НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

25 КВІТНЯ 2019 РОКУ В НМУ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

26.04.2019

25 квітня 2019 року у конференц-залі адміністративного корпусу НМУ імені О.О. Богомольця відбулося засідання Вченої ради.  Відкрив зібрання голова Вченої ради, професор Б.М. Венцківський. Він  зазначив, що на засіданні присутні 87 з 128 членів Вченої ради, що дозволяє розпочати роботу. Після оголошення та затвердження порядку денного Борис Михайлович зачитав наказ НМУ №379 від 22.04.2019 р. згідно з яким зі складу Вченої ради було виведено професора Віктора Анатолійовича Черняка та аспірантку Ольгу Вадимівну Василенко, яка закінчила навчання.

Далі голова Вченої ради надав слово першому проректору з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти, професору Ю.Л. Кучину, який привітав усіх присутніх із прийдешніми пасхальними святами, перейшовши до нагородження ювілярів НМУ імені О.О. Богомольця.

Почесною грамотою Вченої ради та Почесною Відзнакою імені В.Ф. Войно-Ясенецького (Святителя і Сповідника Луки) було нагороджено:

Захараша Михайла Петровича – професора кафедри хірургії №1, член-кореспондента НАМН України, Заслуженого лікаря України (за багаторічну сумлінну і бездоганну працю, значний особистий внесок у розвиток освіти та науки, високий професіоналізм, активну громадську позицію та з нагоди 75-річного ювілею);

Крамарьова Сергія Олександровича – завідувача кафедри дитячих інфекційних хвороб, Заслуженого лікаря України, професора (за багаторічну сумлінну і бездоганну працю, значний особистий внесок у розвиток освіти та науки, високий професіоналізм, активну громадську позицію та з нагоди 65-річного ювілею);

Фурмана Анатолія Аврамовича – доцента кафедри мікробіології, вірусології та ембріології (за багаторічну сумлінну і бездоганну працю, значний особистий внесок у розвиток освіти та науки, високий професіоналізм, активну громадську позицію та з нагоди 90-річного ювілею)

Подяки Вченої ради отримали:

Яворовський Олександр Петрович – академік НАМН України, лауреат Державної премії, завідувач кафедри гігієни та екології №2 (за багаторічну сумлінну і бездоганну працю та особистий внесок у розробку стандартів вищої освіти у складі науково-методичної комісії сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України)

Зеленько Єлизавета Сергіївна – студентка 3 курсу медико-психологічного факультету (за призове місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Психологія», відзначену журі наукову роботу, за  відмінні успіхи у навчанні, активну участь у науковій роботі та громадському житті)

Далі головуючий перейшов до розгляду порядку денного засідання і надав слово заступнику ректора з наукової роботи, доценту С.А. Павловському, який виніс на обговорення питання присвоєння вченого звання «доцент»:

по кафедрі ендокринології к.мед.н., асистенту кафедри Кобиляку Назарію Миколайовичу;

по кафедрі дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань к.мед.н., доценту кафедри Коваль Ользі Іванівні;

по кафедрі хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії к.мед.н., доценту кафедри Литовченко Наталії Михайлівні;

асистенту навчально-наукового центру неперервної професійної освіти к.мед.н. Павловській Марині Олександрівні.

Після обговорення кожної кандидатури окремо, члени Вченої ради одноголосно ухвалили рішення щодо внесення їх прізвищ до списку для процедури таємного голосування.  Було обрано лічильну комісію.

Наступним питанням порядку денного розглядався звіт про фінансово-економічну діяльність Національного медичного університету імені О.О. Богомольця у 2018 році, перспективи підвищення її ефективності як необхідної умови подальшого розвитку закладу і план на 2019/2020 рік. З доповіддю виступив заступник ректора з економічних питань Титикало В.С. Особливий інтерес викликав пункт доповіді, де йшлося про необхідність ухвалення Вченою радою встановлення щомісячної доплати всім штатним працівниками НМУ у розміри 25% посадового окладу.  Після обговорення доповідь було затверджено одноголосно.

