ДО 180-РІЧЧЯ НМУ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ. ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ КАФЕДРИ НЕВРОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

28.09.2021

Минуле не минуло, 

воно увійшло в сучасність

О.І.Герцен

Спливають роки. З часу заснування нашої кафедри вже минуло 118 років. Сьогодні на кафедру прийшла молодь, активна, талановита, з чудовими навичками користування новітніми комп’ютерними технологіями, прекрасним знанням англійської, великим бажанням зробити свій внесок у розвиток неврологічної науки.

Це їм запроваджувати та втілювати у життя нові методики викладання дисципліни, удосконалювати педагогічний процес, примножувати авторитет кафедри та Університету. Але творити майбутнє можна лише дивлячись із вдячністю у минуле, пам’ятаючи тих, хто стояв у витоків нашої славної альма-матер, використовуючи їх досвід, продовжуючи славні традиції попередників.

Ми маємо пам’ятати про фундаторів кафедри неврології, відомих вчених, які збагатили вітчизняну медичну науку, примножували авторитет української неврології. А також пам’ятати про менш відомих, але не менш талановитих викладачів-трудівників, на плечах яких всі роки тримався педагогічний процес, через яких пройшли тисячі студентів.

З пошаною та вдячністю згадаємо і про них.

Історія кафедри неврології пов’язана зі створенням у 1841 році медичного факультету при Київському Імператорському університеті св. Володимира. До появи самостійної кафедри на медичному факультеті університету викладання невропатології тривалий час було складовою курсу терапії. У 1884 році було засновано об’єднану кафедру нервових і душевних хвороб, яку очолив професор І.О.Сікорський. Він читав курс загальної патології та терапії нервових хвороб, залучив до викладання різних розділів неврології групу молодих вчених, серед яких виділялись своєю обдарованістю М.М.Лапінський та В.В.Селецький.

Саме 1903 рік, який ознаменувався створенням самостійної кафедри нервових хвороб, поклав початок відліку її історії. Об’єднана кафедра нервових і душевних хвороб була розподілена на дві – нервових хвороб та психіатрії. Першим завідувачем кафедри нервових хвороб став учень І.О. Сікорського професор М.М.Лапінський, якого по праву вважають засновником Київської неврологічної школи. Кафедру він очолював до середини 1918 року, бо був змушений емігрувати, спочатку до Відня (Австрія), а згодом до Хорватії, де його було призначено професором кафедри нервових і душевних хвороб Загребського університету. У 1928 році М.М.Лапінський переїхав до Бєлграда, де спочатку викладав на медичному факультеті Белградського університету, а потім керував клінікою російського Червоного Хреста.

З 1919 року кафедру нервових хвороб очолював учень І.О.Сікорського професор В.В.Селецький. У 1922 р. медичний факультет університету було реорганізовано у самостійний навчальний заклад – Київський медичний інститут. Кафедру нервових хвороб було розподілено на дві – факультетську та госпітальну. Кафедру факультетської неврології очолив професор В.В.Селецький. Він керував нею до 1950 року. Кафедру госпітальної неврології Київського медичного інституту очолив професор Б.М.Маньківський. На той час клінічною базою кафедри було неврологічне відділення Київського військового шпиталю (1922-1933 рр.). У 1933 році було організовано кафедру нервових хвороб лікувального факультету, яку очолив професор Б.М.Маньківський, який керував нею до 1962. Першими асистентами кафедри були чудові педагоги та клініцисти Ю.В.Василенко, В.М.Слонімська, В.Л.Бедер, Л.І.Черні. Клінічною базою кафедри з 1933 по 1950 роки була клініка нервових хвороб психоневрологічного інституту, а з 1950 року – неврологічне відділення Центральної міської клінічної лікарні Києва (з 1875 по 1922 та з 2007 року і до теперішнього часу Олександрівської клінічної лікарні).

У 1944 році  Б.М.Маньківський, який виділявся широкою ерудицією та ґрунтовними знаннями, стає академіком АМН Радянського Союзу. За свою багаторічну продуктивну наукову та педагогічну діяльність на кафедрі (1922-1962 рр.) академік Б.М.Маньківський зробив вагомий внесок у різні розділи клінічної неврології. Він запропонував класифікацію інфекційних захворювань нервової системи, глибоко вивчав розсіяний склероз і розсіяний    енцефаломієліт, першим описав пухлину шишкоподібного тіла і клініку краніофарингіоми, розробив методи їх лікування. Автор понад 150 наукових праць, серед яких 5 монографій.

Після смерті академіка Б.М.Маньківського з 1962 року завідувачем кафедри нервових хвороб став його син – заслужений діяч науки України професор М.Б.Маньківський, який керував кафедрою протягом 3 років. Він є автором понад 300 наукових публікацій. Основним напрямком його наукових досліджень були проблеми нейроревматизму та судинної патології головного мозку. З 1965 р. по 1969 р. кафедру нервових хвороб очолювала учениця академіка Б.М.Маньківського – доцент Г.Д.Бобровська. Вона вивчала проблему епілептичних нападів у разі пухлин головного мозку, зробила значний внесок у вивчення нейроревматології, кардіоцеребральної недостатності, гострої гіпертонічної енцефалопатії.

