НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра нейрохірургії

Навчальна робота

Навчально-методична робота

Навчально-методична робота — важлива складова діяльності викладача. У системі освіти як основи духовного, соціального, економічного, культурного розвитку суспільства і держави, вона ґрунтується на класичних педагогічних традиціях та здобутках української вищої школи. Головне завдання кафедри нейрохірургії у всі роки було підвищення якості навчання на основі впровадження у навчальний процес досягнень сучасних освітянських технологій, досягнень медичної науки і техніки, використання передового педагогічного досвіду, сприяння розвитку педагогічної творчості.
Навчально-методична робота спрямована на удосконалення навчального процесу і створення сприятливих умов для  засвоєння студентами навчальних дисциплін, що викладаються. Кафедра є основним навчально-науковим структурним підрозділом вищого закладу освіти, який забезпечує проведення навчально-методичної, наукової і організаційної роботи, відповідає за реалізацію державної політики у сфері освіти. Робота кафедри має бути направлена на підготовку фахівців, які відповідають кваліфікаційній характеристиці випускника вищого навчального закладу, шляхом впровадження в навчальний процес активних форм і засобів, технічних засобів навчання, передового досвіду роботи.
Основними видами методичної роботи на кафедрі є: розробка навчальних програм за навчальними дисциплінами (курсами), які знову вводяться, а також підготовка їх до видання; переробка навчальних програм та підготовка їх до видання; написання та підготовка до видання навчальної та навчально-методичної літератури: підручників, навчальних посібників, словників, довідників, матеріалів (конспектів лекцій); підготовка до перевидання навчальної та навчально-методичної літератури; рецензування навчальної та навчально-методичної літератури; розробка: навчальних планів, тематичних планів дисциплін; підготовка текстів лекцій, методичних розробок ділових ігор, з навчальних дисциплін, та підготовка їх до видання; переробка текстів лекцій і підготовка їх до видання; розробка планів для проведення практичних занять; створення фонду кваліфікаційних завдань за спеціальністю; розробка завдань на контрольні роботи; розробка навчально-методичних матеріалів для проведення усіх видів навчальних занять, які передбачені навчальними планами і програмами (у тому числі з використанням електронної обчислювальної техніки); підготовка комп’ютерного програмного забезпечення навчальних дисциплін; переробка (уточнення) та підготовка до видання навчально-методичних матеріалів для проведення занять з використанням електронної обчислювальної техніки; розробка наочних навчальних посібників (плакатів, схем, стендів, макетів тощо); удосконалення навчально-матеріальної бази; підготовка до проведення навчальних занять; контрольні та взаємні відвідування занять; участь у науково-методичних конференціях, зборах, нарадах, семінарах, міжкафедральних засіданнях та засіданнях кафедри, предметно-методичних комісій, інструкторсько-методичних, показових, відкритих та пробних заняттях; навчання професорсько-викладацького складу на курсах підвищення кваліфікації, стажування викладачів; участь професорсько-викладацького складу у системі підвищення кваліфікації.
Основними формами методичної роботи на кафедрі є навчально-методичні конференції; збори професорсько-викладацького складу; засідання методичної ради; засідання кафедри з навчально-методичних питань; показові, відкриті, пробні та інструктивно-методичні заняття; контрольні та взаємні відвідування занять; лекції та доповіді з методики навчання, педагогіки та психології; робота професорсько-викладацького складу щодо забезпечення навчальних занять методичними розробками та удосконалення системи дидактичного забезпечення навчальних дисциплін.
Методична робота є невід’ємною складовою діяльності кафедри. Від її якості, уваги кожного співробітника до неї у великій мірі залежить ефективність навчального процесу в цілому.

Основними напрямами діяльності кафедри з навчально-методичної роботи є:
1.Організація та моніторинг: підготовки методичного забезпечення навчального процесу на рівні, що відповідає вимогам підготовки висококваліфікованих фахівців згідно з ОПП та ОКХ;
зовнішнього та внутрішнього рецензування підручників та навчальних посібників, навчально-методичних матеріалів; стажування викладачів кафедри, а також викладачів інших вищих медичних навчальних закладів;
2.Аналіз та контроль: виконання рішень Вченої ради університету;
виконання планів роботи методичних комісій 2-го медичного факультету; якості підготовлених викладачами кафедр навчально-методичних матеріалів; руху навчально-методичних матеріалів з моменту подання рукопису на узгодження до виходу з друку з використанням інформації центру підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ.
3.Узагальнення та розповсюдження досвіду роботи кафедри НМУ та інших кафедр нейрохірургії з питань методичної роботи.
4.Підготовка питань/інформації для засідань Вченої ради, ректорату.
5.Участь в освітянських виставках, конференціях та семінарах, які проводяться Міністерством освіти і науки України, Міністерством охорони здоров’я України, міжнародними організаціями у сфері освіти.

