НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра нейрохірургії

Лікувальна робота

Становлення нейрохірургії як лікувального напрямку на теренах України з начною мірою обумовлено науковими розробками провідних вчених, які в свій час працювали у Київському медичному інституті. Так, у 1895р. проф. М.М. Волкович вперше у вітчизняній хірургії виконав операцію надкісно-кісткового закриття дефекту черепа. У цій же клініці в 1911 р. проф. П.С. Бабицький успішно видалив пухлину головного мозку .

О рганізація нейрохірургічної служби Києв а бере свій початок у 1937 р., коли проф. П.С. Бабицький створив і очолив нейрохірургічне відділення на 40 ліжок на базі Київської міської психоневрологічної лікарні. У 1939 р. проф. Л.А. Корейша на цій же базі створює нейрохірургічне відділення на 120 ліжок – основу майбутньої клінічної бази кафедри нейрохірургії НМУ, Київського науково-дослідного інституту нейрохірургії.

Клінічною базою доцентського курсу (1970–1980), а згодом і кафедри нейрохірургії протягом 1980–1986 рр. було нейротравматологічне відділення Київської міської клінічної лікарні №14 імені Жовтневої революції. Кількість ліжок у відділенні станом на 1980 р. становила 85; з 1985 р. – збільшена до 60. У лікувальному процесі на кафедрі брали безпосередню участь завідувач кафедри проф. В.Г. Станіславський, асистенти к.мед.н. І.Н. Бойченко, к.мед.н. Г.М. Палієнко, О.М. Хонда, ст. лаборант М.М. Сулій. Лабораторні підрозділи були представлені лабораторіями біохімічних і загальноклінічних досліджень, клінічної нейрофізіології, нейропатоморфології.

Проф. В.Г. Станіславський вивчає дані рентгенологічного обстеження хворого

За участю співробітників кафедри на чолі з проф. В.Г. Станіславським на вказаній клінічній базі надавалась спеціалізована медична допомога хворим з черепно-мозковою травмою, травмою периферичної нервової системи, патологією хребта і спинного мозку, нейроонкологічною патологією, невгамовними больовими синдромами. На основі широкого клінічного матеріалу на кафедрі проводилися дослідження щодо нових методів лікування черепно-мозкової травми, що включали, окрім хірургічного втручання, фізичну гіпотермію, медикаментозну терапію, лікування гострого набряку-набухання та пролабування головного мозку, а також вивчення питань патогенезу черепно-мозкової травми.

Кафедра під керівництвом проф. В.Г. Станіславського була піонером щодо розробки нових методів лікування травми периферичної нервової системи. На базі кафедри був створений перший у країні центр лікування т равматичних уражень периферичних нервів , у якому щорічно виконувалось близько 80 втручань на периферичній нервовій системі. В кліні чній практиці використовувались нові діагностичні методи при травматичних ураженнях периферичної нервової системи: кристалізація рідк ого холестерин у , тепловізор на діагностика , реєстрація теплов их імпульс ів , імпедансна реоплетизмографія; проводились операції невротизації уражених нерв ових стовбурів; розроблялись методи стимуляції регенерації та контролю регенеративних процесів.

Подпись:  Проф. В.Г. Станіславський та ас. М.М. Сулій проводять неврологічне обстеження хворого

Протягом 80-х років чітко простежувалось зростання кількості щорічно виконаних у клініці оперативних втручань – з 255 (1980р.), 266 (1982р.), 281 (1983р.) до 290 та 305 (у 1988 р. та 1989 р. відповідно). Насамперед це стосується зростання кількості хворих, оперованих з приводу черепно-мозков ої травм и (1982р. – 96 , 1983 р. – 87), травм и периферичної нервової системи, пухлин головного мозку. Кількість консультацій, проведених співробітниками кафедри протя гом 1980–1989 рр., в середньому становила 2590 на рік (від 1280 хворих (1980 р.) та 1413 (1982 р.) до 3615 та 3906 ( 1 984 р. та 1985 р. відповідно).

