НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра медицини надзвичайних ситуацій та тактичної медицини

Видавнича діяльність

Військово-медична підготовка/Під ред. Бадюка М.І. – К.: «МП Леся», 2013. – 484 с.

 

Блекот О.М. Війська радіаційного, хімічного, біологічного захисту (історичний аспект, сьогодення, перспективи). – К.: НАОУ, 2006. – 424 с.

 

Військова епідеміологія з епідеміологією надзвичайних ситуацій: підручник/за ред. М.А. Андрейчина. – Тернопіль: ТДМУ, 2015. – 320 с.
А.Ю. Дубицький, І.О. Семенов, Л.П. Чепкий./Медицина катастроф. – К.: Здоров’я, 1993. – 464 с
Реагування на виникнення надзвичайних ситуацій: монографія / С. О. Гур’єв, А. В. Терент’єва, С. М. Миронець [та ін.] ; за заг. ред. С. О. Гур’єва. – Вінниця : ІДУЦЗ НУЦЗУ [та ін.], 2010. – 412 с.
Екстрена медична допомога (вибрані аспекти)

Гродецький В.К.,
Кривонос Ю.М., Майданник В.Г. та ін.
Донецьк: Ландон-XXI, 2014. – 320 с.

 

Екстрена медична допомога травмованим на догоспітальному етапі: навчальний посібник / В.О. Крилюк та ін. – К.: 2016. – 400 с.

 

Домедична допомога. Серцево-легенева реанімація (алгоритми та маніпуляції): навчальний посібник / Крилюк  В.О. та ін.  – К.: 2017. – 73 с.
Цивільний захист : підруч. для студ. вищ. навч. закл. IV рівня акредитації / П. В. Олійник [та ін.]. – Вінниця : Нова Книга, 2013. – 326 с.
Військова гігієна з гігієною при надзвичайних ситуаціях: Підручник / за ред. К.О. Пашка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. – 312 с.
Стандарт підготовки І-СТ-3 (видання 2): підготовка військовослужбовців з тактичної медицини. – К.: «МП Леся», 2015. – 148 с.
Стеблюк  М. І.

Цивільна оборона та цивільний захист [Текст] : підручник / М. І. Стеблюк. – К. : Знання-Прес, 2007. – 488 с

Шоботов В.М. Цивільна оборона:  Навчальний посібник: Вид. 2-ге, перероб. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 438 с.
Корнієнко, О. Г. Загальновійськова підготовка : Підручник для студ. вищих мед. навч. закл. / О. Г. Корнієнко, Я. Т. Андрейко, О. В. Слободянюк, М. Б. Ярошенко; В.о. Українська військово-медична академія, Терноп. держ. мед. акад. ім. І. Я. Горбачевського.– Тернопіль, К. : Укрмедкнига, 2002.– 538 с.