НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Післядипломне навчання

Післядипломне навчання лікарів і провізорів здійснюється в інтернатурі, магістратурі, клінічній ординатурі та курсах вторинної спеціалізації лікарів.

Підготовка спеціалістів вищої кваліфікації – кандидатів та ­докторів наук – в Університеті проводиться через аспірантуру, докторантуру або через інституцію здобувачів.

Інтернатура.

Обов’язковим етапом в професійній післядипломній освіті лікаря і провізора є інтернатура як первинна спеціалізація, мета якої полягає в поліпшенні практичної підготовки випускників медичних університетів, підвищенні їх професійного рівня і підготовці до самостійної професійної діяльності за основними медичними і фармацевтичними спеціальностями, визначеними відповідними наказами України.

Термін навчання в інтернатурі становить 1-3 роки та визначається МОЗ України залежно від спеціальності.

Інтернатура проводиться шляхом поєднання очної форми навчання на кафедрах НМУ зі стажуванням у базових установах і закладах охорони здоров’я або на клінічних базах кафедр Університету.

Підготовка в інтернатурі здійснюється за спеціальностями: акушерство і гінекологія, анестезіологія та інтенсивна терапія, дерматовенерологія, загальна практика – сімейна медицина, інфекційні хвороби, спортивна медицина, медицина невідкладних станів, неврологія, нейрохірургія, клінічна онкологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, патологічна анатомія, психіатрія, радіологія, судово-медична експертиза, внутрішні хвороби, урологія, пульмонологія та фтизіатрія, хірургія, дитяча хірургія, неонатологія, педіатрія, гігієна загальна, епідеміологія, стоматологія, фармація загальна, медична психологія.

Після підготовки в інтернатурі фахівцю присвоюється кваліфікація «лікар» або «провізор» із зазначенням базової спеціальності, що надає йому право обіймати відповідну лікарську посаду згідно із затвердженим МОЗ України переліком.

Магістратура.

Підготовка магістрів медицини (фармації) проводиться одночасно з підготовкою спеціалістів з певного лікарського (провізорського) фаху в інтернатурі і спрямована на поглиблену спеціальну, науково-практичну, педагогічну та дослідницьку підготовку з цієї ж лікар­ської (провізорської) спеціальності згідно з переліком лікарських (провізорських) спеціальностей, затвердженим наказом МОЗ України.

До магістратури приймаються громадяни України, які мають кваліфікацію спеціаліста, рекомендацію вченої ради вищого закладу освіти на наукову роботу, і зараховані на посади лікарів (провізорів) у базових закладах охорони здоров’я для навчання в інтернатурі. Навчання в магістратурі проводиться на тій самій кафедрі вищого закладу освіти, на якій інтерн проходить очну частину навчання в інтернатурі. Тривалість навчання в магістратурі визначається термінами навчання в інтернатурі в залежності від спеціальності. Для лікарів (провізорів)-інтернів, які навчаються одночасно в магістратурі, тривалість очної частини навчання в інтернатурі на кафедрах вищих закладів освіти подовжується на 3 місяці за рахунок скорочення тривалості стажування в базових закладах охорони здоров’я. Прийом до магістратури проводиться за конкурсом на місця та спеціальності, які затверджені Міністерством охорони здоров’я України. Кожний вступник до магістратури проходить співбесіду та складає вступні іспити зі спеціальності та з іноземної мови. Вступники зараховуються на навчання з 10 по 15 жовтня. Після зарахування до магістратури протягом 1 місяця лікарю-магістру Вченою радою затверджується керівник, індивідуальний план роботи та тема магістерської роботи.

Після закінчення магістратури лікарі-магістри та провізори-магістри на вченій раді факультету захищають магістерську роботу, і після цього отримують диплом про присвоєння лікарю (провізору)-інтерну освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр медицини (фармації)».

Лікарі (провізори)-інтерни, які повністю виконали навчальні плани та програми інтернатури та магістратури, захистили магістерську роботу, мають право брати участь у конкурсі до аспірантури на клінічні кафедри вищих закладів освіти без відпрацювання ними двох років за фахом, необхідним для вступу до аспірантури після закінчення інтернатури. Ті лікарі-магістри, які не вступили до аспірантури, працевлаштовуються відповідно до направлення на роботу після закінчення університету.

Клінічна ординатура – вища форма підвищення кваліфікації лікарів-спеціалістів із певного фаху. Підготовка проводиться з відривом від виробництва зі спеціальностей: акушерство і гінекологія, терапія, хірургія, нейрохірургія, урологія, онкологія, дитяча хірургія, педіатрія, дитячі інфекційні хвороби, інфекційні хвороби, кардіологія, ревматологія, ендокринологія, неврологія, психіатрія, офтальмологія, оториноларингологія, дерматовенерологія, травматологія та ортопедія, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія, дитяча терапевтична стоматологія, ортодонтія, радіологія, рентгенологія, лікувальна фізкультура та спортивна медицина, судова медицина, фтизіатрія, пульмонологія, клінічна імунологія, анестезіологія та інтенсивна терапія. На навчання в клінічній ординатурі приймаються за конкурсом громадяни України, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень лікаря-спеціаліста і стаж роботи не менше 3 років за фахом після закінчення інтернатури, або спеціалізації, лікарська спеціальність якої повинна відповідати спеціальності клінічної ординатури. У конкурсі можуть також брати участь лікарі без необхідного стажу роботи, які успішно закінчили інтернатуру й рекомендовані Вченою Радою вищого закладу освіти на навчання в клінічній ординатурі.

