НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра педіатрії №2

Співробітники

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРОЮ ПЕДІАТРІЇ №2,

ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТ НАМН УКРАЇНИ,

ПРОФЕСОР О.П. ВОЛОСОВЕЦЬ

Волосовець Олександр Петрович народився 26 вересня 1961 року у м. Львові у родині лікарів. У 1962 році разом із батьками переїхав до м. Києва. У 1978 році із золотою медаллю закінчив середню школу № 48 м. Києва.

У 1978 році вступив, а у 1984 році з відзнакою закінчив педіатричний факультет Київського медичного інституту ім. акад. О.О. Богомольця. Протягом трьох років Волосовець О.П. був головою студентського наукового товариства педіатричного факультету Київського медичного інституту. У 1987 році спільно з професором І.П. Козяріним ним був організований інститутський клуб «Юний медик», де школярі міста Києва оволодівали основами медичних знань. Нині це починання трансформувалось в Український медичний ліцей Національного медичного університету, який став ефективним шляхом довузівської профорієнтаційної підготовки молоді.

Протягом 1984 – 1986 рр. навчався в клінічній ординатурі за фахом «педіатрія» на кафедрі дитячих хвороб №2 КМІ. Після її закінчення на протязі року працював старшим лаборантом на тій же кафедрі. Пройшов післядипломну підготовку з педіатрії та ультразвукової діагностики у медичній школі University of Pennsylvania та дитячій лікарні м. Філадельфія (США). У 1986 році брав участь в евакуації дитячого населення із зони відчуження, учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

Учень члена-кореспондента Російської АМН, НАН України, АМН України, заслуженого діяча науки України, доктора медичних наук, професора Віктора Михайловича Сідельникова. Фундатор щорічних «Сідельниковських читань» – Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії».

У 1990 році захистив кандидатську дисертацію «Оценка сократительной способности миокарда по данным ультразвуковой допплеркардиографии», у якій докладно описав особливості функціонування серця при різноманітній набутій патології у дітей за допомогою аналізу серцевої діяльності, що ґрунтується на ефекті Допплєра. Зокрема, Волосовець О.П. один з перших на терені колишнього Союзу докладно дослідив питання діастолічної дисфункції у дітей при серцевій недостатності.

З 1987 р. по 1992 р. – асистент кафедри госпітальної педіатрії Київського медичного інституту імені академіка О.О. Богомольця. У 1993 році обраний доцентом кафедри госпітальної педіатрії Українського державного медичного університету.

Вченою радою НМУ 27.11.1997 був обраний на посаду завідувача кафедри педіатрії № 2, яка була визнана як опорна з фаху “педіатрія” серед вищих  медичних закладів освіти.

У 1998 році захистив докторську дисертацію «Стан серцево-судинної системи у дітей із зон екологічного неблагополуччя» (клініко-експериментальне дослідження), у якій обґрунтував і довів багатофакторний вплив екотоксичних факторів та радіонуклідів на стан міокарду у дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.

О.П. Волосовцем створена концепція багатофакторного впливу екотоксичних факторів, важких металів та радіонуклідів цезію-137 на розвиток екологічно обумовленого синдрому дезадаптації системи кровообігу та вторинних кардіоміопатій у дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.

Наукові розробки Олександра Петровича Волосовця вирішили цілу низку важливих завдань сучасної педіатрії – він започаткував новітній напрямок в екологічній педіатрії й створив концепцію аналізу та мінімізації наслідків поєднаного впливу різноманітних факторів зовнішнього середовища (радіонукліди+важкі метали) на стан кардіоваскулярної системи. Створений такий окремий напрямок у медицині дитинства як екологічна педіатрична кардіологія.

У 2000 році йому присвоєно звання «професор» по кафедрі педіатрії Національного медичного університету. У 2010 році обраний членом-кореспондентом Національної академії медичних наук України за спеціальністю «педіатрія».

