НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра латинської мови

Співробітники кафедри

Кісельова Олена Григорівна – завідувач кафедри, доцент

Закінчила Інститут філології Київського державного університету імені Тараса Шевченка у 1979 році за спеціальністю «класичні мови, російська мова та література». З 1981 по 1996 рік Олена Григорівна працювала на посаді викладача кафедри латиської мови НМУ імені О.О. Богомольця. З 1996 по 2005 рік працювала на посаді старшого викладача кафедри. З 2005 по 2006 рік була виконуючою обв’язки завідувача кафедри. З 2007 року і до сьогодні – завідувач кафедри латиської мови НМУ імені О.О. Богомольця.

Олена Григорівна – автор 3 підручників з латинської мови, виданих під грифом МОЗ, 2 навчальних посібників, робочого друкованого зошита, 8 методичних рекомендацій українською та англійською мовою, 7 типових навчальних програм з грифом МОЗ України, 3 словників, програм для учнів загальноосвітніх шкіл нового типу (Український медичний ліцей НМУ), автор більш ніж 50 наукових праць. Нагороджена грамотами МОЗ України та різними нагородами.

Олена Григорівна ініціювала та запровадила наукове співробітництво з профільними кафедрами Люблінського університету, університету м. Безансон (Франція), НДУ імені М.В. Ломоносова, Петербурзького університету, Московського медико-стоматологічного університету та інших.

Щорічно кафедра як опорна проводить засідання однопрофільних кафедр медичних університетів України, курує питання навчального процесу на вказаних кафедрах, є головою Ради однопрофільних кафедр України.

Бражук Юлія Борисівна – доцент кафедри латинської мови НМУ імені О.О.Богомольця.

У 2005 році закінчила Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Мова і література (давньогрецька, латинська), українська мова».

З 2005 року працює викладачем кафедри, 2010-2016 рр. – старший викладач кафедри, з 2016 р. – доцент кафедри.

2010-2014 рр. – навчання в аспірантурі (кафедра загального мовознавства та класичної філології, Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка); тема дисертації «Натуроморфна метафора в медичній термінології (на матеріалі латинськомовних анатомічних термінів)».

Бражук Ю.Б. – автор 12-ти друкованих праць у вітчизняних та іноземних фахових виданнях, методичних розробок, є співавтором робочих навчальних програм, посібника «Практикум по латинскому языку и медицинской терминологии».

Сфера наукових зацікавлень – медична термінологія, когнітивна метафора у науковій термінології, метафоричні моделі у медичній термінології.

Лехніцька Світлана Іванівна – доцент.

У 2005 р. закінчила Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Класичні мови і література».

У 2009 р.  закінчила аспірантуру Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка на кафедрі загального мовознавства та класичної філології.

У 2016 р. захистила дисертацію  на тему «Явище синонімії у фармацевтичній номенклатурі грецько-латинського походження: ономасіолого-дериваційний аспект» за спеціальністю 10.02.14 «Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови».

Є автором  30 друкованих праць, які опубліковані у фахових виданнях України і у закордонних виданнях. Співавтор посібників «Латинська мова та медична термінологія», «Практикум по латинскому языку и медицинской терминологии», «Латинська мова та медична термінологія (робочий зошит)», «Medical Latin terminology workbook: study guide»  типових, примірних, робочих і навчальних програм з дисципліни «Латинська мова і медична термінологія» для спеціальностей 222«Медицина», 221 «Стоматологія», 225 «Медична психологія», 227 «Фізична терапія, ерготерапія», 228 «Педіатрія»,  друкованих методичних розробок англійською мовою.

Малунова Ганна Дмитрівна – доцент.

2011 року закінчила з відзнакою Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Мова і література (давньогрецька, латинська), англійська мова» та здобувши кваліфікацію філолога-дослідника, викладача вищого навчального закладу (давньогрецької, латинської мови і античної літератури, англійської мови).

