Акредитація ОПП “Менеджмент у сфері охорони здоров’я”

Освітня програма

ОПП другий (магістерський) рівень

Менеджмент у сфері охорони здоров’я

Освітня програма

Профіль освітньої програми зі спеціальності 073 ОПП “Менеджмент у сфері ОЗ”

Загальна інформація

Повна назва закладу вищої освіти та структурних підрозділів, у яких здійснюється навчання Національний медичний університет імені О.О. Богомольця Медичний факультет № 4(Зараз Навчально-науковий інститут громадського здоров’я та профілактичної медицини)
Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень
Ступінь вищої освіти Магістр
Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Спеціальність 073 Менеджмент
Форма навчання Денна та заочна
Освітня кваліфікація Магістр
Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти – Магістр

Спеціальність – Менеджмент

Освітня програма «Менеджмент у сфері охорони здоров’я»

Освітня кваліфікація: магістр менеджменту

Офіційна назва освітньої програми Освітня програма «Менеджмент у сфері охорони здоров’я»
Тип диплому та обсяг освітньої програми Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів, термін навчання 1 рік 4 місяці
Наявність акредитації
Цикл/рівень FQ-EHEA – другий цикл,

ЕQF-LLL – 7 рівень,

НРК України – 7 рівень

Передумови Диплом бакалавра, диплом  магістра (спеціаліста). Особливості вступу на ОП визначаються правилами прийому до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Мова(и) викладання Українська
Термін дії освітньої програми Відповідно до терміну дії сертифіката про акредитацію програми
Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми https://nmuofficial.com

Характеристика освітньої програми

Предметна область (галузь знань, спеціальність) Управління організаціями та їх підрозділами / Менеджмент /  Менеджмент сфери охорони здоров’я

Галузь знань – 07 «Управління та адміністрування» Спеціальність – 073 «Менеджмент»

Об’єкт вивчення: Управління організаціями та їх підрозділами / Менеджмент /  Менеджмент сфери охорони здоров’я

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та /або здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог.

Теоретичний зміст предметної області:

  • парадигми, закони, закономірності,
  • принципи, історичні передумови розвитку менеджменту,
  • концепції системного, ситуативного, адаптивного, антисипативного, антикризового, інноваційного, проектного менеджменту тощо,
  • функції, методи, технології та управлінські рішення у менеджменті.

Методи, методики та технології:

  • загальнонаукові та специфічні методи дослідження (розрахунково-аналітичні, економіко-математичні, експертного оцінювання, фактологічні, соціологічні, документальні, балансові тощо);
  • методи реалізації функції менеджменту (методи маркетингових досліджень; методи економічної діагностики; методи прогнозування і планування; методи проектування організаційних структур управління; методи мотивування; методи контролювання; методи оцінювання соціальної, організаційної та економічної ефективності в менеджменті тощо).
  • методи менеджменту (адміністративні, економічні, соціально-психологічні).

Інструментарій та обладнання: сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються в менеджменті; інформаційна платформа Інтернету.

Академічні права випускників Мають право продовжити навчання на третьому  (освітньо-науковому) рівні вищої освіти – доктора  філософії. Набуття додаткових кваліфікацій у системі  післядипломної освіти, міждисциплінарні програми.
Орієнтація освітньої програми Структура програми формує компетентності в сфері ефективного управління сучасними закладами сфери охорони здоров’я. Програма зорієнтована на оволодіння фундаментальними знаннями та компетентностями в сфері управління та адміністрування, підприємницької діяльності, розробки бізнес-стратегій, впровадження інновацій  та забезпечення лідерства у бізнесі.
Основний фокус освітньої програми та спеціалізації Програма націлена на підготовку фахівців, здатних ідентифікувати та розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері управління закладами охорони здоров’я. Освітня програма спрямована на підготовку менеджерів з новим способом мислення, високою адаптивністю, готових до прорахованого ризику, ініціативних і здатних не лише застосовувати існуючи методи менеджменту, але й розробляти антикризові сценарії розвитку власної структури охорони здоров’я.
Особливості програми Розрахована на підготовку та розвиток  фахових компетентностей конкурентоспроможних фахівців сфери охорони здоров’я. Програма забезпечує поєднання традиційних та інноваційних форм навчання (ділових ігор, кейсів, сценаріїв професійно-ситуаційного моделювання тощо) через інтерактивні компоненти програми та використання засобів віртуальних комунікацій. Надає можливість ефективної комунікації, творчої співпраці здобувачів, викладачів, співробітників і стейкхолдерів, орієнтує на підготовку крос-галузевих фахівців, що зможуть працювати на перехресті галузей.

