НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

26.02.2009
26 лютого 2009 р. відбулося спільне засідання конференції трудового колективу та Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця.
Присутні заслухали звіт про виконання колективного договору за 2008 рік, доповідали голова профкому співробітників доцент М.А. Іванов, ректор університету, член-кореспондент АМН України, професор В.Ф. Москаленко.
У своїй доповіді Іванов М. А зазначив, що адміністрація університету, виходячи з реальних можливостей, прагне до виконання зобов’язань, які відносяться до її компетенції, дотримання законодавства України і нормативних документів, створює безпечні умови праці, задовольняє побутові та соціально-культурні потреби працівників університету.
Зокрема, на виплату премій та матеріальної допомоги у 2008 році витрачено 6,4 млн. грн. Щорічно зростає заробітна плата: у 2004 році вона становила 756,44 грн., у 2005 році – 995,40 грн., у 2006 році – 1329,46 грн, у 2007 році – 1739,85 грн., у 2008 році – 2148,02 грн.
Профспілковий комітет приділяє велику увагу оздоровленню співробітників. Так, у 2008 році путівки до санаторіїв отримав 71 співробітник.
Щороку співробітники університету мають можливість оздоровитись у СОТ „Медик” на мальовничому березі річки Козинки в Обухівському районі Київської області. У 2008 році послугами табору скористались 412 відпочиваючих. Діти співробітників на період зимових та літніх канікул забезпечуються путівками на оздоровлення. У 2008 році було оздоровлено 69 дітей.
Протягом 2008 року не було жодної відмови з приводу заяв про надання матеріальної допомоги. Матеріальну допомогу за рахунок коштів профспілкового бюджету отримали 225 осіб на суму 186,9 тис. грн.
Для Ветеранів Великої Вітчизняної війни проводились вечори вшанування, святкові концерти та зустрічі за круглим столом (на ці цілі використано 7,4 тис. грн.)
 З нагоди ювілейних свят та дат проводиться підготовка клопотань на кращих співробітників університету для отримання нагород за багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у розвиток медичної освіти і науки, високий професіоналізм, відданість справі та активну громадянську позицію. В 2008 році державні і галузеві нагороди отримали 133 співробітників НМУ.
На засіданні Вченої ради присутні заслухали звіт проректора з наукової роботи, члена-кореспондента АПН України, професора В.Г. Коляденка про наукову діяльність у НМУ імені О.О. Богомольця за 2008 рік і виконання плану підготовки науково-педагогічних кадрів
Було зазначено, що у 2008 році кафедрами, Науковим лабораторним гігієнічним центром (НЛГЦ) та науково-дослідним лабораторним центром (НДЛЦ) проведена значна робота по виконанню науково-дослідних робіт (НДР). Усі НДР відповідали головним напрямкам наукових досліджень в університеті. У 2008 р. по закінчених НДР опубліковано 1113 наукових робіт.
 У 2008 р., як і у минулі роки зростає кількість патентів: якщо у 2004 р.науковцями НМУ було отримано 146 патентів, у 2005 р. – 154, у 2006 р. – 198, у 2007 р. – 211, то й 2008 р. – 237 патентів на винаходи.
На міжнародних форумах (науково-практичних конференціях, з’їздах, конгресах, симпозіумах) науковцями НМУ зроблено 370 доповідей.
Значна робота проведена по підготовці наукових та науково-педагогічних кадрів. За підсумками виконання Плану підготовки науково-педагогічних кадрів у НМУ у 2008 р. на кафедрах університету було підготовлено 26 докторів та 125 кандидатів наук, зних затверджено ВАК України 12 докторських та 41 кандидатську дисертації.
Продовжується реалізація спільних наукових проектів з науково-навчальними закладами Росії, Німеччини, США, Італії. У 2008 р. розширилася наукова діяльність студентства університету, у 70 наукових гуртках на кафедрах працюють понад 1000 студентів, з яких 384 є членами СНТ імені О.А. Киселя. У листопаді 2008 р. успішно пройшла 62-та конференція студентів і молодих вчених НМУ. На наукову роботу рекомендовані 29 кращих випускників НМУ, які будуть залишені на кафедрах університету.
 
