НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра україністики

Завідувач кафедри

Литвиненко Ніна Павлівна працює на кафедрі україністики з 1986 року. Має дві вищі освіти, здобуті після закінчення Київського національного університету імені Тараса Шевченка (спеціальність: українська мова та література) та Херсонського педагогічного інституту (спеціальність: російська мова та література).

Автор близько ста наукових та навчально-методичних праць,програм та методичних матеріалів для студентів-медиків, які навчаються за кредитно-модульною системою, співавтор підручника «Фахова мова медика» (К.: «Здоров’я», 2002), посібника «Українська медична термінологія у фаховій мові лікаря» (К.: Книга Плюс,2004, 2008), наукового видання «Медичний термін у лінгвістичному аспекті», словників «Медицина в термінах і визначеннях та «Базовий словник студента-медика». Усі праці призначені для науковців, викладачів та студентів вищих медичних закладів освіти, що вивчають українську мову як професійну, а також для фахівців-медиків.

У лютому 2010 року в Інституті української мови АН України Н.П. Литвиненко захистила докторську дисертацію «Сучасний український медичний дискурс» (спеціальність 10.02.01 ? українська мова), якає першим комплексним дослідженням медичного дискурсу, де органічно поєднані комунікативно-граматичний та соціолінгвістичний аспекти. У дисертації розроблено оригінальну методику аналізу фахового медичного дискурсу, запропоновано класифікацію комунікативних стратегій і тактик, що дала змогу диференціювати типові моделі комунікації в структурі діалогів лікар – пацієнт та лікар – лікар.Джерельною базоюдослідження слугували аудіозаписи розмов лікарів з пацієнтами та колегами в різних комунікативних ситуаціях фахового спілкування, отримані за допомогою використання методики безпосереднього спостереження за живою мовою респондентів у різних регіонах України.

Матеріали дисертації використовуються під час викладання курсуукраїнської мови як професійної для студентів Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.

Із січня 2011 року Н.П. Литвиненко обіймає посаду професора кафедри україністики.

 

Завідувач кафедри з 2000 р. по 2017 р

Гуляк Анатолій Борисович   (н. 03.07.1961) — філолог, доктор філологічних наук (1998), професор (1999), завідувач кафедри україністики з 2000 року, одночасно – професор кафедри новітньої української літератури Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка. Закінчив філологічн ий факультет Вінницького державного пед агогічного інституту (1982). Працював учителем української мови та літератури у вінницьких школах. Служив у лавах Радянської Армії. Чотири роки обіймав посаду заступника директора середньої школи № 17 у Вінниці. Навчався в аспірантурі (1989); з 1992 — старший викладач, доцент; з 1997 до 2005 р. — професор кафедри української літератури Національного педагогічного ун іверсите ту ім ені М.П. Драгоманова. У 19 98 р. захистив докторську дисертацію на тему: “Становлення українського історичного роману”. З 2005 р. і по теперішній час – професор кафедри новітньої української літератури Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Автор близько 200 публікацій з питань жанрології літературного твору, розвитку української малої прози кінця XIX – початку ХХ століття, зокрема про творчість М. Коцюбинського, О. Кобилянської, О. Є. Судовщикової-Косач, Тимофія Бордуляка, Антона Крушельницького та ін.; численних передмов до видань творів Г.Тютюнника, П.Куліша, О.Довженка, В.Винниченка, А.Кащенка тощо. Підготував 32 кандидата наук та 3-х докторів наук. Член ред акційних колегій часописів: “Рідні джерела”, “Сучасний погляд на літературу”, “Наука і сучасність” та ін. Голова Науково-методичної комісії з укр аїнської літератури Міністерства освіти і науки України (1999-2003).

Наук ові праці: Володимир Винниченко. Грицько Григоренко: (Штрихи до портретів). — К., 1995; Олена Пчілка. Нарис життя і творчості. — К., 1996; Становлення українського історичного роману (“Чорна рада” П.Куліша): — К., 1997; Історія української літератури 70-х — 90-х років ХІХ ст. — К., 1999 (співавт.); Основи теорії літератури. — К., 2001; Історія української літератури 40-90 рр. ХІХ століття. У 2-х книгах. – К.: Вища школа, 2002 (співавт.) ; Числова символіка міфу. — К., 2002 (співавт.); Версифікація: теорія і практика віршування. — К., 2003 (співавт.) ; Історія української літератури кінця ХІХ – поч. ХХ століття. У 2-х книгах. – К., Либідь, 2006 (співавт.) ; Історія української літератури 20-40 рр. ХІХ століття. – К: Київський університет, 2009 (співавт.) та інших.