Акредитація ОПП “Громадське здоров’я”

Освітня програма

ОПП другий (магістерський) рівень

Громадське здоров’я

Освітня програма

Профіль освітньої програми зі спеціальності 229 ОПП “Громадське здоров’я”

Загальна інформація

Повна назва закладу вищої освіти та структурних підрозділів, у яких здійснюється навчання Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Медичний факультет № 4;

Навчально-науковий інститут громадського здоров`я та профілактичної медицини Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень
Ступінь вищої освіти Магістр
Галузь знань 22 Охорона здоров’я
Спеціальність 229 Громадське здоров’я
Форма навчання Денна та заочна
Кваліфікація Магістр громадського здоров’я
Офіційна назва освітньої програми Освітня програма «ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я»
Тип диплому та обсяг освітньої програми Диплом магістра, одиничний, 120 кредитів ЄКТС. Термін навчання – 1 рік 10 місяців
Наявність акредитації
Цикл/рівень FQ-EHEA – другий цикл,

ЕQF-LLL – 7 рівень,

НРК України – 7 рівень

Передумови Наявність дипломів бакалавра, спеціаліста, магістра без обмеження спеціальності за умови успішного проходження вступних фахових випробувань.

Особливості вступу на ОП визначаються правилами прийому до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.

Мова(и) викладання Українська
Термін дії освітньої програми Дійсна впродовж 2 років з вересня 2023 року
Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми https://nmuofficial.com

Характеристика освітньої програми

Предметна область (галузь знань, спеціальність) Галузь знань – 22 «Охорона здоров’я».

Спеціальність – 229 «Громадське здоров’я»

Об’єкти вивчення: здоров’я населення, детермінанти, що на нього впливають; організаційна, управлінська, експертна, контрольно-аналітична, проектна, науково-дослідна діяльність у сфері громадського здоров’я та промоції здоров’я.

Цілі освітньої програми: підготовка фахівців, здатних

вирішувати складні завдання та проблеми у сфері громадського здоров’я або у процесі навчання, що

характеризуються та невизначеністю умов і вимог, та

виконувати професійну діяльність магістра громадського здоров’я.

Теоретичний зміст предметної області: моделі, концепції, закономірності формування здоров’я; принципи і методи моніторингу та оцінки здоров’я і благополуччя; стратегії, політики, заходи захисту та зміцнення здоров’я, попередження загроз і профілактики захворювань.

Методи, методики та технології: епідеміологічний, статистичний, соціологічний, демографічний, економічний, медико-географічний, соціально-психологічний, експертних оцінок, структурнологічного аналізу, аналізу, прогнозування та моделювання, кількісні і якісні методи досліджень.

Інструменти та обладнання: інформаційно-комунікаційне обладнання та засоби навчання; сучасні програмні продукти та інформаційні системи, які використовуються в громадському здоров’ї.

Академічні права випускників Після закінчення навчання за освітньо-професійною програмою магістр громадського здоров’я може продовжити навчання на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти.

Можливе набуття додаткових кваліфікацій в системі безперервного професійного розвитку.

Орієнтація освітньої програми Програма є освітньо-професійною, має професійну орієнтацію на теорію та практику громадського здоров’я.

Програма спрямована на формування знань, навичок та компетентностей, які дозволяють вирішувати складні проблеми у сфері громадського здоров’я, на практику та проведення науково-практичних досліджень в сфері громадського здоров’я, здійснення епідеміологічного нагляду за соціально-значущими інфекційними та неінфекційними захворюваннями, станом навколишнього середовища, оцінку ризиків та визначення впливу екологічних, соціально-економічних, інших детермінант здоров’я, аналіз політик, обгрунтування, організацію та проведення профілактичних і протиепідемічних заходів, промоції здоров’я на основі міжсекторальної взаємодії.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації Спеціальна освіта в галузі 22 Охорона здоров’я спеціальності 229 Громадське здоров’я; знання з питань оцінки здоров’я і благополуччя населення, ризиків, впливу детермінант; охорони здоров’я, промоції здоров’я та профілактики захворювань, здійснення та інтерпретації результатів епідеміологічних досліджень, економіки та менеджменту в охороні здоров’я, розробки, організації та реалізації стратегій, політик та інтервенцій громадського здоров’я, необхідні для здійснення професійної діяльності.

Ключові слова: громадське здоров’я; охорона здоров’я; вища освіта; здоров’я і благополуччя; детермінанти, ризики; моніторинг та оцінка; епіднагляд; захист, зміцнення здоров’я; промоція; профілактика; стратегії і політики здоров’я.

