НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань

Видавнича діяльність

Монографії, посібники, підручники, видані на кафедрі за час її існування:

1. Стоматологічна профілактика у дітей: Навч.посібник / Л.О. Хо менко, В.І. Шматко, О.І. Остапко та ін. — К.: ІСДО, 1993.— 192 с
2. Л.О. Хоменко та ін. / за ред. П.С. Мощича/ Медицина дитинства.— К.: Здоров’я, 1995.— 760 с.

 

3. Моложанов И.А., Шеремет З.А., Кадькало О.В., Кадькало А.А. Композитные материалы в терапевтической стоматологии.— Киев. — Инфокон, 1996.— 60с.

 

4. Хоменко Л.О., Біденко Н.В. Практическая эндодонтия.— Київ: Книга плюс, 1998. — 120 с.
5. Хоменко Л.О., Остапко О.І., Кононович О.Ф., Шматко В.І. та ін. Терапевтична стоматологія дитячого віку.— Київ: Книга плюс, 1999. — 526 с.
6. Біденко Н.В. Стеклоиономерные цементы.— Київ: Книга плюс, 1999. — 110 с.
7. Хоменко Л.О., Остапко О.І., Шматко В.І., Зайцева Є.М., Біденко Н.В., Крижалко О.В., Солнцева Т.А., Шаповалова Г.І., Шумінська Т.А. Карієс тимчасових і постійних зубів у дітей. Клініка, діагностика,
диференційна діагностика і лікування.— Київ, 2001.— 60 с
8. Хоменко Л.О., Остапко О.І., Кононович О.Ф., Шматко В.І. та ін. Терапевтична стоматологія дитячого віку.— Київ: Книга плюс, 2001. — 526 с.
9. Хоменко Л.А., Биденко Н.В., Остапко Е.И., Шматко В.И. Совре менные средства экзогенной профилактики заболеваний полости рта. — Киев: Книга плюс, 2001. — 208 с.
10.Біденко Н.В. Стеклоиономерные материалы и их применение в стоматологии.— Київ: Книга плюс, 2003. — 143 с.
11. Хоменко Л.А., Остапко Е.И., Биденко Н.В. Клиникорентгенологическая диагностика заболеваний зубов и пародонта у детей и подростков. — М.: Книга Плюс, 2004. — 200 с.
12. Хоменко Л.А., Биденко Н.В. Практическая эндодонтия: инструменты, материалы и методы (Издание третье, дополненное, исправленное). — Москва: Книга плюс, 2005. — 224 с.
13. Л.О.Хоменко (ред.), І.М.Голубєва, О.І.Остапко, В.І.Шматко. та інші. Збірник завдань для підготовки до текстового екзамену зі стоматології Крок 2 Стоматологія / за ред. члена—кор. АМН України проф. В.Ф.Москаленка, О.П.Волосовця, І.Є. Булах……..Л.О., Хоменко…… — Київ: Здоров’я, 2005. — 472 с.
14. Хоменко Л.А., Шматко В.И., Остапко Е.И., Савичук А.В., Зайцева Е.М., Голубева И.Н., Волкова С.В., Крижалко О.В., Вовченко Л.О., Трачук Ю.М. Периодонтиты временных и постоянных зубов у детей. — К., 2005. — 88 с.
15. Хоменко Л.О., Остапко О.І., Шматко В.І., Кононович О.Ф., Савичук О.В., Біденко Н.В. та ін. Протоколи надання медичної допомоги за спеціальностями “Ортопедична стоматологія”, Терапевтична стоматологія”, “Хірургічна стоматологія”, “Ортодонтія”, “Дитяча терапевтична стоматологія”, “Дитяча хірургічна стоматологія”. — Київ: МНІАЦ медичної статистики МВЦ “Медінформ”, 2005. — 236 с.
16. Хоменко Л.О., Остапко О.І., Шматко В.І., Кононович О.Ф., Савичук О.В., Біденко Н.В. та ін. Протоколи надання медичної допомоги / За загальною редакцією Ю.В.Опанасюка. — Київ: ТОВ Вид.інформ. центр “Світ сучасної стоматології”, 2005. — 506 с.
17. Хоменко Л.О., Дєньга О.В., Остапко О.І., Біденко Н.В. Проведення стоматологічного епідеміологічного обстеження населення України. Навчальнометодичний посібник.– 2006.
18. Хоменко Л.О., Дєньга О.В., Остапко О.І., Біденко Н.В. Організація первинної профілактики стоматологічних захворювань в дошкільних дитячих закладах та школах. Навчальнометодичний посібник. – 2006.
19. Новий англоукраїнський українськоанглійський медичний словник: близько 75 000 термінів / за ред. Ривкіна В.Л., Бенюмовича М.С.; Відп.ред. Л.І. Шевченко, В.І. Шматка. — К.: Арій, 2007.— 784 с.
20. Хоменко Л.А., Чайковский Ю.Б., Савичук Н.О., Савичук А.В., Остапко Е.И., Шматко В.И., Биденко Н.В., Кононович Е.Ф., Голубева И.Н. Терапевтическая стоматология детского возраста.— Київ: Книга плюс, 2007. — 813 с.
21. Хоменко Л.А., Савичук А.В., Бидено Н.В., Остапко Е.И., Шматко В.И., Антонишин Б.В., Вовченко Л.А., Карачевская Е.А., Немирович Ю.П., Плиска Е.Н. Профилактика стоматологических заболеваний: Часть 1 — Киев: Книга плюс, 2007.— 128 с.
22. Хоменко Л.О., Савичук О.В., Остапко О.І. Харьков Л.В., Яковенко Л.М. та ін. Алгоритми томатологічних маніпуляцій до Державного практич ноорієнтовного іспиту зі спеціаль ності 7.110106 “Стоматологія” (дисципліна – дитяча стоматологія). – Київ, “Книга плюс”, 2008.– 111 с
23. Новий англоукраїнський українськоанглійський медичний словник: близько 24 000 термінів /упоряд.: Н.Р. Мокіна; за ред. Шевченко Л.І., Шматка В.І., Лося В.В. — К.: Арій, 2009.— 480 с.
24. Л.О. Хоменко, О.І.Остапко/ за ред. чл.кор. АМН України, проф. В.О. Маланчука/ Основи стоматології.— К.: Медицина, 2009.— 560
25. Хоменко Л.А., Савичук А.В., Бидено Н.В., Остапко Е.И., Шматко В.И., Антонишин Б.В., Вовченко Л.А., Карачевская Е.А., Немирович Ю.П., Плиска Е.Н. Профилактика стоматологических заболеваний: Часть 2 — Киев: Книга плюс, 20 10 .— 12 0 с.
26. Хоменко Л.О., Остапко О.І., Біденко Н.В. та ін. Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології. – Київ: Книга плюс, 2011. – 320.
27. Хоменко Л.А., Чайковский Ю.Б., Савичук Н.О., Савичук А.В., Остапко Е.И., Шматко В.И., Биденко Н.В., Кононович Е.Ф., Голубева И.Н. Терапевтическая стоматология детского возраста.— Київ: Книга плюс, 20 10 . — 813 с.
28. L . A . Khomenko , A . V . Savychuk , Ye . I . Ostapko , V . I . Shmatko , N . V . Bidenko , I . N . Golubeva , S . F . Lubarets . Pediatric therapeutic dentistry . – Kiev : Book – plus , 2012. – 240 p .
29. Bases of dentistry ( глава Chapter 3 Basic dental disease in children) ed. by V.O. Malanchuk. – Vinnytsia: Nova Knyha, 2012. – 616 p.
30. Хоменко Л.А., Кисельникова Л.П., Смоляр Н.И., Чайковский Ю.Б., Савичук А.В., Остапко Е.И., Биденко Н.В., Шматко В.И., Голубева И.Н., Кононович Е.Ф. и др.. Терапевтическая стоматология детского возраста.— Київ: Книга плюс, 2013. — 864 с.
31. Стоматологія : підручник : У 2 кн. – Кн. 1. / М.М. Рожко, З.Б. Попович, В.Д. Куроєдова та ін.; за ред. проф. М.М. Рожка. – К.: Медицина, 2013. – 872 с. (розділ дитяча стоматологія проф. Л.А. Хоменко).
32. Хоменко Л.О., Чайковський Ю.Б., Смоляр Н.І., Савичук О.В., Остапко О.І., Біденко Н.В. та ін. Терапевтична стоматологія дитячого віку Том 1. – Київ: Книга плюс, 2014. – 432.
33 33. Харьков Л.В., Хоменко Л.А., Яковенко Л.Н., Биденко Н.В. Осложнения заболеваний в хирургической и терапевтической стоматологии детского возраста – Киев: Книга плюс, 2014 . — 352 с.
34 34. Хоменко Л.А., Остапко Е.И., Биденко Н.В., Голубева И.Н. и др. Пропедевтика детской терапевтической стоматологии.— Киев: Книга плюс, 2015 . — 317 с.
35 35. Хоменко Л.О., Чайковський Ю.Б., Савичук О.В., Смоляр Н.І., Біденко Н.В.,   Остапко О.І., Шматко В.І., Голубєва І.М., Любарець С.Ф., Кононович О.Ф., Солонько Г.М., Пайкуш В.А.  Терапевтична стоматологія дитячого віку Том 2. – Київ: Книга плюс, 2016. – 328 с.