НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра менеджменту охорони здоров’я

Навчально-методична робота

 

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 

Інформація для студентів

Графік відпрацювань іноземні студенти лютий 2018

План навчально-методичних засідань

 

На кафедрі здійснюється підготовка спеціалістів зі спеціальності «Організація і управління охороною здоров’ я » в системі безперервного професійного розвитку. Після закінчення навчання на циклах спеціалізації, тематичного удосконалення та передатестаційного циклу слухачі отримують документи відповідно до діючих нормативно-правових вимог (сертифікат спеціаліста, свідоцтво, посвідчення).

 

НАВЧАЛЬНІ ЦИКЛИ:

 

 • Цикл перепідготовки за спеціальністю «Організація і управління охороною здоров’я» (тривалість 18 місяців, очно-заочна форма навчання).
 • Цикл спеціалізації за фахом «Організація і управління охороною здоров’я» (тривалість 2 місяці).
 • Передатестаційний цикл «Актуальні питання організації і управління охороною здоров’я» за фахом «Організація і управління охороною здоров’я» (тривалість 1 місяць).
 • Цикли тематичного удосконалення:
 • «Актуальні питання організації і управління охороною здоров’я» (4 тижні) (відповідальна особа – к.мед.н., доцент Вежновець Т.А.) ;
 • «Актуальні питання організації і управління охороною здоров’я» (2 тижні) (відповідальна особа – д.мед.н., професор Журавель В.І.);
 • «Основи доказової медицини. Організація і управління науковими дослідженнями» (2 тижні) (відповідальна особа – старший викладач Новічкова О.М.);
 • «Актуальні питання психології, медичної етики, деонтології в організації надання медичної допомоги» (1 тиждень) (відповідальна особа – к.мед.н., доцент Вежновець Т.А.);
 • «Організація і управління діяльністю лікарняних кас в Україні» (1 тиждень) (відповідальна особа – д.м.н., професор Парій В.Д.);
 • «Медичне право: сучасні проблеми та оптимальні шляхи їх вирішення» (1 тиждень) (відповідальна особа – к.юр.н., доцент Ткачук Т.Ю.);
 • «Формулярна система забезпечення лікарськими засобами закладів охорони здоров’я» (1 тиждень) (відповідальна особа – к.мед.н., доцент Думенко Т.М.);
 • «Управління якістю медичної допомоги» (1 тиждень) (відповідальна особа – старший викладач Новічкова О.М.).

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ ЦИКЛІВ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

Навчальний план тематичного удосконалення

«Актуальні питання організації і управління охороною здоровʼя »

(термін навчання 1 місяць – 156 годин)

п/п

Назва розділів

Обсяг

у годинах

1 Соціальна медицина як основа менеджменту в охороні здоров ʼ я   10
2 Основи менеджменту в охороні здоров ʼ я 58
3 Психологія управління 10
4 Економічні основи менеджменту 24
5 Правові основи менеджменту 10
6 Управління окремими підсистемами охорони здоров ʼ я 14
7 Управління якістю медичної допомоги 20
Іспит 6
Вступна конференція 2
Заключна конференція 2
ВСЬОГО: 156

Навчальний план тематичного удосконалення

«Актуальні питання організації і управління охороною здоров’я»

(термін навчання – 78 годин)

п/п

Назва розділів

Обсяг

у годинах

1 Основи менеджменту в охороні здоровʼя 18
2 Психологія управління 10
3 Економічні основи менеджменту 16
4 Правові основи менеджменту 10
5 Управління персоналом 8
6 Управління якістю медичної допомоги 10
Іспит 2
Вступна конференція 2
Заключна конференція 2
РАЗОМ: 78

Навчальний план тематичного удосконалення

“Організація і управління діяльністю лікарняних кас в Україні”

(термін навчання – 38 годин)

п/п

Назва розділів

Обсяг

у годинах

1

Стратегія реформування охорони здоровʼя України

4

2

Роль та місце лікарняних кас в охороні здоров ʼя населення України

6

3

Організаційно-правові аспекти діяльності лікарняних кас в Україні

4

4

Стандартизація медичних технологій в Україні

6

5

Маркетинг та його значення. Досвід маркетингової діяльності лікарняних кас

4

6

Формулярна система як механізм забезпечення раціональної фармакотерапії

4

7

Методи економічного аналізу в охороні здоров’я.

2

8

Психологічні аспекти управління персоналом

2

9

Моніторинг ефективності та безпеки застосування лікарських засобів.