У роботі діагностичних підрозділів у цей період часу активно використовували рентгенологічні методи візуалізації – краніографію, спондилографію, спрямовану пневмоенцефалографію, вентрикулографію, мієлографію, церебральну ангіографію, а також люмбальну пункцію з ліквородинамічними пробами, електроенцефалографію. Було запроваджено у клінічну практику розроблений на кафедрі метод уповільненої спрямованої пневмоенцефалографії при наслідках черепно-мозков ої травм и та при об’ємних ураженнях головного мозку.

Усі хірургічні втручання на головному мозку виконувались під ендотрахеальним наркозом із самостійним або штучним ручним диханням, застосовувались ефір, фторотан, трилен. На базі нейротравматологічного відділення був зал інтенсивної терапії з ліжками для післяопераційних хворих, котрі знаходилися на апаратах штучної вентиляції легень, централізованою подачею кисню до ліжок, вакуум-відсмоктувачами, апаратурою для аерозольної терапії. При палаті інтенсивної терапії була організована біохімічна експрес-лабораторія і обладнана кімната для цілодобової роботи лаборантів-біохіміків. За вказівкою чергового анестезіолога проводились необхідні дослідження (визначення електролітів, вмісту білка, цукру, креатину, гематокриту, кислотно-лужного стану).

Подпись:  Клінічний обхід під головуванням проф. В.Г. Станіславського

Значна увага приділялась наданню ургентн ої допомо ги нейрохірургічним хворим з травматичними ураженнями центральної нервової системи. Співробітники кафедри брали безпо-середню участь в ургентних чергуваннях нейротравматологічної клініки, яка обслу – говувала більшість районів м. Києва . Окрім того, співробітники кафедри надавали консультації в поліклініці та інших лікувальних закладах міста, республіки, працюючи в системі „Санавіація”. Було запроваджено практику виїзду окремих співробітників і комплексних бригад (за участю суміжних спеціалістів) у різні регіони з метою вивчення стану нейротравматизму, консультацій хворих, проведення показових операцій, навчання медичних працівників методам діагностики та лікування травм и ЦНС.

Подпись:  Оперує асистент кафедри нейрохірургії М.М. Сулій

Проф. В.Г. Станіславський проводив значну лікувальну роботу , результати якої викладені у 2 монографіях, серед яких – єдин а у країні монографія, присвячена діагности ці та лікуванн ю сарком головного мозку , а також у 120 наукових роботах.

У 1986р., після смерті В.Г. Станіславського, кафедру очолив директор Київського науково-дослідного інституту нейрохірургії, відомий вчений академік Андрій Петрович Ромоданов. Кафедра того ж року була переведена на базу Київського НДІ нейрохірургії . Основні напрямки лікувальної роботи кафедри на новій базі стали травма периферичної нервової системи, функціональна і відновна нейрохірургія, нейроонкологія, нейротравма, лікування невгамонних больових синдромів, судинна патологія головного мозку.

Станиславский В. Г. Менингеомы задней черепной ямы / В. Г. Станиславский. — К.: Вища шк., 1976. —207 с. ; Ромоданов А. П., Станиславский В. Г. Саркомы головного мозга. — М.: Медицина, 1977. — 248 с.

За сприяння академіка А.П. Ромоданова була вирішена задача по оволодінню мікрохірургічної техніки проведення оперативних втручань при внутрішньочерепних пухлинах, травмі периферичної нервової системи, що відіграло вирішальну роль у підвищенні ефективності хірургічних втручань.

У відділі нейропатоморфології Інституту за сприяння Андрія Петровича створена лабораторія макро-мікропрепарування з тренажерним стендом для відпрацювання мікрохірургічної техніки оперативних втручань при різних видах нейрохірургічної патології.

Подпись:  Клінічна база кафедри – ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України». 2000р.

