Department of Pediatrics №4

Information for students

 

Information for students

 

Suggested books:

 1. Maydannyk V.H. Pediatrics (2nd revised and enlarged edition).- Kharkiv: Folio, 2002.- p.1125;
 2. Maydannyk V.H, Maydannyk I.V. Handbook of modern medicines.- М.: AST; Kharkiv: Folio, 2005.- p.1024;
 3. Neonatology: Study guide / P.S. Poshchyn., О.H. Sulyma, Yu.H. Antypkin at al.; under the editorship of P.S. Moshchych, О.H. Sulyma. – К.: Vyshcha shkola, 2004. – p. 407, illustrated;
 4. Shabalov, N.P. Neonatology. In 2 volums. 3rd revised and enlarged edition, М.: MEDpress, 2004. – p.1248;
 5. Vozianov А.F., Maydannyk V.H, Bidny В.H., Bahdasarova I.V. Fundamentals of Childhood Nephrology.- К.: Knyha plus, 2002.- p. 348;
 6. Chebotariova V.D., Maydannyk V.H. Pediatric Propaedeutics. – К., 1999. – p. 578;
 7. Childhood diseases / V.М. Sidelnikov, V.V. Berezhny, B.Ya. Rieznik et al. – К.: Zdorovya, 1999. – p. 734.

Supplementary books:

 1. Workshop on Pediatric Propaedeutic care for children /under the editorship of V.H. Maydannyk, К.D. Duk.- К.: Znannya Ukrainy, 2002.- p. 356;
 2. Mazuryn А.V. Textbook on nutrition of healthy child. – М.: Mydytsyna, 1980. – p. 180;
 3. Mazuryn А.V., Vorontsov I.V. Propaedeutics of Childhood Diseases. – St.P.: Foliant, 1999. – p. 928;
 4. Vorontsov I.V., Mazuryn А.V. Handbook of Pediatric Dietetics.- Л.:Medytsyna, 1980.- p.416;
 5. Features and semiotics of childhood diseases/ under the editorship of І.S. Smiyan, V.H.Maydannyk. – Ternopil-Kyiv, 1999.- p. 146;
 6. Studenikin М.Ya., Ladodo К.S. Young Child Feeding. – L.: Medytsyna, 1991. – p.176;
 7. Chebotariova V.D., Melnyk А.I. Fundamental principles of organization of young healthy child feeding. – К., 1986.- p. 37.