НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра латинської мови

Навчально-методична робота

 

 

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 

Навчальна  програма з дисципліни «Латинська мова і медична термінологія» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра і містить структурований план підготовки. Програма розрахована на 1 модуль, що  включає 3 змістові модулі. Видами навчальних занять згідно навчального плану є практичні заняття, самостійна робота та індивідуальна робота студенті. В межах кожного залікового модулю визначені теми практичних занять і самостійної роботи студентів, розподіл балів за роботу студентів на заняттях, за контроль змістового модулю, самостійну роботу студентів.

Практичні  заняття передбачають вивчення основ нормативної граматики латинської мови і базової лексики, яка є необхідна для роботи фахівців галузі знань «Охорона здоров’я». У програмі доречно і розумно враховані головні аспекти вивчення міжнародної латинськомовної термінології з елементами граматики і синтаксису латинської мови. Найбільший акцент зроблено на питанні номенклатурного та клінічного словотворення, а також на формуванні навичок необхідних для заповнення спеціальних медичних документів латинською мовою (рецепт, історія хвороби). Представлений матеріал надає студентам змогу розуміти відповідну навчальну та наукову літературу з різних розділів медицини, що вивчаються у вищій медичній школі. Тим самим закладаються основи формування термінологічної компетентності необхідної для роботи, а також спілкування зі своїми колегами-медиками, оскільки все це суттєво впливає та розширює діапазон використання спеціальної медичної лексики.

Ґрунтовне знайомство з міжнародною науковою терміносистемою сприятиме зростанню студентів не лише як фахівців, а і як гармонійно розвинутих особистостей. Курс «Латинська мова та медична термінологія» допомагає студентам засвоїти як рідну, так і сучасні європейські комунікативні мови, оскільки кожна з них має великий прошарок запозичень давньогрецького та латинського походження.

Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою з урахуванням оцінок поточної успішності.

Форма підсумкового контролю успішності навчання _ Диференційний залік.    При наявності диференційного заліку як підсумкового контролю з навчальної дисципліни  відсутній підсумковий модульний контроль.

Оцінка з дисципліни визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах), що виставляються на кожному навчальному занятті за відповідною темою та кількістю балів за виконання індивідуальних завдань студентом. Кількість тем практичних (семінарських) навчальних занять з Дисципліни визначається в робочій навчальній програмі і не передбачає окремого навчального заняття для приймання заліку. Результати складання заліків оцінюються за чотирибальною шкалою: «відмінно», «добре», «задовільно» і «незадовільно». Студент отримує оцінку “задовільно”, якщо він виконав всі види робіт, передбачених робочою навчальною програмою з Дисципліни, відвідав всі навчальні заняття – лекції, практичні (семінарські), визначені календарно-тематичним планом кафедри з відповідної дисципліни (при наявності пропусків — своєчасно їх відпрацював), набрав загальну кількість балів при вивченні Дисципліни не меншу, ніж мінімальна.   Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні Дисципліни за поточну навчальну діяльність і виконання індивідуальних завдань — 200 балів, а  мінімальна кількість балів становить 60% від максимальної оцінки балах, що  складає 120 балів.