НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра латинської мови

Студентський науковий гурток

 

Науковий керівник СНГ

викл. Сьомка Катерина Сергіївна

тел. 044 454 49 15

Електронна адреса: latmova@ukr.net

Староста студентського наукового гуртка

Гурська Катерина

студентка 2 курсу 1групи медичного факультету № 4

тел. 095 883 93 73

Електронна адреса

katarzynagurski@gmail.com

Засідання студентського наукового гуртка відбуваються 1-2 рази на квартал за адресою: пр. Перемоги, 34, НМУ ім. О.О. Богомольця, санітарно-гігієнічний корпус, кафедра латинської мови, к.1.

 

Науково-дослідна робота студентів – один із найважливіших засобів підвищення якості підготовки спеціалістів у вищій школі, а також формування висококваліфікованих, освічених фахівців. Науково-дослідна робота сприяє формуванню у студентів навичок наукових досліджень із обраної проблематики, розвитку аналітичного мислення, креативності у вирішенні поставлених проблем. Саме з цією метою на кафедрі латинської мови НМУ імені О.О. Богомольця був створений науковий студентський гурток «Colores vitae», який є організаційним утворенням з часів заснування кафедри.  Учасниками гуртка упродовж останніх десятиліть є широке коло студентів усіх факультетів університету. Участь у роботі наукового студентського гуртка сприяє підвищенню загальнокультурної компетенції студентів, розвитку їх інтелекту, аналітичного мислення, дає змогу набути навички здійснення наукового дослідження.

Основними завданнями наукового студентського гуртка є залучення обдарованих студентів до науково-дослідної діяльності у галузі греко-латинської медичної термінології, історії античності та культурології. Культурно-історичний феномен Давньої Греції та Риму привертав увагу дослідників віддавна, адже сучасна європейська цивілізація сформована на фундаменті античності. Відтак, участь студентів у діяльності гуртка сприяє не лише поглибленому вивченню греко-латинського термінознавства, а й допомагає краще осягнути культурно-історичні процеси, завдяки яким сформувалася сучасна європейська цивілізація. Відповідно до напрямків роботи гуртка сформувалися секції з дослідження античної історії, мистецтва, культури, латинської мови як дзеркала античності, її впливу на розвиток європейської науки. Особлива увага приділяється дослідженню медичної термінології, сформованої на базі класичних мов – латинської та давньогрецької, а також вивченню історії античної медицини, впливу античних принципів лікування на подальший розвиток медицини.

Зміст роботи гуртка полягає у написанні рефератів та доповідей, їх активному обговоренні, залученні найкращих студентів гуртка до участі у всеукраїнських та міжнародних олімпіадах, наукових конференціях. Слід зазначити, що у період з 2008 по 2019 рік, учасники наукового студентського гуртка на кафедрі латинської мови неодноразово ставали переможцями та призерами Міжнародної Інтернет-олімпіади та Всеукраїнської студентської олімпіади з латинської мови. Також учасники НСГ щорічно представляють свої дослідження на Міжнародному науково-практичному конгресі студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної медицини», робота однієї з секцій якого відбувається на кафедрі латинської мови.

Тематика та основні напрями діяльності НСГ

Діяльність НСГ у 2008-2019 навчальних роках мала загальнокультурологічну та лінгвістичну спрямованість. Основними завданнями роботи НСГ у цей період були наступні: 1) ознайомлення студентів з основними методами, принципами та прийомами наукового дослідження на основі написання наукових доповідей з обраної теми; 2) поглиблене вивчення античного суспільства, пошук спільних рис у порівнянні з сучасністю. Саме поглиблене вивчення античності, нестандартний погляд на її культурні та цивілізаційні здобутки дозволяє по-новому осягнути сучасність, зрозуміти сучасні ментальні та суспільні явища; 3) дослідження ролі латинської мови як метамови науки у формуванні термінологічно-понятійного апарату природничих наук та медицини; 4) з’ясування, якими були особливості функціонування латинської мови в різних сферах суспільного життя країн Європи; 5) окреслення, яким було побутування латинської мови на території сучасної України, дослідження її ролі у розвитку вітчизняної освіти.

