НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ХХІ СІДЕЛЬНИКОВСЬКІ ЧИТАННЯ

24.09.2019

ХХІ щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція із міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії», присвячена пам’яті члена-кореспондента НАН, НАМН України, професора В.М. Сідельникова та 75-річчю кафедри педіатрії №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, відбулася у м. Львові 18 – 20 вересня 2019 року.

Цей  форум є традиційним і цього року він зібрав понад 1000 дитячих та сімейних лікарів, спеціалістів інших педіатричних спеціальностей, організаторів охорони здоров’я, освітян та науковців. На ній було представлено педіатричні кафедри 12 закладів вищої освіти МОЗ України та 3 академій післядипломної медичної освіти, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені О.М. Лук’янової НАМН України», Український інститут клінічної генетики ХНМУ, ДУ «Інститут спадкової патології НАМН України», ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» та ін.

У відкритті цього масштабного Всеукраїнського педіатричного форуму взяли участь керівники Асоціації педіатрів України, Вченої медичної ради МОЗ України, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації, Управління охорони здоров’я Львівської міської ради, представники Національної академії медичних наук України.

У програмній доповіді члена-кореспондента НАМН України, професора О.П. Волосовця та академіка НАМН України, професора Ю.Г.  Антипкіна було визначено основні сучасні виклики, що стоять перед медициною дитинства. Так, тривожна статистика останніх двох десятиліть –  зменшення кількості здорових дітей в країні, що відбувається на тлі зниження чисельності дитячого населення з 10775729 дітей 0–17 років у 1994 до 7609297 – у 2018 році за високого рівня захворюваності і поширеності хвороб дитячого віку, епідемічних спалахів кору, захворюваності на гострі респіраторні інфекції та грип. Все це, без сумніву, вимагає підвищеної уваги суспільства та влади до системи забезпечення високоякісної медичної допомоги дитячому населенню, зважаючи на прогресуюче скорочення підготовки педіатрів у закладах вищої медичної освіти та зменшення кількості дитячих лікарів до 8241 особи проти 12,4 тисяч у 2011 році. Тобто за останні 8 років кількість дитячих лікарів в Україні зменшилася на 3,9 тисяч осіб, а укомплектованість погіршилась у 1,42 рази.  На 1,6 тисячі зменшилася кількість лікарів-педіатрів міських дільниць, а укомплектованість погіршилася майже у 1,5 рази.  На 228 осіб зменшилась кількість неонатологів, на 180 осіб – кількість дитячих інфекціоністів.

Протягом 4 пленарних, 2 секційних засідань та методичної наради заслухано 102 наукових доповіді та 49 стендових презентацій від понад 50 провідних вітчизняних та іноземних вчених та багатьох авторських колективів. Вони були присвячені організації педіатричної охорони здоров’я, діагностики, лікування та профілактики найпоширенішої неінфекційної та інфекційної патології дитячого віку, імунопрофілактики як складової національної безпеки нашої держави,  досягнень у педіатрії та клінічній генетиці, запобігання поліпрагмазії, стримування антибіотикорезистентності, раціональної фармакотерапії на засадах доказової медицини та подальшого розвитку педіатричної освіти та науки.

Велику зацікавленість в учасників форуму викликали доповіді провідних науковців з Університетів Інсбруку (Австрія) та Варшави (Польща) щодо сучасних проблем респіраторної патології, алергічних захворювань у дітей та їх лікування на засадах доказової медицини. У фокусі уваги форуму – раціональна антимікробна терапія у практиці педіатрії та сімейної медицини, сучасні стратегії стримування росту антибіотикорезистентності.

У межах конференції відбулася щорічна науково-методична нарада «Актуальні питання викладання педіатрії у вищих закладах освіти та закладах післядипломної освіти». У її роботі взяли участь понад 70 завідувачів кафедр та професорів, завучів педіатричних кафедр із 15 закладів вищої освіти та закладів післядипломної освіти МОЗ та МОН України.

Протягом її роботи пройшла презентація 75-річного досвіду викладання на кафедрі педіатрії № 2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця,  сучасних викликів перед педіатричною освітою та наукою, результатів запровадження об’єктивно структурованого клінічного іспиту (OSCE) на різних етапах підготовки майбутніх лікарів. Було заслухано звіти завідувачів опорними педіатричними кафедрами щодо виконаної методичної роботи. Відбувся круглий стіл з актуальних питань викладання педіатрії.

Учасники конференції висловлюють впевненість, що поліпшенню освітньої діяльності закладів вищої освіти щодо підготовки дитячих лікарів сприятиме впровадження нових стандартів за спеціальностями «Медицина» та  «Педіатрія» на засадах проблемно-орієнтованої та поглибленої практичної підготовки.