Зі звітом про міжнародне співробітництво як пріоритетний напрям стратегічного примноження векторів розвитку Університету та інтеграції до світового науково-освітнього простору виступила проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та аспірантури Р.Л. Скрипник. Доповідь була одноголосно ухвалена членами Вченої ради.

Четвертим питанням порядку денного було затвердження Антикорупційної програми в НМУ імені О.О. Богомольця. Доповідачем був перший проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти, професор Ю.Л. Кучин. Докладно зупинившись на головних аспектах програми, Юрій Леонідович нагадав, що  Антикорупційна програма разом із презентацією опублікована для ознайомлення та громадського обговорення на сайті НМУ. Члени Вченої ради одноголосно підтримали доповідь.

Голова Вченої ради професор Б.М. Венцківський запросив голову лічильної комісії, професора В.С. Мельника оголосити результати таємного голосування щодо присвоєння вченого звання «доцент»:

  • по кафедрі ендокринології к.мед.н., асистенту кафедри Кобиляку Назарію Миколайовичу. Результати голосування: всього членів Вченої ради – 128, присутні – 86, роздано бюлетенів – 86, виявлено в урні – 86, «за» – 86, «проти» -0, недійсних бюлетенів – 0;
  • по кафедрі дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань к.мед.н., доценту кафедри Коваль Ользі Іванівні. Результати голосування: всього членів Вченої ради – 128, присутні – 86, роздано бюлетенів – 86 , виявлено в урні – 86, «за» – 86, «проти» – 0, недійсних бюлетенів – 0;
  • по кафедрі хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії к.мед.н., доценту кафедри Литовченко Наталії Михайлівні. Всього членів Вченої ради – 128, присутні – 86, роздано бюлетенів – 86, виявлено в урні – 86, «за» – 86, «проти» – 0, недійсних бюлетенів – 0;
  • по навчально-наукового центру неперервної професійної освіти к.мед.н. Павловській Марині Олександрівні. Результати голосування: всього членів Вченої ради – 128, присутні – 86, роздано бюлетенів – 86, виявлено в урні – 86, «за» – 84, «проти» – 2, недійсних бюлетенів – 0.

Вчена рада одноголосно затвердила протоколи лічильної комісії, оголосивши, що на основі результатів таємного голосування, було присвоєно вчене звання «доцент» всім вищезгаданим співробітникам Університету.

Відповідно до порядку денного Вчена рада перейшла до розгляду поточних справ. Зокрема, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, професор Власенко О.М. ознайомив присутніх зі Звітом про виконання критеріїв Університетом щодо підтвердження Статусу Національного, який було затверджено одноголосно.

Далі він представив Стратегію гармонізації навчальних планів та програм з програмами провідних європейських університетів, яку було також ухвалено всіма членами Вченої ради.

Декан факультету по роботі з іноземними студентами Парфьонова О.І. докладно розповіла про результати аудиту деканату факультету по роботі з іноземними студентами. Після обговорення доповіді її  було одностайно ухвалено.  

Завідувач відділу аспірантури та докторантури, доцент К.О. Гололобова  звітувала про результати роботи очолюваного нею підрозділу. Зокрема, йшлося про затвердження освітньо-наукових програм третього освітньо-наукового рівня, кваліфікації «доктор філософії» за спеціальностями 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 225 «Медична психологія», 226 «Фармація, промислова фармація», 228 «Педіатрія», 229 «Громадське здоров’я», 011 «Освітні, педагогічні науки», 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)». Після обговорення доповідь була затверджена одноголосно.

Заступник начальника навчально-методичного відділу, доцент Гребінь Н.К. доповіла про затвердження планів навчальних дисциплін кафедр для підготовчого відділення іноземних громадян в Університеті. Після обговорення доповідь була підтримана одноголосно.

Заступник ректора з наукової роботи, доцент С.А. Павловський ознайомив присутніх із проміжними результатами участі студентів НМУ імені О.О. Богомольця у олімпіадах, конкурсах наукових робіт та наукових конференціях у 2019 році. Звіт було ухвалено Вченою радою одноголосно.