Особливості програми Освітньо-професійну програму розроблено з урахуванням рекомендацій міжнародних організацій в охороні здоров’я та освіті (ВООЗ, ASPHER), кращого вітчизняного та зарубіжного досвіду. Програма реалізується українською мовою, існує можливість реалізації англійською мовою. Особливістю програми є її адитивний підхід, що забезпечує студентам умови для набуття компетентностей зі сфери охорони здоров’я та суміжних сфер, у т. ч. соціальних, економічних наук, управління та адміністрування, права, гуманітарних наук тощо. Програма реалізується у співпраці з роботодавцями, які беруть участь у процесі навчання. Передбачено залучення студентів до наукової діяльності з орієнтацією на подальший науковий розвиток. В навчальному процесі застосовуються традиційні та інноваційні форми навчання. Передбачається можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії за рахунок вибіркових компонент, що складають 25 % від загальної кількості кредитів. Існує можливість міжнародної академічної мобільності в рамках програми ERASMUS+.

Освітню програму узгоджено з програмами інших країн, у т.ч. країн ЕС.

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування Після закінчення навчання випускник з дипломом магістра громадського здоров’я здатен виконувати зазначену в Національному класифікаторі України: «Класифікатор професій» ДК 003:2010 професійну роботу і може займати відповідну первинну посаду за категоріями:

Розділ 1. Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)

1482 Менеджер (управитель) з громадської охорони здоров’я

Розділ 2. Професіонали

2122 Професіонали в галузі статистики

2122.2 Професіонали-статистики

2212 Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук

2212.1 Молодший науковий співробітник (епідеміологія)

2212.2 Епідеміолог

2225 Професіонали в галузі медико-профілактичної справи

2225.2 Фахівець з громадського здоров’я

2225.2 Фахівець з довкілля та здоров’я

2351.2 Консультант з питань здорового способу життя

2419.3 Консультант (в апараті органів державної влади, місцевого самоврядування)

Робота у сфері громадського здоров’я. Робота на посадах державної служби у порядку, визначеному Законом України «Про державну службу».

Викладання та оцінювання

Викладання та навчання Підготовка магістрів громадського здоров’я здійснюється на основі студентоцентрованого навчання; самонавчання; проблемно-орієнтованого та практично-орієнтованого навчання, навчання через практику та у поєднанні з дослідницькою діяльністю. В освітньому процесі використовуються лекції, практичні заняття в малих групах, інноваційні форми навчання (кейси, проблемні та ділові ігри, дискусії тощо), виробнича практика, консультації з викладачами, самостійна та індивідуальна робота, контрольні заходи, участь в конференціях, підготовка та захист кваліфікаційної роботи. Реалізується індивідуальна освітня траєкторія навчання. До проведення навчальних занять залучено кваліфікованих практикуючих фахівців.
Оцінювання Оцінювання навчальних досягнень студента здійснюється за взаємоузгодженими 5-ти бальною, 200-бальною системами та шкалою ЄКТС (А, В, С, D E, FX, F). Види контролю передбачають: поточний, підсумковий та самоконтроль. Поточний контроль здійснюється шляхом опитування, тестування, перевірки виконання практичних завдань, контрольних робіт, презентацій індивідуальних робіт, есе. Кінцевий контроль знань проводиться у формі: заліків, диференційованих заліків, іспитів. Атестація випускників у вигляді Єдиного державного кваліфікаційного іспиту зі спеціальності та захисту кваліфікаційної роботи.

Програмні компетентності

Інтегральна компетентність Здатність вирішувати складні завдання і проблеми у галузі громадського здоров’я або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.
Загальні компетентності (ЗК) ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 4. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК 5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК 6. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК 8. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗК 9. Здатність працювати в міжнародному контексті.

ЗК 10. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК 11. Здатність розробляти та управляти проектами.

ЗК 12. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

ЗК 13. Здатність діяти на основі етичних міркувань

(мотивів).

ЗК 14. Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності(ФК) ФК 1. Здатність оцінювати, інтерпретувати, порівнювати та прогнозувати основні показники громадського здоров’я.

ФК 2. Здатність визначати пріоритети і проводити оцінку потреб сфери громадського здоров’я у конкретній ситуації.

ФК 3. Здатність розробляти варіанти стратегій, політик та визначати окремі інтервенції, спрямовані на збереження та зміцнення здоров’я населення, та оцінювати їх ефективність.

ФК 4. Здатність аналізувати вплив різних детермінант на здоров’я населення та обґрунтовувати відповідні заходи з їх попередження.

