Загальна інформація

Навчально-науковий інститут громадського здоров’я та профілактичної медицини Університету (п. Статуту Університету), створений на підставі рішення Вченої ради Університету шляхом реорганізації медичного факультету № 4 Університету в Навчально-науковий інститут громадського здоров’я та профілактичної медицини, об’єднує (деякі) кафедри Університету.

Організацію роботи Інституту забезпечує директор, який обирається Вченою радою Університету та призначається і звільняється наказом Ректора Університету. Повноваження директора та працівників Інституту визначаються посадовими інструкціями та цим Положенням. Організаційна структура Інституту затверджується наказом Ректора за рішенням Вченої ради Університету, чисельний та посадовий склад працівників, їхня заробітна плата затверджується наказом Ректора і закріплюється у штатному розписі Університету, затвердженому Міністерством охорони здоров’я України. Фінансування Інституту здійснюється за рахунок загального та спеціального фондів державного бюджету.

 

Мета:

 • професійна підготовка на додипломному та післядипломному рівнях здобувачів вищої освіти шляхом отримання ними знань, умінь та навичок зі спеціальностей 229 Громадське здоров’я, 224 Технології медичної діагностики та лікування, 223 Медсестринство, 073 Менеджмент;
 • удосконалення та викладання гігієнічних дисциплін для здобувачів вищої освіти зі спеціальностей 221 Стоматологія, 222 Медицина, 225 Медична психологія, 226 Фармація, промислова фармація, 227 Терапія та реабілітація, 228 Педіатрія;
 • безперервний професійний розвиток лаборантів, медсестер, лікарів, науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації, провадження наукової діяльності шляхом здійснення наукових досліджень і забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, використання отриманих результатів в освітньому процесі;
 • післядипломна підготовка лікарів-гігієністів.

 

Місія:

 • сприяти кожному в цілісному розвитку і лідерському становленні, служити людині, громаді, суспільству;
 • сприяти зміцненню та збереженню здоров’я населення України;
 • працювати задля майбутнього населення України: займатися промоцією здорового способу життя, навчати ефективно реагувати на надзвичайні ситуації та загрози здоров’ю населення, навчати методам профілактики захворювань та епідемій;
 • брати участь у розробці професійних та освітніх стандартів;
 • створювати умови для безперервного професійного розвитку та покращення якості освіти, розробляти освітні продукти;
 • брати участь у формуванні доказової бази для підготовки управлінських рішень, нормативно-правових актів та галузевих програм для реалізації завдань громадського здоров’я і профілактичної медицини;
 • надавати експертні висновки, рекомендації та готувати прогнози в межах профільної компетенції.

 

Візія стати лідером у професійній підготовці здобувачів вищої освіти, безперервному удосконаленню професійних, науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації та провадженню наукової діяльності у сфері громадського здоров’я і профілактичної медицини.