Знання основ клінічного перебігу нейрохірургічних хвороб, сучасних методів діагностики і лікування нейрохірургічних хворих, уміння надати невідкладну допомогу є невід’ємними складовими підготовки сучасного лікаря. Саме тому навчально-методична робота завжди була одним з пріоритетних напрямків діяльності кафедри нейрохірургії. Виходячи з основних положень про підготовку медичних кадрів для країни і розуміючи необхідність засвоєння майбутніми спеціалістами основ нейрохірургічної науки, співробітники кафедри постійно удосконалювали процес навчання на кафедрі, намагалися дати йому практичне спрямування, а враховуючи швидкі темпи розвитку нейрохірургії це навчання завжди велося на сучасному рівні.
Починаючи з 1970 р. коли за ініціативою академіка А.П. Ромоданова був організований  доцентський курс нейрохірургії при кафедрі неврології Київського медичного інституту, розпочалася цілеспрямована робота по написанню і виданню підручників, навчальних посібників та методичної документації для проведення практичних, самостійної роботи студентів. Нейрохірургію в цей час викладали на 5 курсі лікувальних факультетів —курс дисципліни складався з 38 годин (8 годин –– лекції, 30 — годин практичні заняття) та 4 курсі педіатричного факультету — курс дисципліни складався з 34 годин (10 годин –– лекції, 24 — годин практичні заняття). Крім того в програмі були передбачені заняття (5 годин) по військово-польовій нейрохірургії (в курсі військово-польової хірургії) для лікувальних, педіатричного, санітарно-гігієнічного та стоматологічного факультетів.


Заняття зі студентами проводить доцент І.Н. Бойченко

У 1980 р. була створена самостійна кафедра нейрохірургії, яку очолив учень А.П. Ромоданова професор В.Г. Станіславський. Базою кафедри було нейротравматологічне відділення 14-ої міської лікарні ім. Жовтневої революції. Студенти навчалися в чотирьох учбових кімнатах, які були розташовані у прибудові до клінічного корпусу. Крім завідувача кафедрою, заняття проводили ще три асистенти кандидати медичних наук Г.М. Палієнко, І.Н. Бойченко та О.М. Хонда, при цьому загальне педагогічне навантаження на кафедрі складало приблизно 2700 годин. З перших днів існування кафедри професорсько-викладацький склад кафедри прекрасно розумів, що навчання студентів повинно бути нерозривно пов’язане з практикою, саме тому майбутні лікарі активно залучалися до роботи в клінічних підрозділах – палатах, перев’язочній, операційній. Особливо наголошувалося на вмінні студентів приймати самостійне рішення в конкретній ургентній ситуації, тому і засідання гуртка, консультації та відробки проводилися саме в дні ургентних чергувань клініки нейрохірургії. При читанні лекцій застосовувалася достатньо передова на той час технологія – демонстрація тематичних відеофільмів, які були створені співробітниками кафедри. Всі заняття були забезпечені методичними розробками для викладачів та студентів.


Викладацький склад кафедри нейрохірургії (1988 р.). Перший ряд (зліва – направо): проф. В.І. Цимбалюк, акад. А.П. Ромоданов (завідувач кафедрою), доц. І.Н. Бойченко. Другий ряд (зліва – направо): асистент к.мед.н. О.М. Хонда, асистент к.мед.н. Г.М. Палієнко.

1986 рік став особливим для кафедри нейрохірургії — вона була перебазована до Київського НДІ нейрохірургії, що забезпечило можливість використовувати для навчання студентів передовий досвід та досягнення у лікувальній, науковій та організаційній роботі провідного нейрохірургічного закладу Держави. Кафедра отримала у своє розпорядження 4 окремих добре обладнаних учбових кімнати, лекційний зал, лаборантську. При проведенні практичних занять зі студентами повністю використовувалися можливості інституту нейрохірургії: робота у кабінетах допоміжної діагностики, науково-дослідних лабораторіях, палатах перев’язочних, операційних, робота в консультативній поліклініці, відвідування секційного залу, патолого-анатомічного музею (де представлені мікро- та макропрепарати з основних видів нейрохірургічної патології), бібліотеки.
Кафедру в цей час очолив видатний вітчизняний вчений лікар-нейрохірург академік А.П. Ромоданов, який одночасно обіймав посаду директора інституту нейрохірургії. Склад кафедри розширився та оновився: зав. кафедрою акад. А.П. Роомоданов, професор В.І. Цимбалюк, доцент І.Н. Бойченко, асистенти Г.М. Палієнко та О.М. Хонда. Педагогічне навантаження складало загалом майже 2900 годин. Розподіл педагогічного навантаження (5 лекцій, 9 практичних занять, самостійна робота) залишалися як і в попередні роки і нейрохірургію викладали на тих же факультетах. Враховуючи важливість теми черепно-мозкової травми та постійно зростаючу кількість цієї патології, за ініціативи кафедри у 1986/1987 н.р. вперше була прочитана експериментальна лекція по поєднаній краніо-фаціальній травмі для студентів 5 курсу стоматологічного факультету. Вдалий експеримент дозволив виступити кафедрі, яка на цей час стала опорною, з пропозицією до Міністерства охорони здоров’я про введення курсу нейрохірургії на 5 курсі стоматологічного факультету.
У 1986 р. розпочалася робота по написанню нового власного підручника з нейрохірургії, тому що існуючий підручник І.Я. Іргера «Нейрохирургия» не відповідав сучасним вимогам викладання нейрохірургії у вищій школі.
З метою залучення студентів до наукової роботи та вивчення сучасних досягнень нейрохірургії на кафедрі запроваджується методика проведення самостійної роботи у вигляді учбової НДР студентів з написанням рефератів і доповіддю на студентській мініконференції, яка проводилася на останньому занятті циклу.