З 1997 року до 2017 року був головним позаштатним спеціалістом МОЗ України зі спеціальності «дитяча кардіоревматологія». Наукова школа професора Волосовця О.П. в галузі дитячої кардіології охоплює важливі для галузі праці з аритмології – вивчення гемодинамічних зрушень при різних варіантах дизритмій та ендотеліальної дисфункції та можливості їх корекції. Ним розроблена система лікування та реабілітації на до- та післяопераційному етапі природжених вад серця, доведено роль ендотеліальної дисфункції в генезі порушень серцевого ритму.

Наукові розробки Волосовця О.П. широко впроваджені у практичну охорону здоров’я – опубліковано 23 методичні рекомендації. Його дослідження лягли в основу державних Протоколів лікування кардіоревматологічних хвороб у дітей, які затверджені наказом МОЗ України.

Член Європейського товариства кардіологів. Віце-Президент Асоціації ревматологів України. Член правління Асоціації педіатрів України. За наукові досягнення Волосовець О.П. нагороджений Дипломом Президії АМН України та медаллю імені М.Д. Стражеско. Лауреат Української премії імені доктора
Г.-Г. Рекевега.

Професор О.П.Волосовець – висококваліфікований педагог та організатор вищої медичної освіти та охорони здоров’я, має більше 830 наукових праць, 17 патентів на винаходи, 65 підручників, навчальних посібників та 12 монографій, серед них підручники та посібники  «Дитячі хвороби», «Неонатологія», «Пульмонология детского возраста», «Навчальний посібник з дитячої ендокринології», «Медична генетика», «Невідкладні стани в педіатрії», «Врожденные пороки сердца у детей» та інші, монографії «Врожденные и приобретенные TORCH-инфекции у детей», «Диференціальна діагностика синдромів порушень фізичного та статевого розвитку у дітей», «Цефалоспорины в практике современной педиатрии», «Хламидиоз у детей», «Макролиды в практике современной педиатрии», «Кишеньковий довідник педіатра і семейного лікаря» «Индукция молекулярных механизмов неспецифической защиты респираторного тракта», «Роль прооксидантной и антиоксидантной систем при воспалительных заболеваниях органов дыхания»  та інші.

Index Hirsch in Web of science – 18. Index i10 – 50.

Він є розробником низки Типових програм підготовки студентів та докторів філософії закладів вищої медичної освіти за спеціальністю «педіатрія», що затверджені МОЗ України. За його участі запроваджено підвищення кваліфікації лікарів  за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання у форматі он-лайн.

Створив власну наукову школу – підготував 13 кандидатів та 2 докторів наук. Основні напрямки наукових досліджень професора О.П. Волосовця – дитяча кардіоревматологія та алергологія, проблеми екологічної педіатрії, ультразвукова діагностика в педіатрії. Під його керівництвом працюють клініки дитячої кардіології, алергології, неонатології, невідкладної допомоги Київської міської клінічної дитячої лікарні №2.

З листопада 2002 року працює у центральному апараті Міністерства охорони здоров’я України. Є головним спеціалістом Відділу освіти та науки МОЗ України. Має 5 ранг державного службовця. Відмінник освіти (2008). У 2006 році закінчив факультет менеджменту в охороні здоров’я у Харківській медичній академії післядипломної освіти.

Працює над виконанням наукового супроводу державних програм, бере участь в підготовці проектів Законів, постанов Кабінету Міністрів України, наказів МОЗ України щодо питань розвитку медичної освіти та науки. Волосовцем О.П. було розроблено та впроваджено систему підготовки фахівців для охорони здоров’я, яка базується на принципах єдиної неперервної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців, управлінні якістю їх підготовки.

Ним також науково обгрунтовано основні положення, принципи та методики формалізації і трансформації медичних знань, запроваджені механізми та інструменти оптимізації безперервного професійного розвитку лікарів та забезпечена технологічність систем контролю професійної компетентності фахівців з використанням інформаційних технологій.  Член авторського колективу щодо розробки Концепції розвитку медичної освіти. Велику увагу приділяє питанням педіатричної освіти на додипломному, післядипломному етапах та під час безперервного професійного розвитку лікаря, впровадженню інновацій у роботу по підготовці медичних, зокрема, педіатричних кадрів.

