НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра нейрохірургії

Навчально-методична робота

 

Відповідальна за навчально-методичну роботу на кафедрі нейрохірургії: доцент кафедри нейрохірургії, к.мед.н., доцент Марущенко Мирослава Олегівна

Контакти: +38(067) 5079825

e-mail: miroslavam2006@ukr.net

 

Тематичні плани

Навчальні програми

 

Нормативні документи за якими проводиться навчання:

 • Освітньо-професійна програма «Медицина» Другого (магістерського) рівня вищої освіти. Спеціальність – 222 «Медицина». Галузь знань – 22 «Охорона здоров’я. Кваліфікація – Магістр медицини. Лікар (2019).
 • Освітньо-професійна програма «Медична психологія» Другого (магістерського) рівня вищої освіти. Спеціальність – 225 «Медична психологія» Галузь знань – 22 «Охорона здоров’я. Кваліфікація – Магістр медичної психології. Лікар-психолог (2019).
 • Освітньо-професійна програма «Педіатрія» Другого (магістерського) рівня вищої освіти. Спеціальність – 228 «Педіатрія». Галузь знань – 22 «Охорона здоров’я. Кваліфікація – Магістр педіатрії. Лікар-педіатр (2019).
 • Освітньо-професійна програма «Стоматологія» Другого (магістерського) рівня вищої освіти. Спеціальність – 221 «Стоматологія». Галузь знань – 22 «Охорона здоров’я. Кваліфікація – Магістр стоматології. Лікар-стоматолог (2019).

та розробленими на їх основі робочими навчальними планами галузі знань 22 «Охорона здоров’я» Спеціальність – 222 «Медицина», «Робочою програмою навчальної дисципліни «Нейрохірургія» Спеціальність – 222 «Медицина», Спеціальність – 225 «Медична психологія»,  Спеціальність – 228 «Педіатрія», Примірною програмою навчальної дисципліни підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти кваліфікації освітньої «Магістр стоматології»,  кваліфікації професійної «Лікар-стоматолог» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 221 «Стоматологія.

 

Регламент проведення практичних занять та підсумкового модульного контролю (ПМК) на кафедрі нейрохірургії

Загальна кількість годин на вивчення дисципліни нейрохірургія на медичних, медико-психологічному та стоматологічному факультетах 45 год (1,5 кредити за ЄКТС), із них 20 год – практичні заняття, 25 год – самостійна робота.

Форми організації навчального процесу на кафедрі нейрохірургії НМУ: Навчальний процес на кафедрі нейрохірургії НМУ здійснюється у таких формах: навчальні аудиторні заняття (практичні заняття, консультації), виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні заходи.

Практичні заняття – форма навчальних занять, на яких детально розглядаються теоретичні положення навчальної дисципліни, формуються вміння і навички їх практичного застосування шляхом виконання студентом відповідно до  сформульованих завдань. Відвідування практичних занять у кількості навчальних годин (не менше 75% аудиторних годин (15 год), передбачених Робочим навчальним планом, є обов’язковим для студента для допуску до підсумкового модульного контролю.

Консультації – це навчальні заняття, на яких студент отримує відповіді викладача на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування. Кафедра проводить поточні та передмодульні консультації.

Індивідуальні завдання – це історії хвороби, реферати, презентації, які задаються студентам в терміни, передбачені календарно-тематичним планом з нейрохірургії; індивідуальні завдання виконуються студентом самостійно з консультацією викладача. Студент має можливість індивідуалізувати навчання за рахунок вивчення елективного курсу з нейрохірургії «Актуальні питання сучасної нейрохірургії», опанування одним з яких щорічно є обов’язковим в навчальних планах.

Самостійна робота студента – здійснюється у вільний від аудиторних навчальних занять час. Форми і зміст самостійної роботи визначаються робочою програмою з навчальної дисципліни, порядок її виконання регламентується методичними вказівками для студентів. Самостійна робота спрямована на оволодіння студентом навчальним матеріалом, практичними навичками, передбачає його активну пізнавальну діяльність, отримання нових знань з підручників, посібників, монографій тощо, самостійне вирішення завдань, набуття навичок самоконтролю.

