НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ЗАСІДАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ Д 26.003.01

18.02.2014
18 лютого 2014 р. в оновленій лекційній аудиторії імені О.Корчака-Чепурківського санітарно-гігієнічного корпусу відбулося засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.003.01.
Рада має право прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями: 14.02.03 – соціальна медицина (медичні науки), 14.02.01 – гігієна та професійна патологія (медичні науки), 03.00.07 – мікробіологія (медичні науки).
Вступним словом відкрив засідання голова спеціалізованої вченої ради, ректор Університету академік В.Ф. Москаленко, в якому розповів про життя та діяльність видатної постаті медицині Овксентія Корчака-Чепурківського. Керівник ради представив вісімнадцять членів вченої ради, новопризначеного вченого секретаря ради професора О.П. Вітовську та наголосив, що за весь період функціонування ради в ній було захищено 78 дисертацій, з них 64 кандидатські та 14 докторських і висловив надію, що наукова школа у подальшому буде лише множитися та зростати.
На засіданні було розглянуто питання:
1)                    Прийняття до офіційного захисту дисертації кандидата медичних наук, доцента Л.І. Галієнко на тему: «Теоретичне обґрунтування державної політики у сфері охорони здоров’я в Україні (на прикладі Загальнодержавної програми «Здоров’я 2020: український вимір»)» на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальність 14.02.03 – соціальна медицина.
Науковий консультант – ректор НМУ імені О.О. Богомольця, академік НАМН України, віце-президент НАМН України, професор В.Ф. Москаленко.
 Офіційними опонентами призначено завідувача кафедри соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», доктора медичних наук, професора О.З Децик, професора кафедри медичного забезпечення ЗС Української військово-медичної академії, доктора медичних наук А.В. Степаненко, професора кафедри організації вищої освіти, управління охороною здоров’я та епідеміології факультету інтернатури і післядипломної освіти Донецького національного медичного університету імені М. Горького, доктора медичних наук Г.О. Слабкого.
2)                    Прийняття до офіційного захисту дисертації В.О. Петрова на тему: «Ключові мікроорганізми як ранні маркери неінфекційних захворювань людини, пов’язаних із харчуванням» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальність 03.00.07 – мікробіологія.
Науковий керівник – доктор біологічних наук, професор кафедри мікробіології, вірусології, імунології медичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України Н.В.Бойко.
 Офіційними опонентами призначено доктора біологічних наук, професора, завідувача лабораторії мікробіології, вірусології та мікології ДУ «Інститут урології» НАМН України А.В. Руденко, професора кафедри мікробіології Львівського медичного університету імені Данила Галицького, доктора медичних наук О.П. Корнійчук.
3)                    Прийняття до офіційного захисту дисертації О.Б. Кучмак на тему: «Мікробіоценоз товстої кишки у хворих на ревматоїдний артрит і його біологічна корекція» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальність 03.00.07 – мікробіологія.
Науковий керівник – доктор медичних наук, професор кафедри мікробіології, вірусології та імунології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» С.І. Климнюк.
 Офіційними опонентами призначено доктора медичних наук, професора кафедри мікробіології, вірусології та імунології НМУ імені О.О Богомольця В.Г. Войцеховського, професора кафедри кафедри мікробіології, вірусології та імунології Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова, доктора медичних наук В.П. Ковальчука.
На завершення засідання відбулося привітання членів ради академіка В.Ф. Москаленка та професора І.П. Козяріна з нагоди ювілеїв.