Волосовець О.П. – голова Комісії МОЗ України з оцінки якості освіти (з 2002 року).  Заступник Голови Вченої медичної ради МОЗ України (з 2007 року). Заступник Голови Координаційної ради з післядипломної освіти Міністерства охорони здоров’я України (з 2004 року). Неодноразово залучався ЄвроБюро ВООЗ у якості експерта від України з кадрових ресурсів. Член Спеціалізованої вченої ради Д. 26.003.04 та К. 26.003.10 при Національному медичному університеті
імені О.О. Богомольця.

Заступник головного редактору журналів: «Здоров’я дитини», «Сучасна педіатрія», «Медична освіта», «Проблеми безперервної медичної освіти та науки». Член редколегії Всеукраїнських журналів «Педіатрія, акушерство та гінекологія»,  «Перинатологія та педіатрія», «Дитячий лікар», «Мистецтво лікування», «Науковий вісник НМУ імені О.О.Богомольця», «Серце та судини», «Нова медицина», «Медична інформатика та інженерія»,  JACC (Journal of the American College of Cardiology, українське видання) та ін.

Є активним учасником наукових форумів з педіатрії в Україні та закордоном, зокрема приймав участь у 4 останніх Євроконгресах «EUROPAEDIATRICS». Був на стажуванні у провідних університетах США. Нідерландів, Німеччини, Італії, Польщі та Великої Британії.

Заслужений діяч науки і техніки України (2009).

Нагороджений Грамотою Верховної Ради України (2013), Почесними грамотами МОЗ України (2001, 2002, 2007, 2011), Почесною грамотою НАМН України (2011), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2007, 2011), Дипломом Президії АМН України (2006), Подякою Міністра охорони здоров’я (2006, 2009), Подякою Міністра освіти і науки України та Президента АПН України (2006), Подякою Київського міського голови (2003), Орденом преподобного Іллі Муромця ІІІ ст. (2011).

 

  Кривопустов Сергій Петрович

Кривопустов Сергій Петрович, 17.07.1966 року народження, у 1989 році закінчив Київський медичний інститут зі спеціальності «Педіатрія». Протягом двох років навчався в клінічній ординатурі на кафедрі госпітальної педіатрії Київського медичного інституту зі спеціальності «Педіатрія», потім пройшов післядипломну підготовку в медичній школі Університету Пенсильванія та дитячій лікарні м. Філадельфія (США) з дитячої кардіології, педіатричної ультразвукової діагностики та неонатології.

Учень члена-кореспондента НАН України, АМН України, Заслуженого діяча науки України, доктора медичних наук, професора Сідельникова Віктора Михайловича. У 1992 році захистив кандидатську дисертацію «Функціональний стан міокарду у дітей з порушенням серцевого ритму за даними ультразвукової допплєркардіографії та ехокардіографії».

У 1998 році захистив докторську дисертацію «Стан серцево-судинної системи у дітей, які перенесли анте- та інтранатальну гіпоксію, і його патогенетична корекція».

Працював лікарем Київської міської дитячої клінічної лікарні №2, а потім пройшов шлях від асистента до професора кафедри педіатрії №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

З 1999 р. по 2003 р. за сумісництвом працював завідувачем науково-дослідного сектору Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

У 2001 році було присвоєно вчено звання «доцент», у 2004 році – вчене звання «професор». Заслужений лікар України (2016).

Консультант Київської міської дитячої клінічної лікарні №2. Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Педіатрія», сертифікати Good Clinical Practice. Пройшов навчальний курс з теорії та практики Доказової медицини (USAID, 2007).

Є активним учасником наукових форумів з педіатрії в Україні та закордоном. Підвищував кваліфікацію у Австрії (2002) з питань сімейної медицини та неонатології, на 40-й конференції з безперервної медичної освіти у Німеччині (2004), на наукових семінарах з захворювань органів дихання у дітей (Франція, 2003; Данія, 2006; Чехія, 2007 та ін.), на 4-му міжнародному симпозіумі з рідкісних захворювань в педіатрії у Австрії (2007), на Євроконгресах педіатрів (Велика Британія, 2013; Італія, 2015; Румунія, 2017) тощо.