Регламент оцінювання студентів на кафедрі нейрохірургії НМУ імені  О.О. Богомольця:

 • поточний контроль на кожному практичному занятті, під час якого мають бути опитані 100% студентів. Кожна тема заняття передбачає також проведення контролю практичних навичок шляхом перевірки можливості студента використовувати набуті знання під час вирішення практичних завдань. Контролю підлягають також індивідуальні завдання студента, які він отримав на кафедрі та його самостійна робота в позааудиторний час. Вага оцінки при поточному контролі: «5» – 16-20 балів, «4» – 10-15 балів, «3» – 5-9 балів, «2» – 1-4 бали.
 • підсумковий модульний контроль, який проводять після завершення вивчення модуля навчальної дисципліни, включає контроль теоретичної та практичної підготовки. До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які відвідали не менше 75% практичних занять (не менше 3 практичних занять – 15 год.) впродовж поточного навчання, і представили конспект за пропущене заняття, якщо таке було.

Структура підсумкового модульного контролю з дисципліни «НЕЙРОХІРУРГІЯ»

п/п

Форми контролю викладачем Кількість балів (макс.)
1 Відповідь на 5 „ключових запитань” (по одному питанню з кожного змістового модулю). 50 (10х5)
2 Розв’язання 2 ситуаційних задач, одна з яких по невідкладним станам. 40 (20х2)
 • Збір скарг, анамнезу захворювання та їх оцінка.
 • Огляд пацієнта, збір інформації про загальний стан пацієнта та його аналіз.
 • Фізікальне обстеження хворого, аналіз отриманої інформації.
 • Виділення провідного синдрому, постановка найбільш вірогідного попереднього або синдромного діагнозу основного захворювання, його ускладнення, супутньої патології.
 • Складання плану обстеження.
 • Оцінка результатів лабораторних та інтерпретація результатів інструментальних методів дослідження.
 • Диференційна діагностика з урахуванням даних лабораторних та інструментальних досліджень.
 • Визначення принципів лікарської тактики.
 • Визначення прогнозу у даного хворого.
 • Рекомендації зміни образу життя /за необхідності/.
3. Виконання (опис) мінімум трьох медичних маніпуляцій 30 (10х3)
Загальна кількість балів (макс.) 120

 

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати при вивченні модуля з нейрохірургії, становить 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність – до 80 балів, за результатами підсумкового модульного контролю – до 120 балів. Бали з дисципліни конвертуються як в шкалу ЄКТС, так і в чотирибальну шкалу.

Після вивчення навчальної дисципліни всіма студентами даного курсу, які навчаються за однією спеціальністю – «лікувальна справа», «педіатрія», «медико-профілактична справа», проводять ранжування студентів в деканатах за шкалою ЄКТС з присвоєнням оцінок «A», «B», «C», «D», «E», «F». Ранжуються лише студенти, які успішно завершили вивчення дисципліни. Студенти, які одержали оцінки FX та F, не вносяться до переліку студентів, що ранжуються, навіть після перескладання модулю. Такі студенти після перескладання автоматично отримують бал Е.

Оцінки з дисципліни FX, F виставляють студентам, яким не зараховано хоча б один модуль з дисципліни після завершення її вивчення. Оцінка FX виставляється студентам, які набрали мінімальну кількість балів за поточну навчальну діяльність, але яким не зарахований підсумковий модульний контроль. Ця категорія студентів має право на перескладання підсумкового модульного контролю за затвердженим графіком під час зимових або літніх канікул упродовж двох тижнів після завершення семестру або навчального року. Повторне складання підсумкового модульного контролю дозволяється не більше двох разів. Оцінку F виставляють студентам, які відвідали всі аудиторні заняття з модуля, але не набрали мінімальну кількість балів за поточну навчальну діяльність і не допущені до підсумкового модульного контролю. Ця категорія студентів має право на повторне вивчення модуля.

Бали з дисципліни нейрохірургія (сума балів при оцінюванні при поточному контролі на практичних заняттях, підсумковому модульному контролі та бали за самостійну та індивідуальну роботу) :

від 170 до 200 балів – «5» балів за чотирьохбальною шкалою (А за ЄКТС)

від 140 до 169 балів – «4» балів за чотирьохбальною шкалою (В,С за ЄКТС)

від 111 до 139 балів – «4» балів за чотирьохбальною шкалою (D,E за ЄКТС)

менше 111 балів – дисципліна не зарахована, студент направляється на повторне вивчення дисципліни (FX,F).

За дозволом проректора з науково-педагогічної роботи студент може підвищити оцінку з дисципліни шляхом перескладання підсумкового модульного контролю (не більше трьох разів за весь період навчання).

Студентам, які одержали під час сесії не більше двох незадовільних оцінок, дозволяється ліквідувати академзаборгованість до початку наступного семестру. Повторне складання ПМК з нейрохірургії дозволяється не більше двох разів: один раз викладачу, другий – комісії. Студенти, які не з’явилися на перескладання ПМК без поважних причин, вважаються такими, які одержали незадовільну оцінку.