З 2011 р. по 2014 р. Ганна Дмитрівна навчалася в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка з відривом від виробництва за спеціальністю «Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови».

2015 р. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Концептуальний простір “Апології Сократа” Платона: лінгвокультурологічний аспект» та здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.14 «Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови».

З 2011 р. по 2018 р. Ганна Дмитрівна працювала на посаді викладача кафедри латинської мови Національного медичного університету імені О.О. Богомольця,  у 2018 р. – старшого викладача, з 2019 р. – доцент зазначеної кафедри.

З 2012 р. по 2015 р. була співробітником відділу міжнародних зв’язків НМУ імені О. О. Богомольця, а з 2015 р. по 2018 р. очолювала цей структурний підрозділ.

Малунова Г.Д.  є автором 13 наукових публікацій, а також співавтором практикуму «Латинська мова і медична термінологія» (Київ, 2016); заохочує наукову роботу студентів з актуальних питань професійної медичної термінології.

Ганна Дмитрівна має C1 рівень знання англійської мови і викладає в групах англомовної форми навчання.

Сфера науково-дослідних інтересів: питання грецького компоненту в латинськомовній клінічній термінології, лінгвокультурологія, когнітивна лінгвістика, концептуальний аналіз текстів греко- та латинськомовної античності.

Ніколаєнко Оксана Анатоліївна – доцент.

У 2006 р. з відзнакою закінчила Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка і здобула кваліфікацію магістра філології. У 2011 році закінчила аспірантуру кафедри загального мовознавства та класичної філології.

У жовтня 2012 року захистила в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка дисертаційну роботу на тему «Ораторський дискурс у давньому Римі: культурологічний та функціонально-стилістичний виміри (на матеріалі промов Республіканської доби)».

З вересня 2006 року працює на посаді викладача кафедри латинської мови, а з 2016 – доцента кафедри. Педагогічний стаж – 10 років. З 2016 Оксана Анатоліївна обіймає посаду заступника декана стоматологічного факультету. Крім того, є автором 16 наукових праць та співавтором 2 навчально-методичних посібників.

Сфера наукових зацікавлень: лінгвокультурологія, дискурсологія, прагматика античних текстів.

Черненко Ніна Анатоліївна – доцент.

У 2012 році з відзнакою закінчила Київський національний університет імені Т.Шевченка за спеціальністю «Мова та література (давньогрецька, латинська), французька мова», здобувши кваліфікацію магістра з мови та літератури, філолога-дослідника, викладача ВНЗ з давньогрецької, латинської мов та античної літератури, французької мови.

З 2012 р. по 2016 р. навчалася в аспірантурі за спеціальністю «загальне мовознавство» на кафедрі загального мовознавства та класичної філології Інституту філології КНУ імені Т.Шевченка. У 2016 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Тема дисертаційного дослідження: «Вербалізація концепту ДОБРОЧЕСНІСТЬ в європейських лінгвокультурах (на матеріалі латинської, французької, англійської та української мов)».

З 2012 року працює на кафедрі латинської мови на посаді викладача, у 2016 році обрана на посаду старшого викладача, з 2019 року працює на посаді доцента. З 2016 року Ніна Анатоліївна виконує функціональні обов’язки відповідального за навчально-організаційну роботу кафедри. Черненко Н.А. має 12 наукових праць, у тому числі у закордонних виданнях. Рівень володіння англійською мовою – С (сертифікат Aptis British Council). Сфера наукових інтересів: лінвгокультурологія, лінгвоконцептологія, когнітивна лінгвістика.

Шпинта (Воскобойник) Галина Миколаївна –  доцент.