Під час виконання нейрохірургічних операцій з метою анестезіологічного забезпечення широко використовувались газові анестетики (закис азоту, ефір, фторотан), що відповідало рівню розвитку загальної анестезії і можливостям медикаментозного забезпечення того часу. Після вводного наркозу тіопентал-натрієм і м’язовими релаксантами групи дитиліну виконували інкубацію трахеї з подальшим самостійним диханням хворого, рідше ручну ШВЛ. Для наркозу використовували апарати „УНАП” і „Хірана”. Надалі з цією метою пристосували апарати ШВЛ „ДП- 1” і „ДП- 2”. Переваги загального знеболювання під ШВЛ в нейрохірургічній клініці при тривалих, травматичних, з великою крововтратою операціях стали очевидними.

Оволодінню практичними питаннями клінічної нейроонкології і подальшому удосконаленню лікарів-нейрохірургів в цій області сприяли спеціально видані під керівництвом академіка А.П. Ромоданова підручники: „Атлас операцій на головному мозку”(1986); „Оперативні втручання при захворюваннях головного мозку”(1986); „Атлас топічної діагностики захворювань нервової системи”(1987).

У 1986 р., коли професором кафедри був обраний учень А.П. Ромоданова В.І. Цимбалюк (на кафедрі працювали доцент І.Н. Бойченко, асистенти Г.М. Палієнко, О.М. Хонда, М.М. Сулій, В.Г. Харченко) , основною клінічною базою кафедри в межах Інституту нейрохірургії стало новостворене на той час відділення відновної нейрохірургії. Керівником відділу був призначений проф. В.І. Цимбалюк. По – суті, це було унікальне відділення не тільки в Україні, але й у світі, принаймі, про існування аналогів так ої організаційн ої структур и в інших нейрохірургічних центрах досі не відомо. Першу операцію в клініці відновної нейрохірургії було виконано 1 березня 1988 р. У 1988–1989 рр. активну участь у проведенні операцій брали проф. В.І. Цимбалюк, асистенти кафедри нейрохірургії О.М. Хонда і М.М. Сулій.

Наказ про організацію відділу відновної нейрохірургії був підписаний наприкінці 1987 р.; фактично відділ почав працювати на початку 1988 р.

Подпись:   Оперує академік А.П. Ромоданов

Робота у відділенні бул а пов’язан а з наданням хірургі чної допомоги при патології периферичних нервів із застосування м операційного мікроскопа, мікрохірургічних інструментів та шовн ого матеріалу. Найпоширенішими мікрохірургічними операціями були і залишаються мікрохірургічна неврорафія, невроліз, аутопластика та невротизація. За перший рік було виконано 120 таких втручань , починаючи з 1989 р., кількість операцій щорічно зростала при хірургічній активності понад 82%.

Подпись:  Андрій Петрович Ромоданов під час операції

При цьому широко використовуються фізіотерапевтичні методи відновного лікування нейрохірургічної патології. З 1988 р. проф. В.І. Цимбалюк стає науковим керівником фізіотерапевтичного відділення Інституту нейрохірургії. Фізіотерапевтичні процедури хворі отримують в клініках і реанімаційних відділеннях, де проводяться різні види електростимуляцій (кінцівок, глотки, сечового міхура та кишечнику), електрофорези лікарських речовин, ультрафіолетове опромінення тощо. Співробітники кафедри здійснюють процедури електростимуляції мімічних м’язів при невритах лицьового нерва, електростимуляції зовнішніх м’язів очного яблука та верхньої повіки при окорухових порушеннях, обумовлених дисфункцією III, IV, VI черепних нервів, електростимуляці ї зорових нервів у комплексному лікуванні атрофії зорових нервів.

Починаючи з 1987 р., на кафедрі під керівництвом проф. В.І. Цимбалюка проводяться роботи по трансплантації ембріональної нервової тканини (ТЕНТ). Враховуючи власний експериментальний досвід кафедри і досвід закордонних дослідників, спираючись на перші спроби клінічного використання нейротрансплантації ембріональної мозкової тканини при паркінсонізмі, співробітники кафедри та відділу відновної нейрохірургії звернулися до Вченої ради Інституту нейрохірургії за дозволом на виконання нейротрансплантації у клінічній практиці. Отримавши дозвіл на проведення цих новаторських операцій, у 1989 р. в операційній відділу відновної нейрохірургії було виконано першу в світі нейротрансплантацію ембріональної мозкової тканини в мозок хворої з дитячим церебральним паралічем (хірурги – проф. кафедри В.І. Цимбалюк, асистент кафедри Л.Д. Пічкур). На операції був присутній зав. кафедрою академік А.П. Ромоданов. У 1989 р. здійснено 10 нейротрансплантацій. Того ж року були проведені перші нейротрансплантації при апалічному синдромі та епілепсії. Першу трансплантацію нервової тканини у хворого з ішемічним інсультом виконано співробітниками кафедри та відділу відновної нейрохірургії разом із завідувачем клінікою судинної нейрохірургії О.А. Цімейком у 1990р., перші результати алотрансплантації ембріональної нервової тканини були опубліковані у 1991 р.


