До уваги студентів та молодих вчених

14.12.2014
ІVВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ
ДИТЯЧИХ ХВОРОБ»
 
 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
 
Шановні колеги!
 
26-27 лютого 2015 рокуна базі Національного медичного університету імені О.О. Богомольця відбудеться ІV Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Міждисциплінарні підходи до діагностики та лікування дитячих хвороб».
Студентське наукове товариство імені О.А. Киселя Національного медичного університету імені О.О. Богомольця запрошує Вас взяти участь у роботі конференції.
 
ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
ü        Актуальні питання дитячої хірургії.
ü        Діагностики та лікування захворювань дитячого віку
ü        Імунологія та алергологія дитячого віку.
ü        Інтенсивна терапія в педіатрії.
ü        Лікування та ведення дітей з вродженими вадами розвитку.
ü        Особливості виникнення та перебігу дитячих захворювань.
ü        Проблеми міждисциплінарної взаємодії у виходжуванні недоношених.
ü        Раціональне вигодовування немовлят.
ü        Системні функціональні розлади в дитячому віці.
ü        Сучасні підходи до вакцинації дітей.
 
ФОРМИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ:
1.                  Усна доповідь і публікація тез/статті
2.                  Стендова доповідь і публікація тез/статті
3.                  Публікація тез/статті
 
РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: українська, російська, англійська.
ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ТА РЕЄСТРАЦІЯ НА САЙТІ: www.snt-nmu.kiev.ua
 
Для участі у конференції необхідно до 31 cічня 2015 р.пройти реєстрацію на сайті та надіслати тези/статтю, оформлені згідно з нижче наведеними вимогами.
 
Заздалегідь вдячні Вам за участь у конференції!
Рада СНТ імені О.А. КиселяУМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ
 
Всім студентам, які бажають взяти участь у конференції, необхідно до 31 січня 2015 року пройти реєстрацію на сайті www.snt-nmu.kiev.ua.
Тези/статті, які не відповідають вимогам оформлення,або тих учасників, які не пройшли електронну реєстрацію, розглядатися не будуть!
 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДРУКОВАНОЇ РОБОТИ (ТЕЗ):
 
·               роботи, направлені для участі у конференції, не повинні бути раніше опублікованими або направленими для публікації в інші видання;
·               один автор може опублікувати лише одну роботу або дві роботи у співавторстві;
·               у структурі роботи обов’язково повинні бути коротко відображені мета і завдання дослідження, матеріали і методи її виконання, отримані результати і висновки;
·               усі скорочення (за винятком загальноприйнятих одиниць виміру) можуть бути використані лише після згадування повного терміну;
·               обсяг матеріалів для друку – текст тез не повинен перевищувати 2500 знаків, включаючи пробіли та резюме англійською мовою;
·               текст тез та резюме друкується в редакторі MS Word, у форматі А4 з полями: з усіх боків – 2 см;
·               параметри форматування: шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 14, звичайний, відстань між рядками – півтора інтервали;
·               файли у форматі rtf (при збереженні файлу виберіть "зберегти як" та оберіть тип файлу "текст у форматі rtf");
·               назва файлу повинна містити прізвище автора англійською мовою (приклад: petrov.rtf).
 
Структура друкованої роботи (тез):
ü        назва роботи великими літерами українською або російською мовою (у разі, якщо робота буде представлена не англійською мовою),
ü        назва роботи англійською мовою,
ü        ініціали і прізвища авторів українською (російською) та англійською мовами,
ü        вчене звання та науковий ступінь, П.І.Б. наукового керівника,
ü        повна назва установи, закладу, організації, кафедри, на якій виконано роботу,
ü        вчене звання та науковий ступінь, П.І.Б. завідувача кафедри,
ü        текст тез (українською або російською),
ü        резюме англійською мовою.
 
Приклад:
РЕТИНОПАТІЯ У НОВОНАРОДЖЕНИХ З ЕКСТРЕМАЛЬНО МАЛОЮ МАСОЮ ТІЛА ПРИ НАРОДЖЕННІ
RETINOPATHY OF NEWBORNS WITH EXTREMELY LOW BIRTH WEIGHT
Габак О.Ю., Ігнатенко Н.О. / O. Gabak, N. Ignatenko
Науковий керівник: д. мед. н., проф. М.В. Хайтович
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Кафедра педіатрії №4
(зав. каф.: акад. НАМН України, д. мед. н., проф. В.Г. Майданник)
м. Київ, Україна
 
Текст Текст Текст Текст Текст ……
Summary: Text Text Text Text Text of summary……
 
 
УВАГА! Організаційний комітет залишає за собою право проводити відбір для особистої участі у конференції на конкурсній основі. В разі, якщо робота не відповідає вимогам оформлення або не пройшла конкурсний відбір, організаційний внесок не повертається. Всім учасникам, чиї роботи будуть рекомендовані для участі як усна або стендова доповідь, буде надіслане запрошення на e-mail до 10 лютого 2015 р.
 
