НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Правила та обов’язки студента

1. СТУДЕНТИ МАЮТЬ ПРАВО НА:

 • навчання для здобуття певного освітнього рівня відповідно до встановленого змісту, рівня і обсягу знань;
 • продовження освіти за професією, спеціальністю на основі одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня, здобуття додаткової освіти відповідно до угоди із закладом освіти;
 • одержання направлення на навчання, стажування до інших закладів освіти, в тому числі за кордон;
 • користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, побутовою, оздоровчою базами закладу освіти; доступ до інформації в усіх галузях знань;
 • участь у науково-дослідній та інших видах наукової діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;
 • особисту або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні, вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту тощо;
 • участь у громадських об’єднаннях;
 • безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;
 • забезпечення гуртожитками для студентів, які приїхали на навчання з інших міст та зарубіжних країн;
 • трудову діяльність у встановленому порядку в позаурочний час;
 • на переведення до інших вищих навчальних закладів, академічну відпустку, повторне навчання, поновлення на навчання у порядку, передбаченому відповідними положеннями;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних, інших працівників, які порушують права або принижують їх честь і гідність;
 • порушення перед деканом питання про заміну викладачів, які не забезпечують належної якості навчальних занять;
 • отримання стипендії і матеріальної допомоги згідно з чинним законодавством;
 • студенти, які навчаються за контрактами (договорами), мають права, передбачені цими контрактами (договорами).

2. СТУДЕНТИ ЗОБОВ’ЯЗАНІ:prava

 • систематично й глибоко оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, професійною майстерністю;
 • дотримуватись Статуту, Правил внутрішнього розпорядку університету;
 • дотримуватись законодавства, моральних, етичних норм;
 • випускники вищих закладів освіти, які здобули освіту за кошти державного або місцевого бюджетів, зобов’язані відпрацювати за направленням у порядку, що визначає Кабінет Міністрів України;
 • виконувати в установлені терміни всі види робіт, передбачені навчальними планами та програмами з дисциплін згідно з графіком навчального процесу;
 • відвідувати лекції, практичні, лабораторні та семінарські заняття;
 • відвідувати заняття за обраним індивідуальним навчальним планом (елективні курси);
 • вчасно інформувати керівництво закладу в разі неможливості з поважних причин відвідувати заняття, складати заліки та іспити;
 • зберігати власність університету – аудиторії, обладнання, меблі, підручники тощо;
 • сприяти підвищенню авторитету університету.

 

За невиконання студентами навчальних планів і програм, порушення ними Статуту університету та Правил внутрішнього розпорядку ректор має право застосовувати заходи дисциплінарного стягнення або відрахувати студента з університету відповідно до чинних правових документів.