В 30-і – 50-і роки на кафедрі нервових хвороб навчались аспіранти, клінічні ординатори, які в подальшому стали відомими вченими: С.М.Шаравський, В.М.Слонімська, С.М.Савенко, Б.Л.Смірнов, Л.І. Смірнов, Я.І.Генісман, О.Л.Духін, З.М.Драчова, В.Й.Тайцлін, В.Д.Білик, І.Ф.Криворучко, Є.П.Загоровський.

Понад 20 років кафедрою нервових хвороб (1969-1992 рр.) керував заслужений працівник вищої школи України, професор О.А. Ярош. Він написав близько 200 наукових праць. Його наукові роботи були присвячені демієлінізуючим та судинним захворюванням нервової системи, хворобам периферичної нервової системи, ураженню нервової системи за наявності алкоголізму, грипу. У 1972 році О.А.Ярош організував другу клінічну базу кафедри нервових хвороб у на той час збудованій міській лікарні Залізничного району (тепер лікарня № 4 Києва). У 1979 році на базі кафедри і неврологічних відділень цієї лікарні він створив Республіканський Центр з вивчення розсіяного склерозу і був його першим науковим керівником. За його редакцією в 1985 році вийшов з друку україномовний підручник «Нервові хвороби», який згодом було перекладено російською. Професор О. А. Ярош підготував 4 доктори і 28 кандидатів медичних наук.

У ті роки під керівництвом професора О.А.Яроша на кафедрі працював згуртований колектив талановитих викладачів, серед яких панувала атмосфера наукового пошуку та постійного удосконалення педагогічної майстерності. Це – доценти, а потім професори І.Ф.Криворучко, С.М.Віничук, доценти – Л.А.Арешникова, З.М.Драчова, О.М.Тяжкороб, В.І.Боброва, М.Г.Кириєнко, асистенти – В.М.Межиборська, Є.Г.Загоровський, В.Г.Барабанчик, Т.І.Ілляш, Б.В.Западнюк,  М.М.Прокопів, Л.І.Соколова, М.П.Титаренко, Л.А.Шуринок, П.П.Уніч.

З травня 1992 року по червень 2011 року кафедру неврології очолював заслужений діяч науки та техніки України, професор С.М.Віничук. Він був надзвичайно вимогливим до професійного рівня викладачів, проте водночас надавав велику організаційну допомогу для їх педагогічного та наукового зростання. Основними напрямки його наукових досліджень були судинні та демієлінізуючі захворювання нервової системи. Він є автором понад 350 наукових праць, у тому числі 6 навчальних посібників, 10 монографій. За його редакцією  видані підручники «Нервові хвороби» (2001), україномовний (2008) та російськомовний (2010) підручники «Неврологія». Підготував п’ять докторів медичних наук, вісім кандидатів медичних наук.

Сьогодні кафедру очолює професор Л.І.Соколова, яка виросла на кафедрі від аспіранта до професора та завідувача кафедри. Будучи ученицею професора О.А. Яроша та доцента З.М. Драчової,  вона продовжує традиції своїх вчителів та попередників, удосконалюючи педагогічний процес та розробляючи найбільш актуальні наукові проблеми неврології. Підтримуючи спадкоємність наукових поколінь кафедри, Л.І.Соколова активно та цілеспрямовано продовжує вивчати проблеми демієлінізуючих захворювань нервової системи та гострих порушень мозкового кровообігу. Є науковим керівником міського Центру розсіяного склерозу. Основні наукові роботи присвячені проблемам діагностики та лікування розсіяного склерозу, вірусним ураженням нервової системи, захворюванням периферичної нервової системи, судинній церебральній патології. Є автором понад 300 наукових робіт.

Нині кафедра неврології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця має п’ять клінічних баз – в Олександрівській клінічній лікарні, міській клінічній лікарні №4, де успішно функціонує відділення демієлінізуючих захворювань, на базі якого розміщується міський Центр розсіяного склерозу, в міських клінічних лікарнях № 3, № 6 та в клінічному госпіталі МВС України.

Сьогодні на кафедрі успішно працюють неврологи-клініцисти: доктори медичних наук, професори Т.М.Черенько та В.С.Мельник, доктори медичних наук, доценти М.М.Прокопів та Н.С.Турчина, кандидати медичних наук, доценти Т.І.Ілляш, К.В.Антоненко, Т.А.Довбонос, В.Ю.Крилова, Т.М.Мельник, Л.В.Пантелеєнко, С.В.Рогоза, Г.Г.Симоненко, асистенти, кандидати медичних наук – З.І.Заводнова, Г.С.Трепет, Г.В.Гудзенко,  Ю.Л.Гелетюк. Активно здобувають навички викладацької роботи молоді асистенти К.П.Потапова та Н.О. Федорченко.