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування Магістри ОП «Менеджмент у сфері охорони здоров’я» «Healthcare management» здатні працювати в закладах та установах будь-якої організаційно-правової форми. Випускники ОП підготовлені до виконання професійних функцій за одним або кількома видами економічної діяльності за «Державним класифікатором професій ДК 003-2010»: Керівники підприємств, установ та організацій -1210; Директор (начальник, іншій керівник) підприємства – 1210.1; Генеральний менеджер (управитель) – 1229.7; Керівник (директор, начальник та ін) департаменту – 1231; Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності – 1475.4; Професіонал з корпоративного управління, управління активами – 2413.2; Консультант з ефективності підприємництва; фахівець з ефективності підприємництва; Фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва – 2447.2; Помічники керівників – 3436; керівні працівники апарату центральних органів державної влади; професіонали у сфері державної служби.

Викладання та оцінювання

Викладання та навчання Викладання здійснюється на основі студентоцентрованого, проблемно-орієнтованого підходу.

Враховується індивідуальна траєкторія, багатовекторність самонавчання.

Контактні години передбачено у  інноваційних формах навчання – кейси, проблемні та ділові ігри, дискусії, розробка проектів, творчі завдання, аналітично-дослідницька робота; традиційні форми – лекції, семінари, практичні заняття в малих та великих групах; консультативні – консультації з викладачами, підготовка наукових тез, статей, написання курсової роботи, підготовка кваліфікаційної, підсумкові (публікація наукових статей, захист курсової та кваліфікаційної роботи.

Оцінювання Результати складання екзаменів і диференційованих заліків оцінюються паралельно за національною шкалою та шкалою ЄКТС. Поточний модульний контроль у формі тестів, усних  відповідей, виступів перед аудиторією, презентацій, виконання  практичних завдань, захист самостійних та групових  проектів, контрольні роботи. Підсумковий контроль у формі – усні та письмові екзамени,  заліки, диференційовані заліки. Атестація студентів здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної  роботи.

Програмні компетентності

Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у  сфері управління організаціями охорони здоров’я або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій за  невизначеності умов і вимог.
Загальні компетентності (ЗК) ЗК1. Здатність проведення досліджень на відповідному  рівні;

ЗК2. Здатність до спілкування з представниками інших  професійних груп різного рівня (з експертами з інших  галузей знань/видів економічної діяльності);

ЗК3. Навички використання інформаційних та  комунікаційних технологій;

ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до  спільної мети;

ЗК5. Здатність діяти на основі етичних міркувань  (мотивів);

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність);

ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та  синтезу

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності(ФК) СК1. Здатність обирати та використовувати  концепції, методи та інструментарій менеджменту, в  тому числі відповідно до визначених цілей та  міжнародних стандартів;

СК2. Здатність встановлювати цінності, бачення,  місію, цілі та критерії, за якими організація охорони  здоров’я визначає подальші напрями розвитку,  розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та  плани;

СК3. Здатність до саморозвитку, навчання впродовж  життя та ефективного самоменеджменту;

СК4. Здатність до ефективного використання та  розвитку ресурсів організації охорони здоров’я ;

СК5. Здатність створювати та організовувати  ефективні комунікації в процесі управління;

СК6. Здатність формувати лідерські якості та  демонструвати їх в процесі управління людьми в  організаціях охорони здоров’я;

СК7. Здатність розробляти проекти, управляти ними,  виявляти ініціативу та підприємливість;

СК8. Здатність використовувати психологічні  технології роботи з персоналом.

Додатково для освітньо-професійної програми

СК9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми  організації охорони здоров’я, приймати ефективні  управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію;

СК10. Здатність до управління організацією у сфері  охорони здоров’я та її розвитком.

СК11.Здатність до самостійного опанування новими знаннями, використання сучасних освітніх та дослідницьких технологій у сфері менеджменту.

СК 12. Здатність застосовувати статистичні методи й моделі для аналізу об’єктів у сфері менеджменту.

