НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії

Історія кафедри

Кафедра бере початок від кафедри медичної хімії університету Святого Володимира, створеної в 1867 році. З 1999 року у зв’язку з відкриттям фармацевтичного факультету – перейменована на кафедру “Біоорганічної, біологічної та фармацевтичної хімії”, а з 2014 на кафедру “Фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії”. Кафедра випускна для студентів фармацевтичного факультету.

В різні роки кафедру очолювали та були її співробітниками видатні вчені такі, як А.А. Шеффер, А.А. Садовень, С.С. Кравченко, С.В. Фомін, С.И. Винокуров, Д.Л. Фердман, Р.В. Чаговець, Е.Ф. Шамрай, Ю.В. Хмелевский.

З 1997 р. по 2010 р. кафедру очолював член-кореспондент НАМН України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат премії НАМН України, доктор медичних наук, професор Юрій Іванович Губський (1945-1919), провідний вчений в галузі медичної біохімії, біохімічної фармакології та токсикології фізіологічно-активних сполук, автор більше 300 наукових робіт, в тому числі монографій, підручників, наукових довідників. Пріоритетними розробками член-кореспондента НАМН України професора Ю.І. Губського та очолюваної ним наукової школи був цикл робіт, присвячених реакціям ліпопереокислення в ядерному хроматині, вільно-радикальному ушкодженню ДНК, ролі іонів кальцію в порушенні метаболічних процесів за умов антиоксидантної недостатності та дії високотоксичних ксенобіотиків.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З 2010 року кафедру фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії очолює доктор медичних наук, професор Ірина Володимирівна Ніженковська.

Наукові роботи І.В. Ніженковської присвячені біохімічним та мембранним механізмам ушкодження внутрішніх органів при різних патологічних станах та їх корекції фізіологічно активними сполуками.

Наукові роботи І.В. Ніженковської присвячені проблемам виявлення біоенергетичних, функціональних і ультраструктурних змін в міокарді за умов серцевої недостатності функціонального та токсичного ґенезу, а також фармакологічної корекції біохімічних і мембранних ушкоджень міокардіоцитів при різних видах серцевої недостатності та токсичних уражень. Вперше в світі експериментально обґрунтувала доцільність застосування метаболічних сполук, похідних бурштинової кислоти та урацилу при антрацикліновій інтоксикації та кардіоміопатії, спричиненої антрацикліновими антибіотиками.

І.В.Ніженковська є автором та співавтором понад 400 наукових робіт, з них 7 підручників (« Фармакологія», «Токсикологічна хімія», «Біологічна та біоорганічна хімія» в двох томах : том І «Біоорганічна хімія та том ІІ «Біологічна хімія»), 10 навчальних посібника, 1 монографії, 32 патентів, 3-х типових навчальних програм. Здійснює керівництво 2-х докторських і 5-ти кандидатських дисертацій. Була керівником 8 магістерських і 10 дипломних робіт. Постійно удосконалює свій професійний рівень, активно виступає на міжнародних конгресах, з’їздах, конференціях з доповідями, публікується у науковометричних виданнях. Голова Вченої Ради фармацевтичного факультету, головний позаштатний спеціаліст МОЗ по загальній фармації, голова Формулярного комітету МОЗ України, голова атестаційної комісії з атестації провізорів та фармацевтів Державної служби лікарських засобів в м. Києві, член комісії з питань державної реєстрації лікарських засобів МОЗ Україничленом міжвідомчої робочої групи з питань ціноутворення на лікарські засоби та вироби медичного призначення державних закупівель та реєстрації лікарських засобів, членом науково-експертної ради з питань оцінки реформ в сфері контролю якості лікарських засобів, членом науково-експертної ради Державного експертного центру МОЗ України, членом редакційної ради журналу “Український науково-медичний молодіжний журнал”. Член редколегії “ Фармацевтичного журналу ”.Член спеціалізованих вчених рад: 13.00.02-теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни), 15.00.01-тенологія ліків, організація фармацевтичної мправи та судова фармація.  Член Міжнародної Фармацевтичної Федерації (FIP). За сумлінну працю була відзначена Почесними Грамотами МОЗ та Київської міської державної адміністрації. Стаж науково – педагогічної роботи 36 років.

Указом Президента України №80/2016 від 4 березня 2016 року Про відзначення державними нагородами з нагоди Міжнародного жіночого дня за значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, зразкове виконання службового обов’язку та багаторічну сумлінну працю завідувачу кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії, доктору медичних наук, Ірині Володимирівні Ніженковській присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України»