Лікарський колектив відділення відновної нейрохірургії на чолі з проф. В.І. Цимбалюком (1995 р.)

 

З 1993 р. кафедрою завідує учень А.П. Ромоданова член-кор. НАМН України, д.мед.н., професор Віталій Іванович Цимбалюк. Лікувальна робота включає надання допомоги хворим з травмою периферичної нервової системи, наслідками черепно-мозкової та хребетно-мозкової травми, нейродегенера-тивними захворюваннями, епі-лепсією, апалічним синдромом, дитячим церебральним паралічем тощо. Спільно з клінікою функціональної та стереотаксичної нейрохірургії проводились стереотаксичні трансплантації ембріональної нервової тканини в глибинні структури мозку (таламус, мигдалеподібне тіло) в контексті лікування хворих на епілепсію та паркінсонізм.
Впродовж 90-х років кількість щорічно проведених операцій співробітниками кафедри збільшилась з 310 (1990 р.) до 355 (1999 р.). Зростання кількості оперативних втручань було констатовано у 1994, 1996, 1998 рр. (відповідно – 325, 340 і 352 операцій) при хірургічній активності 82,5%. Значно збільшилась кількість операцій з приводу черепно- мозкової травми, операцій на периферичних нервах, нейротрансплантацій, операцій з приводу нейроонкологічних захворювань, судинної патології головного мозку, дискогенних уражень хребта, стереотаксичних операцій. Зросла кількість консультацій, наданих співробітниками кафедри. Починаючи з 1992р., коли колективом кафедри було проконсультовано близько 3600 осіб, в подальшому кількість консультацій в середньому зростає на 100 щорічно. В 1998 р. було проконсультовано близько 4220 хворих. За період з 1990 по 1999 рр. співробітниками кафедри було проліковано понад 4100 пацієнтів.
Дев’яності роки характеризувались безперервним зростанням числа потерпілих з черепно-мозковою травмою у м. Києві, що потребувало ухвалення низки організаційних рішень. Інститут розпочав приймати хворих з гострою черепно-мозковою травмою цілодобово, у всі дні тижня, і кафедра в цьому плані не була виключенням. В ургентних чергуваннях по інституту нейрохірургії брали участь співробітники кафедри А.М. Морозов, В.Г. Харченко, Г.М. Палієнко, О.М. Хонда. Співробітники кафедри приймали участь в чергуваннях в системі „Санавіація”.