У 2008 р. отримала повну вищу освіту за спеціалізацією «Мова і література (давньогрецька, латинська), німецька мова» у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.  З 2008 по 2011 рр. – аспірантка кафедри загального мовознавства та класичної філології КНУ імені Тараса Шевченка.    У 2012 році захистила кандидатську дисертаційну роботу по темі «Грецький компонент у латинськомовній ентомологічній номенклатурі: структурно-семантичний аспект» в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Автор більше 30 наукових та навчально-методичних публікацій, в тому числі – монографії «Латинськомовна ентомологічна номенклатура: структурно-семантичний аспект». Співавтор робочого зошита до практикума з латинської мови та медичної термінології для україномовних студентів та студентів-іноземців (російськомовної та англомовної форми навчання).

З 2007 працює на кафедрі латинської мови в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця (лаборантом, викладачем, старшим викладачем, доцентом). З 2011-2015р р. виконує обов’язки куратора ECTS  в деканаті по роботі з іноземними студентами стоматологічного та фармацевтичного факультетів НМУ імені О.О. Богомольця.

  Сфера наукових інтересів: актуальні проблеми термінології, наукової номенклатури, лексикології, лексикографії, а також встановлення когнітивних механізмів термінотворення та концептуалізації наукового простору.

 

Ніколаєнко Оксана Іванівна – старший викладач.

У 2006 р. з відзнакою закінчила Інститут філології КНУ ім. Т. Г. Шевченка і здобула кваліфікацію магістра філології. У 2009 році закінчила аспірантуру кафедри загального мовознавства та класичної філології.

На даний час працює над дисертаційним дослідженням: «Епіграма епохи Флавіїв: лінгвопрагматичний аналіз». У 2009-2010 н.р. працювала на посаді старшого лаборанта кафедри латинської мови. З вересня 2010 року працює як викладач кафедри латинської мови, а з 2014 р. – старший викладач кафедри. Педагогічний стаж – 16 років. З 2011 р. є відповідальною за виконання науково-дослідної роботи кафедри. Крім того вона є автором 16 наукових праць та співавтором навчально-методичних посібників «Лексичний додаток з дисципліни “Латинська мова та медична термінологія”» та «Lexicon terminologiae medicinalis (Русский / English)» для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Галамага Олена Володимирівна – викладач, кандидат філологічних наук.

У 2013 році з відзнакою закінчила КНУ імені Тараса Шевченка за спеціальністю «мова і література (давньогрецька, латинська), французька мова».

У 2016 році закінчила аспірантуру кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка. У 2017 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Сакральний латинськомовний текст доби античності: генологічні, вербально-сугестивні та прагмакомунікативні виміри» та отримала диплом кандидата філологічних наук.

Олена Володимирівна є автором 6 статей за фахом, брала участь у 8 всеукраїнських наукових конференціях.

З вересня 2013 р. Олена Володимирівна працює на посаді викладача кафедри латинської мови, є відповідальною за підготовку матеріалів до веб-сторінки сайту та стендів кафедри.

З вересня 2018 року виконує обов’язки куратора ESTS медичного факультету №4.

Сферою наукових інтересів є лінгвокультура, психолінгвістика, сакральний латинськомовний текст доби Античності.

Благун Софія Сергіївна – викладач.

У 2014 році з відзнакою закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «мова і література (давньогрецька, латинська), англійська мова». У 2015 році  закінчила Інститут післядипломного навчання НАУ за спеціальністю «Переклад».

У 2014 році працювала лаборантом кафедри латинської мови НМУ імені О.О. Богомольця. З 2015 р. є викладачем кафедри латинської мови НМУ імені О.О. Богомольця.

У 2017 році вступила в аспірантуру очної вечірньої форми навчання НМУ імені О.О. Богомольця. В даний час виконує дисертаційне дослідження «Методика навчання фармацевтичної термінології, ботанічної і хімічної номенклатур з використанням інтерактивних технологій».

Софія Сергіївна Благун є автором 7 друкованих праць у вітчизняних та іноземних фахових виданнях.

Відповідальна за АСУ та за англомовну форму навчання на кафедрі.

Сфера наукових інтересів: термінологія, лінгвокультурологія, інтерактивні технології.