Іноземні громадяни можуть за дозволом МОЗ України бути прийняті до клінічної ординатури безпосередньо після закінчення вищого закладу освіти та отримання кваліфікації спеціаліста «лікар».

Початок навчання в клінічній ординатурі з 1 вересня.

Тривалість навчання для громадян України – два роки, для іноземних громадян навчання може бути продовженим ще на 1–2 роки. Прийом документів щороку з 25 травня по 25 червня. Вступники проходять співбесіду та складають іспит із відповідної спеціальності. Лікарі, які виконали індивідуальний план підготовки в клінічній ординатурі, отримують свідоцтво за встановленою формою.

Аспірантура.

Аспірантура є формою підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації. Підготовка в аспірантурі проводиться за спеціальностями: акушерство і гінекологія (14.01.01); внутрішні хвороби (14.01.02); хірургія (14.01.03); нейрохірургія (14.01.05); урологія (14.01.06); онкологія /медичні науки/ (14.01.07); дитяча хірургія (14.01.09); педіатрія (14. 01. 10); кардіологія (14.01.11); ревматологія (14.01.12); інфекційні хвороби (14.01.13); ендокринологія (14.01.14); нервові хвороби (14.01.15); психіатрія (14.01.16); очні хвороби (14.01.18); оториноларингологія (14.01.19); шкірні та венеричні хвороби (14.01.20); травматологія та ортопедія (14.01.21); стоматологія (14.01.22); променева діагностика та променева терапія (14.01.23); лікувальна фізкультура (14.01.24); судова медицина (14.01.25); фтизіатрія (14.01.26); пульмонологія (14.01.27); клінічна фармакологія (14.01.28); анестезіологія та інтенсивна терапія (14.01.30); гігієна та професійна патологія /медичні науки/ (14.02.01); епідеміологія (14.02.02); соціальна медицина (14.02.03); нормальна анатомія (14.03.01); нормальна фізіологія (14.03. 02); патологічна анатомія (14.03.03); патологічна фізіологія (14.03.04); фармакологія (14.03.05); імунологія та алергологія (14.03.08); гістологія, цитологія, ембріологія (14.03.09); вірусологія (03.00.06); педагогічна та вікова психологія (19.00.07); медична психологія (19.00.04); фармацевтична хімія та фармакогнозія (15.00.02), теорія та методика навчання (13.00.02).

На навчання до аспірантури приймають на конкурсній основі осіб, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста, або магістра. При цьому на клінічні кафедри приймають осіб, які на час вступу мають не менше 2-х років стажу роботи лікарем після закінчення інтернатури, лікарський фах яких відповідає науковій спеціальності аспірантури, або які мають кваліфікацію магістра медицини. За такими спеціальностями, як патологічна анатомія, патологічна фізіологія, імунологія та алергологія, мікробіологія, вірусологія та науковими спеціальностями таких галузей, як фармацевтичні науки, профілактична медицина приймаються особи, які мають кваліфікацію спеціаліста та закінчили інтернатуру з лікарського (провізорського) фаху, що відповідає фахові аспірантури. Вступники складають вступні іспити зі спеціальності, філософії та однієї з іноземних мов. Прийом іспитів відбувається з 1 по 30 вересня.

Початок навчання – 1 грудня.

Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва не перевищує трьох, а без відриву – чотирьох років. До вказаного терміну аспірант зобов’язаний представити дисертаційну роботу для захисту в спеціалізовану вчену раду.

Докторантура.

Докторантура є формою підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації. У НМУ відкрита докторантура з 14 спеціальностей:

  • акушерство та гінекологія (14.01.01); внутрішні хвороби (14.01.02); хірургія (14.01.03); педіатрія (14.01.10); кардіологія (14.01.11); шкірні та венеричні хвороби (14.01.20);
  • стоматологія (14.01.21); ревматологія (14.01.12); дитяча хірургія (14.01.09); гігієна та професійна патологія (медичні науки) – 14.02.01; соціальна медицина (14.02.03); нормальна анатомія (медичні науки) – 14.03.01; імунологія та алергологія (14.03.08); гістологія, цитологія, ембріологія (14.03.09).

Заключним етапом підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації є їхня атестація в спеціалізованих вчених радах на здобуття наукового ступеня кандидата чи доктора медичних наук із тієї чи іншої спеціальності.