Подпись:   Проф. В.І. Цимбалюк та к.мед.н. І.Б. Третяк  виконують оперативне втручання на нервових стовбурах верхньої кінцівкиЗмінилась структура черепно-мозкових ушкоджень за рахунок зростання числа хворих з черепно-мозковою травмою середнього і тяжкого ступеня (3–12 балів за шкалою ком Глазго). Майже на третину зросла кількість пацієнтів, що надходили до клініки Інституту у коматозному стані. Кількість оперованих хворих збільшувалась при зниженні середнього ліжко-дня і збільшенні середнього обігу ліжка. Летальність при тяжкій черепно-мозковій травмі за цей період складала 31–36%, у 1999 р. – 33,6%. Ці показники відповідали рівню таких всесвітньовідомих центрів, як Національний центр нейротравми США. Зниженню летальності і поліпшенню результатів лікування сприяли ряд нововведень організаційного та лікувального характеру. Співробітники кафедри продовжували надавати спеціалізовану допомогу хворим з гострою черепно-мозковою травмою як у лікарнях м. Києва, так і в різних регіонах України.
Лікувальна робота на кафедрі підсумована в ряді дисертаційних досліджень (див. розділ, присвячений науковій роботі кафедри). В практику відділення співробітниками кафедри було запроваджено значну кількість нововведень, сучасних видів оперативних втручань. Так, почали використовуватися інтрадуральні резекції чутливих корінців та DREZ-операції при больових синдромах, широкого застосування набули кріодеструкції чутливої частини трійчастого нерва та декомпресійні мікрохірургічні втручання при тригемінальних невралгіях. Великий комплекс відновних втручань співробітниками кафедри проводився при ушкодженні лицевого нерва: було виконано більше ніж 200 його невротизацій. З метою часткового відновлення міміки проводяться міопластичні операції. Для відновлення рухових функцій успішно використовується метод електростимуляції, у першу чергу периферичних нервів та спинного мозку.
Наприкінці 90-х, на початку 2000-х рр. значно зросла кількість хворих, котрим проводили комплексні дослідження із залученням широкого кола спеціалістів (біохіміків, електрофізіологів, морфологів, офтальмологів, отоневрологів, невропато-логів, психіатрів, імунологів тощо). Лікувальна та практична робота кафедри нейрохірургії проводилась в тісній співпраці з відділами лабораторного сектору – нейроімунології, нейропатоморфології, культивування тканин, електронної мікроскопії, молекулярної біохімії, клінічної біохімії, біохімії енергетичного обміну, експериментальної нейрохірургії. Арсенал діагностичних досліджень включав магнітно-резонансну томографію (МРТ), комп’ютерну томографію (КТ), енцефалосцинтіграфію, однофотонну емісійну комп’ютерну томографію, церебральну ангіографію, комп’ютерну електроенцефалографію. Комплексний аналіз результатів проведених досліджень дозволяв з високим ступенем ймовірності встановлювати діагноз патологічного процесу, що обумовлювало вибір оптимальної тактики лікування для кожного хворого.

Подпись:  Інтраопераційне електронейрографічне дослідженняШироке використання краніотомів, електро-і пневмофорез, пластичного, шовного матеріалу, мікрохірургічного інструментарію та низки інших сучасних технологій дозволили видозмінити техніку виконання трепанації черепа, оперативних втручань на центральній та периферичній нервових системах.
На початку 2000-х років на кафедрі працювали: проф. В.І. Цимбалюк, проф. А.М. Морозов, доц. І.Н.Бойченко, асистенти Г.М. Палієнко, О.М. Хонда, Б.М. Лузан, О.І. Троян, І.П. Дмитерко, М.О. Марущенко; асистенти-сумісники Л.О. Дунаєвська та Ю.В. Цимбалюк. У 2000 р. ліжковий фонд інституту дещо зменшився і становив 361 ліжко (порівняно з 410 ліжком у 1986 р.). Незважаючи на це, кількість операцій, виконаних за рік співробітниками кафедри, зросла з 360 (2000 р.) до 418 (2005 р.). Зросла кількість консультацій, проведених співробітниками кафедри (з 4490 у 2000 р. до 4970 у 2005 р.).

Подпись:   Втручання на плечовому сплетенні. Оперує доц. Б.М. Лузан Лікувальна робота кафедри, планові науково-дослідні роботи були спрямовані на дослідження питань стимуляції регенерації периферичних нервів і методів контролю регенерації. Особливе місце займали питання вивчення механізмів впливу ембріональної нервової тканини на відновлення порушених функцій центральної і периферичної нервової системи. Було розпочато клінічне використання ембріональної тканини спинного мозку для поліпшення регенерації периферичних нервів. Сумісно з кафедрою очних хвороб НМУ (завідувач кафедри член.-кор. НАМН України, проф. Г.Д. Жабоєдов) співробітники кафедри вивчали перспективність клінічного використання нейротрансплантації для відновлення функції зору.