Досягнення студентів-учасників НСГ: у травні 2009 року студент Д. Каврайський здобув у Міжнародній Інтернет-олімпіаді з латинської мови ІІ місце. У листопаді 2009 року Я. Крулаківський посів ІІІ місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді. 2011 року у Міжнародній Інтернет-олімпіаді з латинської мови О. Шумейко, І. Донченко посіли І місце, О. Мітіна посіла ІІІ місце. У 2012 році І. Момотюк, Н. Плигавко, О. Остаповський посіли І місце у Міжнародній Інтернет-олімпіаді з латинської мови, а В. Деркач, В. Мостика, А. Свінціцька, Є. Заваденко – ІІ місце. У 2013р. студенти Є. Корнійко та О. Остапко посіли І місце у Міжнародній Інтернет-олімпіаді з латинської мови, а студент Німкович Р. –  ІІІ місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді; 2014 р. – Коханська А. посіла ІІІ місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді; 2016 р. – Кучеренко Г. та Прогонов С. посіли ІІІ місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді; 2017 р. – Сорокопуд К. (ІІ місце) та Самарська К. (ІІІ місце); 2018 р. – Барнич С. (ІІІ місце) на Всеукраїнській студентській олімпіаді.

Щороку учасники гуртка беруть активну участь у роботі Міжнародного науково-практичного конгресу студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної медицини» і презентують свої роботи на секції «Лінгвокультурологічні аспекти лікарської практики», що функціонує на кафедрі латинської мови.

У листопаді 2019 р. у рамках Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Annual Young Medical Scientists’ Conference 2019»  відбулося засідання секції «Лінгвокультурологічні аспекти лікарської практики», де були виголошені доповіді студентів НСГ, які розкривали питання когнітивних аспектів гематологічних термінів, сучасних номенклатур елементів генетичного коду, термінологічного забезпечення професійної діяльності лікаря-оториноларинголога, специфіки термінотворення найменувань хірургічного інструментарію, ролі класичних мов у формуванні психіатричної термінології, актуальності використання термінів грецького походження в анестезіології, способів номінації “священної хвороби” у творах Гіппократа і Цельса, а також когнітивних аспектів вивчення деяких неврологічних термінів.

Зважаючи на міждисциплінарний характер секції, членами високоповажного журі були представники медичних і філологічних кафедр, зокрема завідувач кафедри латинської мови, доцент О.Г. Кисельова, професор кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Я.А. Кульбашна, асистент кафедри внутрішньої медицини № 2 Н.В. Береза, доцент кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики КНУ імені Тараса Шевченка О.Г. Михайлова.

 

Члени журі високо оцінили і прокоментували представлені роботи.

 

Перше місце розділили Катерина Гурська і Андрій Редя з НМУ імені О.О. Богомольця (Співдоповідь «Роль класичних мов у формуванні психіатричної термінології. Диференціація і зіставлення сучасних термінологічних систем МКХ-10, DSM 5») та Андрій Бідений з НМУ імені О.О. Богомольця («Сучасні номенклатури елементів генетичного коду: лінгвопрагматичний аспект».  Науковий керівник – доцент кафедри латинської мови Г.Д. Малунова).

Друге місце посіли Артем Натрус та Катерина Скиба з НМУ імені О.О. Богомольця (Співдоповідь «Когнітивний аспект медичної термінології. На матеріалі гематологічних термінів». Науковий керівник – завідувач кафедри латинської мови, доцент О.Г. Кисельова.).

Третє місце розділили Ярослава Попович з КНУ імені Тараса Шевченко (Доповідь «Способи номінації “священної хвороби” у творах Гіппократа і Цельса». Науковий керівник – доцент О.Г. Михайлова) та Ірина Гармаш з Харківського національного медичного університету (Доповідь «Актуальність використання термінів грецького походження в анестезіології». Науковий керівник – Т.А. Новікова.