ФК 5. Здатність оцінювати ризики та обґрунтовувати доцільні дії у відповідь на надзвичайні ситуації в сфері громадського здоров’я.

ФК 6. Здатність аналізувати стратегії, політики та інтервенції в сфері громадського здоров’я та пропонувати заходи щодо підвищення ефективності використання наявних коштів.

ФК 7. Здатність створювати команду для діяльності у сфері громадського здоров’я і забезпечувати її ефективну роботу.

ФК 8. Здатність розробляти проекти надання послуг громадського здоров’я та профілактики (первинної, вторинної та третинної) захворювань, промоції здоров’я, та забезпечувати їх реалізацію.

ФК 9. Здатність розробляти заходи з адвокації, комунікації та соціальної мобілізації у сфері громадського здоров’я.

ФК 10. Здатність використовувати етичні принципи та норми права при плануванні досліджень, збиранні інформації та її використанні.

ФК 11. Здатність застосовувати різні методики, стратегії та моделі викладання громадського здоров’я.

ФК 12. Здатність застосовувати наукові підходи щодо планування дизайну досліджень, збору даних, розповсюдження та використання результатів наукових досліджень у сфері громадського здоров’я.

Програмні результати навчання

ПРН 1. Оцінювати основні демографічні та епідеміологічні показники, значення і тенденції зміни основних детермінант, що чинять вплив на здоров’я у розрізі різних груп населення в Україні, Європейському регіоні та світі, застосовувати основні поняття та концепції епідеміології та статистики при плануванні, проведенні та інтерпретації результатів досліджень.
ПРН 2. Визначати пріоритети та оцінювати потреби сфери громадського здоров’я, пропонувати науково обґрунтовані заходи та розробляти відповідні висновки та стратегії, які спрямовані на покращення галузі охорони здоров’я.
ПРН 3. Організовувати заходи з нагляду за станом здоров’я населення з використанням міжсекторального підходу.
ПРН 4. Формулювати висновки, розробляти прогнози та проводити аналіз впливу детермінант на здоров’я населення (соціальні, економічні, індивідуальні, навколишнього середовища), визначати потреби різних груп населення щодо здоров’я, базуючись на інформації отриманій із систем епідеміологічного нагляду.
ПРН 5. Визначати та застосовувати доцільні заходи і методи попередження і контролю фізичних, хімічних, біологічних, радіаційних та ядерних загроз для здоров’я і безпеки населення.
ПРН 6. Оцінювати ризики та планувати відповідні дії у випадках надзвичайних ситуацій в сфері громадського здоров’я.
ПРН 7. Ідентифікувати, аналізувати ризики, пов’язані з впливом на здоров’я населення детермінант навколишнього середовища (фізичних, радіаційних, хімічних, біологічних та виробничих) та організовувати відповідні заходи, спрямовані на захист здоров’я населення.
ПРН 8. Оцінювати вплив соціальних детермінант та основних індивідуальних детермінант здоров’я, розробляти відповідні заходи з метою збереження та зміцнення здоров’я населення.
ПРН 9. Розробляти заходи з профілактики (первинної, вторинної та третинної) захворювань та сприяти їх реалізації на практиці.
ПРН 10. Розробляти та впроваджувати стратегії, політики та окремі заходи у сфері промоції здоров’я, здійснювати ефективну комунікацію у сфері громадського здоров’я з використанням різних каналів та технік комунікації.
ПРН 11. Розробляти та впроваджувати системи моніторингу і оцінки ефективності інтервенцій, профілактичних та діагностичних або скринінгових програм та політик в громадському здоров’ї.
ПРН 12. Здійснювати аналіз ефективності розроблених процедур, інтервенцій, стратегій та політик в сфері громадського здоров’я.
ПРН 13. Розробляти та впроваджувати, засновані на доказах стратегії, політики та інтервенції громадського здоров’я із залученням зацікавлених сторін на основі міжсекторального підходу.
ПРН 14. Розширювати розуміння засад сфери громадського здоров’я у закладах освіти різного рівня та реалізовувати заходи спрямовані на розвиток кадрового потенціалу.
ПРН 15. Здійснювати наставництво та сприяти безперервному професійному розвитку фахівців з громадського здоров’я.
ПРН 16. Виконувати управлінські функції та організовувати надання якісних послуг у сфері громадського здоров’я.
ПРН 17. Здійснювати адвокацію, комунікацію та соціальну мобілізацію у сфері громадського здоров’я, підтримувати лідерство та залучати і посилювати спільноти з метою збереження і зміцнення здоров’я населення.
ПРН 18. Критично оцінювати результати наукових досліджень та здійснювати пошук потрібної наукової інформації у сфері громадського здоров’я, аналізувати інформацію, здійснювати дослідження, формулювати за його результатами висновки та рекомендації щодо їх впровадження.
ПРН 19. Визначати та аргументувати перспективні напрями власної наукової роботи.
ПРН 20. Презентувати результати власних досліджень у формі доповідей, презентацій та наукових публікацій державною та англійською мовами.

Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове забезпечення Відповідає кадровим вимогам щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти згідно з діючим законодавством України (зі змінами пост. КМУ від 10.05.2018 р. № 347). Проектна група включає 9 докторів медичних наук, професорів, у т. ч 1 академік НАН і НАМН України, 1 академік НАМН України, 2 член-кореспонденти НАМН України; 3 кандидати медичних наук, доценти. Гарант, члени проектної групи і викладачі групи забезпечення відповідають вимогам, які визначені Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності. Усі науково-педагогічні працівники, що залучені до реалізації освітньої складової ОПП, є штатними працівниками Національного медичного університету імені О.О. Богомольця або запрошеними викладачами, що мають науковий ступінь. До викладання професійних дисциплін залучаються висококваліфіковані фахівці практичної охорони здоров’я.
Матеріально-технічне забезпечення Матеріально-технічне забезпечення ОП відповідає чинним ліцензійним умовам для здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти згідно з діючим законодавством України(постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30.12.2015 р. № 1187 (зі змінами від 24.03.2021р. № 365). Заклад забезпечено навчальними та лекційними аудиторіями, комп’ютерними робочими місцями, мультимедійним обладнанням, технічними засобами навчання відповідно до фактичного контингенту студентів та заявленого обсягу з урахуванням навчання за змінами. Здобувачам забезпечено доступ до усіх ресурсів освітнього середовища, бібліотеки, читального залу, аудиторій, комп’ютерних класів, конференційного простору з обладнанням для дистанційного навчання та комунікації. Платформа для дистанційного навчання Likar_NMU забезпечує можливість проведення навчання у дистанційній чи змішаній формах. Соціально-побутова інфраструктура включає пункти харчування, спортивний комплекс з залом, стадіоном, спортивними майданчиками, гуртожитки, медичний пункт.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення Інформаційне та навчально-методичне забезпечення ОП відповідає чинним вимогам. Інформаційне забезпечення включає офіційний веб-сайт закладу вищої освіти, на якому розміщена основна інформація про його діяльність (структура, ліцензії та сертифікати про акредитацію, освітня/освітньо-наукова/ видавнича/атестаційна (наукових кадрів) діяльність, навчальні та наукові структурні підрозділи та їх склад, перелік навчальних дисциплін, правила прийому, контактна інформація); доступ до онлайн-бібліотеки університету; електронної бази наукових журналів; бази електронних бібліотечних ресурсів світу. Навчально-методичне забезпечення: включає робочі програми навчальних дисциплін, силабуси, підручники, навчально-методичні та навчальні посібники, мультимедійні презентації лекцій, методичні рекомендації для підготовки до практичних занять і самостійної роботи студентів, для написання кваліфікаційної роботи магістра, програму практичної підготовки, інші навчально-методичні матеріали. Навчально-методичні комплекси дисциплін розташовано на платформі дистанційного навчання Likar NMU.

Академічна мобільність

Національна кредитна мобільність Національна мобільність здійснюється на підставі Закону України «Про вищу освіту», «Положення про визнання результатів навчання здобувачів вищої освіти в НМУ імені О.О. Богомольця, здобутих у неформальній та інформальній освіті» та угодами між вищими навчальними закладами України.
Міжнародна кредитна мобільність Міжнародна мобільність здійснюється на підставі Закону України «Про Вищу освіту», «Положення про міжнародну академічну мобільність та відрядження за кордон у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця», «Положення про визнання результатів навчання здобувачів вищої освіти в НМУ імені О.О. Богомольця, здобутих у неформальній та інформальній освіті» та угодами між навчальними закладами України та інших країн.
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти Навчання іноземних студентів за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я» в НМУ імені О.О. Богомольця не передбачено.

Розробники: гарант і члени проєктної групи

Гарант програми, керівник проектної групи –

Грузєва Т.С. – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я.

