НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

11.12.2008
РОЛЬ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ПОДАЛЬШОМУ УСПІШНОМУ ВПРОВАДЖЕННІ СТАНДАРТІВ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ
«Відкрити студентів для Європи,
відкрити Європу для всіх студентів»
(з Берлінської конвенції, 2003)
Інтеграція освітньої системи України до Європейського та світового співтовариства, починаючи з саміту в Бергені 2005 року, де наша країна приєдналася до Болонського процесу — це офіційна політика держави у сфері вищої освіти, що закріплена наказом МОН N 612 від 13.07.2007 "Про затвердження Плану дій щодо забезпечення якості вищої освіти України та її інтеграції в європейське і світове освітнє співтовариство на період до 2010 року". Уведення української освітньої системи до європейської та світової вимагає не лише змін в навчально-організаційному процесі, які провадяться управлінням та адміністрацією університету. Воно передбачає також і активну участь органів студентського самоврядування, як окремо по факультетах, так і Студентського парламенту університету в цілому.
Проектування освітніх структур і впровадження нових моделей і програм підготовки, як свідчить досвід усіх країн-учасниць Болонського процесу, а з 2005 року також і України, – процес надзвичайно складний. І тому саме скоординована співпраця адміністрації, викладацького складу нашого університету і студентів на кожному занятті, на кожному змістовому модулі та підсумковому модульному контролі дала змогу досягти поетапного впровадження засад Болонського процесу у вищій медичній освіті нашого університету. Робота студентів у цьому напрямку починалася вже на рівні груп. Це – спільна праця з викладачами та взаємний контроль правильності та своєчасності заповнення студентами відомостей успішності та викладачами – навчальних журналів груп на кожному занятті та для кожного студента.
Слід наголосити на тому, що кожен староста групи несе відповідальність та звітується не лише перед деканатом, а й на старостатах перед своїми колегами. Він відповідає за правильність виконання усіх вимог оцінювання викладачами студентів та фіксації цієї інформації у відповідній документації своєї групи. Старості потрібно звертати увагу на присутність студента, його оцінки на кожному занятті та виконання ним мінімуму запланованої програми, виконання самостійної роботи студента, отримання балів відповідно до рівня знань за поточну успішність та підсумковий модульний контроль, іхню конвертація у європейську шкалу оцінювання балів ECTS (Кредитна трансферна система, що дозволяє вимірювати рівень завантаження студента та засвоєння ним навчальних матеріалів. Практична суть системи ECTS — у впровадженні українських вузів понять кредиту, залікової одиниці, модульної системи навчання та рейтингового механізму оцінювання. В Україні ця система називається КМСОНП — кредитно-модульна система організації навчального процесу). Все зазначене є пріорітетами у роботі старости групи, як ланки виконавчого органу у впровадженні кредитно-модульної системи навчання. Наступним етапом є участь старости курсу у дотриманні усіх відповідних положень організації кредитно-модульної системи у навчальному прцесі для кожного студента вже на основі роботи старост груп, що контролюється і перевіряється деканатом та Головою студради факультету.
У нашому університеті вже можна відзначити позитвний вплив болонської реформи — це і зменшення тижневого навантаження для студентів, ріст якості успішності навчання, можливість стажування у іноземних вищих медичних закладах, проте не варто обходити увагою і певні складнощі, пов”язані із впровадженням системи КМСОНП, зокрема, збільшення кількості контрольних заходів за 2 роки, зменшення кількості відмінників та абсолютної успішності, і представникам студентського самоврядування усіх рівнів відведено не останню роль у вирішенні цих питань.
Успішне виконання своїх обов”язків цих підрозділів студентського самоврядуванн на рівні факультутів в умовах кредитно-модульної системи навчання дає змогу чіткіше слідувати усім напрямам діяльності у реалізфції завдань Болонського процесу. Саме тому ми підкреслюємо важливість існування потужних, самостійних, відповідальних підрозділів факультетського студентського самоврядування у забезпеченнні якості освіти у процесі входження нашої медичної освіти до Болонського процесу, який визнано стандартом системи співпраці та взаємного визнання у 70% університетах Європи.