НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Запрошення до участі в роботі Науково-практичної онлайн конференції з міжнародною участю «Міждисциплінарні підходи до діагностики та лікування дитячих хвороб»

06.04.2021

Міністерство охорони здоров’я України, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця запрошує Вас взяти активну участь у роботі Науково-практичної онлайн конференції з міжнародною участю «Міждисциплінарні підходи до діагностики та лікування дитячих хвороб», яка присвячена пам’яті видатного українського вченого-педіатра, академіка НАМН України Віталія Григоровича Майданника.

Захід відбудеться 22-23 квітня 2021 року в онлайн форматі. До участі запрошуються лікарі, вчені, викладачі. Також 23.04 в рамках конференції буде проведено секція студентів та молодих вчених.

Конференція проводиться згідно з Реєстром з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які заплановані у 2021 році (№134), участь у якій передбачає отримання 10 балів для учасників та 30 балів для спікерів.

Наукова програма конференції передбачає:

 • участь відомих міжнародних спікерів;
 • лекції провідних вчених України з основної тематики наукової програми;
 • доповіді на пленарних засіданнях;
 • дискусії на симпозіумах у форматі міждисциплінарних дебатів;
 • проведення майстер-класів;
 • діалоги з професорами (секція прямих запитань);
 • клінічні випадки в педіатричній практиц.

Під час конференції планується обговорення найбільш актуальних питань:

 1. Cекція пам’яті академіка НАМН України, д.мед.н, професора Майданника В.Г.
 2. Актуальні питання організації медичної допомоги дітям.
 3. Проблеми розвитку і виховання здорової дитини в сучасних умовах.
 4. Сучасні аспекти раціонального вигодовування дітей раннього віку та харчування школярів.
 5. Удосконалення надання медичної допомоги новонародженим.
 6. Актуальні проблеми адаптації та здоров’я школярів.
 7. Новітні технології діагностики, лікування та профілактики соціально значимих захворювань дитячого віку.
 8. Раціональна фармакотерапія в клінічній педіатрії.
 9. Проблеми інфекційної патології дитячого віку та вакцинації на сучасному етапі

Реєстрація на конференцію за посиланням: http://rimononline.in.ua/cd2021

 

 

Ministry of Health of Ukraine, Bogomolets National Medical University invites you to take an active part in the Scientific and Practical Online Conference with International Participation “Interdisciplinary Approaches to Diagnosis and Treatment of Children’s Diseases”, dedicated to the memory of a prominent Ukrainian pediatrician, Academician of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine Vitaliy Hryhorovych Maidannyk.

The event will take place on April 22-23, 2021 in online format. Doctors, scientists and teachers are invited to participate. Also on April 23, a section of students and young scientists will be held as part of the conference.

The conference is held according to the Register of Congresses, Symposia and Scientific and Practical Conferences, which are scheduled for 2021 (№ 134), participation in which provides for 10 points for participants and 30 points for speakers.

The scientific program of the conference includes:

 • participation of well-known international speakers;
 • lectures of leading scientists of Ukraine on the main topics of the scientific program;
 • reports in plenary sessions;
 • discussions at symposia in the format of interdisciplinary debates;
 • conducting master classes;
 • dialogues with professors (section of direct questions);
 • clinical cases in pediatric practice.

 

During the conference it is planned to discuss the most pressing issues:

 1. Section of memory of academician of NAMS of Ukraine, doctor of medical sciences, professor Maidannyk V.H.
 2. Current issues of organization of medical care for children.
 3. Problems of development and upbringing of a healthy child in modern conditions.
 4. Modern aspects of rational feeding of young children and nutrition of schoolchildren.
 5. Improving the provision of medical care to newborns.
 6. Actual problems of adaptation and health of schoolchildren.
 7. The latest technologies for diagnosis, treatment and prevention of socially significant diseases of childhood.
 8. Rational pharmacotherapy in clinical pediatrics.
 9. Problems of infectious pathology of childhood and vaccination at the present stage

Registration for the conference at the link:

http://rimononline.in.ua/cd2021