План видання навчально-методичної літератури на 2009 рік
 
У 2009 році в НМУ імені О.О. Богомольця кафедрами планується до друку 163 підручники, навчальні посібники та інші видання, у тому числі: підручників – 59 (україномовних – 38, російськомовних – 9, англомовних – 12);
посібників – 94 (україномовних – 75, російськомовних – 12, англомовних – 7);
інших видань (методичні рекомендації, словники, практикуми, курси лекцій) – 10.
Для порівняння у 2008 році було видано: підручників – 45 (україномовних – 26, російськомовних – 9, англомовних – 10);
посібників – 56 (україномовних – 39, російськомовних – 6, англомовних – 11).
 
План видання на 2009 рік по кварталах
 
У 2009 році:
І квартал – 29;
ІІ квартал – 46;
ІІІ квартал – 44;
ІV квартал – 44.
Всього: – 163.
 
Для порівняння у 2008 році:
І квартал – 24;
ІІ квартал – 29;
ІІІ квартал – 23;
ІV квартал – 40.
Всього – 116.
 
Етапи підготовки видання навчальної і навчально-методичної літератури в НМУ
 
1.                          Подання заявки від кафедри до навчально-методичного відділу НМУ щодо включення зведеного плану видання, який затверджується ЦМК з ВМО МОЗ України, з визначення виду, обсягу і тиражу видання.
2.                          Підготовка рукопису, рецензування його фахівцями, узгодженими з цикловою методичною комісією НМУ з відповідних дисциплін. Розгляд рукопису і рецензій з профільною цикловою методичною комісією, одержання рекомендації для розгляду на Вченій раді НМУ.
3.                          Звернення авторів видання до голови Вченої ради НМУ з заявою, рукописом, двома рецензіями, рекомендаціями ЦМК НМУ про розгляд матеріалів на засіданні Вченої ради з метою одержання ухвали щодо надання грифу МОН чи МОЗ України.
4.                          Після одержання грифу на видання, вирішення авторами з керівництвом університету питань, пов'язаних з визначенням видавництва, вартості видання, джерел оплати, кількості примірників, які будуть закуповуватись бібліотекою НМУ тощо.
5.                          Здійснення авторського контролю в процесі видання навчальної і навчально-методичної літератури.
 
Порядок підготовки і вимоги щодо видання підручників і навчальних посібників співробітниками НМУ, які плануються для придбання бібліотекою університету
 
1.                           Включення до „Плану видання навчальної та навчально-методичної літератури” готових рукописів, зміст яких відповідає затвердженому МОЗ навчальному плану, навчальним програмам з дисциплін і подані до методичного кабінету у вигляді рукописів на паперових і електронних носіях.
2.                           Рукописи подаються на розгляд Вченої ради з метою рекомендації на отримання проходження рецензування при наявності не менше 2-х позитивних відгуків.
3.                           З метою включення до порядку денного Вченої ради, для отримання рекомендації, автори видань подають заявки Вченому секретарю Вченої ради після узгодження і письмового дозволу голови Вченої ради, ректора НМУ, члена-кореспондента АМН України, професора В.Ф. Москаленка.
4.                           У процесі редакційної підготовки і видання автори несуть відповідальність за відповідність підручників і навчальних посібників чинним нормативно-правовим документам стосовно видавничої діяльності, дизайн підручників та навчальних посібників, відсутність у книгах матеріалів та інформації неакадемічного змісту (в тому числі реклами) та наявність логотипу НМУ.
5.                           В технічних умовах тендерної документації мають бути передбачені вимоги до видавництв щодо якості виготовлення підручників і навчальних посібників (тверда обкладинка, якісний папір, прошитий книжковий блок).
6.                           Питання про доцільність планування видання, його обсяг, закупівлю навчальної літератури, створеної фахівцями інших ВНЗ обговорюється комісією під головуванням проректора з науково-педагогічної роботи і виноситься на розгляд ректора.
7.                           Вважати обов'язковим попередній розгляд навчально-методичних видань, які надаються на Вчену раду НМУ для рекомендації на отримання грифу ЦМК з ВМО МОЗ України, на циклових методичних комісіях з відповідних дисциплін.
8.                           Повна відповідальність за відповідність змісту видання чинним нормативно-правовим документам покладається на авторів та рецензентів.