Програмні результати навчання

ПРН 1. Критично осмислювати, вибирати та  використовувати необхідний науковий, методичний і  аналітичний інструментарій для управління в  організаціях охорони здоров’я в непередбачуваних  умовах.
ПРН 2. Ідентифікувати проблеми в організації охорони здоров’я та обґрунтовувати методи їх  вирішення.
ПРН 3. Проектувати ефективні системи управління  організаціями охорони здоров’я.
ПРН 4. Обґрунтовувати та управляти проектами,  генерувати підприємницькі ідеї.
ПРН 5. Планувати діяльність організації охорони  здоров’я в стратегічному та тактичному розрізах.
ПРН 6. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в організації охорони  здоров’я,враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність.
ПРН 7. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з представниками  різних професійних груп та в міжнародному контексті.
ПРН 8. Застосовувати спеціалізоване програмне  забезпечення та інформаційні системи для вирішення  задач управління організацією охорони  здоров’я.
ПРН 9. Вміти спілкуватись в професійних і наукових  колах державною та іноземною мовами.
ПРН 10. РДемонструвати лідерські навички та вміння  працювати у команді, взаємодіяти з людьми, впливати  на їх поведінку для вирішення професійних задач, поважно ставитися до пацієнта, дотримуватись лікарської таємниці.
ПРН 11. Забезпечувати особистий професійний  розвиток та планування власного часу, що сприятиме кар’єрному зростанню майбутніх фахівців управління сфери охорони  здоров’я.
ПРН 12. Вміти делегувати повноваження та  керівництво організацією (підрозділом) охорони  здоров’я .
ПРН 13. Вміти планувати і здійснювати  інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та  кадрове забезпечення організації (підрозділу) охорони  здоров’я.
ПРН 14. Демонструвати навички діагностування  кадрових проблем, формування рекомендацій по їх  вирішенню та впровадження кадрових управлінських  рішень.

Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове забезпечення Кадрове забезпечення освітньо-професійної програми включає науково-педагогічних працівників кафедри менеджменту охорони здоров’я, а також інших кафедр Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, які володіють досвідом та компетентностями, що дозволяє сформувати результати навчання за освітніми компонентами освітньої програми. Гарант, член проектної групи і викладачі група забезпечення відповідають вимогам, які визначені Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності. До викладання професійних дисциплін залучаються практики сфери охорони здоров’я. Викладачі групи забезпечення спеціальності мають наукові ступені і вчені звання, є визнаними фахівцями, мають публікації, що індексуються у науковометричних базах Scopus та WoS, активно працюють над професійним зростанням.
Матеріально-технічне забезпечення Матеріально- технічні ресурси дозволяють повністю забезпечити освітній процес за освітньо-професійною програмою, стан приміщень відповідає діючим Ліцензійним умовам. Встановлено, що будівлі, приміщення корпусів морфологічного №3, фізико-хімічного корпусу НМУ імені О.О. Богомольця (пр. Перемоги 34), МЦ універсальна клініка «Оберіг» (вул. Зоологічна, 3, корпус В-Г) відповідають нормативним вимогам законодавства України в частині планувальної організації, пожежної безпеки, орієнтовані на отримання інформації та забезпечення умов мінімального стандарту доступності в існуючих будівлях, відповідають нормативним вимогам ДБН  В.2.2-40:2018, враховано контекст «Інклюзивності будівель і споруд», рекомендації наведено у технічному висновку (шифр 08-20). Студенти мають можливість користування гуртожитками університету (гуртожитки -адреса вул. Полковника Шутова: 14, 14А, 14Б). Навчальний простір корпусів університету створює можливості для спілкування та навчання студентів: 4 спеціалізовані аудиторії для проведення семінарських занять, забезпечені усім необхідним обладнанням; комп’ютерний клас, конференційний простір із обладнанням для дистанційного навчання та комунікації, відкритий навчальний простір, місця для індивідуальної роботи, групової роботи. Студенти мають можливість користуватися бібліотекою, приміщеннями спортивного комплексу, приміщеннями та обладнанням у всіх навчальних корпусах університету.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення Інформаційне забезпечення включає доступ до онлайн-бібліотеки університету; електронної бази наукових журналів; бази електронних бібліотечних ресурсів світу.

Навчально-методичне забезпечення: силабуси, робочі програми навчальних дисциплін, навчально-методичні та навчальні посібники, підручники, конспекти лекцій, методичні рекомендації до написання курсової роботи та кваліфікаційної роботи магістра, інші навчально-методичні матеріали. Навчально-методичні комплекси дисциплін розташовано на дистанційних платформах університету (Likar).