Член науково-методичної підкомісії з педіатрії сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України. Член спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій при НМУ імені О.О. Богомольця, ДУ «Інститут ПАГ НАМН України». Член редакційних колегій 5 журналів. Член наукової координаційної ради НМУ імені О.О.Богомольця. Член Правління Асоціації педіатрів України.

Має понад 650 наукових друкованих праць, серед яких, зокрема, книги: «Дитячі хвороби» (1999), «Неонатологія» (2000), «Діагностика та лікування невідкладних станів у дітей» (2007), «Цефалоспорины в практике современной педиатрии» (2007), «Макролиды в практике современной педиатрии» (2009), «Кишеньковий довідник педіатра і сімейного лікаря» (2010), «Проблемно ориентированная педиатрия: избранные вопросы» (2012) та ін.

Нагороджений Почесними грамотами МОЗ України (2000, 2010), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2007), Подякою Міністра охорони здоров’я України (2007), Дипломом Президії АМН України (2006), Почесною грамотою Київського міського голови (2004), Подякою Київського міського голови (2002), «Знаком пошани» Національної медичної палати України (2015), Почесним Дипломом Української Асоціації ультразвукової діагностики в перинатології, гінекології та педіатрії (1999), Грамотою Асоціації педіатрів України (2016). Лауреат Української премії імені доктора Г.-Г. Рекевега (2005).

 

  Прохорова Марія Петрівна

Прохорова Марія Петрівна, 1954 р.н.. У 1978р. закінчила педіатричний факультет Київського медичного інституту. Після закінчення інституту працювала лікарем-ординатором дитячого відділення Володимир- Волинської ЦРЛ.

З 1982 по 1984 роки навчалася в клінічній ординатурі на кафедрі дитячих хвороб № 2 Київського медичного інституту, а з 1984 по 1987 рік – аспірант кафедри. Після закінчення аспірантури у 1988 році за конкурсом обрана на посаду асистента кафедри дитячих хвороб № 2 КМІ. В 1988 році захистила кандидатську дисертацію, в 2005 році – докторську дисертацію. З 2007 року працювала на посаді доцента кафедри педіатрії № 2 Національного медичного університету ім.О.О.Богомольця. а з вересня – 2013 року на посаді професора кафедри.  На кафедрі виконує обов’язки відповідальної за навчально-методичне забезпечення 6 курсу.

На кафедрі з 2000 року є відповідальною за наукову роботу. Є членом Апробаційної ради НМУ зі спеціальності „Педіатрія” членом спеціалізованої вченої ради з захисту докторських та кандидатських дисертацій при НМУ імені О.О. Богомольця Д 26.003.02  та членом циклової методичної комісії НМУ з педіатричних дисциплін. Наукові інтереси – алергологія, імунологія, реабілітація.

Консультант відділення алергології та відділення відновлювального лікування. Науково – педагогічний стаж роботи складає 29 років, лікарський стаж – 39 років.

Отримала Почесну грамоту Київського міського Голови у 2008 році.

 

  Кузьменко Анатолій Якович

Кузьменко Анатолій Якович народився 04.05.1949, в с.Рижани, Володарсько-Волинського р-ну, Житомирскої області.

Закінчив з відзнакою педіатричний факультет Київського медичного інституту в 1978 році, занесений до Золотої Книги Пошани.

Згідно державного розподілу як відмінник навчання та активний член студенського наукового товариства був направлений в клінічну ординатуру на кафедру дитячих хвороб № 2 Київського медичного інституту. В 1983 році закінчив аспірантуру на тій же кафедрі і захистив кандидатську дисертацію на тему: «Значение клинико-инструментальных показателей и активности креатинкиназы, лактатдегидрогеназы и ее изоферментов сыворотки крови в диагностике приобретенных заболеваний серца у детей».

Після закінчення аспірантури за конкурсом був обраний на посаду асистента кафедри дитячих хвороб № 2 Київського медичного інституту. У 1994 році захистив докторську дисертацію на тему «Патогенетичне медикаментозне і немедикаментозне лікування порушень серцевого ритму у дітей».

