ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

27.11.2014
27 листопада 2014 року в актовій залі фізико-хімічного корпусу відбулося чергове засідання Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.
Головувала на засіданні Вченої ради ректор Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, член-кореспондент НАМН України, професор К.М. Амосова.
Після оголошення порядку денного ректор привітала співробітників університету з відзнаками.
 
Почесну грамоту Міністерства охорони здоров'я України за вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я та високий професіоналізм отримали: КАЛІБАБЧУК Валентина Олександрівна, завідувач кафедри медичної та загальної хімії; БОРИСЕНКО Михайло Іванович, професор кафедри педіатрії №3; ТАРИНСЬКА Ольга Леонідівна, доцент кафедри педіатрії №3; ШУПЕНЬКО Микола Михайлович, доцент кафедри дерматології та венерології.
 
Подяку Міністерства охорони здоров'я України за вагомі досягнення у професійній діяльності та сумлінну працю отримали: БОЙКО Наталія Сергіївна, доцент кафедри педіатрії №3; ШЕФ Геннадій Геннадійович, доцент кафедри педіатрії №3.
 
Присутні подякували ветерану університету – Ніні Сергіївні Федь за сумлінну багаторічну працю на посаді головного бухгалтера, яка завершила трудову діяльність в університету.
 
На засіданні Вченої ради університету було представлено нового в.о. головного бухгалтера університету Анжеліну Віталіївну Котлову.
 
Першим на порядку денному було розглянуто питання про забезпечення конкурентоспроможної підготовки лікарів і провізорів в інтернатурі в контексті сучасних вимог до післядипломної освіти та якісної підготовки до ліцензійного інтегрованого іспиту Крок 3 (доповідач голова комісії – проректор з науково-педагогічної, лікувальної роботи та післядипломної освіти професор О.М. Науменко).
 
РІШЕННЯ:
1. Визнати роботу з набору лікарів/провізорів-інтернів у 2014 році задовільною.
2. З метою покращення якості підготовки лікарів/провізорів-інтернів та збільшення їхнього набору реорганізувати факультет післядипломної освіти з деканатом з інтернатури і підвищення кваліфікації лікарів в Інститут післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця
Відповідальні: перший проректор з науково-педагогічної роботи, проректор з науково-педагогічної, лікувальної роботи та післядипломної освіти.
Термін виконання:березень-квітень 2015 р.
 
3. Активізувати роботу з базами стажування лікарів-інтернів шляхом організації тренінгів для підготовки до перескладання Крок-3 (не менше 3-х), а також покращити роботу деканату з інтернатури щодо організації і проведення претестувань і роботи з «групою ризику».
Відповідальний:декан з інтернатури і підвищення кваліфікації лікарів.
Термін виконання:до 30.03.2015 р.
 
4. Налагодити контроль організації навчання лікарів (провізорів) -інтернів на кафедрах, у т.ч. шляхом їх анонімного опитування для визначення задоволеності якістю викладання, а також удосконалити контроль методичного забезпечення кафедр, які здійснюють підготовку лікарів (провізорів)-інтернів відповідно до навчальних планів та програм підготовки в інтернатурі.
Відповідальний: декан з інтернатури і підвищення кваліфікації лікарів.
Термін виконання:до 31.12.2014 року.
 
5. Розширити перелік спеціальностей вторинної спеціалізації та забезпечити набір слухачів у 2015 році.
Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, проректор з науково-педагогічної, лікувальної роботи та післядипломної освіти, декан з інтернатури і підвищення кваліфікації лікарів, завідувачі кафедр.
Термін виконання: 1 вересня 2015 р.
 
6. Контроль за виконанням рішення Вченої ради покласти на проректора знауково-педагогічної, лікувальної роботи та післядипломної освіти професора Науменка О.М.
 
Наступним на порядку денному було питання „Про удосконалення системи управління якістю в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця” (доповідач – перший проректор з науково-педагогічної роботи професор Я.В. Цехмістер).
 
