ВСЕУКРАЇНСЬКА УНІВЕРСІАДА З КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ

16.01.2017

21-22 березня 2017 року на базі НМУ імені О.О. Богомольця відбудеться Всеукраїнська Універсіада з клінічної фармакології, яка включатиме Олімпіаду (індивідуальний конкурс у вигляді письмового вирішення тестових завдань та ситуаційних задач; командний конкурс з вирішення клінічних кейсів) та наукову конференцію з актуальних проблем клінічної фармакології, клінічної фармації, фармакотерапії.

Учасник може взяти участь у всіх випробуваннях або одному з них. Заявки на участь у індивідуальному (ПІП студента, номер групи, контактний телефон і e-mail) і/або командному конкурсі (інформація про 3-5 учасників та назву команди) приймаються до 1 лютого 2017 року за адресою mykola.khaitovych@nmu.ua.

Для участі у науковій конференції необхідно прислати тези доповіді до 1 лютого 2017 року за адресою mykola.khaitovych@nmu.ua.

 

Вимоги до оформлення тез:

роботи, направлені для участі  у конференції, не повинні бути раніше опублікованими або направленими для публікації в інші видання;

один автор може опублікувати лише одну роботу або дві роботи у співавторстві;

у структурі роботи обов’язково повинні бути коротко відображені мета і завдання дослідження, матеріали і методи її виконання, отримані результати і висновки;

усі скорочення (за винятком загальноприйнятих одиниць виміру) можуть бути використані лише після згадування повного терміну; обсяг матеріалів для друку – текст тез не повинен перевищувати 2500 знаків, включаючи пробіли  та резюме англійською мовою;

текст тез та резюме друкується в редакторі MS Word, у форматі А4 з полями: з усіх боків – 2 см;

параметри форматування: шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 14, звичайний, відстань між рядками – півтора інтервали;

файли у форматі rtf (при збереженні файлу виберіть “зберегти як” та оберіть тип файлу “текст у форматі rtf”);

назва файлу повинна містити прізвище автора англійською мовою (приклад: petrov.rtf).

 

Структура тез:

назва роботи великими літерами; прізвища і ініціали авторів українською мовою; вчене звання та науковий ступінь, П.І.Б. наукового керівника; повна назва установи, закладу, організації, кафедри, на якій виконано роботу, текст тез, резюме англійською мовою.

Приклад оформлення тез:

 

АНТИОКСИДАНТНЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДІАБЕТИЧНОЇ
КАРДІОМІОПАТІЇ
Ситник І.М.
Науковий керівник:
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Кафедра клінічної фармакології та клінічної фармації
м. Київ, Україна

Актуальність. Серцево-судинні ускладнення часто є причиною смертності при цукровому діабеті (ЦД) 1-го типу. Частота летальності від серцевої недостатності коливається від …

Тези будуть опубліковані в Українському науково-медичному молодіжному журналі (Ukrainian Scientific Medical Youth Journal). Матеріали перед допуском до друку будуть перевірені за допомогою антиплагіатної програми. Тези підготовлені з порушенням вимог до друку не допускатимуться.

Кафедра клінічної фармакології та клінічної фармації
Рада СНТ імені О.А. Киселя
Відділ наукової роботи студентів