Подпись:   Асистент І.П. Дмитерко виконує операцію кріодеструкції вузла трічастого нерваУдосконалюється хірургічна техніка в лікуванні патології хребта й спинного мозку, впроваджуються нові методи оперативних втручань при різноманітних видах спінальної патології. Співробітниками кафедри продовжується розробка техніки мікрохірургічних втручань при патології міжхребцевих дисків на шийному, грудному, поперековому рівнях. Проводяться оперативні втручання при стенозах хребтового каналу на всіх рівнях, коригуючі та стабілізуючі операції при спонділолістезі хребців. Удосконалюються оперативні втручання при пухлинах хребта й спинного мозку, при хребетно-спинномозковій травмі.

Подпись:   Інтраопераційне електронейрографічне дослідженняНа сьогодні для проведення нейрохірургічних операцій використовують багатокомпонентну внутрішньовенну анестезію з інтубацією трахеї, ШВЛ з подачею кисню із застосуванням м’язових релаксантів, нейролептиків (дроперидол), центральних аналгетиків (фентаніл), препаратів групи бензодіазепінів, оксибутирату натрію, тіопентал-натрію. Широко використовують також гангліонарну блокаду, артеріальну гіпотензію, гемодилюцію.Лікувальна та науково-дослідницька робота кафедри нейрохірургії проводиться в тісній співпраці з відділами лабораторного сектору–нейроімунології, нейропатоморфології, культивування тканин, електронної мікроскопії, молекулярної біохімії, клінічної біохімії, біохімії енергетичного обміну, експериментальної нейрохірургії.
Протягом 2006–2009 рр. кількість операцій, проведених співробітниками кафедри, залишалась практично незмінною і коливається в межах 360 втручань на рік. Хірургічна активність при цьому становить 92,5% – 93%. Кількість консультацій, проведених співробітниками кафедри протягом 2006–2009 рр., становить 4700 консультацій на рік. Протягом останніх 5 років колективом кафедри було проліковано близько 2210 осіб.

Подпись:   Проф. В.І. Цимбалюк перед виконанням стереотаксичного втручання. Прага, 1992 р.Основні тенденції хірургічного лікування пухлин головного мозку, що розвиваються нині, спрямовані на покращення доопераційного визначення гістобіології новоутворення, мінімізацію хірургічних доступів, зменшення факторів операційної травми, підвищення точності цільової дії на вогнище ураження, удосконалення технічного обладнання на етапі видалення пухлини, що забезпечується впровадженням у нейрохірургію передових технологій. Якісно новий рівень діагностики пухлин головного мозку визначається сучасними можливостями отримання зображень з використанням магнітно-резонансної томографії, МР-ангіографії; реґіонарного дослідження метаболізму з використанням МР-спектроскопії; визначення функціонально значущих центрів кори мозку методом МР–картування.
Слід відмітити, що кафедра нейрохірургії активно співпрацює з радіохірургічним центрам у м. Братіслава (керівник – професор М. Шрамка), де українським хворим впродовж уже 15 років надають нейрохірургічну допомогу радіохірургічним методом з використанням установки «Гамма-ніж».

Подпись:  Член-кор. АМН України проф. В.І. Цимбалюк та проф. М. Шрамка в операційній  радіохірургічного центру (Братислава, Словаччина, 1995 р.)

 

 

 

Важливо відмітити, що проф. В.І. Цимбалюк став ініціатором і багаторічним ентузіастом програми збору коштів для купівлі високовартісного радіохірургічного устаткування та створення відповідного центру на базі Інституту нейрохірургії, який на даний час повністю облаштований і готовий приймати хворих. У реалізації цієї програми безпосередню участь брали всі співробітники кафедри. Сучасні оперативні втручання на структурах центральної та периферичної нервової системи виконуються з використанням складної апаратури – нейронавігаційних комплексів, операційних мікроскопів, ендоскопічних та стереотаксичних систем, лазерних установок тощо. Діагностика пухлин головного мозку включає стереотаксичну біопсію та імуногістохімічне дослідження отриманого матеріалу. Все це вдається здійснити в межах клінічної бази кафедри нейрохірургії. Таким чином, сучасна лікувальна робота на кафедрі нейрохірургії включає використання досягнень науково-технічного прогресу у сфері біотехнології, мікромеханізації, комп’ютеризації тощо.