Далі він також доповів:

про створення Інституційного репозитарію НМУ імені О.О. Богомольця та затвердження Положення «Про Інституційний репозитарій НМУ»;

про присвоєння цифрового ідентифікатора об’єкта (digital object indentifier, DOI) науковим виданням НМУ імені О.О. Богомольця. Доповіді були одноголосно ухвалені членами Вченої ради.

Далі голова Вченої ради надав слово проректорові з науково-педагогічної та виховної роботи, професору Канюрі О.А., який виніс на затвердження присутніхПоложення «Заслужений професор Університету» та «Почесний професор Університету» в НМУ імені О.О. Богомольця. Члени Вченої ради підтримали документ одноголосно.

Заступник ректора з наукової роботи, доцент С.А. Павловський оголосив рекомендації щодо присвоєння почесного звання «Заслужений діяч науки і техніки України»:

завідувачу кафедри акушерства і гінекології №3, професору Бенюку Василю Олексійовичу;

професору кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Воловарі Оксані Степанівні;

професору кафедри загальної хірургії №1 Насташенку Ігорю Леонідовичу. Усі запропоновані кандидатури були підтримані одноголосно.

Далі заступник ректора з наукової роботи, доцент С.А. Павловський оголосив рекомендації щодо присвоєння почесного звання «Заслужений лікар України»:

завідувачу кафедри стоматології Інституту післядипломної освіти, професору Антоненко Марині Юріївні;

к.мед.н., асистенту кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Березовській Наталії Афеонівні.

Запропоновані кандидатури також були одностайно підтримані Вченою радою.

Далі члени Вченої ради одноголосно схвалили рішення щодо надання рекомендацій на видання:

  • методичних рекомендацій «Способи та алгоритми діагностики та лікування целіакії з урахуванням сучасних діагностичних можливостей регіонів України» (автор – Губська О.Ю.);
  • навчального посібника для лікарів-інтернів, слухачів курсів тематичного удосконалення та лікарів первинної медико-санітарної ланки «Загальні та окремі питання анемічного синдрому в клінічній практиці лікаря-інтерна» (автори – Родіонова Ірина Олександрівна, Губська Олена Юріївна);
  • навчально-методичного посібника для викладачів циклу ТУ «Протидія ВІЛ-інфекції: сучасний інтегрований підхід», призначений для викладачів ЗВ(М)О, які беруть участь у викладанні на післядипломному етапі медичної освіти лікарів України;
  • навчального посібника циклу ТУ «Протидія ВІЛ-інфекції: сучасний інтегрований підхід», призначений для інформаційно-методичного забезпечення слухачів навчального курсу.

Було одноголосно затверджено:

Програми циклу ТУ лікарів/повторного підвищення кваліфікації викладачів «Протидія ВІЛ-інфекції: сучасний інтегрований підхід» спільно з Міжнародним центром з освіти та підготовки з питань охорони здоров’я Університету штату Вашингтон (I-TECH/UW);

Програми циклу ТУ лікарів/повторного підвищення кваліфікації викладачів «Актуальні питання сучасної практики рефлексотерапії», розроблена ННЦ УТЦСМ спільно з Університетом традиційної медицини провінції Ганьсу (КНР);

Освітньо-професійні програми та навчальні плани другого рівня вищої освіти (магістр) за спеціальностями 073 «Менеджмент» (спеціалізація «Менеджмент у сфері охорони здоров’я»), 281 «Публічне управління та адміністрування (спеціалізація «Управління у сфері охорони здоров’я») заочна форма навчання;

Проведення у травні поточного року Міжвідомчого круглого столу з питань судової медицини.

В.о. голови Студентського парламенту Вершута О.М. виступив з доповіддю про затвердження Кодексу студента та Кодексу честі студента НМУ імені О.О. Богомольця. Винесені на затвердження документи були  одноголосно підтримані Вченою радою.

Заступник голови студентського профкому Шокур Ігор поінформував присутніх про відкритий кубок КВК та самодіяльність табору «Медик». Доповідь була  підтримана всіма членами Вченої ради.

Вичерпавши порядок денний, голова Вченої ради Б.М. Венцківський подякував всім за важливу та плідну роботу і оголосив засідання закритим.

Прес-центр

 

МАТЕРІАЛИ ДО ВЧЕНОЇ РАДИ