НАУКОВА РОБОТА ФАКУЛЬТЕТУ

Першочерговим завданням фармацевтичного факультету є підвищення наукового рівня професорсько-викладацького складу. Науковий потенціал факультету, де працюють понад 20 докторів наук, спроможний забезпечити високу якість професійної підготовки фахівців фармацевтичного профілю. На фармацевтичному факультеті виконуються науково-дослідні роботи (НДР) за темами:

 1. Розробка складу, технології та організаційні дослідження лікарських засобів для застосування в косметології, ветеринарній та гуманній медицині;
 2. Розробка та впровадження нових методів фармакотерапії захворювань серцево-судинної системи та опорно-рухового апарату;
 3. Теорія та методика навчання дисциплін з природничо-наукової та професійної підготовки фахівців у закладах вищої медичної (фармацевтичної) освіти України;
 4. Науково-практичне обґрунтування стандартизації у сфері обігу лікарських засобів та наданні фармацевтичної допомоги в Україні;
 5. Пошук та вивчення фармакологічних властивостей координаційних сполук германію та похідних гетероциклів;
 6. Теоретико-методичні засади організації навчальної діяльності майбутніх магістрів фармації з хімічних дисциплін в умовах змішаної аудиторно-дистанційної форми навчання;
 7. Вивчення перспективних лікарських рослин, що впливають на ШКТ, лікарських рослин із гіпоглікемічними, антиоксидантними, відхаркувальними, протизапальними властивостями.

 

Важливими напрямками наукової діяльності на фармацевтичному факультеті є:

 • участь викладачів, аспірантів та здобувачів вищої освіти у міжнародних та всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах тощо;
 • активізація та мотивація підготовки дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії та доктора наук, своєчасне отримання вчених звань та забезпечення своєчасного захисту кандидатських дисертацій аспірантами та докторантами;
 • публікація результатів досліджень викладачів, аспірантів і студентів у наукових фахових виданнях України та країн світу;
 • наукове співробітництво з вітчизняними та зарубіжними ЗВО і науково-дослідними установами з метою обміну досвідом наукової роботи, вивчення новітніх методик досліджень тощо;
 • збільшення кількості публікацій у виданнях, які входять до науково-метричних баз, зокрема Scopus та Web of Science;
 • активізація роботи студентського наукового товариства; активне і результативне залучення здобувачів вищої освіти до участі у міжнародних конкурсах наукових робіт і грантових програмах.

 

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 25-річчю фармацевтичного факультету “Фармацевтична освіта, наука та практика: стан, проблеми, перспективи розвитку” (19-20 грудня 2023)

Сертифікати учасників