НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa внутрішньої медицини №4

Наукова робота

Науково-дослідна робота кафедри внутрішньої медицини № 4 полягає в розробці нових ефективних методів діагностики та  лікування хворих з гіпертонічною хворобою, ішемічною хворобою серця, порушеннями серцевого ритму, супутнім цукровим діабетом та метаболічним синдромом на основі вивчення патогенетичних ланок, порушення ліпідного обміну, вуглеводного обміну, балансу амінокислот та імунологічного статусу.

 

Загальна характеристика науково-дослідної діяльності кафедри.

1. Розроблено новий метод діагностики нестабільної стенокардії шляхом визначення жирно-кислотного спектру тромбоцитів, лімфоцитів та амінокислотного спектру крові.

2. Розроблено новий метод діагностики порушень ліпідного метаболізму у хворих на ішемічну хворобу серця.

3. Розроблено новий метод діагностики ішемічної хвороби серця шляхом вивчення жирнокислотного спектру еритроцитів крові.

4. Запропоновано новий спосіб мікрохвильової резонансної терапії хворих на ішемічну хворобу серця із супутнім цукровим діабетом.

 

Виконуються наступні НДР:

1.2.Ініціативно-пошукові

1.Порушення вуглеводного, білкового та ліпідного обміну у хворих на ішемічну хворобу серця та артеріальну гіпертензію, можливості медикаментозної корекції.

2. Богдан Т.В. Порушення гуморального та клітинного імунітету, жирнокислотного спектру тромбоцитів, лімфоцитів, амінокислотного спектру у хворих на стабільну та нестабільну стенокардію; можливість медикаментозної корекції”.

2. Алтуніна Н.В. Комплексна оцінка гемодинамічних та метаболічних порушень у хворих на ІХС поєднану з цукровим діабетом ІІ типу та можлива їх медикаментозна корекція

1.3.Господарсько-договірні

1.Рандомізоване, подвійне – сліпе, плацебо-контрольоване дослідження ІІІ фази препарату АSТ -120 для попередження прогресування хронічної ниркової недостатності у пацієнтів з помірною та тяжкою стадією хронічної ниркової недостатності, що включає оцінку якості життя.

2. Рандомізоване, подвійне – сліпе ІІ фази дослідження ефективності та безпеки препарату Т RO -015 при в/в пацієнтам з РА, які отримують лікування метотрексатом з наступним періодом відкритого повторного лікування.

3. Рандомизированное двойное- слепое плацебо-контролируемое исследование, направленное на определение дозы с применением байсовского орантативного метода, целью которого является изучение безопасности переносимости,фармакокинетики и фармакодинамики одноразового и повторных внутревенных введений GSK 315 234 А пациентам с активным РА.

4. Открытое исследование по изучению эффективности и переносимости препарата Вигор-Санто, настойка для перорального применения.

 

2.Грантові НДР

1. Міжнародне багатоцентрове рандомізоане дослідження 2 фази у паралельних групах з оцінки безпечності чотирьох схем застосування DU -176- B у фіксованих дозах у пацієнтів з неклапанною фібриляцією передсердь.

2.176 b – C – U 301 під назвою « Фаза ІІІ, рандомізоване, подвійне сліпе, з подвійною імітацією, багатоцентрове, міжнародне дослідження у паралельних групах для оцінки ефективності і безпечності препарат у DU -176 b  у порівнянні з варфарин ом у пацієнтів з фібриляцією передсердь –   ефективна антикоагуляція з фактором хА наступного покоління при фібриляції передсердь ( ENGAGE – AF TIMI – 48) »

3.Проспективне, рандомізоване, подвійне сліпе, подвійне масковане, в паралельних групах, багатоцентрове, що залежить від досягнення кінцевої точки дослідження не меншої ефективності і безпечності перорального препарату рівароксабан ( BAY 59-7939), що приймається щоденно однократно, в порівнянні з пероральним варфаріном, доза якого титрується з метою профілактики розвитку інсульту і не пов’язаних з ЦНС тромбемболічних ускладнень у пацієнтів з неклапанною фібриляцією передсердь”

4.Пдвійносліпе, потрійно імітоване, з паралельними групами, рандомізоване шестимісячне дослідження, що порівнюватиме вплив целекоксибу (200 мг 2 рази на добу) з диклофенаком пролонгованої дії (75 мг 2 рази на добу) в комбінації з омепразолом (20 мг щодня) на ускладнення із боку шлунково-кишкового тракту у пацієнтів з остеоартритом та ревматоїдним артритом, які належать до групи високого ризику розвитку побічних явищ із боку шлунково-кишкового тракту.

5. Міжнародне 24-тижневе, багатоцентрове, подвійне сліпе, потрійне масковане, в трьох паралельних групах дослідження для порівняння ефективності та безпеки CHF 1535 20016 (бекламетазон дипропіонатом HFA (250 мг у дозі , 4 інгаляції 2 рази на день) та з препаратом серетід 500/50 флуматиказон 500 мкг плюс салметерол (50 мкг у дозі 1 інгаляція 2 рази на день)у пацієнтів з важкою астмою.

6. Організація проведення клінічного випробовування досліджуваного препарату SNS -28431754 у відповідності до Протоколу 28431754 DIA 3008, що називається «Рандомізоване, багато центрове, подвійне сліпе в паралельних групах, плацебоконтрольоване, клінічне дослідження для оцінки впливу препарату SNS -28431754 на серцево-судинні наслідки у дорослих пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу».

7. Міжнародне багатоцентрове подвійне сліпе рандомізоване порівняльне дослідження в паралельних групах для оцінки безпечності та ефективності центроміцина 300 мг щоденно в порівняні з кларитроміцином 250 мг (клацид) 2 рази на день для лікування госпітальної пневмонії.

8. Проспективне, багатоцентрове, подвійне сліпе, подвійне масковане, рандомізоване, порівняльне дослідження в паралельних групах, що залежить від досягнення кінцевої точки дослідження не меншої ефективності і і безпечності перорального препарату ривароксабан (ВАУ 59-7939), що приймається щоденно однократно в порівняні з пероральним варфарином, доза якого титрується з метою профілактики розвитку інсульту і не пов’язаних з ЦНС тромбоемболічних ускладнень, у пацієнтів з неклапанною фібриляцією передсердь.