НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa внутрішньої медицини №4

Наукова робота

 

Відповідальний співробітник:

Богдан Тетяна Вікторівна – д.мед.н., професор кафедри внутрішньої медицини №4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

телефон  +38 066-165-26-55

Електронна адреса – taviza@mail.ua

 

Науково-дослідна робота кафедри внутрішньої медицини №4 полягає в  розробці нових ефективних методів діагностики та  лікування хворих на гіпертонічну хворобу, ішемічну хворобу серця, пацієнтів із порушеннями серцевого ритму, що супроводжуються цукровим діабетом та метаболічним синдромом на основі вивчення патогенетичних ланок, порушенням ліпідного та вуглеводного обміну, балансу амінокислот та імунологічного статусу.

 

Науково-дослідні роботи, що фінансуються на підставі господарських договорів, в т.ч. клінічні випробовування:

  1. Довгострокове дослідження наслідків для оцінки зниження резидуального ризику при застосуванні статину у сполученні з препаратом Епанова у паціентів з гіпертригліцеридемією з високим серцево-судинним ризиком (“STRENGTH”).
  2. Багатоцентрове рандомізоване подвійне сліпе дослідження з подвійною імітацією і з активним контрольним препаратом для оцінки ефективності та безпечності ведолізумабу в/в у порівнянні з адалізумабом п/ш у паціентів з виразковим колітом.
  3. Застосування пемафібрату для зменшення сердцево-судинних ускладнень за рахунок зниження рівня тригліцеридів у пацієнтів із цукровим діабетом (PROMINENT) з 2019 року.

 

Науково-дослідні роботи ініціативно-пошукові:

1.Вплив амінокислотного спектру сироватки крові при цукровому діабеті типу 2 на показники серцево-судинного ризику у хворих на ішемічну хворобу серця та методи медикаментозної корекції.

2.Зміни амінокислотного спектру плазми крові у хворих на ішемічну хворобу серця з порушеннями серцевого ритму та їх медикаментозна корекція.

  1. Особливості перебігу нестабільної стенокардії залежно від функціонування системи гемостазу при різних варіантах статинотерапії.

4.Стан центральної та периферичної гемодинаміки у хворих з ускладненим перебігом атеросклерозу

  1. Порушення гемодинаміки, коронарного кровообігу та ектопічна активність міокарда у хворих на ішемічну хворобу серця з супутнім цукровим діабетом, методи медикаментозної корекції.

 

  

Монографія

Т.В. Богдан, В.Г. Лизогуб. Метаболізм амінокислот при міокардиальній ішемії.- Київ, ДІА-2016 р.- 206 с.

У монографії розкрито значення метаболізму амінокислот для функціонування міокарда  у фізіологічних умовах, наведено дані літератури про вже відомі порушення обміну амінокислот у хворих на ішемічну хворобу серця.