Заняття зі студентами у лабораторії електронної мікроскопії проводить акад. А.П. Ромоданов. У другому ряду (справа – наліво): к.мед.н. О.В. Копйов, ас. к.мед.н. О.М. Хонда, проф. В.І. Цимбалюк, доц. І.Н. Бойченко.

Найбільш значущою подією в цьому навчальному році було створення безпрецедентного на той час не тільки в Радянському Союзі, але і у світі науково-педагогічного об’єднання — учбово-науково-виробничого комплексу «Нейрохірургія». До його складу увійшли Київський НДІ нейрохірургії, нейрохірургічна клініка лікарні №14 ім. Жовтневої революції, нейрохірургічне відділення лікарні швидкої допомоги, кафедра нейрохірургії Київського медичного інституту та кафедри нейрохірургії та реабілітації Київського інституту удосконалення лікарів. Створення такого об’єднання з одного боку дозволило стандартизовано підходити до питань викладання нейрохірургії з іншого дозволило студентам, лікарям-інтернам, клінічним ординаторам, аспірантам залучатися до найбільш сучасних досягнень практичної нейрохірургії.
У подальші роки продовжувалося удосконалення викладання нейрохірургії на кафедрі. Загальне педагогічне навантаження зросло майже до 4,5 тис. годин у зв’язку з чим до колективу кафедри влився новий асистент к.мед.н. М.М. Сулій — вихованець кафедри, який до цього працював старшим лаборантом. З 1988 року розпочалося навчання на всесоюзному факультеті удосконалення викладачів — щорічно проводилося по 2–3 цикли удосконалення викладачів та первинного удосконалення асистентів з усіх регіонів України та деяких республік СРСР. Тематичні заняття та лекції проводилися провідними вченими кафедри нейрохірургії та інституту нейрохірургії, що мало величезний позитивний відгук у всіх слухачів курсів удосконалення.


Заняття зі студентами проводить академік А.П. Ромоданов.

В 1988 р. кафедра нейрохірургії спільно з МОЗ Української РСР видає методичні рекомендації з нейрохірургії для викладачів ВМНЗ, спільно з кафедрою оториноларингології методичні рекомендації для самостійної підготовки «Отогенні внутрішньочерепні ускладнення та отогенний сепсис», прийнятий до видавництва підручник з нейрохірургії.
Нейрохірургію в цей час викладали на 4 курсі лікувальних факультетів —курс дисципліни складався з 38 годин (14 годин –– лекції, 24 години —практичні заняття) та 4 курсі педіатричного факультету — курс дисципліни скоротився з 34 до 25 годин, хоча у зв’язку з залученням студентів до сільськогосподарських робіт цей навчальний план з року в рік коригувався. Крім того, як і раніше, були передбачені 5-годинні заняття в курсі військово-польової хірургії на четвертому-п’ятому курсах. Кафедра нейрохірургії неодноразово інформувала МОЗ СРСР, про недоцільність зміни учбового плану, тому що викладання нейрохірургії в будь якому випадку не повинно було проводитися раніше, ніж студенти пройдуть курс неврології, очних хвороб, оториноларингології для забезпечення наскрізності викладання дисциплін. Також кафедра виступила з пропозицією про читання лекцій, яке передувало б проведенню практичних занять (що доречи лише зараз вимагається болонською декларацією).
У 1990 р. зусиллями кафедри нарешті вдалося забезпечити зміни у навчальному плані — викладання нейрохірургії було перенесено на п’ятий курс лікувальних та педіатричного факультетів і аудиторне навантаження склало 38 годин, крім того було запропоновано викладання нейрохірургії на 5 курсі стоматологічного факультету (4 години лекцій та 10 годин практичних занять), ще 36 годин пропонувалося виділити для субординаторів хірургів і по 10 годин для субординаторів терапевтів та акушерів-гінекологів. До речі, саме зміни у навчальному плані зумовили зменшення педагогічного навантаження майже удвічі (для п’ятого курсу лікувальних факультетів нейрохірургія була вичитана ще на 4 курсі). саме в цьому році виходить з друку підручник «Нейрохирургия» під редакцією А.П. Ромоданова та М.М. Мосійчука, який відповідав сучасним вимогам викладання дисципліни, був водночас дуже лаконічним але містив всю необхідну майбутньому молодому спеціалісту інформацію щодо нейрохірургічної патології, надзвичайно легко сприймався студентами і до теперішнього часу залишається одним з кращих підручників з нейрохірургії на теренах бувшого СРСР. Особливістю даного підручника було те, що він був складений саме з урахуванням наскрізної системи викладання, не переобтяжений інформацією з анатомії, фізіології, патологічної анатомії, неврології, травматології, тощо. Враховуючи, що викладання нейрохірургії було зміщено на 5 курс, автори цілком закономірно вважали, що студент вже повністю оволодів знаннями з суміжних дисциплін і навіть за більш детальною інформацією по цим дисциплінам він може звернутися до відповідних підручників, конспектів тощо. На кафедрі з самого початку заохочували студентів до вивчення додаткової літератури і завжди вітали це, тому що розуміли — нейрохірургія молода галузь, яка стрімко розвивається, і жоден підручник не в змозі охопити весь спектр питань з цієї дисципліни, він лише повинен окреслити основні принципи діагностики та лікувальної тактики нейрохірургічних хворих.