 

 

 

 

Колектив клініки відновної нейрохірургії (2010 р.)

 

 

 


Розбір клінічного випадку за участю акад. В.І. Цимбалюка та співробітників кафедри

 

На даний час клінічною базою кафедри є Державна установа « Інститут нейрохірургії АМН України ім. акад. А.П. Ромоданова » – Головни й центр нейрохірургі чної допомоги в Україні ( Наказ МОЗ №006852 від 28 .02. 2007 р . ). Загальна кількість ліжок в Інституті нейрохірургії–361, з них 331 хірургічного профілю та 30 терапевтичного профілю (відділення реабілітації). Інститут координує роботу нейрохірургів та фахівців суміжних спеціальностей, серед яких близько 20% докторів і кандидатів медичних наук, 70% мають вищу і першу атестаційні категорії. Щорічно в стаціонарі Інституту отримують допомогу більш як 6,5 тис. хворих з травмами і захворюваннями центральної та периферичної нервових систем, здійснюються понад 3,5 тис. операцій. У поліклінічному відділенні надається спеціалізована консультативна допомога близько 30 тис. хворих на рік.


В операційній клініки рентген-ендоваскулярної нейрохірургії

Структура Інституту включає окремі вузькопрофільні відділи та відділення-клініки: відділ дитячої нейрохірургії; відділ дитячої нейротравми; відділ нейроонкології з відділенням транссфеноїдальної хірургії пухлин гіпофіза, екстрацеребральних пухлин, пухлин задньої черепної ямки, інтрацеребральних пухлин; відділ відновної нейрохірургії; відділ функціональної нейрохірургії; відділ судинної нейрохірургії; відділ нейротравми; відділення спінальної нейрохірургії №1; відділення спінальної нейрохірургії №2;відділення нейрореабілітації; відділення інтенсивної терапії і реанімації №1 та №2. Для забезпечення хірургічної роботи в інституті функці-онують 13 операційних. Організацію лікувальної і консультативної роботи здійснюють головний лікар – заслужений лікар України, к.мед.н. А.І. Ткач, завідувач поліклінічного відділення – к.мед.н. Ю.М. Глущенко.


У відділенні комп’ ютерної томографії

Структура Інституту включає окремі вузькопрофільні відділи та відділення-клініки: відділ дитячої нейрохірургії; відділ дитячої нейротравми; відділ нейроонкології з відділенням транссфеноїдальної хірургії пухлин гіпофіза, екстрацеребральних пухлин, пухлин задньої черепної ямки, інтрацеребральних пухлин; відділ відновної нейрохірургії; відділ функціональної нейрохірургії; відділ судинної нейрохірургії; відділ нейротравми; відділення спінальної нейрохірургії №1; відділення спінальної нейрохірургії №2;відділення нейрореабілітації; відділення інтенсивної терапії і реанімації №1 та №2. Для забезпечення хірургічної роботи в інституті функці-онують 13 операційних. Організацію лікувальної і консультативної роботи здійснюють головний лікар – заслужений лікар України, к.мед.н. А.І. Ткач, завідувач поліклінічного відділення – к.мед.н. Ю.М. Глущенко.

Для якісної діагностики нейрохірургічної патології кафедра використовує діагностичне устаткування Інституту нейрохірургії, у першу чергу МР та комп’ютерні томографи, традиційні рентгенодіагностичні установки, рентген-операційні комплекси для проведення ангіографії, мієлографії, ультразвукові доплеро-графічні комплекси, комп’ютерні електронейроміографи, електроенце-фалографи, установки для радіонук-лідної діагностики, а також нейро-офтальмологічний та отоневрологіч-ний кабінети.
КТ в Інституті нейрохірургії використовується з 1991 р. За часів Радянської влади, коли ставка робилась виключно на вітчизняні томографи, послідовно апробувались та впроваджувались в клінічну практику скануючі рентгенівські томографи: СРТ-1000 (Росія), СРТ-1000 М, СРТ-1010 (Київ). Ця робота проводилась під безпосереднім керівництвом академіка А.П. Ромоданова–ентузіаста вітчизняного виробництва томографів.
З 1995 р. стала широко використовуватися МРТ, яка за 5 років перетворилася з інструменту дослідження на високоякісний діагностичний метод. На даний час в Інституті функціонує 2 КТ- та 3 МРТ-установки.