Пріоритети підготовки дитячих лікарів та наукового пошуку повинні визначатись, перш за все, потребами галузі. На цей час в Україні спостерігається зростання поширеності у дітей хвороб органів дихання, уроджених аномалій, новоутворень, хвороб ендокринної системи, хвороб системи кровообігу, травм та отруєнь. Вочевидь, така динаміка поширеності хвороб дитячого віку свідчить про вплив екологічно забрудненого довкілля, нездорового способу життя більшості українських родин, низки спадкових факторів, нераціонального харчування та поширення шкідливих звичок серед дітей та підлітків. Нині процеси реформування галузі та медичної освіти відбуваються на тлі різкого зменшення обсягів підготовки дитячих лікарів у медичних вишах, що може призвести до кризових явищ щодо забезпеченості дитячими лікарями, дитячими інфекціоністами і неонатологами та у майбутньому погіршить якість надання медичної допомоги дитячому населенню нашої країни.

 

Учасники конференції відзначали, що:

 

– стан здоров’я дитячого населення країни продовжує погіршуватись; рівні захворюваності та поширеності хвороб у дітей України залишаються вищими, ніж у країнах Європи;

– в Україні зменшується народжуваність та спостерігається тенденція до зростання смертності дітей у віці до 5 років;

– найменшої динаміки зменшення смертності малюків у 2019 році (до 4,65 %) досягнуто на Львівщині за рахунок ефективної роботи педіатричних служб області та м. Львова;

– протягом останніх років звертає на себе увагу найвище збільшення захворюваності та поширеності у дітей новоутворень (у 2 рази), хвороб ендокринної системи, хвороб кровообігу, хвороб сечової системи, хвороб кістково-м’язової системи, уроджених аномалій, деформацій та хромосомних аномалій, хвороб вуха та соскоподібного відростка та хвороб органів дихання;

– найбільш незадовільні показники стану здоров’я дитячого населення спостерігаються у м. Києві та Київській, Івано-Франківській, Житомирській та Дніпропетровській  областях, великих промислових регіонах та північних областях, які зазнали та продовжують зазнавати негативного впливу аварії на ЧАЕС;

– обсяги охоплення дитячого населення країни вакцинопрофілактикою залишаються недостатніми, що може призвести до епідемічних спалахів, зокрема дифтерії;

– обсяги підготовки студентів у закладах вищої освіти за спеціальністю «Педіатрія» у 2019 році становили лише 197 осіб у 8 медичних ВНЗ, що є вкрай недостатніми та такими, що не відповідають потребам галузі; у 6 закладах вищої медичної освіти підготовка дитячих лікарів взагалі не проводиться;

– внаслідок зазначеного кількість дитячих лікарів зменшується, зростає кадровий дефіцит (до 1000 вакантних посад), а укомплектованість цих посад у закладах охорони здоров’я становить лише 76%.

Учасники конференції вирішили звернутись до нового складу Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України з такими  невідкладними пропозиціями: 

  • створити та затвердити загальнодержавну програму, спрямовану на захист прав дітей України, залучивши провідних фахівців галузі;
  • забезпечити попереджувальну вакцинацію населення в умовах епідемії дифтерії, що насувається на країну;
  • законодавчо заборонити рекламу алкогольних напоїв та пропаганду тютюнопаління у засобах масової інформації.
  • надати наукове обґрунтування впровадження ефективних стратегій профілактики, діагностики та лікування захворювань поширених хвороб дитячого віку;
  • звернутись до МОЗ України із пропозицією щодо збільшення державного замовлення на підготовку дитячих лікарів у закладах вищої освіти МОЗ та МОН України у 2019 році з встановленням фіксованого плану до 1000 осіб, із них не менше 500 місць передбачити для вступників з сільської місцевості на умовах договорів з місцевими громадами щодо наступного обов’язкового відпрацювання у державних та комунальних закладах охорони здоров’я;
  • повторно звернутись до МОЗ України та МОН України щодо встановлення прохідного балу із результатів ЗНО на спеціальність «Педіатрія» на рівні 140 балів, оскільки за престижністю вона поступається спеціальності «Медицина» та не може конкурувати з нею в умовах конкурсного прийому в галузі знань «Охорона здоров’я»;
  • продовжувати створювати підручники та посібники за спеціальністю «Педіатрія» на досвіді провідних міжнародних практик;
  • розглянути стандарти педіатричної освіти на післядипломному етапі підготовки лікарів, безперервного професійного розвитку лікаря з урахуванням національних традицій та досвіду європейської системи вищої освіти та медичної допомоги;
  • забезпечити належні соціальні гарантії усім учасникам освітнього процесу (як лікарям, так і викладачам закладів вищої медичної освіти) щодо  розвитку післядипломної медичної освіти та безперервного професійного розвитку, оскільки без зазначеного вище їх участь у міжнародних обмінах та закордонному стажуванні є проблематичною.

 

Деканат медичного факультету №3, кафедра педіатрії №2