У 1996 році за конкурсом був обраний на посаду доцента, а з 2003 року по теперішній час працює на посаді професора кафедри педіатріх № 2 Національного медичного університету. У 2005 році присвоєно вчене звання професора.

Автор понад 75 наукових праць, в т.ч. співавтор 1 книги «Здоровя матери и ребенка» (1993), 1 підручника «Дитячі хвороби» (1999), та 2 навчальних посібників «Неотложные состояния в педиатрии» (1993), « Невідкладні стани у дітей» (2008), 9 навчально-методичних робіт, 5 методичних рекомендацій, 3 інформаційних листів, а також 2 винаходів.

Наукові інтереси: кардіологія дитячого віку Консультує дітей з кардіоревматологічною патологією та хворих грудного віку.

 

  Логінова Ірина Олександрівна

Логінова Ірина Олександрівна закінчила педіатричний факультет Київського медичного інституту в 1979 році з відзнакою. Протягом 1979-1981 рр. навчалась в клінічній ординатурі у Київському науково-дослідному інституті педіатрії, акушерства та гінекології, після закінчення якої до 1989 р. працювала лікарем-неонатологом у відділенні фізіології та патології новонароджених і недоношених дітей акушерських клінік КНДІ ПАГ. З 1981 р. до 1985 р. навчалась в заочній аспірантурі при КНДІ ПАГ. В 1986 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Адаптаційні можливості та шляхи їх збільшення у новонароджених від матерів з пізнім токсикозом». В 1989 р. була обрана на посаду асистента  кафедри госпітальної педіатрії (у т.ч. педіатрії № 2 НМУ). З 2004 року працювала на посаді доцента кафедри, а в 2006 року отримала вчене звання доцента.

Проводить практичні заняття зі студентами 5-6 курсу та читає лекції з неонатології.

Автор понад 50 друкованих праць. Співавтор навчальних планів і програм з педіатрії для студентів ВМНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації МОЗ України зі спеціальностей «лікувальна справа» і «педіатрія», у тому числі програми з навчальної дисципліни (курс за вибором) «Актуальні питання неонатології» та типового навчального плану інтернатури зі спеціальності «неонатологія».

Має вищу кваліфікаційну категорію з фаху «неонатологія», є консультантом відділення інтенсивної терапії новонароджених Київського міського пологового будинку № 6.

З 2001 року по 2015 рік виконувала обов’язки заступника декана медико-психологічного факультету НМУ. З червня 2015 року по червень 2017 року працювала на посаді декана медико-психологічного факультету.

 

  Черній Олена Федорівна

Черній Олена Федорівна у 1995 р. Захистила кандидатську дисертацію на тему „Особливості ранньої адаптації новонароджених з проявами гіпоксії при застосуванні ліпіну”. Доцент кафедри.

Має вищу лікарську кваліфікаційну категорію з педіатрії. Консультативну роботу здійснює в інфекційно-діагностичному відділенні КМДКЛ №2.

Читає окремі лекції з педіатрії студентам ІІІ-V курсів англійською мовою, проводить практичні заняття зі студентами 2-6 курсів (українською, російською та англійською мовами). Основний напрямок наукової діяльності – неонатологія.

 

 

 

  Ковальчук Ольга Леонідівна

Ковальчук Ольга Леонідівна закінчила педіатричний факультет Хабаровського медичного інституту в 1991 році. Післядипломну підготовку з педіатрії пройшла в клінічній ординатурі на кафедрі госпітальної педіатрії ХМІ та у медичній школі Едмонтонського університету (м. Едмонтон, Канада).

Працювала лікарем-педіатром дитячої клінічної лікарні №2 м.Києва (1994-2002), заступником головного лікаря КМДКЛ № 2 (2002-2004), з 2000 -2010 р. обрана на посаду асистента кафедри педіатрії №2 Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця, з жовтня 2010 року працює на посаді доцента кафедри. У 2002 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності “педіатрія”. Є ученицею чл-кор. АМН України, проф. Антипкіна Ю.Г. Основні наукові дослідження присвячені вивченню патології бронхолегеневої та імунної системи у дітей.