Перед початком лекції.
Академік А.П. Ромоданов і професор В.І. Цимбалюк.

В 1991 р. в колектив кафедри органічно вливається і починає працювати асистентом (з 1992 р. – доцентом) к.мед.н. А.М. Морозов. Саме в цьому навчальному році проводиться робота по переходу викладання нейрохірургії українською мовою. Для цього були перекладені та відредаговані документація кафедри, тематичні плани, методичні розробки для практичних занять та самостійної роботи студентів, таблиці, схеми, слайди, інший ілюстративний матеріал. Всі лекції на 2 лікувальному та педіатричному факультетах читаються українською мовою (на 1 лікувальному факультеті частина лекцій читалася російською мовою враховуючи, що тут навчалися студенти з іноземних держав). Лекції читали акад. А.П. Ромоданов, проф. В.І. Цимбалюк, доц. І.Н. Бойченко. Переоснащення клінічної бази кафедри дозволило значно розширити можливості навчального процесу, студенти могли особисто побачити виконання надсучасних методів діагностики та лікування (комп’ютерну томографію, магнітно-резонансну томографію, ангіографію, виконання ендоваскулярних втручань, хірургічних втручань з використанням лазерних технологій, тощо). Саме завдяки такому злиттю теоретичної та практичної підготовки, студенти вважали нейрохірургію одним з найцікавіших предметів. Йдучи на зустріч колективу кафедри і враховуючи збільшення кількості студентів, адміністрація Інституту нейрохірургії знайшла можливість розширити кабінетний фонд кафедри до 6 кімнат і таким чином забезпечити прекрасні умови для навчання студентів.
В цьому році на замовлення МОЗ України кафедра підготувала програму очно-заочної підготовки інтернів з нейрохірургії (травматологів, неврологів, загальних хірургів, щелепно-лицьових хірургів, акушерів-гінекологів, урологів, ендокринологів, терапевтів), програму тестового контролю рівня знань при атестації нейрохірургів, підготовлений до друку російсько-український словник з неврології та нейрохірургії. Середньорічне педагогічне навантаження на кожного викладача складало в цей період приблизно 600 годин.
У 1992/1993 н.р. професорськовикладацький склад кафедри був представлений зав. кафедрою (акад. А.П. Ромоданов), професором (В.І. Цимбалюк), двома доцентами (І.Н. Бойченко та А.М. Морозов) і трьома асистентами (Г.М. Палієнко, О.М. Хонда та В.Г. Харченко). Кафедра, як опорна, продовжувала видавництво навчально-методичної літератури — підготовлений до друку підручник «Нейрохірургія» під ред. А.П. Ромоданова, В.І. Цимбалюка, М.М. Мосійчука, виданий посібник для практичних занять «Практикум по нейрохірургії» під ред. А.П. Ромоданова та І.Н. Бойченко. Зростає педагогічне навантаження на викладача до 740 годин.
У 1993 р. після смерті А.П. Ромоданова кафедру очолює його учень професор В.І. Цимбалюк, під керівництвом якого колектив кафедри нейрохірургії продовжив славні традиції, що склалися за роки існування кафедри, по підготовці студентів, впровадженню досягнень нейрохірургічної науки в педагогічний процес з розповсюдженням цього досвіду на всі кафедри і курси нейрохірургії молодої незалежної держави. Складна економічна ситуація в країні не дозволила вчасно видати підготовлену ще за життя А.П. Ромоданова таку необхідну навчально-методичну літературу. В ці роки значно зростає за рахунок збільшення кількості студентів педагогічне навантаження (приблизно до 5500 годин, тобто більш ніж 1000 годин на одного викладача). Нейрохірургію, як і в попередні роки викладають на 5 курсі лікувальних та педіатричному факультеті, а також на 4 курсі в циклі військово-польової хірургії. Також регулярно проводяться курси з підвищення кваліфікації педагогічних кадрів України, заняття з інтернами-нейрохірургами та інтернами суміжних спеціальностей. В рамках інтеграції до Європейського освітнього простору у 1994 р. на кафедрі вперше в Україні впроваджується навчання нового для країни виду спеціалістів — магістрів медицини з нейрохірургії.
У 1998 р. нарешті був виданий підручник з нейрохірургії, поданий до друку ще в 1993 р. Це був перший підручник з цієї дисципліни в Україні. Тоді ж видаються посібник для практичних занять з нейрохірургії (І.Н. Бойченко) і курс лекцій «Нейрохірургія» (В.І. Цимбалюк, О.М. Хонда, І.Б. Третяк, М. Авад), а в 1999 р. видається посібник «Шпитальна хірургія», в якому нейрохірургія представлена окремим розділом (В.І. Цимбалюк). Таким чином студенти практично повністю забезпечуються навчальною літературою українською мовою.