Члени проєктної групи:

Бардов В.Г. доктор медичних наук, професор, член-кор. НАМН України, завідувач кафедри гігієни та екології № 1;
Велика Н.В. кандидат медичних наук, доцент, завідувач кафедри гігієни та екології № 4;
Гаркавий С.І. доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри гігієни та екології № 3;
Гречишкіна Н.В. кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я;
Колесникова І.П. доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри епідеміології;
Омельчук С.Т. доктор медичних наук, професор, член-кор. НАМН України, директор інституту гігієни та екології НМУ імені О.О. Богомольця;
Парій В.Д. доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту охорони здоров’я;
Пельо І.М. доктор медичних наук, професор, професор кафедри гігієни та екології № 1;
Широбоков В.П. доктор медичних наук, професор, академік НАН і НАМН України, завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології;
Яворовський О.П. доктор медичних наук, професор, академік НАМН України, завідувач кафедри гігієни та екології № 2;
Черненко Л.М. генеральний директор ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» (за згодою);
Подуст А.О. студент 1 курсу за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я»

 

Рецензенти:

Гущук І.В. – заступник Голови правління Громадської організації «Українська Асоціація громадського здоров’я», завідувач кафедри громадського здоров’я Національного університету «Острозька академія», доктор медичних наук, професор;

Любінець О.В. – завідувач кафедри громадського здоров’я факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України, доктор медичних наук, професор;

Чумак С.П. – Генеральний директор ДУ «Київський міський центр контролю і профілактики хвороб МОЗ України».

Освітньо-професійна програма “Громадське здоров’я” – PDF файл

Проєкт освітньо-професійної програми “Громадське здоров’я” – PDF файл

Концепція провадження освітньої діяльності  за ОПП “Громадське здоров’я” – PDF файл

Перелік освітніх компонентів

Обов’язкові компоненти ОПП (ОК)
ОК1. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
ОК2. Методологія та організація наукових досліджень
ОК3. Основи громадського здоров’я
ОК4. Біостатистика та основи епідеміології
ОК5. Навколишнє середовище та здоров’я, основи гігієни та екології
ОК6. Безпека та гігієна праці
ОК7. Безпека та гігієна харчування
ОК8. Мікробіологія, вірусологія, паразитологія
ОК9. Епідеміологія інфекційних захворювань
ОК10. Епідеміологія неінфекційних захворювань
ОК11. Системи охорони здоров’я
ОК12. Право в громадському здоров’ї
ОК13. Моніторинг та оцінка здоров’я і благополуччя
ОК14. Надзвичайні ситуації в охороні здоров’я
ОК15. Санітарно-епідеміологічний нагляд. Організація протиепідемічних заходів
ОК16. Промоція здоров’я. Соціально-економічні детермінанти здоров’я
ОК17. Профілактика у громадському здоров’ї
ОК18. Адвокація, комунікація та соціальна мобілізація в громадському здоров’ї
ОК19. Інформатизація в охороні здоров’я. Інформаційні технології в громадському здоров’ї
ОК20. Оцінка та прогнозування потреб в громадському здоров’ї. Проекти, моніторинг та оцінка втручань
ОК21. Політика та етика в громадському здоров’ї. Міжсекторальні стратегії
ОК22. Стратегії та моделі викладання громадського здоров’я
ОК23. Економіка громадського здоров’я
ОК24. Фінансовий менеджмент у громадському здоров’ї. Маркетинг послуг
ОК25. Управління людським потенціалом, менеджмент та лідерство в громадському здоров’ї
ОК26. Виробнича практика
ОК27. Підготовка та захист кваліфікаційної роботи
Вибіркові компоненти ОПП (ВК)
ВК1.1 Глобальний тягар хвороб
ВК1.2 Управління якістю в системі охорони здоров’я
ВК1.3 Основи імунології та імунопрофілактики
ВК1.4 Педагогіка здоров’я
ВК1.5 Психологія здоров’я
ВК1.6 Соціологія здоров’я
ВК1.7 Основи доказової медицини
ВК1.8 Антикорупція та доброчесність
ВК1.9 Фізичне виховання та здоров’я
ВК2.1 Психогігієна
ВК2.2 Біобезпека та біозахист
ВК2.3 Основи нутриціології
ВК2.4 Вікова гігієна
ВК2.5 Антикорупція та доброчесність
ВК2.6 Медичне страхування
ВК2.7 Фармакоекономіка
ВК2.8 Проектування наукових досліджень
ВК2.9 Телемедицина та електронне здоров’я
ВК2.10 Формування навичок фахової комунікації англійською мовою

Самозвіт