НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

25.12.2008
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА СЕСІЯ "ВПРОВАДЖЕННЯ НАУКОВИХ РОЗРОБОК У ПРАКТИКУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я".


25 грудня 2008 року на ба­зі кафедри травматології та ортопедії Університету відбу­лася науково-практична сесія "Впровадження наукових роз­робок в практику охорони здо­ров'я", яку було розпочато з при­ємної події: завідувач кафедри травматології та ортопедії НМУ, професор О.А. Бур'янов вручив Т.М. Омельченку диплом кандидата медичних наук і привітав колегу зі здобуттям наукового ступеня.
Відкриваючи конферен­цію, професором О.А. Бур'яновим, зас­тупником директора з наукової роботи ДУ "Інститут травма­тології та ортопедії АМН Ук­раїни", професором С.С. Страфуном та  президентом асоціації травматологів-ортопедів Києва та Київської області М.П. Грицаєм було зазначено важливість проведення подібних заходів з метою обміну інформацією та досвідом і створення єдино­го медичного та наукового простору в проблемі діагнос­тики і лікування найбільш по­ширених хвороб суглобів. З привітальним словом від колективу ДУ «Інститут патології хребта та суглобів імені проф. М.І. Ситенко» виступив керівник організаційно-методичного відділу д.м.н. О.І. Корольков.
Учасники конференції вітали видатного вченого, Заслуженого діяча науки і техніки України, двічі лауреа­та Державної премії України, д.м.н., професора Є.Т. Скляренка. Єв­ген Тимофійович упродовж 30-ти років очолював кафедру травматології та ортопедії НМУ, працював на посаді ке­рівника клініки захворювань суглобів у дорослих, роз­робив новий науковий напрям в ортопедії – ревмоортопедію, створив методику ортопедич­ного лікування ревматоїдного артриту, хвороби Бехтерєва. Він є автором понад 400 науко­вих праць; під його керівниц­твом було захищено 28 кан­дидатських та 9 докторських дисертацій.
У цілому науково-прак­тичною сесією було охопилено 35 допо­відей з найбільш важливих пи­тань сучасної ортопедії та травматології, також було проведено круглий стіл із проблем організації ортопедо-травматологічної допомо­ги хворим з ураженням апа­рату руху та опори.
Слід зазначити, що більшість доповідей та лекцій було присвячено проблемам діаг­ностики та лікування захворю­вань суглобів, зокрема псорі­атичного артриту, ювенільного ревматоїдного артриту, реактивно­го артриту, остеоартрозу, анкілозивного спондилоартриту (професори О.А. Бур'янов, І.М. Зазірний, д.м.н. В.П. Кваша, до­центи Н.А. Козак, М.О. Задніченко) та лікування травматичних ушкоджень апарату руху й опори та їх наслідків (професо­ри С.С. Страфун, Я.Л. Заруцький, В.Г. Мішалов, Л.М. Анкін, М.Л. Анкін  та інші).
Із питань лікування політравми у дорослих та дітей виступили професор А.Ф. Левицький та доцент А.М. Лакша. Про су­часні технології лікування ортопедичних захворювань у дітей  йшлося в доповіді к.м.н. О.В. Бебешко.
Надзвичайно змістовними та цікавими були лекція професо­ра Я.Л.Заруцького щодо вогнепальних поранень і доповідь професора М.П. Грицая про гнійні ускладнення після ендопротезування великих суглобів.