2

10

Заключна конференція. Іспит

4

Всього:

38

 

Навчальний план тематичного удосконалення

«Актуальні питання управління якістю медичної допомоги»

(термін навчання – 38 годин)

п/п

Назва розділів

Обсяг у годинах

1

Концепція розвитку якості в ОЗ і моделі управління якістю

6

2

Основи доказової медицини

6

3

Стандартизація медичної допомоги

8

4

Акредитація медичного закладу

8

5

Управлення ризиками

6

Заключна конференція. Іспит

4

ВСЬОГО:

38

Навчальний план тематичного удосконалення

«Медичне право: сучасні проблеми та оптимальні шляхи їх вирішення»

(термін навчання – 38 годин)

п/п

Назва розділів

Обсяг

у годинах

1

Правові засади медичної практики

6

2

Сучасні проблеми правового регулювання інституту лікарської таємниці

6

3

Юридичний аспект лікарської помилки

8

4

Правове регулювання взаємовідносин лікарів з правоохоронними та контролюючими органами, адвокатами, страховими компаніями та ін.

8

5

Особливості трудового законодавства в системі охорони здоров’я

6

6

Юридична відповідальність лікарів та пацієнтів

4

Всього:

38

 

Навчальний план тематичного удосконалення

«Актуальні питання психології, медичної етики, деонтології в організації надання медичної допомоги»

(термін навчання – 38 годин)

 

п/п

Назва розділів

Обсяг

у годинах

1

Правила та принципи біоетики, медичної етики та деонтології

8

2

Особливості комунікації в діаді лікар-пацієнт

6

3

Пацієнт – активний учасник лікувально-діагностичного процесу

 6

4

Особливості психології лікаря

4

5

Профілактика конфліктів під час надання медичної допомоги

8

6

Профілактика синдрому професійного вигорання у медичних працівників та профілактика негативного впливу стресу

4

Заключна конференція. Іспит

2

ВСЬОГО:

38

Навчальний план тематичного удосконалення

«Формулярна система забезпечення лікарськими засобами закладів охорони здоров’я»

(термін навчання – 38 годин)

п/п

Назва розділів

Обсяг

у годинах

1

Формулярна система як механізм забезпечення раціональної фармакотерапії

6

2

Міжнародний та вітчизняний досвід впровадження формулярної системи. Нормативно-правові засади формулярної системи

6

3

Основи впровадження формулярної системи на рівні закладу охорони здоров’я. Діяльність фармакотерапевтичної комісії закладу охорони здоров’я

4

4

Методичні підходи до розробки, перегляду та впровадження локального формуляру лікарських засобів

6

5

Моніторинг формулярної системи на локальному рівні

6

6

Підтримка формулярної системи на рівні закладу охорони здоров’я

6

Заключна конференція. Іспит

4

ВСЬОГО:

38

Навчальний план тематичного удосконалення

«Основи доказової медицини. Організація і управління науковими дослідженнями»

(термін навчання – 78 годин)

п/п

Назва розділів

Обсяг

у годинах

1

Законодавство України щодо оформлення наукових досліджень

6

2

Сучасні напрямки наукових досліджень та система охорони інтелектуальної власності

6

3

Організація наукових досліджень (планування, розробка програми, вимоги до протоколів наукових досліджень)

6

4

Інформаційно-патентний пошук та методологія вивчення інформаційного потоку

6

5

Сучасні інформаційні технології, Інтернет, мета-аналіз, програма «Суперкурс про епідеміологію»

6

6

Методологічні основи наукових досліджень

6

7

Принципи створення наукових автоматизованих баз даних та підготовка даних до аналізу

6

8

Методи біостатистики в загальних і аналітичних дослідженнях

10

9

Аналіз наукових даних

10

10

Надійність та контроль якості наукових досліджень

6

11

Вимоги до наукових публікацій, примірні зразки підготовки наукових статей до друкування в Україні та за кордоном

6

12

Заключна конференція. Іспит

4

ВСЬОГО:

78

Відповідно до наказу МОЗ України від 07.07.2009 № 484 цикли тематичного удосконалення

тривалістю 1 тиждень оцінюються в 10 балів, 2 тижні – 15 балів, 4 тижні – 30 балів.

 

 

ШКАЛА ЗНАЧЕНЬ РІЗНИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІКАРІВ (ПРОВІЗОРІВ) У ПЕРІОД

МІЖ ПЕРЕДАТЕСТАЦІЙНИМИ ЦИКЛАМИ, ЯКА ЗАТВЕРДЖЕНА

НАКАЗОМ МОЗ УКРАЇНИ ВІД 07.07.2009 № 484:

 

п/п

Вид діяльності

Кількість балів

1

Навчання на передатестаційному циклі в закладах (на факультетах) післядипломної освіти

  40

2

Підвищення кваліфікації на циклах тематичного вдосконалення в закладах (на факультетах) післядипломної освіти тривалістю:

– 1 тиждень

– 2 тижні

– 4 тижні

– 6 тижнів

10

15

30

45

3

Підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання у закладах (на факультетах) післядипломної освіти

  10

4

Проведення лекції (крім викладачів):

– для медсестер, пацієнтів, громадян, виступ та публікація у засобах масової інформації (10*)

– для лікарів (10*)