Має вищу лікарську кваліфікаційну категорію з педіатрії, здійснює лікувально-консультативну роботу у відділенні для дітей старшого віку КМДКЛ № 2.

Читає окремі лекції з педіатрії студентам ІІІ-V курсів англійською мовою, відповідає за викладання дисципліни студентам, що навчаються англійською мовою. Є учасницею конгресів, конференцій в Україні, підвищувала кваліфікацію на фахових форумах за кордоном, зокрема, в Канаді (1995), Австрії (1999).

 

  Шевцова Тетяна Іванівна

Шевцова Тетяна Іванівна у 1989 році закінчила Київський медичний інститут зі спеціальності «педіатрія».

Доцент кафедри, кандидат медичних наук.

Лікар-неонатолог відділення інтенсивної терапії новонароджених Київського міського пологового будинку № 6.

Відповідає за роботу зі студентського наукового гуртка. На кафедрі виконує обов’язки відповідальної за навчально-методичне забезпечення 5 курсу.

 

 

 

 

 

  Грищенко Наталія Василівна

Грищенко Наталія Василівна у 1982 р. закінчила Чернівецький медичний інститут, педіатричний факультет, за фахом «Педіатрія». За державним направленням працювала дільничним лікарем-педіатром в м. Луганську, лікарем-ординатором, а потім завідуючою міським дитячим  гастроентерологічним відділенням.

З 1990 почала  працювала в Луганському державному медичному університеті асистентом кафедри госпітальної педіатрії, і в 1992р. захистила дисертацію на тему: «Клинико-иммунологическая характеристика и лечение вирусных гепатитов у детей, проживающих в эколологически неблагоприятном регионе».

З 1997 р.– доцент кафедри педіатрії з дитячими інфекціями та дитячою хірургією. З 2007 по 2014 рік виконувала обов’язки завуча кафедри по роботі з іноземними студентами, співорганізатор Всеукраїнської Олімпіади з педіатрії для англомовних студентів (2012, 2013рр). Підвищувала кваліфікацію з питань дитячої онко-гематології в Австрії (2012). Наукові інтереси – дитяча гастроентерологія, інфекційні хвороби, дитяча гематологія, амбулаторна педіатрія.

З 2014 року Грищенко Н.В. працює на посаді доцента кафедри педіатрії №2 НМУ ім. О.О. Богомольця. Проводить практичні заняття та читає лекції студентам 3-4-5-6 курсів медичних факультетів, в тому числі англомовним студентам. Лікар вищої категорії, виконує лікувально-діагностичну роботу у педіатричному відділенні № 1 КМДКЛ №2.

 

 

 

ХоменкоВікторіяЄвгенівна.

Доцент кафедри, кандидат медичних наук

Хоменко Вікторія Євгенівна закінчила педіатричний факультет Київського медичного інституту в 1986 році. Після проходження інтернатури працювала лікарем-ординатором педіатричного відділення Київської міської дитячої клінічної лікарні №2.

З 1990 по 1992 роки навчалась у клінічній ординатурі на кафедрі госпітальної педіатрії Київського медичного інституту. З 1994 року обрана на посаду ассистента кафедри госпітальної педіатрії Українського державного медичного університету. У 1995 році захистила кандидатську дисертацію щодо нових методів діагностики та лікування бронхо – легеневоїпатології у дітей. З 2011 р. працює доцентом цієї кафедри. Наукові інтереси – пульмонологія та алергологія дитячоговіку, дитячагастроентерологія. Має 60 друкованих праць. Консультує дітей у відділенні алергології. Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Педіатрія».

Нагороджена Почесною грамотою Національного медичного університету (2004 р.); має Подяку міністра охорони здоров`я України (2007р.) та Подяку Київського міського голови (2004р.).

 

 

 

 

  Мозирська Олена Вікторівна

Доцент кафедры. Завуч кафедры.

Мозирська Олена Вікторівна закінчила НМУ ім. О.О.Богомольця у 2009р. З 2013 р. працювала ассистентом кафедри. У 2016 році захистила кандидатську дисертацію. Відповідає за навчальну роботу накафедрі. З 2017 р. працює на посаді доцента кафедри.

