Portrait gallery of famous scientists

The gallery contains the portraits, created by famous artists of Ukraine with oil on canvas, among whose:

  • Deans at medical faculty of St. Volodymyr University (1841-1920): Karavayev V. O., Tsytsurin F. S., Alferyev S. P., Miram E. E., Matveyev O. P., Ergardt F. F., Matson Yu. I., Hrzhonschevskyy N. A., Peremezhko P. I., Tomsa V. B., Subbotin V. A., Geybel E. G., Tykhomyrov M. A., Obolonskyy M. O., Sadoven O. A., Morozov P. I., Korchak-Chepurkivskyy A. V.;
  • Rectors of NMU (1920-2003): Chernyahivskyy Ye. G., Levytskyy L. M., Strilchuk Y. V., Volkovyy M. Ye., Muzychenko A. P., Kabannyk O. Y., Kondrashov I. S., Sapronov S. I., Shashko P. I., Dudko M. O., Barannyk P. I., Medvid L. I., KefelI Ye. I., Kalinichenko T. Ya., Alekseyenko I. P., Shamray Ye. F., Bratus V. D., Milko V. I., Lavrik S. S., Goncharuk Ye. G.;

gallery