НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра загальної хірургії №2

Бібліотека файлів

МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ (УКРАЇНОМОВНИЙ ВАРІАНТ)

 

Дисципліна «Догляд за хворими хірургічного профілю (практика)»

 1. Введення в хірургію. Організація та гігієна роботи у хірургічному стаціонарі.
 2. Організація роботи в чистій перев’язочній. Десмургія, перев’язочний матеріал. Типові бинтові пов’язки. Догляд за хворими, оперованими на органах черевної порожнини, промежині, кінцівках. Пов’язки на живіт, промежину, кінцівки.
 3. Асептика та антисептика. Догляд за хворими з гнійною патологією.
 4. Стерилізація перев’язочного матеріалу і операційної білизни. Організація роботи в операційній. Хірургічна обробка рук хірурга та операційного поля.
 5. Хірургічна операція, підготовка хворих до операцій. Догляд за хворими у післяопераційному періоді.
 6. СРС зошити

 

Дисципліна «Загальна хірургія»

 1. Кровотеча і крововтрата. Методи тимчасової та кінцевої зупинки кровотечі.
 2. Вчення про кров. Проби при переливанні крові. Переливання крові, препаратів крові, кровозамінників. Ускладнення при гемотрансфузії.
 3. Місцева анестезія. Інгаляційний та неінгаляційний наркоз.
 4. Методи серцево-легеневої реанімації. Шок, термінальні стани.
 5. Рани і рановий процес. Профілактика розвитку інфекції в рані. Лікування чистих ран. Інфіковані рани.
 6. Закриті пошкодження м’яких тканин, черепа, грудної клітки, органів черевної порожнини.
 7. Переломи. Механізм виникнення. Утворення кісткового мозолю. Перша допомога при переломах. Лікування переломів у стаціонарі. Вивихи.
 8. Опіки. Опікова хвороба.
 9. Відмороження. Електротравма.
 10. Загальні питання хірургічної інфекції. Гострі гнійні захворювання м’яких тканин: абсцес, флегмона, фурункул, карбункул, гідраденіт, лімфаденіт, лімфангоїт, мастит, бешиха, парапроктит.
 11. Гострі та хронічні захворювання кісток. Гнійні захворювання кисті. Практична навички роботи в поліклініці.
 12. Загальна гнійна інфекція (сепсис). Ендогенна інтоксикація при гострій хірургічній інфекції.
 13. Змертвіння. Некроз. Гангрена. Виразки. Нориці. Сторонні тіла.
 14. Пухлини.
 15. Методика обстеження хірургічних хворих: голови, шиї, грудної клітки, живота, опорно-рухового апарату. Курація хірургічних хворих. Написання історії хвороби.
 16. СРС зошити

 

Дисципліна «Загальна хірургія (сестринська практика)»

 1. Кровотеча та крововтрата. Переливання крові та кровозамінників.
 2. Реанімаційні заходи у хірургічних хворих.
 3. Чисті рани.
 4. Гнійні рани.
 5. Гостра специфічна хірургічна інфекція.
 6. СРС зошити

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (РУССКОЯЗЫЧНЫЙ ВАРИАНТ)

 

Дисциплина «Уход за больными хирургического профиля (практика)»

 

 1. Введение в хирургию. Организация и гигиена работы в хирургическом стационаре.
 2. Организация работы в чистой перевязочной. Десмургия, перевязочный материал. Типичные бинтовые повязки. Уход за больными, оперированных на органах брюшной полости, промежности, конечностях. Повязки на живот, промежность, конечности.
 3. Асептика и антисептика. Уход за больными с гнойной патологией.
 4. Стерилизация перевязочного материала и операционного белья. Организация работы в операционной. Хирургическая обработка рук хирурга и операционного поля.
 5. Хирургическая операция, подготовка больных к операциям. Уход за больными в послеоперационном периоде.

 

Дисциплина «Общая хирургия»

 

 1. Кровотечение и кровопотеря. Методы временной и конечной остановки кровотечения.
 2. Учение о крови. Пробы при переливании крови. Переливание крови, препаратов крови, кровезаменителей. Осложнения при гемотрансфузии.
 3. Местная анестезия. Ингаляционный и неингаляционный наркоз.
 4. Методы сердечно-легочной реанимации. Шок, терминальные состояния.
 5. Раны и раневой процесс. Профилактика развития инфекции в ране. Лечение чистых ран. Инфицированные раны.
 6. Закрытые повреждения мягких тканей, черепа, грудной клетки, органов брюшной полости.
 7. Переломы. Механизм возникновения. Образование костного мозоля. Первая помощь при переломах. Лечение переломов в стационаре. Вывихи.
 8. Ожоги. Ожоговая болезнь.
 9. Отморожение. Электротравма.
 10. Общие вопросы хирургической инфекции. Острые гнойные воспаления мягких тканей: абсцесс, флегмона, фурункул, карбункул, гидраденит, лимфаденит, лимфангоит, мастит, рожистое воспаление, парапроктит.
 11. Острые и хронические заболевания костей. Гнойные заболевания кисти. Практические навыки работы в поликлинике.
 12. Общая гнойная инфекция (сепсис). Эндогенная интоксикация при острой хирургической инфекции.
 13. Омертвение. Некроз. Гангрена. Язвы. Свищи. Инородные тела.
 14. Опухоли.
 15. Методика обследования хирургических больных: головы, шеи, грудной клетки, живота, опорно-двигательного аппарата. Курация хирургических больных. Написание истории болезни.

 

Дисциплина «Общая хирургия (сестринская практика)»

 

 1. Кровотечение и кровопотеря. Переливание крови и кровезаменителей.
 2. Реанимационные мероприятия у хирургических больных.
 3. Чистые раны.
 4. Гнойные раны.
 5. Острая специфическая хирургическая инфекция.