Колектив кафедри нейрохірургії (2001 р.). Нижній ряд (зліва–направо): проф. А.М. Морозов, член-кор. АМНУ проф. В.І. Цимбалюк (завідувач кафедрою), доц. І.Н. Бойченко, ас. к.мед.н. Б.М. Лузан. Верхній ряд (зліва–направо): ас. к.мед.н. О.М. Хонда, ас. к.мед.н. Г.М. Палієнко, ас. М.О. Марущенко, ас. І.П. Дмитерко, лаб. Л.Н. Коваль, ас. О.І. Троян, лаб. Л.К. Терпецька.

У 1999 р. колективом кафедри розробляється нова робоча програма з нейрохірургії для студентів вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації. Цією програмою передбачається викладання нейрохірургії на 5 курсі, виділяється на підготовку студентів 64 години (12 годин лекцій, 42 години практичних занять та 10 годин на самостійну підготовку). Видом контролю знань студентів залишається започаткований з 1990 року диференційований залік. Програма охоплювала практично всі основні напрямки нейрохірургії (нейротравматологія, нейроонкологія, судинна нейрохірургія, функціональна та відновна нейрохірургія, хірургія дегенеративних захворювань хребта та міжхребцевих дисків, хірургія вад розвитку ЦНС та ін.). Остаточно формується багаторівневий контроль знань студентів (початковий та проміжний тестовий контроль знань, захист історії хвороби, захист УДРС, підсумковий дифзалік). Завершуючи цикл видання навчально-методичної літератури друкується посібник «Методичні розробки практичних занять з нейрохірургії для викладачів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації» (В.І. Цимбалюк, І.Н. Бойченко), а також перивидається виправлений і доповнений варіант курсу лекцій з нейрохірургії.
У 2001–2003 рр. колектив кафедри нейрохірургії значно оновився. Поряд з досвідченими викладачами проф. Цимбалюком В.І., проф. Морозовим А.М., доц. Бойченко І.Н. з’явилися молоді асистенти Б.М. Лузан, О.І. Троян, І.П. Дмитерко, М.О. Марущенко. На той час кафедра нейрохірургії стала однією з наймолодших в медичному університеті. Практично всі молоді співробітники були вихованцями кафедри (проходили навчання в аспірантурі, клінічній ординатурі, магістратурі) мали ступінь кандидата медичних наук і працючи в різний час асистентами за сумісництвом, досить органічно влилися в колектив кафедри.
У 2003 р. згідно до наказу МОЗ України відбуваються зміни в навчальному плані, що було відображено в розробленій співробітниками кафедри новій робочій програмі. Кількість годин на вивчення нейрохірургії скорочувалася на лікувальних та педіатричному факультетах до 54 годин (12 годин лекцій, 24 години практичних занять та 18 годин на самостійну підготовку) також впроваджено навчання з нейрохірургії на 5 курсі стоматологічного факультету у кількості 14 годин. При цьому диференційований залік з нейрохірургії був замінений на простий.
З 2008 року курс нейрохірургії починає викладатися на 6 курсі вперше сформованого при медичному університеті факультеті медичної психології. На відміну від лікувальних факультетів, медичні психологи вчили нейрохірургію за цикловим методом. Цикл з 5 занять нараховував 36 годин і ще 18 годин виділялося на самостійну підготовку студентів. Основною формою контролю знань залишався диференційований залік. В цьому ж році згідно нового навчального плану викладання нейрохірургії стоматологам переноситься, не дивлячись на категоричні рекомендації кафедри щодо недоцільності цього процесу, на 4 курс. З 2009 року на кафедрі впроваджена англомовна форма навчання для студентів іноземних держав.
В умовах модернізації вищої освіти, відповідно до положень Болонської декларації, велика увага приділяється вихованню у майбутніх фахівців уміння самонавчатися і самовдосконалюватися, щоб за будь-яких обставин фахівець не залишився на узбіччі життя. Саме тому в медичному університеті впроваджена кредитно-модульна система організації навчального процесу (КМСОНП), яка сприяє інтенсифікації навчального процесу, підвищенню мотивації студентів до систематичної активної роботи впродовж семестру та відповідальності за результати навчальної діяльності, проведенню відкритого підсумкового контролю і подоланню елементів суб’єктивізму при оцінюванні знань студентів, що забезпечуються застосуванням технологій поточного, модульного, екзаменаційного, семестрового контролів.
Кафедра нейрохірургії, як опорна, активно підключилася до створення нової нормативної бази освіти, бере активну участь у розробці методів удосконалення викладання нейрохірургії в медичних вузах України. Вона повною мірою влилася в процес підготовки спеціалістів європейського рівня, що базуються на засадах Болонської декларації. Так протягом 2008-2010 рр. підготовлено і видано типову програму кандидатського іспиту зі спеціальності 14.01.05 – нейрохірургія, типову та робочу програму з нейрохірургії для студентів вищих медичних закладів III–IV рівнів акредитації, методичний посібник для викладачів вищих медичних навчальних закладів та ін. Введений курс викладання нейрохірургії на ІV курсі стоматологічного факультету, VІ курсі медико-психологічного факультету та курс за вибором на VI курсі медичного факультету, розширюється і удосконалюється програма навчання інтернів неврологів, лікарів невідкладних станів, сімейних лікарів та інших суміжних фахів. Особлива увага приділяється ургентній допомозі нейрохірургічним хворим. Були повністю оновлені матеріали для практичних занять, лекцій, створена WEB-сторінка кафедри де викладені всі матеріали для студентів. При цьому колектив кафедри намагався в новій навчальній програмі (яка розрахована на 1,5 кредити ECTS) максимально зберегти надбання української нейрохірургічної школи.
Зазначимо основні положення, на яких базується сучасне викладання нейрохірургії у медичних ВНЗ:

  1. Нейрохірургія, як навчальна дисципліна, базується на вивченні студентами морфологічних дисциплін — анатомії людини; гістології, цитології, цитології та ембріології; фізіології, патоморфології; патофізіології; клінічних дисциплін — загальної хірургії (з оперативною хірургією та топографічною анатомією), пропедевтики внутрішньої медицини, пропедевтики педіатрії, неврології, психіатрії, офтальмології, оториноларингології, травматології та ортопедії, онкології, радіології, анестезіології і інтенсивної терапії, фармакології й інтегрується з цими дисциплінами;
  2. Нейрохірургія — прикладна та фундаментальна медична наука, практична галузь медицини, яка є хірургією захворювань і уражень центральної та периферичної нервової системи різного генезу (травматичного, пухлинного, інфекційного, паразитарного та ін.), судинної патології головного та спинного мозку, хірургією на провідних шляхах та центрах ЦНС, хірургією невгамовних больових синдромів та наслідків уражень ЦНС та ПНС різного генезу. Знання основ клінічного перебігу нейрохірургічних хвороб, сучасних методів діагностики і лікування нейрохірургічних хворих, уміння надати невідкладну допомогу є невід’ємними складовими підготовки сучасного лікаря.
  3. Нейрохірургія — передбачає інтеграцію викладання по-перше з навчальними дисципліни, де застосовуються хірургічні методи лікування (загальною хірургією, травматологією та ортопедією, анестезіологією та інтенсивною терапією, онкологією, акушерством і гінекологією, офтальмологією, оториноларингологією та ін.), а також іншими клінічними дисциплінами – неврологією, психіатрією, терапією, ендокринологією, функціональною діагностикою, радіологією тощо, та формує уміння застосовувати знання в процесі професійної діяльності на рівні лікаря загального профілю;
  4. Програма з нейрохірургії включає сучасний стан розвитку дисципліни та враховує необхідність навчання студентів згідно до вимог підготовки лікаря загальної практики. Вивчення нейрохірургії дає можливість молодим фахівцям володіти сучасною інформацією про можливості нейрохірургічних закладів охорони здоров’я, знати патологію, яка потребує нейрохірургічної допомоги, вміти своєчасно надати адекватну медичну допомогу при невідкладних станах хворим з нейрохірургічною патологією та своєчасно направити хворого в спеціалізоване нейрохірургічне відділення.


Академік В.І. Цимбалюк перед лекцією

Мета викладання нейрохірургії — надання широкої бази знань, необхідних навичок та досвіду, а також формування професійної розсудливості та незалежності при підготовці кваліфікованого лікаря, який знає загальні принципи діагностики та лікування основних видів нейрохірургічної патології, який вміє надати першу лікарську допомогу при цій патології, веде активну просвітницьку роботу по профілактиці нейрохірургічних захворювань.
Студентам 5-го курсу під час вивчення нейрохірургії викладаються основи патогенезу, клініки, діагностики і лікування найбільш поширених нейрохірургічних захворювань. Програма складається із практичних занять, лекцій та матеріалів для самостійного вивчення.
Головною особливістю викладання є сучасний підхід до висвітлення найбільш поширених нозологічних одиниць з докладним вивченням сучасних методів діагностики, обстеження, типової клінічної картини захворювань нервової системи в нейрохірургічному аспекті.
Практичні заняття проводяться по модульному методу. Мета практичних занять навчити студентів навичкам всебічного клінічного обстеження нейрохірургічного хворого та вмінню узагальнювати отримані данні для постановки діагнозу, проведення диференційної діагностики та вибору відповідного лікування. Методика проведення практичних занять передбачає самостійну роботу студентів під керівництвом викладача. Під час практичних занять, студенти здобувають навички дослідження хворих, беруть участь в операціях, працюють в маніпуляційній, перев’язочній, виконують деякі нейрохірургічні маніпуляції.
Сучасний комплекс навчально-методичного забезпечення викладання нейрохірургії стандартно включає навчальну програму, відомості про практичні заняття та лекції, методичні розробки для викладачів та студентів на кожну тему практичних занять, тексти лекцій (в т.ч. мультимедійні еквіваленти), модулі (тести) перевірки знань, тести для самоконтролю, перелік рекомендованої літератури.