РІШЕННЯ:
1.     Затвердити перелік основних процесів з удосконалення системи управління якістю, які здійснюються в університеті, та відповідальних за їх планування та реалізацію (власників процесів).
2.     Провести тренінг завідувачів кафедр, керівників структурних підрозділів та їхніх заступників з питань удосконалення системи управління якістю (12 годин).
Відповідальні: перший проректор з науково-педагогічної роботи професор Цехмістер Я.В., начальник навчально-методичного відділу доцент Стеченко О.В.
Термін виконання: до 5 грудня 2014 р.
 
         3. Робочій групі розробити План заходів з удосконалення системи управління якістю в НМУ імені О.О. Богомольця на 2014/2015 н.р та надати його для затвердження на Вченій раді університету.
Відповідальні: перший проректор з науково-педагогічної роботи професор Цехмістер Я.В., члени робочої групи.
Термін виконання: до 1 грудня 2014 р.
 
4. Контроль за виконанням рішення Вченої ради покласти на першого проректора з науково-педагогічної роботи професора Цехмістера Я.В.
 
Про результати анонімного анкетування студентів, доповідала голова комісії – завідувач кафедри філософії та соціології професор І.В. Васильєва.
 
РІШЕННЯ:
1. Продовжити в поточному навчальному році моніторинг якості освіти в частині оцінки задоволеності студентів отриманими знаннями та уміннями, виявлення корупційних проявів шляхом анонімного анкетування студентів з охопленням усіх кафедр університету.
Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи професор Степаненко В.І., начальник навчально-методичного відділу доцент Стеченко О.В., завідувач кафедри філософії та соціології професор Васильєва І.В.
Термін виконання: до 30.06.2015 р.
 
 2. Враховуючи особливості вищої медичної освіти, важливість лекцій, практичних та семінарських занять для формування загальних та спеціальних компетентностей майбутніх лікарів і провізорів, необхідність виявлення та попередження посадових зловживань, вважати обов’язковим проведення щорічного моніторингу якості освіти та анонімного опитування студентів в університеті.
Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи професор Степаненко В.І., начальник навчально-методичного відділу доцент Стеченко О.В., завідувач кафедри філософії та соціології професор Васильєва І.В.
Термін виконання: постійно.
 
3. Забезпечити протягом 2014/2015 навчального року повторний моніторинг якості викладання навчальних дисциплін та виявлення корупційних проявів на кафедрах, на яких за результатами першого анкетування відсоток негативних результатів ≥20.
Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи професор Степаненко В.І., начальник навчально-методичного відділу доцент Стеченко О.В., завідувач кафедри філософії та соціології професор Васильєва І.В.
Термін виконання: протягом навчального року.
 
4. Розробити критерії врахування результатів анонімного опитування студентів у системі рейтингової оцінки кафедр університету.
Відповідальні: перший проректор з науково-педагогічної роботи професор Цехмістер Я.В., проректор з науково-педагогічної роботи професор Степаненко В.І., проректор з наукової роботи член-кореспондент НАМН України, професор Чайковський Ю.Б.
Термін виконання: до 20 грудня 2014 р.
 
5. Здійснити заходи щодо оптимізації структурної організації соціологічної групи з урахуванням завдань дослідження та обсягу роботи.
Відповідальні: перший проректор з науково-педагогічної роботи професор Цехмістер Я.В., проректор з науково-педагогічної роботи професор Степаненко В.І., начальник навчально-методичного відділу доцент Стеченко О.В.
Термін виконання: до 2лютого 2015 р.
 
Наступним було питання про реорганізацію проходження виробничої практики студентами 4 і 5 курсів медичних факультетів (доповідач – проректор з науково-педагогічної роботи професор В.І. Степаненко).
 