Організація навчального процесу на кафедрі постійно удосконалюється та розвивається відповідно до змін навчальних планів. Професорсько-викладацький склад кафедри постійно оновлює методичне забезпечення навчання, модернізує лекційний курс, створює оптимальні умови для самостійної роботи студентів та інтернів. Надруковано практикум «Клінічні задачі з неврології» (2013). Запровадження англомовного навчання студентів потребувало кропіткої праці з підготовки та видання англомовного підручника «Neurologу» (2012), збірника тестових завдань англійською мовою (2012). Видані практикум для студентів та лікарів-інтернів «Методи обстеження неврологічного хворого» (2015), навчально-методичний посібник для викладачів та студентів «Неврологія. Методичні вказівки до практичних занять» (2016), навчальний посібник для студентів стоматологічного факультету «Неврологія з нейростоматологією» (2018).

Професор Л.І.Соколова є редактором національних підручників  «Неврологія», виданих трьома мовами. На сьогодні викладачі працюють над підготовкою низки електронних посібників з комп’ютерного тестування для студентів різних факультетів, яку планують закінчити до кінця року, присвятивши цю роботу 180-річчю НМУ. Запровадження карантину внесло корективи у навчальний процес, змусивши швидко пристосуватись до нових умов і ввести дистанційне навчання з використанням сучасних комп’ютерних технологій – електронної пошти, відеоконференцій на платформах: Zoom, Skype, Viber, Telegram та інш. Студенти усіх факультетів прослуховують підготовлені викладачами українською, англійською та російською мовами відеолекції з усіх тем лекційного курсу. З метою оцінки кінцевого рівня знань студентів різних факультетів використовуються підготовлені трьома мовами пакети тестових завдань для комп’ютерного тестування. Неможливість оглядати та обстежувати хворих в палатах під час пандемії змусило широко використовувати в лекціях та на практичних заняттях відеофільми, відеофрагменти з різної неврологічної патології.

Велику увагу співробітники кафедри приділяють науково-дослідній роботі, яка в останні роки  спрямована на вивчення судинної патології головного мозку та розсіяного склерозу. Результати проведених науково-дослідних робіт впроваджені у лікувально-діагностичний процес неврологічних відділень Олександрівскої клінічної лікарні, Київських міських лікарень № 3, 4, 9,  Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. Виконуючи наукові дослідження, співробітники кафедри тісно співпрацюють з кафедрою мікробіології НМУ, ННЦ «Інститут біології та медицини» Національного університету імені Т.Шевченка, НДУ фізіології імені О.О. Богомольця НАН, науково-дослідним інститутом експериментальної та клінічної медицини НМУ, ДУ „Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України”.

За останні роки на кафедрі захищено 4 докторські дисертації В.С. (Мельник– 2015; Т.О. Кобись– 2016; М.М Прокопів. – 2021; Н.С. Турчина – 2021) та з 2011 року – 18 кандидатських. Результати наукової роботи за останні 5 років представлено в 180 доповідях на українських та у 24 на зарубіжних конференціях. Опубліковано 2 інформаційних листа, 2 монографії, 139 наукових статей в тому числі 11 в журналах, що індексуються в Scopus.

З 2006 року  видається Український неврологічний журнал, головним редактором якого є проф. В.С. Мельник, а головою редакційної ради – професор Л.І. Соколова. Велика увага приділяється підготовці лікарів-інтернів та роботі студентів у студентському науковому гуртку (СНГ).  За останнє п’ятиріччя на міжнародних медичних форумах студентів і молодих вчених у Києві, Харкові, Одесі, Вінниці, Тернополі, Львові, Чернівцях, Варшаві (Польща) тощо членами СНГ кафедри неврології було представлено 36 усних і стендових доповідей, 19 з яких відзначено дипломами переможців І-ІІІ ступенів. За результатами власних досліджень студентів світ побачили 22 публікації, надруковані у збірниках матеріалів конференцій, а також на сторінках українських і закордонних фахових видань.

Науково-педагогічний склад кафедри неврології проводить великий обсяг лікувально-консультативної, діагностичної роботи, впроваджує розроблені на кафедрі нові методи діагностики та лікування в практику охорони здоров’я. Викладачі кафедри забезпечують консультацію хворих із різних регіонів України, а також здійснюють ургентну консультативну допомогу пацієнтам у різних містах країни.

Минають роки. Нещодавно у колектив кафедри влились молоді  викладачі, колишні наші найкращі студенти та інтерни. Саме вони, успішно продовжуючи розвивати традиції, започатковані нашими попередниками, з допомогою старших наставників починають розбудовувати майбутнє кафедри та Університету. Від покоління до покоління передається естафета творчості, пошуку, педагогічної майстерності, підтримується нерозривний зв’язок часів та поколінь.

 

 

Кафедра неврології