Наукові інтереси: дитяча алергологія

 

 

 

 

 

 

  Дзюба Ольга Леонтіївна

Дзюба Ольга Леонтіївна у 1969 році закінчила з відзнакою Київський медичний інститут. Працювала педіатром у Васильківській дитячій районній лікарні. З 1984 по 1986 рік навчалась у клінічній ординатурі на кафедрі госпітальної педіатрії Київського медичного інституту. З 1986 року завідувала відділенням грудного віку Дитячої клінічної лікарні № 2 м. Києва та навчалася у заочній аспірантурі на кафедрі госпітальної педіатрії Київського медичного інституту. У 1988 році захистила кандидатську дисертацію У 1993 році обрана на посаду асистента кафедри госпітальної педіатрії Українського державного медичного університету. З 2008 року – доцент цієї кафедри.

Наукові інтереси – пульмонологія, алергологія дитячого віку; фізіологія та патологія дітей першого року життя. Має більше 6 0 наукових праць.

Дзюба О. Л. – головний лікар КМДКЛ №2. Має вищу кваліфікаційну категорію з педіатрії та з організації охорони здоров`я. Нагороджена Орденом княгині Ольги. Заслужений лікар України. Головний спеціаліст ГУОЗ та МОЗ по наданню стаціонарної допомоги дітям м.Києва

 

 

 

Острополець Марина Савелівна

Кандидат медичних наук, доцент.

Навчалася в Донецькому державному медичний інституті ім. М. Горького і після закінчення клінічної ординатури в 1987 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Функціональний стан тонкого кишечника при захворюваннях нирок у дітей”. Автор понад 80 наукових робіт. В тому числі, співавтор навчальних посібників “Нефрологія дитячого віку”, “Пульмонологія дитячого віку “,”Ендокринологія дитячого віку“,”Окремі лекції з педіатрії”.

На кафедрі виконує обов’язки відповідальної за навчально-методичне забезпечення 4 курсу. Наукові інтереси – кардіоревматологія, нефрологія. Є учасником конгресів, конференцій в Україні.

Консультант відділення кардіоревматології, лікар вищої категорії

 

 

 

Каруліна Юлія Віталіївна

Каруліна Юлія Віталіївна закінчила педіатричний факультет Національного медичного університету в 1994 році. Після навчання у магістратурі на кафедрі педіатрії № 2 Національного медичного університету з 2000 року працювала старшим лаборантом кафедри педіатрії № 2 НМУ та лікарем-ординатором відділення патології дітей старшого віку Київської міської дитячої клінічної лікарні №2. З 2004 року працює асистентом кафедри педіатрії. Автор більше 30 друкованих робіт, 2 патентів на винахід.

На кафедрі відповідає за учбово-методичне забезпечення 2 курсу, є секретарем навчально-методичних нарад кафедри. Наукові інтереси – дитяча гастроентерологія, патологія дітей старшого віку. Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Педіатрія», спеціалізацію з дитячої гастроентерології. Лікувальну роботу проводить у відділенні кардіології КМДКЛ №2.

 

 

 

  Криворук Інна Михайлівна

Криворук Інна Михайлівна закінчила педіатричний факультет Київського медичного інституту в 1965 році. Після закінчення інституту працювала дільничим лікарем-педіатром в Київській дитячій клінічній лікарні № 3. З 1968 по 1970 роки навчалась у клінічній ординатурі, з 1970 по 1972 роки – в аспірантурі в клінічному відділі Київського науково-дослідного інституту ендокринології та обміну речовин. У 1972 році захистила кандидатську дисертацію щодо стану серцево-судинної системи при тиреотоксикозі. З 1979 року обрана на посаду асистента кафедри госпітальної педіатрії Київського медичного інституту.

Основні напрямки наукової роботи – дитяча ендокринологія. Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Педіатрія». Проводить лікувально-діагностичну роботу в Київській міській дитячій клінічній лікарні № 2 з питань дитячої ендокринології.

Нагороджена Почесною грамотою МОЗ України (2004 р.); має Подяку міністра охорони здоров`я України (2007р.).

 

Гелескул Лідія Михайлівна

Гелескул Лідія Михайлівна закінчила Київський медичний інститут в 1974 році з фаху « педіатрія».

У 1985 році захистила кандидатську дисертацію під керівництвом академіка НАН, АМН України, РАМН, професора О.М.Лук ’янової на тему «Клініко-інструментальна характеристика захворювань гастродуоденальної системи у дітей і корекція її терапії».

Лікар вищої категорії за спеціальністю «педіатрія». Відповідає за виховну роботу на кафедрі.

Сфера наукових інтересів – дитяча гастроентерологія, неонатологія, виховання здорової дитини.

 

 

 

 

 

 

  Баликіна Наталія Валентинівна

Баликіна Наталя Валентинівна є асистентом кафедри, кандидат медичних наук.

Наукові інтереси – інтенсивна терапія. Лікувальну роботу проводить у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії КМДКЛ№2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Царьова Наталія Миколаївна

Царьова Наталія Миколаївна 1951 року народження, Закінчила педіатричний факультет Київського медичного інституту імені О.О.Богомольця у 1975 році.

У 1975-1977 роках працювала старшим лаборантом кафедри дитячих хвороб № 2. З 1977 по 1980 рік навчалась в аспірантурі на тій же кафедрі. З 1980 року по теперішній час – асистент кафедри педіатрії № 2.

В 1981 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Состояние гемостаза и конъюктивальной микроциркуляции при бронхиальной астме у детей». Царьовою Н.М. опубліковано 32 друкованих робіт в наукових журналах та іншій періодичній науково-медичній літературі.

Приймала участь у роботі практичних семінарів з різних розділів педіатрії, неонатології, дитячої алергології, пульмонології.

 

 

 

Ємець Оксана Вікторівна

Асистент кафедри, кандидат медичних наук

Ємець Оксана Вікторівна закінчила медичний факультет №3 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця у 2010 році. Після проходження інтернатури навчалась у клінічній ординатурі на кафедрі педіатрії №2 НМУ імені О.О. Богомольця. З 2014 року обрана на посаду асистента кафедри. У 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливості клінічного перебігу атопічних захворювань у дітей в залежності від поліморфізмі генів, що кодують білки лізосомного та протеасомного протеолізу».

Наукові інтереси – алергологія дитячого віку. Лікувальну роботу проводить у відділенні алергології. Проводить заняття зі студентами 2-6 курсів медичних факультетів, в тому числі з англомовними студентами. На кафедрі виконує обов’язки відповідальної за навчально-методичне забезпечення 3 курсу.

 

 

 

Салтанова Світлана Дмитрівна

Салтанова Світлана Дмитрівна у 1995 році закінчила Український державний університет імені О.О.Богомольця за спеціальністю «Педіатрія». З серпня 1995 року працювала м.н.с. відділення гастроентерології та клінічної дієтології в Українському науково-дослідному інституті харчування. У 1996-1997 рр. проходила інтернатуру за фахом «Педіатрія». З квітня 2012 року працювала старшим лаборантом кафедри педіатрії № 2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, з серпня 2013 року – асистентом цієї кафедри. У 2012 році захистила кандидатську дисертацію за темою: “Діагностика та оцінка ефективності лікування Helicobacter pylori-асоційованих гастродуоденальних захворювань у дітей”.

 

 

 

 

 

 

Скварська Олена Олександрівна

Асистент кафедри, кандидат медичних наук.

 

  Слюсар Наталія Анатоліївна

Асистент кафедри

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Іорданова Світлана Василівна

Асистент кафедри

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руднєв Олександр Олександрович

Асистент кафедри

 

Соколова Яна Вікторівна

Асистент кафедри

 

Дзюба Ірина Миколаївна

Асистент кафедри

 

Купкіна Анна

Аспірант кафедри

 

Рогальова Катерина

Старший лаборант кафедри

 

Ковтун Олена Володимирівна

Старший лаборант кафедри

 

Рубінова Діна Михайлівна

Старший лаборант кафедри

 

Манько Ніна Михайлівна

Старший лаборант кафедри