НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa внутрішніх хвороб стоматологічного факультету

Студентський науковий гурток

Кафедра  за своєю науково-дослідною та клінічною роботою є спадкоємницею традицій київської терапевтичної школи академіка Феофіла Гавриловича Яновського, який сам зі студентських років займався науковими дослідженнями і разом з Олександром Киселем, Петром Нікольським та Михайлом Черняхівським був ініціатором створення Клінічного товариства студентів-медиків Імператорського університету Св. Володимира.

Студентський науковий гурток кафедри має довгу та славну історію. Свого часу засновник кафедри академік В.М. Іванов працював у гуртку терапевтичної клініки, очолюваної академіком Ф.Г. Яновським. Вадим Миколайович завдячував своєму становленню власне роботі в ньому та безпосередньому спілкуванні із співробітниками клініки Феофіла Гавриловича. Власне тоді студент Вадим Іванов перейнявся та сприйняв традиції київської школи терапевтів, які він проніс через все життя, а вони стали дороговказом та змістом його роботи в клініці.

У всі періоди існування кафедри її керівний склад (професори А.П. Пелещук і А.С. Свінціцький) – у минулому активні члени студентського наукового руху. Багато вихованців гуртка 1980-2010-их років сьогодні є співробітниками кафедри.

Головним у діяльності гуртка є навчання студентів методології здійснення наукових досліджень і допомога молодим науковцям у їх проведенні.

Основними напрямами роботи студентського наукового гуртка є дослідження різних аспектів клінічної гастроентерології, ревматології, кардіології, нефрології, пульмонології, історії внутрішньої медицини в рамках кафедральної НДР “Розробка та впровадження науковообґрунтованих алгоритмів ранньої діагностики і диференційованого лікування коморбідної патології органів травлення, серцево-судинної системи та опорно-рухового апарату з урахуванням впливу екзогенних чинників, психологічного стану і статево-вікового аспекту” (номер державної реєстрації: 0115U000911, термін виконання: 01.2015-12.2018):

  • дослідження клініко-ендоскопічних особливостей перебігу функціональної патології органів травлення, її впливу на якість життя та психологічний стан пацієнтів;
  • вивчення механізмів виникнення і клінічних проявів уражень шлунково-кишкового тракту, спричинених прийманням нестероїдних протизапальних препаратів, у хворих на різні ревматичні захворювання;
  • розробка комплексних алгоритмів діагностики і лікування коморбідних станів при кардіоваскулярній патології (артеріальній гіпертензії, ішемічній хворобі серця та ін.);
  • системний аналіз наукової, клінічної, педагогічної та громадської діяльності видатних представників київської терапевтичної школи та історично-медична оцінка їх внеску до становлення і розвитку різних напрямів внутрішньої медицини в Україні.

Результати наукових пошуків студентів щорічно доповідаються на національних і міжнародних наукових форумах, публікуються у фахових виданнях ДАК України і матеріалах науково-практичних конференцій.

Неодноразово гуртківці ставали переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, Всеукраїнської студентської олімпіади, престижних наукових форумів, лауреатами Премії НАМН України та Асоціації ВМНЗ України тощо.

Традиційно на базі кафедри проводяться тематичні студентські наукові конференції з внутрішньої медицини.

 

kaf2-10_clip_image010

Учасники секції «Внутрішня медицина» V Міжнародного конгресу студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної медицини»