НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa медичної і біологічної фізики та інформатики

Журнал «Біомедична інженерія та медична фізика»

Науково-практичний журнал
«Біомедична інженерія та медична фізика»

засновник – НМУ імені О.О. Богомольця,
свідоцтво про реєстрацію КВ № 16385-4857Р від 24.02.2010 р.
ISSN 2079-0899

Рукописи статей для публікації направляти на електронну пошту
bmemp@nmu.ua

або за адресою:
01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця,
Редакція журналу «Біомедична інженерія та медична фізика»

Сайт журналу http://nmu.edu.ua/bmemp.php

Програмними цілями науково-практичного журналу «Біомедична інженерія та медична фізика» є інформування працівників галузі охорони здоров’я України, науковців, викладачів вищих навчальних закладів, співробітників науково-дослідних інститутів та громадськості про результати наукових досліджень з біомедичної інженерії та медичної фізики, про тенденції й процеси впровадження сучасних технологій в медицині та медичній освіті.

Журнал «Біомедична інженерія та медична фізика» приймає до публікації статті, короткі повідомлення, листи до Редакції, що містять матеріали оригінальних досліджень переважно з наступних тем:

1. Автоматизація процесів діагностики, лікування та реабілітації.
2. Акустичні методи в медицині.
3. Апаратура для клініко-лабораторного аналізу.
4. Апаратура для санітарно-гігієнічного лабораторного контролю.
5. Біомедичні вимірювальні системи та телекомунікаційні технології.
6. Біомеханіка, біореологія та гемодинаміка.
7. Біотелеметрія и телемедицина.
8. Дозиметрія, радіометрія та планування в променевій діагностиці та терапії.
9. Інноваційні технології в медичній та фармацевтичній освіті.
10. Математична обробка даних медико-біологічних досліджень.
11. Математичне моделювання в медицині, фармакології та біології.
12. Медико-інженерні аспекти малоінвазивної хірургії та медичної робототехніки.
13. Медико-технічне забезпечення лікувально-діагностичного процесу.
14. Медична інтроскопія та візуалізація з використанням неіонізуючих та іонізуючих випромінювань.
15. Медичні інформаційні системи.
16. Медичне приладобудування та матеріалознавство.
17. Медичні системи для аналізу біоелектричної активності органів.
18. Метрологія, стандартизація та сертифікація медичного обладнання та матеріалів.
19. Наноматеріали та нанотехнології медичного та фармацевтичного призначення.
20. Нерівноважна термодинаміка в медико-біологічних дослідженнях.
21. Проблеми безпеки пацієнтів та медичного персоналу.
22. Тенденції розвитку і загальні питання біомедичної інженерії та медичної фізики.
23. Технології отримання, збереження, передачі та аналізу медико-біологічної інформації.
24. Фізичні аспекти використання оптичної, лазерної та оптоелектронної біомедичної техніки.
25. Фізичні методи дослідження у медицині та фармації.
26. Фізичні та інженерні аспекти променевої діагностики та терапії.

За рішенням редакційної колегії до друку також можуть прийматися огляди з актуальних питань біомедичної інженерії та медичної фізики, описи перспективних наукових досліджень, рецензії, довідкові та інформаційні матеріали, навчально-методичні матеріали, оголошення щодо наукових заходів і повідомлення рекламного змісту.

Рішення щодо публікації приймається редакційною колегією на підставі результатів рецензування статей. Редакція не бере на себе зобов’язань щодо роз’яснення причин відмови від публікації статті. Надіслані до редакції матеріали авторам не повертаються. Рукописи мають представляти матеріали, що не були опубліковані раніше та не були подані до інших видань.