Академічна мобільність

Національна кредитна мобільність Здобувачі вищої освіти ОП «Менеджмент у сфері охорони здоров’я»  у межах співпраці Університету з провідними закладами вищої освіти України мають право впродовж окремих семестрів навчатися у інших ЗВО, проходити фахові стажування та фахові тренінги.
Міжнародна кредитна мобільність Організація кредитної мобільності здійснюється відповідно програм та договорів про співробітництво між університетом та закладами вищої освіти – партнерами. Перезарахування отриманих кредитів здійснюється шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання, здобутих здобувачем вищої освіти.
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

Розробники: гарант і члени проєктної групи

Гарант програми, керівник проектної групи –

Матукова Г.І., професор кафедри менеджменту охорони здоров’я, д.п.н., професор, академік Академії економічних наук НАМН України зі спеціальності «Менеджмент»

Члени проєктної групи:

Парій В.Д., завідувач кафедри менеджменту охорони здоров’я, д.м.н., професор;
Вежновець Т.А., директор Інституту післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця, д.м.н., професор;
Журавель В.І., професор кафедри менеджменту охорони здоров’я, д.м.н., професор;
Кожемякіна Т.В., доцент кафедри менеджменту охорони здоров’я, к.е.н., доцент;
Матукова-Ярига Д.Г., доцент кафедри менеджменту охорони здоров’я, к.е.н., доцент
Прус Н.В., доцент кафедри менеджменту охорони здоров’я, к.е.н., доцент;
Короткий О.В., асистент кафедри менеджменту охорони здоров’я, к.м.н., доцент
Рибчук В. О., генеральний директор ТОВ «Капитал» МЦ універсальної клініки «Оберіг», заслужений працівник охорони здоров’я
Гінзбург В. Г., директор Департаменту охорони здоров’я Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Дудник С. В., директор Департаменту стратегії універсального охоплення населення медичними послугами Національної служби здоров’я України, д.м.н.
Плиска В. В., член студентської ради факультету №4, здобувач групи 12401Мн.

 

Рецензенти:

Шкробанець І.Д. – начальник лікувально-організаційного управління НАМН України, Голова постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань охорони здоров’я, праці, соціального захисту населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей,  д.мед.н., професор

Борис В.М. – генеральний директор КНП «Звягельська багатопрофільна лікарня» Звягельської міської ради, к.мед.н.

Зіменковський А. Б. – д. мед. н, професор, завідувач кафедри клінічної фармації, фармакотерапії та  медичної стандартизації Львівського  національного медичного університету ім. Данила Галицького

Освітньо-професійна програма “Менеджмент у сфері охорони здоров’я” – PDF файл

Проєкт освітньо-професійної програми “Менеджмент у сфері охорони здоров’я” – PDF файл

Концепція провадження освітньої діяльності  за ОПП “Менеджмент у сфері охорони здоров’я” – PDF файл

Перелік освітніх компонентів

1. Обов’язкові компоненти ОП
ОК 1 Методологія та організація наукових досліджень і біостатистика
ОК 2 Іноземна мова професійного спрямування
ОК 3 Публічні закупівлі
ОК 4 Організаційна поведінка та лідерство
ОК 5 Інформаційні технології в медицині
ОК 6 Менеджмент охорони здоров’я
ОК 7 Організація діяльності закладів охорони здоров’я
ОК 8 Проектний менеджмент та управління якістю
ОК 9 Публічне управління в сфері охорони здоров’я
ОК 10 Антикризове управління
ОК 11 Стратегічне управління
ОК 12 Фінансовий менеджмент
ОК 13 Бізнес-планування підприємства
ОК 14 Курсова робота менеджмент охорони здоров’я
ОК 15 Практика переддипломна
ОК 16 Підготовка та захист кваліфікаційної роботи
2. Вибіркові компоненти ОП
ВК 1 Управління ресурсами закладу  охорони здоров’я
ВК 2 Корпоративне управління та соціальна політика у сфері  охорони здоров’я
ВК 3 Комунікативний менеджмент
ВК 4 Менеджмент бізнес-процесів
ВК 5 Маркетинговий менеджмент
ВК 6 Доказова медицина
ВК 7 Зовнішні комунікації та Е-маркетинг
ВК 8 Стандартизація у сфері  охорони здоров’я
ВК 9 Біостатистика в охороні здоров’я
ВК 10 Антикорупція та доброчесність
ВК 11 Тайм-менеджмент медичного працівника
ВК 12 Медичне страхування
ВК 13 Управління персоналом в закладах охорони здоров’я
ВК 14 Медичне право ДФН
ВК 14 Медичне право ЗФН
ВК 15 Пацієнтоорієнтований менеджмент

Самозвіт