ВИМОГИ ДО УСНОЇ ДОПОВІДІ
 
Тривалість усного повідомлення не повинна перевищувати 7 хвилин. Буде забезпечено мультимедійний супровід доповіді.
 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:
·                Статті публікуються українською, англійською та російською мовами.
·                Вік автора, прізвище якого стоїть першим, не повинен перевищувати 35 років.
·                Текст статті набирається в редакторі Word for Windows (будь-якої версії) гарнітурою "Times New Roman", 12 пунктів, без табуляторів, через півтора інтервали, з полями з усіх боків по 20 мм. У тексті та заголовках не має бути слів, набраних великими літерами.
·                Структура основного тексту статті має відповідати загальноприйнятій структурі для наукових статей. Обсяг не повинен перевищувати: статті – до 9 с.; огляду, проблемної статті – до 12 с.; короткої інформації – до 3 с. Увага! Питання про публікацію в журналі великої за обсягом інформації вирішується індивідуально, якщо, на думку редколегії, вона становить особливий інтерес для читачів.
·                Статті, що містять результати експериментальних досліджень, у тому числі дисертаційних, складаються з таких розділів: "Вступ", "Мета роботи", "Матеріали і методи", "Результати та обговорення", "Висновки". Ці публікації мають включати такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення нерозв'язаних раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується зазначена стаття; формулювання цілей статті; виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку (Постанова Президії ВАК України від 15.01.2003 р. "Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України").
·                Резюме має доповнювати мову тексту статті (наприклад, якщо стаття написана українською мовою, то резюме має бути російською та англійською мовами), переклад має бути якісний і точний.
·                На 1-й сторінці тексту зазначають: 1) індекс УДК та назву статті; 2) прізвища та ініціали авторів; 3) установу, де працюють автори, місто, країну (для іноземців); 4) ключові слова – 5 – 10 слів чи словосполучень, що розкривають зміст статті.
·                Таблиці мають бути виконані гарнітурою "Times New Roman", 10 пунктів, без службових символів усередині. Публікації, що містять таблиці, виконані за допомогою табулятора, розглядатися не будуть. Назви препаратів слід подавати з малої літери.
·                Усі величини наводяться в одиницях CI.
·                Список літератури оформляється на окремих сторінках. Джерела подаються в алфавітному порядку (іно­земні – окремо) або за порядком цитування у тексті. їх загальна кількість не повинна перевищувати 50, при цьому 50% з них мають бути менш ніж п'ятирічної давності. Посилання в тексті зазначаються цифрами в квадратних дужках (наприклад: [7]). Порядок оформлення має відповідати ДСТУ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання".
·                Стаття повинна супроводжуватися рецензією фахівця відповідного профілю, як правило, доктора наук та направленням до друку, завіреними печаткою установи, в якій виконано роботу.
·                Автори несуть відповідальність за наукове та літературне редагування поданого матеріалу, цитат та посилань, але редакція залишає за собою право на власне редагування статті чи відмову авторові в публікації, якщо поданий матеріал не відповідає за формою або змістом згаданим вище вимогам.
·                Матеріали, що не відповідають наведеним стандартам публікацій у журналі, редакцією не розглядатимуться та не повертатимуться.
 
 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТЕНДОВОЇ ДОПОВІДІ:
 
·           розмір стенду – 125х80 см;
·           у структурі доповіді обов’язково повинні бути коротко викладені мета і завдання дослідження, матеріали і методи її виконання, отримані результати і висновки;
·           усі скорочення (за винятком загальноприйнятих одиниць виміру) можуть бути використані лише після згадування повного терміну;
·           оформлення заголовка: перший рядок (або кілька рядків при необхідності) – назва роботи великими літерами; другий (або кілька рядків при необхідності) – ініціали, потім прізвище(ща) автора (авторів); третій рядок – повна назва установи, закладу, організації; четвертий рядок – назва підрозділу, кафедри, відділу; п’ятий рядок – вчене звання, ініціали, прізвище завідувача структурного підрозділу; шостий рядок – вчене звання, ініціали, прізвище(ща) наукового(вих) керівника(ків); текст доповіді;
·           стендова доповідь повинна містити ілюстративний матеріал;
·           розмір шрифту у тексті стендової доповіді повинен бути не менше 20 пт.
 
Організаційний внесок за публікацію тез становить 80 грн, статті – 30 грн/стор. Кошти перераховуються в Міжнародний благодійний фонд імені О.О. Богомольця: м. Київ, бул. Т. Шевченка, 13, код – 26548362, банк платника – Печерська Філія КБ „ПриватБанк” м. Київ, МФО 300711 на рахунок 26000052796301 з поміткою "на розвиток молодіжної науки".
 
Контактні телефони організаційного комітету:
 
+380957277398(zloylife@gmail.com ) (Агашков Кирило Сергійович)
+380932539497 (krasnyakova@icloud.com) (Краснякова Маргарита Євгенівна)
+380939977195 (polar.woolf@gmail.com) (Друзенко Максим Геннадійович)
+30672458558 (dashyna@ukr.net) (Петрова Дар`я Андріївна)
 
 
Електронна адреса: info@snt-nmu.kiev.ua,
 
З повагою,
оргкомітет конференції