Оперує акад. НАМНУ В.І. Цимбалюк

 

У 1997р. інститут обладнано і співробітники кафедри мають можливість користуватись найсучаснішим серіографом для мозкової ангіографії „Neirostar” фірми Siemens (Німеччина). Ангіограф „Neirostar” є універсальною системою не тільки для обстеження, але і для лікування хворих з судинною патологією. У 1999 р. на території інституту відкрився Клініко-діагностичний центр „Здоров’я пацієнтів похилого віку” (зараз – «Центр променевої діагностики НАМН України»), устаткований найсучаснішою апаратурою для променевої діагностики, до арсеналу якої входять: МР-томограф і 2 спіральні комп’ютерні томографи.

Основними напрямками лікувальної роботи кафедри на сьогодні є відновна нейрохірургія, функціональна та стереотаксична нейрохірургія, нейрохірургія периферичної нервової системи, нейротрансплантація, лікування наслідків черепно-мозкової травми, патології хребта й спинного мозку, хірургія болю.


Розбір клінічного випадку на кафедрі

Співробітники кафедри постійно проводять лікувальну та консультативну роботу в клініках Інституту та інших медичних закладах міста. Щорічно ними виконується понад 350 операцій, спеціалізована консультативна допомога надається близько 4,7 –5 тис. хворим.
Важливо відмітити, що проф. кафедри нейрохірургії А.М. Морозов є головою Центрального формулярного комітету (ЦФК) МОЗ України, Головою міжвідомчої проблемної комісії МОЗ та АМН України, входить до складу кількох робочих груп МОЗ України. Накази МОЗ України від 27.07.2009 № 529 „Про створення формулярної системи забезпечення лікарськими засобами закладів охорони здоров’я”, від 10.07.2009 №240 „Про створення робочої групи по підготовці змін до нормативно-правових актів щодо проведення клінічних випробувань лікарських засобів”, а також №343, №273, №768 (2009–2010 рр.) тощо, для реалізації яких в склад робочих груп МОЗ України включені співробітники кафедри проф. В.І. Цимбалюк та проф. А.М. Морозов, сприяють поліпшенню допомоги хворим з нейрохірургічною патологією, розвитку мережі відповідних лікувальних закладів.
Співробітники кафедри приймали участь у підготовці державних стандартів для надання спеціалізованої (нейрохірургічної) допомоги хворим з нейротравмою, травмою спинного мозку, судинною патологією головного мозку, травматичними пошкодженнями периферичних нервів, больовими синдромами.

На кафедрі відбувається планомірна підготовка клініцистів і науковців нового рівня, здатних реалізувати розвиток нейрохірургії як самостійної спеціальності, що інтегрує досягнення суміжних наук з унікальними можливостями їх застосування при хірургічній патології нервової системи. Все це дозволяє стверджувати, що лікувальна робота на кафедрі, як важлива складова розвитку нейрохірургічної служби в Україні, сприяє вирішенню одного з найважливіших завдань сучасної медицини – поліпшенню якості життя нейрохірургічних і неврологічних хворих в нашій країні.

Підсумовуючи, можна стверджувати, що за короткий проміжок часу (34 роки) співробітниками кафедри запропоновано понад 110 нововведень з лікувально-діагностичної та профілактичної роботи, що включені до галузевого Реєстру нововведень МОЗ України, проведено понад 11,4 тис.нейрохірургічних операцій, проконсультовано близько 127000 хворих, проліковано понад 13,6 тис. хворих. За цей термін лікувальна діяльність кафедри отримала широке, у тому числі й міжнародне визнання.

 


Динаміка загальної кількості проведених консультацій співробітниками кафедри (1980–2013рр.)