РІШЕННЯ:
1. Інформацію проректора про реорганізацію проходження виробничої практики студентами 4 і 5 курсів медичних факультетів взяти до відома.
 Внести зміни до затвердженого графіка навчального процесу на весняно-літній семестр 2014/2015 н.р. для 4 та 5 курсів медичних факультетів №1-4 та факультету підготовки лікарів для Збройних сил України та продовжити його на 4 тижні (до 17.07.2014 р.), передбачивши проходження виробничої практики впродовж весняно-літнього семестру.
Виконавці: проректор з науково-педагогічної роботи, начальник навчально-методичного відділу, декан з виробничої практики.
Термін виконання: до 10 грудня 2014 р.
 
 2. Внести зміни до робочих навчальних планів спеціальностей: 7.12010001 «Лікувальна справа», 7.12010002 «Педіатрія» та 7.12010003 «Медико-профілактична справа» для 4 та 5 курсу на 2014/2015 н.р. та включити літню виробничу практику до складу весняно-літнього навчального семестру.
Виконавці: проректор з науково-педагогічної роботи, начальник навчально-методичного відділу, декан з виробничої практики.
Термін виконання: до 10 грудня 2014 р.
 
3. Внести зміни до концепції розкладу навчальних занять на весняно-літній семестр 2014/2015 н.р. для 4 та 5 курсу факультетів №1-4 та факультету підготовки лікарів для Збройних сил України з включенням виробничої практики до переліку дисциплін семестрового контролю та запровадити підсумковий модульний контроль з виробничої практики як семестровий контроль.
Виконавці: проректор з науково-педагогічної роботи, начальник навчально-методичного відділу, декан з виробничої практики.
Термін виконання: до 10 грудня 2014 р.
 
4. Внести зміни до робочої навчальної програми з виробничої практики у 2014/2015 н.р., передбачивши проходження практики на кафедрах та клінічних базах НМУ впродовж весняно-літнього семестру та складання ПМК з виробничої практики до 17.07.2014 р.
Виконавці: проректор з науково-педагогічної роботи, декан з виробничої практики, завідувачі кафедр.
Термін виконання: до 30 грудня 2014 р.
 
5. Переглянути перелік практичних навичок, які виносяться на виробничу практику зі спеціальностей: 7.12010001 «Лікувальна справа», 7.12010002 «Педіатрія» та 7.12010003 «Медико-профілактична справа» на 4 та 5 курсі, та вносяться в щоденник з виробничої практики студента.
Виконавці: проректор з науково-педагогічної роботи, декан з виробничої практики, завідувачі кафедр, голови циклових методичних комісій з дисциплін виробничої практики.
Термін виконання: до 30 грудня 2014 р.
 
6. Внести зміни до робочих навчальних планів та графіку навчального процесу студентів 4 та курсів медичних факультетів №1-4 та факультету підготовки лікарів для Збройних сил України на 2015/2016 н.р., передбачивши проходження виробничої практики протягом навчального року після проходження циклів з таких навчальних дисциплін: внутрішня медицина, педіатрія, хірургія, акушерство та гінекологія.
Виконавці: проректор з науково-педагогічної роботи, начальник навчально-методичного відділу, декан з виробничої практики.
Термін виконання: до 1 вересня 2015 р.
 
7. Внести зміни до робочої навчальної програми 5 курсу медичних факультетів №1-4 та факультету підготовки лікарів для Збройних сил України, передбачивши збільшення навчальних годин на вивчення невідкладної медичної допомоги до 30 аудиторних годин у весняно-літньому семестрі 2014/2015 н.р.
Виконавці: проректор з науково-педагогічної роботи, начальник навчально-методичного відділу, декан з виробничої практики.
Термін виконання: до 30 грудня 2014 р.
 
8. Розробити та надати пропозиції до ЦМК з ВМО МОЗ України пропозиції щодо змін у типовій навчальній програмі з виробничої навчальної практики для студентів 5 курсу зі спеціальностей: 7.12010001 «Лікувальна справа», 7.12010002 «Педіатрія» та 7.12010003 «Медико-профілактична справа», які б передбачали проходження виробничої практики на базах амбулаторій та центрів сімейної медицини (120 аудиторних годин) та в складі бригад швидкої медичної допомоги (30 годин).
Виконавці: проректор з науково-педагогічної роботи, начальник навчально-методичного відділу, декан з виробничої практики.
Термін виконання: до 1 вересня 2015 р.
Контроль за виконанням рішення Вченої ради покласти на проректора з науково-педагогічної роботи.
 
