоров’я. Навчальне видання структуровано за 26 темами, у тому числі за 13 темами для аудиторної роботи та 13 темами для позааудиторної самостійної роботи студентів.

Використання у процесі вивчення навчальної дисципліни «соціальна медицина, громадське здоров’я» навчального посібника «Громадське здоров’я» спрямоване на формування у магістрів медицини широкого світогляду та аналітичного мислення в питаннях забезпечення здоров’я та благополуччя населення, набуття фахових компетентностей з аналізу та оцінки здоров’я населення, встановлення причин та масштабів проблем, обґрунтування заходів щодо їх подолання, створення коаліцій зацікавлених сторін, розроблення стратегій і програм дій та організацію їх виконання.

Навчальний посібник «Громадське здоров’я» призначається для студентів закладів вищої медичної освіти України з підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальностей 222 «Медицина» та 228 «Педіатрія».

 

Кафедра соціальної медицини та громадського здоров’я