Духота Світлана Анатоліївна – викладач кафедри латинської мови.

У 2009 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю “класичні та західноєвропейська мови та література (латинська, давньогрецька) та італійська мова”, ступінь магістра. Цього ж року почала працювати викладачем латинської мови НМУ ім. О. О. Богомольця.

У 2010  році закінчила міжнародні курси італійської мови ISCAPI у м. Фускальдо.

Є автором 4 друкованих праць, учасником 4 наукових  міжнародних та всеукраїнських конференцій.

На кафедрі відповідальна за роботу зі студентами медичного факультету №2.

 

Гера  Єлєна Віталіївна – викладач.

У 2011 році закінчила з відзнакою Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю мова і література (давньогрецька, латинська), англійська мова та здобула кваліфікацію філолога-дослідника, викладача вищого навчального закладу (давньогрецької, латинської мови і античної літератури, англійської мови). Зараз навчається в аспірантурі вищезгаданого закладу за спеціальністю 10.02.14 – класичні мови. Тема дисертації «Мовотворчість латинськомовних поетів вагантів ХІІ-ХІІІ ст.».

З 2009 року Гера Є. В. працювала на посаді лаборанта кафедри латинської мови.

З 2011 року до сьогодні Гера Єлєна Віталіївна обіймає посаду викладача кафедри.

Є автором 4 наукових праць у фахових виданнях, брала участь у наукових та міжнародних конференціях. Відповідальна за роботу з І медичним факультетом. Бере участь у написанні методичних розробок для стоматологічних, медичних та фармацевтичних факультетів.

Сфера наукових зацікавлень: медична термінологія, середньовічна латинська мова, лінгвокульторологія, когнітивна лінгвістика.

 

Кондаурова Христина Вадимівна – викладач кафедри латинської мови.

У 2014 році закінчила КНУ ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «мова і література (давньогрецька, латинська), англійська мова». Цього ж року вступила до аспірантури КНУ за спеціальністю «загальне мовознавство». В даний час виконує дисертаційне дослідження «Латинськомовний законодавчий документ: від папської булли до гетьманського універсалу».

З вересня 2013 року Христина Вадимівна працює викладачем кафедри латинської мови НМУ імені О.О. Богомольця.

Вона є автором 8 друкованих праць, брала участь в наукових конференціях, у методичній роботі кафедри.

З 2014 року Христина Вадимівна відповідальна за виховну роботу студентів.

Сферою наукових інтересів: епіграфіка, семіотика та сфрагістика.

16426427_1829205254014324_325339778_n Семикрас Тетяна Іванівна  – викладач.

У 2012 році з відзнакою закінчила Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, здобувши кваліфікацію магістра філології, викладача латинської, давньогрецької, французької мов та античної літератури. З початку вересня 2012р. працює викладачем кафедри латинської мови.

У 2015 році вступила до аспірантури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 10.02.14 «Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови». Тема дисертаційної роботи: «Греко-латинська термінологія клінічної психології: структурно-семантичний та лінгвокультурологічний аспекти».

Тетяна Іванівна є учасником восьми Всеукраїнських наукових конференцій, має сім друкованих праць у вітчизняних виданнях.

Сьомка Катерина Сергіївна – викладач.

У 2009 році закінчила КНУ імені Тараса Шевченка за спеціальністю «мова і література (давньогрецька, латинська), італійська мова».

У 2008-09 рр. працювала лаборантом кафедри латинської мови НМУ імені О.О. Богомольця. З 2009 р. є викладачем кафедри латинської мови НМУ імені О.О. Богомольця.

У жовтні 2012 р. закінчила аспірантуру на кафедрі загального мовознавства і класичної філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Є автором 3 статей за фахом, брала участь у 4 всеукраїнських наукових конференціях.

Сфера наукових інтересів: лінгвокультура, термінологія, синтаксис античних текстів.