Серед поточних справ було розглянуто наступні питання:
–  Про внесення змін до робочого навчального плану та робочих навчальних програм з навчальної дисципліни «фізичне виховання» (доповідач – проректор з науково-педагогічної роботи професор В.І. Степаненко).
–  Про затвердження правил прийому до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця у 2015 році (доповідач голова комісії – проректор з науково-педагогічної, лікувальної роботи та післядипломної освіти, заступник голови Приймальної комісії професор О.М. Науменко).
–  Про перенесення робочих днів першої декади січня 2015 року (доповідач – проректор з науково-педагогічної роботи професор В.І. Степаненко).
Робочими днями будуть 6 грудня (субота) та 20 грудня (субота) цього року (за 8 січня (четвер) та 9 січня (п’ятниця) 2015 р. відповідно).
–  Про затвердження кандидатури доцента кафедри гігієни та екології І.М. Пельо – претендента на отримання Подяки МОЗ України (доповідач – перший проректор з науково-педагогічної роботи професор Я.В. Цехмістер).
–  Про надання рекомендації на видання підручника «Радіологія (променева діагностика та променева терапія)» для студентів стоматологічного факультету ВМНЗ ІV рівня акредитації за загальною редакцією проф. М.М.Ткаченка (доповідач – проректор з науково-педагогічної роботи професор В.І. Степаненко).
–  Про надання рекомендації на видання інтерактивних навчальних посібників «Загальні патологічні процеси», «Общие патологические процессы», „General pathological processes”(автори – доценти М.В. Данилішина, О.Г.Рудницька, Н.М.Лагода) (доповідач – проректор з науково-педагогічної роботи професор В.І. Степаненко).
–  Про надання рекомендації на видання методичних вказівок до практичних занять з неврології для викладачів і студентів ВМНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації (доповідач – проректор з науково-педагогічної роботи професор В.І. Степаненко).
–  Зміни до структури науково-дослідної частини НМУ імені О.О. Богомольця (доповідач – проректор з наукової роботи член-кор. НАМН України, професор Ю.Б. Чайковський).
–  Затвердження тем, термінів виконання та наукових консультантів докторських дисертацій: доценту кафедри менеджменту охорони здоров’я, к.м.н. Т.А. Вежновець, доценту кафедри хірургії №4, к.м.н. Н.Ю. Літвіновій, доценту кафедри нейрохірургії, к.м.н. Б.М. Лузану, ст. викладач кафедри гістології та ембріології О.В. Остапенко, асистенту кафедри загальної хірургії №2 к.м.н. Т.В. Тарасюк (доповідач – проректор з наукової роботи член-кор. НАМН України, професор Ю.Б. Чайковський).
–  Про відрахування з аспірантури аспіранта очної форми навчання кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1 (спеціальність – внутрішні хвороби) Е.В. Нагорної (доповідач – проректор з наукової роботи член-кор. НАМН України, професор Ю.Б. Чайковський).
–  Надання рекомендацій на вступ до клінічної ординатури лікарям-інтернам кафедри неврології Я.Я. Неборі та О.О. Плетінці (доповідач – проректор з наукової роботи член-кор. НАМН України, професор Ю.Б. Чайковський).
 
Доповідь завідувача кафедри анатомії людини професора В.Г. Черкасова і завідувача кафедри патологічної анатомії професора В.П. Терещенко про життя та діяльність професора Миколи Іларіоновича Козлова (до 200-річчя від дня народження) було перенесено на наступне засідання Вченої ради Університету.
 
Презентації доповідачів доступні за наступним посиланням:

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця