НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра менеджменту охорони здоров’я

Навчально-методична робота

 

2020-2021 н.р.

Навч-метод засідання 2020 СВОД

Пед навантаження осінь 2020

Розподіл груп між викладачами2020-2021 ІІ семестр

Робочі програми

 

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 

ЕЛЕКТИВНІ КУРСИ

 

Робочі програми 2018

Робоча навчальна програма з дисципліни “Економіка охорони здоров’я”

 

 

Додипломна освіта – доцент, к.мед.н. Таран Віра Василівна, 044-454-49-79,  economica202@gmail.com

Післядипломна освіта – доцент, к.ек.н. Прус Наталія Володимирівна 044-250-13-37, 044-250-13-47,  managementnmu@gmail.com

 

Назва дисципліни/циклу Дата початку і закінчення циклу,

2020 рік

1 2 3
1 Модуль «Економіка охорони здоров’я» дисципліни «Соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров’я» за розкладом
2 Спеціалізація «Організація і управління охороною здоров’я»

(2 місяці)

03.02-03.04
3 Спеціалізація «Організація і управління охороною здоров’я»

(2 місяці)

02.11-25.12
4 ТУ «Сучасні аспекти управління закладом охорони здоров’я» 13.01-24.01
5 ТУ «Нові організаційно-правові форми функціонування закладів охорони здоров’я» м. Житомир 27.01-07.02
6 ТУ «Організація надання первинної медичної допомоги в Україні» 10.02-21.02
7 ТУ «Актуальні питання організації та управління охороною здоров`я» 24.02-06.03
8 ТУ «Організація надання вторинної медичної допомоги в Україні» м. Житомир 23.03-03.04
9 ТУ «Організація надання вторинної медичної допомоги в Україні» 06.04-17.04
10 ТУ «Організація надання первинної медичної допомоги в Україні» 21.04-30.04
11 ТУ «Актуальні питання управління персоналом в закладі охорони здоров’я» 04.05-15.05

 

12 ТУ «Застосування моделі поліпшення якості надання медичних послуг на рівні закладу охорони здоров’я» 18.05-29.05
13 ТУ «Сучасні аспекти управління закладом охорони здоров’я» 01.06-12.06
14 ТУ «Організація надання вторинної медичної допомоги в Україні» Київська обл. 15.06-26.06
15 ТУ «Нові організаційно-правові форми функціонування закладів охорони здоров’я» 07.09-18.09
16 ТУ «Сучасні аспекти управління закладом охорони здоров’я» Київська обл. 21.09-02.10
17 ТУ «Організація надання первинної медичної допомоги в Україні» м. Житомир 05.10-16.10
18 ТУ «Застосування моделі поліпшення якості надання медичних послуг на рівні закладу охорони здоров’я» 19.10-30.10
19 ТУ «Актуальні питання управління персоналом в закладі охорони здоров’я» 02.11-13.11
20 ТУ «Організація надання первинної медичної допомоги в Україні» 16.11-27.11
21 ТУ «Застосування моделі поліпшення якості надання медичних послуг на рівні закладу охорони здоров’я» м. Житомир 30.11-11.12
22 ТУ «Організація надання вторинної медичної допомоги в Україні» 14.12-25.12

 

Модуль 2.

«Економіка охорони здоров’я»

дисципліни «Соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров’я»

 

Назва теми Практичні заняття СРС
Змістовий модуль 1. Організаційно-правові засади діяльності

закладів охорони здоров’я в ринкових умовах.

1 Особливості формування ринкових відносин та маркетингової діяльності в сфері охорони здоров’я 2
2 Оцінка ефективності інвестиційних проектів в системі охорони здоров’я 3 0,5
3 Ціноутворення і регулювання цін в системі охорони здоров’я. Методи оплати праці постачальників медичних послуг 3 0,5
4 Оцінка ефективності використання ресурсів в охороні здоров’я 2 0,5
5 Планування в сфері охорони здоров’я. Методика складання бізнес-плану 3 2
Разом: 13 3,5
Змістовий модуль 2. Економічний аналіз та методи економічної оцінки

в сфері охорони здоров’я.

6 Методи фармако-економічного аналізу 3 0,5
7 Методика проведення фінансового аналізу господарської діяльності медичного підприємства 3 0,5
8 Методологія оцінки раціональності витрат на лікарські засоби 3 0,5
9 Підсумковий модульний контроль 3 1
10 Індивідуальна робота 6
Разом: 12 8,5
Всього годин – 37 25 12
Кредитів ECTS – 1, 25

 

Тематичний план практичних занять

Назва теми Кількість годин
Змістовий модуль 1. Організаційно-правові засади діяльності

закладів охорони здоров’я в ринкових умовах.

1 Особливості формування ринкових відносин та маркетингової діяльності в сфері охорони здоров’я 2
2 Оцінка ефективності інвестиційних проектів в системі охорони здоров’я 3
3 Ціноутворення і регулювання цін в системі охорони здоров’я. Методи оплати праці постачальників медичних послуг 3
4 Оцінка ефективності використання ресурсів в охороні здоров’я 2
5 Планування в сфері охорони здоров’я. Методика складання бізнес-плану 3
Змістовий модуль 2. Економічний аналіз та методи економічної оцінки

в сфері охорони здоров’я.

6 Методи фармако-економічного аналізу 3
7 Методика проведення фінансового аналізу господарської діяльності медичного підприємства 3
8 Методологія оцінки раціональності витрат на лікарські засоби 3
9 Підсумковий модульний контроль 3
Разом 25

 

Тематичний план навчання на курсах спеціалізації

за спеціальністю «Організація і управління охороною здоров`я»

(термін навчання 2 місяці – 312 годин)

Тема Обсяг в годинах
1 Соціальна медицина як основа менеджменту в охороні здоров`я 14
2 Основи менеджменту в  системі охорони здоров`я 124
3 Культура управління 42
4 Економічні основи менеджменту 42
5 Правові основи менеджменту 22
6 Управління підсистемами охорони здоров`я 42
Разом 276
Додаткові програми 36
7 Біоетика в медицині 4
8 Деонтологічні та правові засади лікарської таємниці в Україні 2
9 Організація лікарняних кас в Україні 2
10 Релевантна лікарська помилка: практичних досвід 4
11 Система невідкладної медичної допомоги 2
12 Профілактика ВІЛ інфекції 2
13 Особливості епідеміології і профілактики окремих інфекційних хвороб в організованих колективах 6
14 Медична інформатика 2
15 Основи доказової медицини 6
Разом     312

 

Тематичний план навчання на циклі тематичного удосконалення

«Актуальні питання організації та управління охороною здоров`я»

(термін навчання – 78 годин)

п/п

Назва розділів

Обсяг в годинах
01 Основи менеджменту в охороні здоров`я 18
02 Психологія управління 10
03 Економічні основи менеджменту 16
04 Правові основи менеджменту 10
05 Управління персоналом 8
06 Управління якістю медичної допомоги 10
Іспит 2
Вступна конференція 2
Заключна конференція 2
ВСЬОГО: 78

 

Тематичний план навчання на циклі тематичного удосконалення

«Організація надання вторинної медичної допомоги в Україні»

(термін навчання – 78 годин)

п/п

Назва розділів

Обсяг в годинах
01 Реформа  госпітальної допомоги в Україні та єдиний медичний простір 8
02 Лікарня майбутнього в Україні 10
03 Розробка стратегічного плану ЗОЗ, що надає вторинну медичну допомогу 8
04 Медичний менеджмент в закладі охорони здоров’я, в якому надається вторинна медична допомога 8
05 Фінансове забезпечення ЗОЗ, в якому надається вторинна медична допомога 8
06 Основні засади управління якістю ЗОЗ, в якому надається вторинна медична допомога 10
07 Управління персоналом в ЗОЗ, в якому надається вторинна медична допомога 8
08 Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в закладі охорони здоров’я, в якому надається вторинна медична допомога для інтеграції з E-health 8
09 Організація діловодства в закладі охорони здоров’я, в якому надається вторинна медична допомога 8
10 Заключна конференція. Іспит 2
  ВСЬОГО: 78

 

Тематичний план навчання на циклі тематичного удосконалення

«Організація надання первинної медичної допомоги в Україні»

(термін навчання – 78 годин)

п/п

Назва розділів

Обсяг в годинах
1 Правове підґрунтя організації надання первинної медичної допомоги в Україні 6
2 Правові аспекти реорганізації та автономізації закладів охорони здоров’я в Україні 6
3 Ліцензування та акредитація медичної діяльності закладів охорони здоров’я, в яких надається первинна медична допомога 6
4 Стратегічне планування та управління закладом охорони здоров’я, в якому надається первинна медична допомога 6
5 Медичний менеджмент в закладі охорони здоров’я, в якому надається первинна медична допомога 6
6 Фінансове планування та звітність закладу охорони здоров’я у статусі КНП, в якому надається первинна медична допомога 6
7 Система управління персоналом. Сучасні системи мотивації персоналу. Оптимізація персоналу в закладі охорони здоров’я, в якому надається первинна медична допомога 6
8 Колективний договір: сутність та особливості укладання в закладі охорони здоров’я, в якому надається первинна медична допомога 6
9 Організація діловодства в закладі охорони здоров’я, в якому надається первинна медична допомога 6
10 Управління якістю надання первинної медичної допомоги 6
11 Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в закладі охорони здоров’я, в якому надається первинна медична допомога для інтеграції з E-health 6
12 Управління сервісом в закладі охорони здоров’я, в якому надається первинна медична допомога 6
13 Сучасні світові підходи в організації громадського здоров’я. Комунікативні зв’язки із системою первинної медичної допомоги 4
14 Заключна конференція. Іспит 2
  ВСЬОГО: 78

 

Тематична програма циклу тематичного удосконалення

«Актуальні питання управління персоналом в ЗОЗ»

(термін навчання – 78 годин)

п/п

Назва розділів

Обсяг в годинах
01 Суть, завдання, основні принципи системи управління персоналом в закладі охорони здоров’я. Методи управління 4
02 Нормативно-правові засади регулювання трудових відносин в ЗОЗ 4
03 Методи управління персоналом 4
04 Організація добору та адаптації персоналу ЗОЗ 8
05 Система мотивації персоналу 8
06 Методи оцінки персоналу в ЗОЗ 4
07 Організаційна культура в ЗОЗ. Особливості та шляхи формування 4
08 Соціально-психологічний клімат колективу. Чинники впливу. Методи оцінки клімату в колективі 4
09 Управління конфліктами в ЗОЗ 6
10 Задоволеність персоналу як індикатор ефективності менеджменту персоналом 2
11 Профілактика синдрому професійного вигорання у медичних працівників 4
12 Лідерство в закладі охорони здоров’я 6
13 Критерії ефективності управління персоналом 6
14 Менеджмент кадрових ризиків в ЗОЗ. Визначення. Класифікація. Оцінка 4
15 Методика аудиту менеджменту кадрових ризиків в ЗОЗ 6
16 Вхідний та заключний іспит 2
17 Фінальні проекти 2
  ВСЬОГО: 78

 

Тематичний план навчання на циклі тематичного удосконалення

«Нові організаційно-правові форми функціонування закладів охорони здоров’я»

(термін навчання – 78 годин)

п/п

Назва розділів

Обсяг в годинах
1 Державне регулювання процесів автономізації закладів охорони здоров’я КНП 6
2 Правові аспекти автономізації закладів охорони здоров’я в Україні. 6
3 Ліцензування та акредитація медичної діяльності закладів охорони здоров’я 6
4 Впровадження електронної системи охорони здоров’я 6
5 Стратегічне управління закладом охорони здоров’я в умовах перетворення 6
6 Менеджмент в  медичному закладі, що автономізується 6
7 Фінансове планування та звітність закладу охорони здоров’я у статусі КНП 6
8 Сучасні системи мотивації персоналу. Оптимізація персоналу в автономізованому закладі охорони здоров’я 6
9 Договірні відносини автономізованих закладів охорони здоров’я. Колективний договір: сутність та особливості укладання в КНП 6
10 Особливості діловодства в КНП 6
11 Реформування первинної медицини – перші кроки територіальних громад 6
12 Приватна  медична практика лікаря-ФОП: переваги та недоліки 6
13 Юридичні аспекти реєстрації та ліцензування  лікаря-ФОП 4
14 Заключна конференція. Іспит 2
  ВСЬОГО: 78

 

Тематичний план навчання на циклі тематичного удосконалення

«Сучасні аспекти управління та адміністрування закладами охорони здоров’я»

(термін навчання – 78 годин)

п/п

Назва розділів

Обсяг в годинах
01 Управління охороною здоров’я в сучасних умовах реформування медичної галузі в Україні. Менеджмент в охороні здоров’я 16
02 Кадровий менеджмент. Управління людськими ресурсами 12
03 Управління фінансовими та матеріальними ресурсами охорони здоров’я 12
04 Управління інформаційними ресурсами охорони здоров’я. Медична статистика 12
05 Система моніторингу та оцінки ефективності змін 10
06 Система менеджменту якості в охороні здоров’я. Формування команди з поліпшення якості  на рівні закладу охорони здоров’я 12
07    Вхідний та заключний іспит 4
  ВСЬОГО: 78

 

Тематичний план навчання на циклі тематичного удосконалення

«Застосування моделі поліпшення якості надання медичних послуг

на рівні закладу охорони здоров’я»

(термін навчання – 78 годин)

п/п

Назва розділів

Обсяг в годинах
01 Система управління якістю в сфері охорони здоров’я 2
02 Модель безперервного поліпшення якості як основний інструмент управління якістю 4
03 Основні інструменти використання моделі поліпшення якості для планування впровадження змін на рівні закладу охорони здоров’я 27
04 Система моніторингу та оцінки ефективності змін 14
05 Тестування змін з використанням циклу ПРАД (PDSA) 8
06 Формування команди з поліпшення якості  на рівні закладу охорони здоров’я 12
07 Забезпечення сталості та поширення поліпшення 6
08 Вхідний та заключний іспит 2
09 Фінальні проекти з поліпшення 3
  ВСЬОГО: 78

 

Альтернативна версія сайту кафедри http://kafedraoyoz.blogspot.com

та ми у фейсбуці – https://www.facebook.com/oyoz.kafedra