Колектив кафедри нейрохірургії (2009–2010 н.р.).Перший ряд (зліва–направо): доц. І.Н. Бойченко, акад. В.І. Цимбалюк (завідувач кафедрою), проф. А.М. Морозов, лаб. Л.К. Терпецька. Другий ряд (зліва–направо): ас. к.мед.н. В.В. Медведєв, ас. к.мед.н. Ю.В. Цимбалюк, ас. к.мед.н. І.П. Дмитерко, ас. к.мед.н. О.І. Троян, ас. к.мед.н. М.О. Марущенко, доц. Б.М. Лузан, ст.лаб. Є.С. Ярмолюк

Особлива увага при викладанні дисципліни приділяється семіотиці нейрохірургічних захворювань, діагностичним можливостям основних та допоміжних методів діагностики при нейрохірургічних захворюваннях, хірургічним можливостям у лікування окремих патологій і, особливо, протоколам надання невідкладної медичної допомоги нейрохірургічним хворим на догоспітальному та госпітальному етапах. Вимоги до сучасної медицини і сучасного лікаря потребують розробки та знання протоколів надання допомоги при різноманітній патології, в тому числі нейрохірургічного профілю, що з однієї сторони уніфікує надання медичної допомоги, підвищує її якість, а з іншої сторони надає можливість контролювати лікувальний процес, об’єктивізувати його. Відповідно до цього, навчання студентів проводиться спираючись на розроблені протоколи обстеження та лікування, згідно принципів доказової медицини. Сучасна медицина перенасичена різноманітними технологіями та медичними препаратами, що потребує більш широкого та активного впровадження у навчальний процес медичних вищих навчальних закладів принципів доказової медицини та основ біоетики.
Згідно з новою структурою навчального плану тривалість навчального року – 40 тижнів, при цьому на самостійну роботу виділяється до 40% часу (бажано, згідно вимог, довести її до 60%). Викладання нейрохірургії на кафедрі становить 1,5 кредиту і складається із одного залікового модулю, а кожний модуль – зі змістових модулів, або тем. Згідно із наказом МОЗ України від 31.01.2005 року №52 на нейрохірургію виділено 45 годин (10 лекційних годин, 20 практичних та 15 самостійної роботи). Враховуючи специфіку предмета, модуль «Нейрохірургія» поділено на п’ять змістових модулей по 2 теми в кожному: 1)Травматичні ураження нервової системи (Черепно-мозкова травма. Травма хребта та спинного мозку і травма периферичних нервів); 2)Пухлини головного мозку. Гідроцефалія; 3) Судинні захворювання головного та спинного мозку (Судинна патологія головного мозку, що супроводжується ГПМК за геморагічним типом. Судинна патологія головного мозку, що супроводжується ішемічними ПМК. Патологія судин спинного мозку.); 4) Пухлини хребта та спинного мозку. Остеохондроз; 5) Функціональна та відновна нейрохірургія. Хірургія болю.


Заняття зі студентами лікувального профілю проводить
проф. А.М. Морозов та ас. к.мед.н. М.О. Марущенко

Задачею навчання студентів є формування клінічного мислення, засвоювання знань та уміння по курсу нейрохірургії в об’ємі, який вимагається кваліфікаційною характеристикою лікаря за спеціальностю «лікувальна справа». Вивчення кожного з модулів повинно сформувати у студента чіткий план послідовних дій (алгоритм) при основних видах невідкладних станів в нейрохірургії, який базується на загальнодержавних та світових стандартах надання медичної допомоги.
Реформування освіти на основі кредитно-модульної системи організації навчального процесу з відповідним матеріально-технічним та інформаційним забезпеченням, розробкою відповідних робочих програм і реалізація нового навчального плану по нейрохірургії потребувала розробки нового навчально-методичного, інформаційного забезпечення та нових форм контролю знань – оцінювання модуля, дисципліни, поточної навчальної діяльності, самостійної позааудиторної роботи.


Академік В.І. Цимбалюк ознайомлює студентів з історією
вітчизняної нейрохірургії в музеї кафедри

Викладання у вищій школі включає не тільки професійні знання з дисципліни викладання, але і оволодіння методологією викладання предмету, педагогічними та психологічними закономір-ностями викладання. Викла-дання нейрохірургії проводи-ться у співпраці в першу чергу з кафедрами анатомії, гістології, фізіології, топогра-фічної анатомії, а також з су-міжними клінічними кафед-рами відповідно до їх про-грам, що забезпечує зв’язок і комплексність в засвоєнні різних розділів медицини.
Для студентів створені комфортні умови для практичної роботи та теоретичної підготовки із можливістю на кожному практичному занятті за допомогою мультимедійної демонстрації побачити конкретні морфологічні та функціональні зміни при нейрохірургічній патології. Тематичні практичні заняття проводяться в клінічних підрозділах головного нейрохірургічного закладу України — ДУ «Інститут нейрохірургії АМН України» в безпосередньому контакті з хворими в діагностичних відділеннях, перев’язочних, операційних, палатах та інших медичних підрозділах. Але, на превеликий жаль, обмежена тривалість практичного заняття та специфіка нейрохірургічної патології не дозволяє в повній мірі оцінити три основні складові підготовки студента — теоретичну, практичну та самостійну роботу. Саме тому основний наголос в теоретичній підготовці припадає на лекційний процес. Лекційний курс поглиблює знання з найбільш важливих розділів нейрохірургії. Сучасні досягнення медичної науки значною мірою змінили уявлення про патогенез деяких видів патології центральної та периферичної нервової системи, посприяли технічному удосконаленню методів діагностики цієї патології та методів і видів нейрохірургічної допомоги. Все це значно розширило покази до нейрохірургічних втручань та змінило арсенал цих операцій особливо в нейроонкології, судинній, відновній та функціональній нейрохірургії, що обумовлює необхідність поглибленого розкриття патофізіологічних механізмів багатьох захворювань нервової системи, розгляду питань діагностики, невідкладної допомоги та їх хірургічного лікування. Двогодинні лекції є проблемними, розкривають сучасні досягнення нейрохірургії. Лекції представлені мультимедійними презентаціями, супроводжуються демонстрацією


