НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра педіатрії №5

Навчально-методична робота

 

СИЛАБУСИ  ДИСЦИПЛІН

РЕГЛАМЕНТИ ОЦІНЮВАННЯ ДИСЦИПЛІН

 

Регламент ПК дистанційне навчання

 

План навчально-методичних засідань кафедри

Календарний план-графік відкритих лекцій

Навчально-методичні матеріали

Робочі навчальні програми

Кафедра педіатрії №5 забезпечує навчання дисциплін педіатричного циклу на медико-психологічному (2-6 курси), стоматологічному (4 курс) та факультету підготовки лікарів для Збройних Сил України (2-6 курси).

Впродовж останніх трьох років на кафедрі проходять цикл педіатрії лікарі-інтерни вузьких спеціальностей загальної практики, педіатри.

Кафедра проводить викладання курсів догляду за дітьми, пропедевтики педіатрії, сестринської практики в педіатрії, власне педіатрії та дитячих хвороб за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (КМСОНП).

Навчання здійснюється на базі ДКЛ№3 Солом’янського району м. Києва, а також дитячого відділення ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка».

Методичним забезпеченням навчального процесу є створені кафедрою робочі навчальні програми з відповідних дисциплін,тези лекцій, їх мультимедійне ілюстрування, методичні вказівки до практичних занять для студентів і викладачів, бази тестових, ситуаційних завдань для вхідного, вихідного, поточного, модульного контролів, переліки питань до лекційних курсів , державних теоретичного і практично-орієнтованого іспитів, алгоритми виконання практичних навичок.

На кафедрі систематично проводяться поточні, передмодульні, передекзаменаційні консультації, групові та індивідуальні. Самостійна робота студентів контролюється викладачами.

Пропущені лекційні заняття відпрацьовуються шляхом реферування викладеного матеріалу, а практичні – відпрацюванням пропущених годин у клініці під контролем чергового викладача з подальшим складанням теоретичної частини з виставленням комплексної оцінки.

Питання аналізу відвідування занять та успішності студентів, оптимізації методів навчання, підготовки до ПМК та інших видів контролю, зокрема ліцензійного іспиту «КРОК-2», впровадження новин педіатрії в педпроцес систематично двічі на місяць розглядаються на методичних нарадах кафедри.

Протягом останніх років викладачі кафедри були співавторами двох типових програм з дитячих хвороб та дитячої нефрології, чотирьох – з виробничої практики для студентів 2-5 курсів медико-психологічного факультету, робочого навчального плану та робочих навчальних програм перепідготовки медичних психологів на лікарів загальної практики.

Досвід роботи викладачів кафедри узагальнено в 18 розширених тезах навчально-методичного характеру, підготовлених протягом останніх трьох років. В них розглянуто питання організації самостійної роботи в умовах КМСОНП, оптимізації викладання пропедевтики та педіатрії на 3-4 курсах, подано досвід компактного читання лекцій з педіатрії на 4-5 курсах; висвітлено основні підходи до розробки ПМК з предметів педіатричного циклу, перший досвід англомовного викладання на стоматологічному факультеті; оптимізовано викладання педіатрії на VI курсах медичного та медико-психологічного факультетах .