Контрольні заходи

При Європейській кредитно-трансферній системі відсутні екзаменаційні сесії і передбачені такі види контролю:

  • поточний контроль на кожному практичному, семінарському занятті, під час якого мають бути опитані 100% студентів. Кожна тема заняття передбачає також проведення контролю практичних навичок шляхом перевірки можливості студента використовувати набуті знання під час вирішення практичних завдань, виконання лабораторних робіт. Контролю підлягають також індивідуальні завдання студента, які він отримав на кафедрі та його самостійна робота в позааудиторний час;
  • підсумковий модульний контроль (ПМК), який проводять по завершенню вивчення модуля навчальної дисципліни, включає контроль теоретичної та практичної підготовки. До підсумкового модульного контролю допускають лише тих студентів, які набрали не­обхідну мінімальну кількість балів впродовж поточного навчання.

control2>Максимальна кількість балів, яку студент може набрати при вивченні кожного модуля, становить 200, у тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів, за результатами підсумкового модульного контролю – 80 балів. Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів.

Оцінка з дисципліни виставляється лише студентам, яким зараховані всі модулі з дисципліни.

Кількість балів, яку студент набрав із дисципліни, визначається як середнє арифметичне кількості балів з усіх модулів дисципліни (сума балів за всі модулі ділиться на кількість модулів дисципліни).

Бали з дисциплін незалежно конвертуються як у шкалу ЄКТС (в деканатах), так і в чотирибальну шкалу (на кафедрах). Бали шкали ЄКТС у чотирибальну шкалу не конвертуються і навпаки.

Після вивчення навчальної дисципліни всіма студентами даного курсу, які навчаються за однією спеціальністю – «лікувальна справа», «педіатрія», «медико-профілактична справа», проводять ранжування студентів у деканатах за шкалою ЄКТС з присвоєнням оцінок «A», «B», «C», «D», «E». Ранжуються лише студенти, які успішно завершили вивчення дисципліни. Студенти, які одержали оцінки FX та F, не вносяться до переліку студентів, що ранжуються, навіть після перескладання модулю. Такі студенти після перескладання автоматично отримують бал Е.

 

Оцінка ЄКТС

 

Кількість студентів, яким присвоюють оцінку

 

А

 

Найкращі 10 % студентів
B

 

Наступні 25 % студентів

 

C

 

Наступні 30 % студентів

 

D

 

Наступні 25 % студентів

 

E

 

Останні 10 % студентів

 

Оцінки з дисципліни FX, F виставляють студентам, яким не зараховано хоча б один модуль із дисципліни після завершення її вивчення.

Оцінка FX виставляється студентам, які набрали мінімальну кількість балів за поточну навчальну діяльність, але яким не зарахований підсумковий модульний контроль. Ця категорія студентів має право на перескладання підсумкового модульного контролю за затвердженим графіком під час зимових або літніх канікул упродовж двох тижнів після завершення семестру, або навчального року. Повторне складання підсумкового модульного контролю дозволяється не більше двох разів.

Оцінку F виставляють студентам, які відвідали всі аудиторні заняття з модуля, але не набрали мінімальну кількість балів за поточну навчальну діяльність і не допущені до підсумкового модульного контролю. Ця категорія студентів має право на повторне вивчення модуля

 

Бали з дисципліни

 

Оцінка за чотирибальною шкалою

 

Від 170 до 200 балів

 

5

Від 140 до 169 балів

 

4

Від 139 до мінімальної кількості балів, яку повинен набрати студент

 

3

Нижче мінімальної кількості балів,
яку повинен набрати студент

 

2

За дозволом проректора з науково-педагогічної роботи студент може підвищити оцінку з дисципліни шляхом перескладання підсумкового модульного контролю (не більше трьох разів за весь період навчання).control3

Контрольні заходи при традиційній системі навчання  включають поточний та підсумковий контроль.

  • Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, лабораторних, семінарських занять і передбачає перевірку рівня знань, умінь і навичок у середньому в 100 % студентів під час кожного заняття.
  • Підсумковий контроль включає семестровий контроль і державну атестацію студента.

Семестровий контроль проводиться у формах семестрового екзамену, диференційованого заліку або заліку з конкретної навчальної дисципліни після її вивчення в обсязі, визначеному навчальним планом і навчальною програмою. Усі форми семестрового контролю проводяться в терміни, встановлені навчальним планом і передбачені графіком навчального процесу.

Семестрові іспити  складаються студентами під час екзаменаційних сесій за розкладом, який доводиться до їх відома не пізніше ніж за місяць до початку сесії.

Семестрові диференційовані заліки та заліки  складаються на останньому практичному занятті з дисципліни, після закінчення виробничої практики.

Державна атестація  випускників проводиться з метою визначення відповідності показників якості вищої медичної (фармацевтичної) освіти вимогам державних стандартів вищої освіти після завершення навчання за відповідними освітньо-професійними програмами. Державна атестація здійснюється Державною екзаменаційною комісією (на етапі додипломної підготовки фахівців) та Державною атестаційною комісією (на етапі післядипломної підготовки в інтернатурі). Державні комісії формуються вищим навчальним закладом. Голови Державних комісій затверджуються наказом МОЗ України за поданням вищих навчальних закладів.

Нормативною формою державної атестації випускників вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів та факультетів університетів (інститутів) є стандартизований тестовий та практично-орієнтований державні іспити.

Стандартизований тестовий державний іспит  – ліцензійний інтегрований іспит, включає тестові іспити Крок-1 і Крок-2 відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки фахівця. Тестовим державним іспитом вимірюються показники якості фахової компоненти базової і повної вищої освіти за медичним і фармацевтичним спрямуванням та встановлюється мінімальний рівень професійної компетентності, необхідний для присвоєння кваліфікації фахівця відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня.

Практично-орієнтованим державним іспитом  оцінюється якість вирішення типових задач діяльності фахівця в умовах, що наближені до професійної діяльності. Процедура практично-орієнтованого державного іспиту визначається вищим навчальним закладом.

Кількість і назва практично-орієнтованих державних випускних іспитів залежить від напряму підготовки і спеціальності, за якою навчався студент.

Для студентів, які навчаються за традиційною системою, результати складання іспитів і диференційованих заліків оціню­ються за чотирибальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»), а заліків – за двобальною шкалою («зараховано», «не зараховано») і вносяться до екзаменаційної відомості, залікової книжки, навчальної картки студента.

Студентам, які одержали під час сесії не більше двох незадовільних оцінок, дозволяється ліквідувати академзаборгованість до початку наступного семестру. Повторне складання іспитів дозволяється не більше двох разів із кожної дисципліни: один раз викладачу, другий – комісії.

Студенти, які не з’явилися на іспити без поважних причин, вважаються такими, які одержали незадовільну оцінку.