НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра внутрішньої медицини №3

Наукова робота

Відповідальний за наукову роботу на кафедрі – к. мед. н., доцент Д.Л. Федьков

Основні напрямки роботи:

Ревматологія:

 • оптимізація базисної та симптоматичної терапії імунозалежних запальних захворювань суглобів і остеоартрозу, включаючи раціональне застосування нестероїдних протизапальних препаратів,  глюкокортикоїдів;
 • впровадження та удосконалення біологічної терапії системних ревматичних захворювань;
 • удосконалення діагностики, прогнозування перебігу та фармакотерапії системних некротизивних васкулітів;
 • вивчення ролі маркерів метаболізму кісткової тканини в моніторингу перебігу та оптимізації лікування псорітичного артриту та спондилоартритів;
 • модифікація факторів ризику ураження серцево-судинної системи у хворих із системними захворюваннями сполучної тканини;
 • оптимізація діагностики, прогнозування перебігу та лікування системних ревматичних захворювань на основі вивчення патогенетичної ролі імунобіохімічних маркерів запалення та ураження судинної стінки.

 

Кардіологія:

 • дослідження патофізіології ранніх стадій серцевої недостатності, зумовленої хронічним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ) та хронічною ішемічною хворобою серця (ІХС); удосконалення способів її фармакотерапії;
 • розробка та впровадження основних принципів кардіотонічної терапії легенево-серцевої та хронічної серцевої недостатності;
 • розробка диференційцованих підходів до застосування метаболічних цитопротекторів при гострому інфаркті міокарда;
 • розробка методів мембранопротекції при електричній нестабільності міокарда у хворих на ХОЗЛ у сполученні з ІХС.

 

Пульмонологія:

 • розробка нових, диференційованих підходів до інгаляційної терапії, імунокорекції та метаболічної терапії при хронічному обструктивному захворюванні легень;
 • дослідження адаптогенного впливу нормобаричної гіпокситерапії на імунну систему мешканців м. Києва і Київської області в умовах дії малих доз радіаційного опромінення.

 

Нефрологія:

 • удосконалення фармакотерапії анемічного та гіпертензивного синдромів у хворих на хронічну хворобу нирок;
 • дослідження взаємозв’язку гідратаційного статусу пацієнтів, які лікуються методом перитонеального діалізу, з інтенсивністю оксидативного стрессу та адекватністю перитонеального діалізу.

 

Гастроентерологія:

 • удосконалення діагностики, прогнозування перебігу та фармакотерапії синдрому подразненого кишківника.

 

 

 

 

Ініціативна (пошукова) тематика (2017-2020)

«Особливості перебігу та лікування імуноопосередкованих запальних захворювань залежно від ендогенних чинників розвитку».

Лише протягом 2019 року співробітниками кафедри

 • зроблено 93 доповіді, з них 16 усних та 15 постерних доповідей  на наукових форумах за кордоном. Проведено щорічну Науково-практичну конференцію «Міждисциплінарні проблеми ревматології», яка включена в реєстр МОЗ України
 • Опубліковано 88 наукових робіт, з них 6 в журналах, що індексуються в Scopus та Web of Science, 21 – у фахових журналах ДАК МОН України, 19 тез в зарубіжних виданнях. Сумарний індекс Гірша за Scopus – 4, за Google Scholar – 57
 • На базі кафедри виконуються 6 кандидатських дисертацій, 16 НДР, що фінансуються на підставі господарських договорів
 • 5 співробітників входять в редколегії або є рецензентами журналів, з них 4 – журнали, що індексуються в Scopus та/або Web of Science

 

За попередній звітний період (20112016) за результатами основних напрямків наукових досліджень кафедри

 • захищено 3 кандидатські дисертації
 • опубліковано понад 410 наукових робіт
 • видано 6 підручників (у т.ч. 2 національних у співавторстві з іншими ВМНЗ України), 9 навчальних посібників, 12 практичних керівництв та монографій, 2 довідники, 21 методична рекомендація (з них 12 методичних розробок англійською мовою для практичних занять студентів стоматологічного факультету)
 • отримано 16 патентів на корисні моделі
 • розроблено 18 нововведень, включених в Галузевий реєстр МОЗ України,
 • зроблено більше 210 доповідей на форумах різного рівня, включаючи симпозіуми, конгреси, конференції в Україні, Білорусії, Росії, Туреччині, Ізраїлі, Болгарії, Великобританії, Германії, Франції, Іспанії, Італії, Португалії, Канаді.