НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра педіатрії №5

Навчально-методична робота

 

СИЛАБУСИ  ДИСЦИПЛІН

РЕГЛАМЕНТИ ОЦІНЮВАННЯ ДИСЦИПЛІН

 

Робочі програми

 

Регламент ПК дистанційне навчання

 

План навчально-методичних засідань кафедри

Розподіл груп

Календарний план-графік відкритих лекцій

Навчально-методичні матеріали

 

 

Кафедра педіатрії №5 забезпечує навчання дисциплін педіатричного циклу на медико-психологічному (2-6 курси), стоматологічному (4 курс)  факультетах, факультеті підготовки лікарів для Збройних Сил України (2-6 курси) та медичному факультеті №4 (4-6 курси).

Кафедра проводить викладання курсів догляду за дітьми, пропедевтики педіатрії, сестринської практики в педіатрії, педіатрії та дитячих хвороб.

Навчання здійснюється на базі ДКЛ №3 Солом’янського району м. Києва, дитячого відділення ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка», Інституту педіатрії, акушерства, гінекології НАМН України імені Лук′янової О.М.

Для забезпечення навчального процесу кафедрою створено робочі навчально-методичні програми з відповідних дисциплін, тези лекцій, їх мультимедійне ілюстрування, методичні вказівки до практичних занять, бази тестових, ситуаційних завдань для вхідного, вихідного, поточного, модульного контролів, переліки питань до лекційних курсів, державних теоретичного (ЛІ КРОК-2) і практично-орієнтованого іспитів, алгоритми виконання практичних навичок.

На кафедрі систематично проводяться поточні, передмодульні, передекзаменаційні консультації, групові та індивідуальні. Самостійна робота студентів контролюється викладачами.

Пропущені заняття відпрацьовуються шляхом реферування викладеного матеріалу відповідно до Регламенту поточного та кінцевого оцінювання знань студентів.

Питання аналізу відвідування занять та успішності студентів, оптимізації методів навчання, підготовки до ПМК та інших видів контролю, зокрема ліцензійного іспиту «КРОК-2», впровадження новин педіатрії в педагогічний процес регулярно двічі на місяць розглядаються на методичних нарадах кафедри.

Викладачі кафедри були співавторами типових програм із дитячих хвороб та дитячої нефрології, виробничої практики для студентів 2-5 курсів медико-психологічного факультету, робочих навчальних програм для магістрів-лікарів, медичних психологів, фізичних реабілітологів.

Досвід роботи викладачів кафедри узагальнено у статтях, розширених тезах навчально-методичного характеру, підготовлених протягом останніх років. У них розглянуто питання організації самостійної роботи, оптимізації викладання пропедевтики та педіатрії на 3-4 курсах, подано досвід компактного читання лекцій з педіатрії на 4-5 курсах; висвітлено основні підходи до розробки ПК з предметів педіатричного циклу, досвід англомовного викладання на медичному та стоматологічному факультетах; науково-пошукової роботи студентів, оптимізацію викладання педіатрії на VI курсах медичного та медико-психологічного факультетах.

Упродовж останніх трьох років на базі кафедри проводився II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з педіатрії, в якій студенти – вихованці кафедри та НМУ займали призові місця.

Відповідальна за навчально-методичну роботу кафедри – доцент Б.Я. Дмитришин.