5

10

5

Навчання на курсах інформації та стажування в закладах (на факультетах) післядипломної освіти, охорони здоров’я, науково-дослідних інститутах, у т.ч. за кордоном, тривалістю:

– 1 місяць

– 2 місяці

– 3 місяці

20

30

40

6

Підготовка на короткотривалих курсах інформації та стажування, переривчастих курсах, семінарах на місцевих базах, в регіональних центрах (що підтверджено обласним відділом охорони здоров’я) тривалістю:

– не менше 36 годин на рік

– не менше 72 годин на рік

 5

10

7

Науково-педагогічна (педагогічна) робота у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах і закладах (на факультетах) післядипломної освіти

I-II рівнів акредитації:

– за основним місцем роботи

– за сумісництвом

III-IV рівнів акредитації:

– за основним місцем роботи

– за сумісництвом

20

10

30

15

8

Керівництво групою інтернів на базі стажування

10

9

Участь у науково-практичній конференції, симпозіумі, з’їзді, конгресі, засіданні професійної асоціації за спеціальністю:

міжнародних (в країнах Європи, Азії та Америки (3*)):

– з доповіддю

– без доповіді

міжнародних в країнах СНД (5*):

– з доповіддю

– без доповіді

національних (5*):

– з доповіддю

– без доповіді

10 регіональних (10*):

– з доповіддю

– без доповіді

9

3

10

2

5

2

5

2

10

Видання фахового:

– підручника

– навчального посібника

– монографії

30

20

20

11

Публікація статті у фахових виданнях:

– одноосібно

– у співавторстві

10

5

12

Отримання патенту на фаховий винахід:

– одноосібно

– у співавторстві

20

10

13

Видання:

– галузевих методичних рекомендацій

– інформаційного листка, раціоналізаторської пропозиції

Підготовка експертного висновку обласного рівня

Участь у розробці нормативних документів

6

3

3

3

14

Упровадження у практичну діяльність інноваційних розробок та технологій, нових методів діагностики, лікування, фарманалізу

10

15

Публікації в тезах науково-практичної конференції, симпозіуму, з’їзду, конгресу:

– міжнародних

– національних

– регіональних

5

3

2

16

Виступ у середніх та загальноосвітніх закладах та на підприємствах

Виступи та публікації в засобах масової інформації, у тому числі місцевих

2

3

17

Присвоєння звання «Заслужений лікар України», «Заслужений діяч науки і техніки України», «Заслужений працівник охорони здоров’я України», «Заслужений працівник освіти»

20

18

Нагородження грамотою Верховної Ради України, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України, Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим та грамотами облдержадміністрацій, Відомчою заохочувальною відзнакою Міністерства охорони здоров’я України – нагрудним знаком “Хрест Пантелеймона Цілителя”

10

19

Обіймання посади головного позаштатного спеціаліста району, міста, області

5

20

Захист дисертації на здобуття учених ступенів:

– доктора медичних наук

– кандидата медичних наук

40

30

21

Закінчення клінічної ординатури, аспірантури, магістратури, докторантури

30

22

Робота в закладах охорони здоров’я, розташованих у сільській місцевості,

не менше 3-х років

 10

* Кількість заходів.

 

КРИТЕРІЇ ВІДПОВІДНОСТІ ШКАЛИ ЗНАЧЕНЬ ПО ПЕВНІЙ ЛІКАРСЬКІЙ

(ПРОВІЗОРСЬКІЙ) КАТЕГОРІЇ:

 

Для ВИЩОЇ кваліфікаційної категорії:

Рік

Постійна частина, бали нараховуються за навчання на передатестаційних циклах

у закладах (на факультетах) післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації

Варіативна частина

Разом

2010

40 балів

8 балів

48 балів

2011

16 балів

56 балів

2012

24 бали

64 бали

2013

32 бали

72 бали

Починаючи

з 2014 року

40 балів

80 балів

 

Для ПЕРШОЇ кваліфікаційної категорії:

Рік

Постійна частина, бали нараховуються за навчання на передатестаційних циклах у закладах (на факультетах) післядипломної освіти

III-IV рівнів акредитації

Варіативна частина

Разом

2010

40 балів

6 балів

46 балів

2011

12 балів

52 бали

2012

18 балів

58 балів

2013

24 бали

64 бали

Починаючи

з 2014 року

30 балів

70 балів

 

Для ДРУГОЇ кваліфікаційної категорії:

Рік

Постійна частина, бали нараховуються за навчання на передатестаційних циклах

у закладах (на факультетах) післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації

Варіативна частина

Разом

2010

40 балів

4 бали

44 бали

2011

8 балів

48 балів

2012

12 балів

52 бали

2013

16 балів

56 балів

Починаючи

з 2014 року

20 балів

60 балів

Альтернативна версія сайту кафедри http://kafedraoyoz.blogspot.com

та ми у фейсбуці – https://www.facebook.com/oyoz.kafedra