Кафедральна нарада в кабінеті завідувача кафедрою академіка В.І. Цимбалюка

учбових кінофільмів (виконання діагностичних обстежень, основні етапи проведення хірургічних втручань) таблиць, доповнюються демонстрацією тематичних хворих.
Основою навчання студентів на кафедрі нейрохірургії та відповідно основою контролю викладача за якістю підготовки є курація тематичних хворих, обходи, клінічні конференції, самостійна робота в перев’язочній, присутність на тематичних операціях та перегляд їх за допомогою систем відеоспостереження, вирішення клінічних ситуаційних задач і тестів.


Підсумковий модульний контроль у присутності
доц. І.Н. Бойченко та доц. Б.М. Лузана
проводять асистенти кафедри О.І. Троян та В.В. Медведєв

Важливою складовою навчання є самостійна робота, на яку на нейрохірургії виділяється 50% від кількості аудиторних годин. Самостійна робота студентів передбачає підготовку студентів до практичних занять та лекцій, вивчення ними самостійно тих питань нейрохірургії, які не виносяться на практичні заняття, лекції, але їх опрацювання контролюється викладачем на консультаціях та оцінюється під час проведення підсумкового модульного контролю. Самостійна робота студентів також включає такі індивідуальні творчі завдання, як: проведення аналізу ефективності використання різних лікарських препаратів, методів діагностики і лікування, вивчення наукової літератури. Під час вивчення предмета студент виконує і відповідним чином оформляє реферат по навчально-дослідній роботі, присвяченій одній з тем, включених у програму навчання для самостійної підготовки. Наукові реферати заслуховуються на практичних заняттях та під час підсумкового модульного контролю.
Самостійна робота також включає участь студентів в роботі гуртка на кафедрі, участь в дослідницькій роботі, в науково-практичних конференціях, студентських олімпіадах, тощо. Очікується, що у студентів при виконанні клінічних та фундаментальних досліджень сформується розуміння методології дослідницької роботи.


Заняття проводить ас. к.мед.н. І.П. Дмитерко

Оцінювання навчальної діяль-ності студента при кредитно-модульній організації навчально-го процесу базується на рейтин-говому контролі за шкалою ECTS, а також дублюється тра-диційною шкалою оцінки. Сто-совно контролю знань студентів необхідно зазначити, що опти-мальним і найбільш демокра-тичним є оцінювання студентів за допомогою стандартизованих тестів та вирішення ситуаційних задач. Хоча оцінка теоретичної та практичної підготовки студента повинна проводитися на початку та кінці кожного заняття, обмеження за часом практичного заняття дещо обмежило цю рекомендацію, але з іншого боку призвело до більш інтенсивного процесу навчання в безпосередньому контакті з хворим. Крім того, циклове навчання вимагає від студента постійної підготовки на кожне заняття.


Викладачі кафедри перед проведенням
підсумкового модульного контролю

Підсумковий контроль (ПМК) засвоєння змістових модулів здійснюється по їх завершенню на підсумковому контрольному занятті. Оцін-ка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобаль-ною шкалою як середня арифметична оцінка засвоєн-ня відповідних модулів і має визначення за системою ЕСТS та традиційною шка-лою, прийнятою в Україні. Сама структура ПМК з нейрохірургії дозволяє цілком об’єктивно оцінити кожного студента за короткий проміжок часу, при цьому вона цілком прозора і до певної міри захищена від людського фактору. ПМК складається з трьох блоків — І). 5 конкретних „ключових питань” (по одному питанню з кожного змістового модулю); ІІ). 2 ситуаційні задачі, одна з яких по невідкладним станам; ІІІ). практичні навички (оцінка результатів лабораторних та інтерпретація результатів інструментальних методів дослідження, визначення принципів лікарської тактики та складання плану обстеження при певній патології).
Наш досвід викладання нейрохірургії за новою системою навчання та оцінки показав ряд переваг в цьому процесі — нерозривність педагогічного процесу, постійна підготовка студентів та викладачів, багаторівнева та об’єктивна система оцінювання знань. Кафедра тісно співпрацює з закордонними медичними вузами по проблемам відновної нейрохірургії, радіохірургії тощо.
Щорічно на кафедрі проходять навчання понад півтори тисячі студентів, магістрів, аспірантів, клінічних ординаторів та інтернів. У 2010 р. видано новий підручник з нейрохірургії українською, російською та англійською мовами, що відповідає сучасним світовим стандартам та вимогам оновленої системи освіти в Україні. Всі співробітники кафедри мають наукові ступені.